Poklicni standard

Naziv:

Bančni komercialist/bančna komercialistka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.5.2023

Predhodniki:

Bančni komercialist/bančna komercialistka (34300060)

Klasius-P16:

Finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo (0412)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Bančni komercialist/bančna komercialistka (45624560)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • analizirati, načrtovati, organizirati delo skladno s standardi kakovosti dela in veljavno zakonodajo,
 • pripraviti prostor za delo s strankami in z dokumentacijo,
 • zagotavljati kakovost dela in se stalno strokovno in osebnostno izpopolnjevati na svojem strokovnem področju,   
 • skrbeti za lastno varnost skladno z ocenjenimi tveganji ter varovati zdravje in okolje,
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel poslovne komunikacije,
 • s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije upravljati administracijo in ostala dela,
 • koordinacije poteka postopkov, povezanih s prodajo določenih storitev,
 • preverjati vsebino dokumentacije in izvajanje postopkov, ki jih za stranko opravijo v drugih enotah banke ali v drugih družbah,
 • svetovati strankam – fizičnim osebam, tržiti manj zahtevne bančne storitve: sklepati depozite, voditi račune, opravljati vse vrste gotovinskih in negotovinskih transakcij, opravljati naloge kartičnega poslovanja,
 • svetovati strankam pri investiranju v vzajemne sklade,
 • trgovati z vrednostnimi papirji,
 • opravljati storitve zavarovalnega posredništva,
 • opravljati naloge kreditiranja fizičnih oseb,
 • odpirati, voditi in zapirati transakcijske račune,
 • sklepati in voditi depozite,
 • prodajati poslovne kartice,
 • sklepati pogodbe s pravnimi osebami v zvezi s prodajo različnih bančnih storitev za fizične osebe,
 • opravljati manj zahteve naloge kreditiranja pravnih oseb in zasebnikov,
 • opravljati naloge dokumentarnih akreditivov in garancij,
 • trgovanja s produkti zakladništva in investicijskega bančništva,
 • kupovati in prodajati gotovino, valute in valutne opcije,
 • izvajanja aktivnosti za promocijo storitev banke.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira situacijo na področju prodaje bančnih produktov, organizira svoje delo ter analizira delovne rezultate
 • analizira prodajo bančnih storitev na lokalnem trgu, posebej pri konkurenčnih bankah
 • organizira svoje delo po prioritetah in pripravi načrte svojega dela
 • analizira uspešnost lastnega dela (z vidika uspešnega, dolgoročnega sodelovanja s strankami, z vidika finančne uspešnosti in z vidika tveganja pri prodaji aktivnih produktov) ter se odloča za spremembe in izboljšave z namenom doseganja oz. preseganja zastavljenih ciljev
 • pozna prednosti in pomanjkljivosti storitev konkurence in lastne banke
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor za delo s strankami in z dokumentacijo
 • pripravi prostor za delo in za razgovore s strankami
 • pripravi potrebno dokumentacijo (baza podatkov)
 • pripravi obrazce in pogodbe
 • obvlada osnovna pravila ter standarde organizacije dela in podjetja
 • obvlada vrste poslovne dokumentacije in jo loči po pomembnosti in zaupnosti posameznih gradiv, dokumentacije in informacij kot podlag za sprejemanje poslovnih odločitev

Operativna dela svetuje strankam – fizičnim osebam - prodaja manj zahtevne bančne storitve: sklepa depozite, vodi strankine račune, opravlja vse vrste gotovinskih in negotovinskih transakcij, opravlja naloge s področja kartičnega poslovanja (plačilnega prometa)
 • sklene vse vrste depozitov in varčevanj: predstavi ponudbo banke stranki, naredi  informativne izračune in predlaga produkte oz. storitve po meri stranke ter ji svetuje, da se odloči za njej najustreznejšo ponudbo; predstavi določila pogodbe, ki bo s stranko sklenjena, opozori na tista določila, ki so za stranko pomembna, posebej predstavi tudi davčni vidik sklenjene pogodbe; sklene pogodbo (v pripravljeno besedilo pogodbe vstavi podatke za varianto, za katero se je dogovoril s stranko); izvede vse potrebne aktivnosti pri prekinitvi depozitov in varčevanj (premostitveni krediti in druge možnosti)
