Poklicni standard

Naziv:

Avtoservisni tehnik/avtoservisna tehnica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Klasius-P16:

Motorna vozila, ladje in letala (0716)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Avtoservisni tehnik/avtoservisna tehnica (45153020)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:

 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter delo sodelavcev ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije z uporabo sodobne informacijske tehnologije,
 2. z odgovornostjo uporabljati material, čas in energijo za izvedbo dela,
 3. zagotavljati kakovost lastnega dela in skrbeti za lasten osebnostni in strokovni razvoj,
 4. razvijanja podjetnih lastnosti ob pripravi kalkulacije za končni obračun svojega dela,
 5. zagotavljati osebno higieno in varnost delovnega prostora ter okolja z uporabo ustreznih zaščitnih sredstev in opreme,
 6. samostojno komunicirati s predpostavljenimi, sodelavci in ustrezno svetovati strankam v zvezis popravili in z vzdrževalnimi deli na vozilu,
 7. postavljati zahtevne diagnoze o stanju vozila z uporabo sodobnih orodij in instrumentov,
 8. izvajati zahtevnejša dela pri vzdrževanju, popravljanju, nastavljanju in vgrajevanju sistemov, naprav in sklopov na vozilih,
 9. vzdrževati, popravljati, vgrajevati in nastavljati udobnostne, varnostne, telekomunikacijske in informacijske sisteme ter dodatno opremo na vozilu.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje, priprava, organizacija in analiza lastnega dela in dela skupine
 • zbiranje in samostojno ovrednotenje informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • načrtovanje, pripravljanje in zagotavljanje ustreznega poteka lastnega dela in dela skupine ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določanje časa, potrebnega za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov
 • časovno razporejanje dela sodelavcev oziroma uporabe diagnostičnih naprav
 • analiziranje opravljenega lastnega dela in dela skupine na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • pripravljanje delovnega naloga za izvedbo del
 • poznavanje principov organizacije dela
 • poznavanje normativov časa in materiala za izvedbo posameznih nalog
 • znanje določanja cene dela in nadomestnih delov
 • znanje uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije
 • poznavanje orodij in naprav za izvajanje posameznih nalog in postopkov za servisiranje
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava delovnega mesta in orodij
 • pripravljanje seznama potrebnega materiala, orodja in opreme
 • pripravljanje opreme in orodij
 • pripravljanje pisnih navodil za izvedbo popravil
 • razumevanje tehničnih podatkov o vozilu, tehničnih navodil
 • znanje branja tehnične dokumentacije
 • znanje izbire potrebnih rezervnih delov in drugega potrebnega materiala za izvedbo del
 • poznavanje lastnosti, zgradbe in uporabe izdelovalnih in pomožnih materialov in rezervnih delov
 • poznavanje predpisov o homologaciji in zakonskih predpisov
Operativna dela zahtevna diagnostika o stanju vozila
 • opravljanje razgovora s stranko ter prevzemanje vozila in opravljanje preizkusne vožnje
 • postavljanje diagnoze na vgrajenih sistemih, napravah in sklopih vozila
 • izbiranje ustreznih tehničnih podatkov in nastavitev parametrov po njih
 • izbiranje in uporabljanje merilnih naprav in postopkov, ki so potrebni za določanje stanj posameznih sestavnih delov in celotnega sistema
 • ugotavljanje vzrokov elektromagnetnih in mehanskih motenj oziroma okvar z namenskimi napravami pri servisnem posegu
 • analiziranje rezultatov glede na referenčne vrednosti za določen tip vozila z uporabo informacijskega sistema
 • ocenjevanje obsega in vrste poškodb, napak in okvar ter njihovo odpravljanje na vgrajenih sistemih, napravah in sklopih
 • izvajanje in poznavanje tehnološke in tehnične meritve in postopke
 • obvladovanje postopkov za sistematično iskanje in lokaliziranje ter metodično postavitev diagnoze napak oziroma okvar na sistemih, napravah in njihovih sklopih
 • obvladovanje postopkov za presojo stopnje obrabe in uporabnosti posameznih delov ob upoštevanju optimalnega delovanja, obremenljivosti in priporočljivosti preventivnega pregleda
 • obvladovanje postopka za ocenjevanje obsega in vrste poškodb
 • obvladovanje izvedbe zakonsko predpisanih preiskav in kontrol na motornih vozilih
 • razumevanje funkcije in funkcijske povezave sistemov, naprav in sklopov s pomočjo tehnične dokumentacije in predpisov
zahtevnejša dela pri nastavljanju, vzdrževanju in popravljanju vgrajenih sistemov, naprav in sklopov na vozilu
 • izvajanje zahtevnejših vzdrževalnih del pri vozilih
 • analiziranje izpušnih plinov, porabe energenta in maziva
 • odpravljanje napak glede na proizvajalčeve norme in zakonske predpise
 • izvajanje zahtevnejših nastavitev parametrov motorja in vozila po proizvajalčevih tehničnih podatkih
 • nastavljanje, vzdrževanje in popravljanje vgrajenih sistemov, naprav in sklopov na vozilu
 • obvladovanje zgradbe in funkcije vgrajenih sistemov, naprav in sklopov
zahtevnejša dela pri vzdrževanju, nastavljanju, zamenjavi in popravilu električnih ter elektronskih sistemov, naprav in sklopov
 • določanje vrste elementov in izmera funkcije priključkov
 • risanje električne sheme avtomobila
 • merjenje in diagnosticiranje dejanskega stanja v električnih sistemih vozila, primerjanje vrednosti z referenčnimi in odpravljanje okvare
 • vzdrževanje, popravljanje ali zapenjanje električnih in elektronskih delov, sklopov in sistemov
 • izdelovanje električne napeljave
 • sestavljanje in povezovanje tokokrogov po vezalnih načrtih z upoštevanjem standardov in predpisov
 • ugotavljanje najprimernejših mest za montažo, umestitev in nastavitve dodatnih sistemov, naprav in njihovih sklopov ter napeljav
 • obvladovanje standardov za priključevanje pri posameznih tokokrogih
 • razumevanje delovanja električnih in elektronskih sistemov, potrebnih za delovanje motorja
 • obvladovanje uporabe elektronskih