 • stranki predstavi davčni vidik iz naslova obresti (depoziti) in donosi (naložbe)
 • trži paketno ponudbo osebnih/transakcijskih računov: stranki predstavi pogoje in način poslovanja z računom; zbere vso potrebno dokumentacijo; odpre račun; sklene pogodbo in hkrati lahko tudi uredi vse potrebno za ureditev elektronskega poslovanja; sklene pogodbo o odobritvi limita na transakcijskem računu; ažurira vse spremembe; izvaja plačila po pooblastilu imetnika transakcijskega računa (v nadaljevanju: TRR) (trajni nalogi, direktne bremenitve) in tudi plačila brez imetnikovega soglasja (izvršbe); izvaja plačila v državi in v tujino; začasno ali trajno omejuje poslovanje preko računa; zapira račune; obvešča imetnika računa
 • opravi vse vrste negotovinskih transakcij: po nalogu stranke izvaja prenose med računi (v državi ali v tujino); opravlja hitra plačila v tujino (Western Union)
 • opravi naloge kartičnega poslovanja: stranki predstavi ponudbo; naroči kartice; odobrava limite po karticah; izdaja kartice; prijavlja izgube ali kraje kartic; blokira kartice in račune
 • obvlada postopke sklepanja določenega posla oz. izvedbe določene storitve
 • obvlada postopke izračunavanja različnih kategorij s področja poslovne matematike glede na posamezno storitev, in sicer s podporo informacijske tehnologije ali brez nje
 • opravi blagajniške in trezorske posle
 • prepozna zaščitne elemente bankovcev in kovancev
 • obvlada postopke ročnega preverjanja pristnosti in primernosti gotovine
 • izvaja postopke ravnanja v primeru ponarejene gotovine
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih podatkov
svetuje strankam pri investiranju v vzajemne sklade
 • informira stranke o ponudbi vzajemnih skladov
 • izvede plačilo za nakup kuponov vzajemnega sklada
 • informira o spremembah, popravkih podatkov o komitentu (izvaja spremembe in popravke)
 • izvede celotno/delno izplačilo odkupnine vrednosti enot premoženja investicijskih kuponov
 • spremlja investicije (portfelj naložbene strategije strank)
trguje z vrednostnimi papirji
 • odpira, vodi in zapira trgovalni račun
 • sprejema naročila za prodajo ali nakup vrednostnih papirjev
opravlja storitve zavarovalnega posredništva
 • sprejme naročila za sklenitev zavarovalne police
 • sprejme zahtevke za spremembe, popravke podatkov
 • sprejme zahtevke za izplačilo zavarovalne police
 • obvlada postopek izvedbe storitve
 • svetuje strankam vrsto zavarovanja glede na njen življenjski slog, namen sklenitve, starost, potrebo, željo ...
 • stranki predstavi davčni vidik pri sklenitvi zavarovalniškega posla
opravlja naloge kreditiranja fizičnih oseb
 • predstavi ponudbo in izdela simulacije (informativne izračune)
 • analizira finančne podatke kreditojemalca
 • oceni višino kredita glede na dejanske potrebe in zmožnosti kreditojemalca ter glede na namen kreditiranja
 • pravilno oceni odplačilno sposobnost kreditojemalca ter določi odplačilno dobo
 • oceni in določi (svetuje/predstavi) ustrezno obliko ter višino zavarovanja kredita
 • pripravi predlog odobritve kredita s celotno dokumentacijo
 • pripravi pogodbo o kreditu
 • vodi postopek opominjanja in izterjave
 • vodi postopek namenske porabe oz. črpanja kredita
 • izvede normativno ureditev kreditiranja in zavarovanj
odpira, vodi in zapira transakcijske račune
 • zbere potrebno dokumentacijo glede na vrsto stranke (pravna oseba, zasebnik, društva)
 • trži bančne in finančne storitve pravnim osebam
 • preveri podatke o stranki iz zahtevka s podatki v registru imetnikov TRR (Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve; v nadaljevanju: AJPES)
 • odpre račun in določi vse parametre za poslovanje računa (pooblaščene osebe, način obveščanja, obrestne mere, provizije, stroške vodenja, morebitno poslovanje preko elektronskega bančništva itd.)
 • sklene pogodbo
 • ažurira spremembe v zvezi s podatki o stranki in z računom
 • sprejme pristopnice za poslovanje po elektronski poti in jih posreduje pristojni službi v banki
 • izvede plačila na druge račune v državi, izven države in dvig gotovine
 • imetniku transakcijskega računa zagotovi, da posluje z različnimi instrumenti: plačilnim nalogom, posebno položnico in posebno nakaznico, z različnimi vrstami čekov
 • izvede plačila na podlagi pooblastila imetnika transakcijskega računa (trajni nalogi, izdane menice, direktne obremenitve in direktne odobritve)
 • izvede plačila brez imetnikovega soglasja transakcijskega računa (sklepi o izvršbi sodišča, davčnega, carinskega ali drugega pristojnega organa)
 • obračuna stroške izvršb
 • v primeru prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije vodi ustrezno prilagojene postopke
 • izvede ustrezne postopke ob zaprtju transakcijskega računa
 • izvede aktivnosti s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma ter zagotavljanja skladnosti poslovanja
 • izvede osnove ureditve volilne kampanje (odpiranje in vodenje posebnih TRR)
 • izvede postopke za izvršbe in zavarovanja (izvajanje sklepov o izvršbi na sredstva pri organizacijah za plačilni promet)
 • prepozna pristnost osebnih dokumentov in listin
 • obvešča sodišče o izbrisih, razlogih in posledice začetka postopka izbrisa iz sodnega registra
 • opravlja storitev vodenja osebnega stečaja
sklepa in vodi depozite
 • predstavi ponudbo banke stranki
 • svetuje stranki in se dogovori za vrsto in obliko depozita glede na željo in potrebo stranke
 • zbere potrebne podatke in sklene pogodbo
 • usmeri sredstva depozita po poteku vezave in izpolni ustrezne (se dela avtomatsko) obrazce
 • razreši problematiko morebitne prekinitve pogodb pred potekom roka vezave
 • vodi evidenco potrdil o vlogi (spremlja datume zapadlosti depozitov, kontaktira stranke in predlaga podaljšanje/ponovno sklenitev depozita)
 • pozna osnove obdavčitev dohodkov pravnih oseb in obdavčitev občanov (obresti)
prodaja poslovne kartice
 • preveri izpolnjevanje pogojev za izdajo poslovne kartice
 • uredi zavarovanje terjatev banke
 • izvede vse potrebne aktivnosti za izdajo poslovne kartice
 • opravi naloge v zvezi z zamenjavo in blokado poslovnih kartic ter v zvezi z odpovedjo oz. odstopom od pogodbe
 • izterja neporavnane obveznosti – v sodelovanju s sodelavci v neposredni podpori poslovanja
sklepa pogodbe s pravnimi osebami v zvezi s prodajo različnih bančnih storitev za fizične osebe
 • predstavi pogoje in obveznosti z ustreznega področja
 • sklene pogodbo (v pripravljen standardiziran osnutek pogodbe vstavi elemente, za katere se je dogovoril s pogodbenim menjalcem)
 • zagotovi formalno ureditev kasnejših sprememb (z novo pogodbo oz. aneksom) in prekinitev pogodb
 • ves čas trajanja pogodbenega odnosa zagotavlja stranki vse potrebne informacije za zagotovitev trajne kakovostne storitve
 • pozna ureditev opravljanja menjalniških poslov (pravila Banke Slovenije)
 • pozna področje zavarovanja terjatev (osnove iz stvarnopravnega zakonika in zakona o finančnih zavarovanjih)
opravlja manj zahtevne naloge kreditiranja pravnih oseb in zasebnikov
 • s ciljem zmanjšanja kreditnega tveganja:
  •     zbere informacije o stranki (iz dosedanjega sodelovanja, predložene dokumentacije, informacij o poslovanju iz okolja, iz javnodostopnih podatkovnih baz, na osnovi lastne subjektivne ocene)
  •     analizira finančne podatke kreditojemalca
  •     oceni višino kredita glede na dejanske potrebe in zmožnosti kreditojemalca in glede na namen kreditiranja
  •     določi odplačilno dobo glede na uskladitev virov banke in vrsto oz. namen zadolževanja (na podlagi odplačilne sposobnosti kreditojemalca)
  •     oceni in stalno spremlja odplačilno sposobnost kreditojemalca
  •     oceni (glede na rizičnost naložbe, oceno strankinega poslovanja in njegovo odplačilno sposobnost, vrsto in ročnost naložbe) in se s kreditojemalcem dogovori za ustrezno obliko in višino zavarovanja ter preveri možnost in ustreznost predmeta zavarovanja
 • za organe odločanja pripravi predlog za odobritev s celotno dokumentacijo
 • obračuna stroške, povezane z odobritvijo kredita, ter obvesti stranko
 • pripravi pogodbo o kreditu
 • izvaja enostavne odkupe terjatev z diskontom
 • izterja in opravlja naloge s področja inkasa terjatev
 • izvede posamične prevzeme terjatev v sklopu okvirne pogodbe
 • pozna normativno ureditev kreditiranja in zavarovanj
opravlja naloge dokumentarnih akreditivov
 • svetuje stranki o primerni obliki akreditiva za realizacijo njenega posla
 • zbere potrebno dokumentacijo
 • odpre akreditiv
 • opravi vse potrebne aktivnosti ob spremembi akreditiva (pridobi dokumentacijo, izvede obveščanje itd.)
 • opravi naloge koriščenja akreditiva (preverja ustreznost dokumentov, preverja zneske, plačila itd.)
 • po potrebi se v zvezi z nalogami iz gornjih alinej posvetuje s specialistom za področje akreditivov
 • izvede plačila po akreditivu
 • v zvezi z izvajanjem gornjih nalog obvlada pisno in ustno komunikacijo v tujem jeziku
 • upošteva mednarodna enotna pravila za akreditive
 • pozna zunanjetrgovinsko poslovanje
opravlja naloge garancij
 • seznani stranko o možnostih, ceni in obveznostih, ki izhajajo iz garancij, in ji svetuje izbiro najboljše možnosti
 • zbere dokumentacijo in pomaga stranki pri izpolnjevanju obrazcev
 • obdela zahtevek in pripravi predlog za odobritev
 • pripravi pogodbo o izdaji garancije (vstavi elemente v predhodno pripravljeni osnutek)
 • izda garancije (v standardno besedilo vstavi podatke o garanciji ali pripravi besedilo garancije na osnovi posebne zahteve stranke)
 • obračuna stroške
 • v primeru zahteve za unovčitev garancije:
  •     preveri, ali je unovčitev v skladu s prevzeto garancijsko obvezo
  •     preveri, ali je prispela v času veljavnosti garancije
  •     zahteva kritje od nalogodajalca
  •     če kritje ni zagotovljeno, aktivira zavarovanja garancije
 • pozna področje zavarovanja terjatev (Stvarnopravni zakonik)
trguje s produkti zakladništva in investicijskega bančništva
 • sklene posle zakladništva in investicijskega bančništva s ciljnimi skupinami strank, za katere ima pooblastilo
 • dokumentira pomembne sestavine posla nakupa in prodaje (datum in točen čas sklenitve posla, datum poravnave, pogodbene stranke, vrsta instrumenta, znesek, cena oz. tečaj, način in kraj poravnave itd.)
 • izdela zaključnice in jih pošilja v spremljavo poslov zakladništva in investicijskega bančništva
 • spremlja limite trgovanja
kupuje in prodaja gotovino, valute in valutne opcije
 • prejme naročilo za nakup ali prodajo gotovine iz bančnega trezorja ali prejme povpraševanje iz druge banke
 • poišče drugo banko, s katero bo sklenil posel, in uskladi ponudbo in povpraševanje
 • sklene terminske kupoprodaje v imenu in za račun banke, na pobudo podjetij ali za fizične osebe
 • sklene promptne kupoprodaje z namenom doseganja dobička zaradi pozitivnih tečajnih razlik
 • kupi in proda valutne opcije v imenu banke ali za račun stranke
 • prouči možnost o nakupu ali prodaji glede na pozicijo banke, pooblastila, limite
 • sklene posel
 • vnese podatke o sklenjenem poslu v evidenco
ponuja in prodaja produkte strankam, išče nove stranke, navezuje in ohranja stike s strankami
 • naveže poslovne stike in izvaja aktivnosti za promocijo storitev banke
 • zazna in izbere ciljne skupine in ciljne stranke
 • določi cilje za posamezne stranke
 • določi, načrtuje in organizira ugotavljanje potreb potencialnih kupcev ter načine zadovoljitve teh potreb
 • svetuje in prodaja storitve po naslednjih tržnih poteh: klasične tržne poti (neposredna prodaja v bančni poslovalnici, zastopništvo); sodobne tržne poti (telefonske, elektronske)
 • reši reklamacije
 • načrtuje prodajne cilje, jih spremlja in usmerja lastne prodajne aktivnosti skladno z doseženimi rezultati s ciljem povečati prodajo in hkrati povečati zadovoljstvo strank
 • obvlada tehnike svetovanja in pogajanja
 • obvlada način vzpostavljanja in ohranjanja dolgoročnih razmerij s stranko
Administrativna dela vodi evidence, pripravlja poročila in račune, ustrezno hrani listine in dokumentacijo
 • pripravi poročila iz evidenc opravljenih poslov za pristojne službe v banki
 • s pomočjo sodobnih informacijskih sistemov upravlja, ureja in arhivira tehnično, tehnološko in drugo delovno dokumentacijo skladno s predpisi
 • dokumentira poslovne dogodke
 • redno dopolnjuje podatke in informacije v poslovno-informacijskem sistemu
Vodenje koordinira potek postopkov, povezanih s prodajo določenih storitev
 • koordinira prodajo produktov ali opravljanje storitev za stranko pri različnih delavcih banke, v različnih strokovnih službah ali z banko povezanih družbah
 • koordinira spremljevalne aktivnosti na področjih podpornih dejavnosti za izvedbo storitev stranki
 • uskladi postopke za doseganje medsebojnih dogovorov
 • vodi delovne skupine
 • uporabi metode prepoznavanja in reševanja konfliktov
 • oceni uspešnost organizacijske enote
Nadzor dela preverja vsebino dokumentacije in izvajanje postopkov, ki jih za stranko opravijo v drugih enotah banke ali v drugih družbah
 • oblikuje kontrolne točke za nadzor dela, povezanega s storitvijo stranki, ki se opravi v drugih enotah banke ali v drugih družbah (npr. ob reklamacijah, navzkrižni prodaji, kadar gre za opravila, ki spadajo v pristojnost zalednih služb itd.)
 • kontrolira pravilnost dela v prej navedenih primerih z vidika upravljanja odnosov s strankami
 • preveri vsebino dokumentacije iz drugih služb, ki se nanaša na stranko
 • kontrolira svoje izdelke in rezultate svojega dela
Zagotavljanje kakovosti deluje skladno  s predpisi in kodeksom ravnanja bančnih delavcev ter zagotavlja varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov
 • zagotavlja visok etičen odnos do vseh strank
 • zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje navodil in delovnih postopkov
 • zagotavlja pravilno vodenje postopkov skladno z zakonskimi predpisi
 • zagotavlja popolno varnost osebnih podatkov
 • zagotavlja popolno varovanje poslovnih skrivnosti
 • ravna skladno s kodeksom ravnanja bančnih delavcev
 • ravna skladno s pravili informacijske varnosti
 • kontrolira izvajanje zakonskih in internih predpisov
 • upošteva delovni protokol in poslovni bonton
 • kritično oceni in presoja delovne postopke in jih zna racionalizirati
 • uporablja računalniško opremo in informacijska orodja
 • upošteva pravila stroke in dobre prakse
 • skrbi za osebno urejenost in urejenost delovnega okolja
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj
 • pozna sisteme za zagotavljanje kakovosti in pomen standardov kakovosti
 • obvlada poslovni bonton in delovni protokol ter vplive poslovne morale
 • zaveda se pomena vzdrževanja dobrih delovnih odnosov in odnosov s strankami
 • pozna varnostne ukrepe banke ter postopke odziva v primeru ropa
Komunikacija pisno in ustno se sporazumeva s strankami, z internimi službami v banki in v družbah, povezanih z banko, konkretni situaciji primerno
 • korektno in strokovno predstavi banko, sebe, komentira situacijo na področju bančne konkurence oz. konkurence na področju finančnih storitev
 • s sodelavci v poslovalnici, z nadrejenimi in s sodelavci v drugih enotah izmenja podatke o povpraševanju in potrebah strank, o načinu zadovoljitve potreb z bančnimi in s finančnimi storitvami
 • pisno in ustno v osebnem kontaktu, preko telefona, elektronske platforme ali elektronske pošte komunicira prilagojeno konkretni situaciji in konkretni stranki
 • ravna skladno s poslovnim bontonom, pravili etičnega ravnanja s stranko s ciljem ohranjanja dolgoročnega odnosa s stranko
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • uporablja pravila pisne, ustne in neverbalne komunikacije
 • obvlada poslovno korespondenco in komuniciranje v slovenskem in tujem jeziku
 • razume pomen poznavanja človekove osebnosti za uspešno poslovno sporazumevanje
 • razlikuje dejavnike uspešne komunikacije in se zaveda njihovega pomena
 • uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov
 • zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih posreduje strankam in sodelavcem
Varovanje zdravja in okolja deluje skladno s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja ter skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Nataša Ipavec Novak, Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Ljubljana
 • Monika Prašnikar, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Diana Oblak, Šolski center Ptuj, Ptuj
 • Žiher Marija, Banka Slovenije, Ljubljana
 • Ksenija Jaklin, Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.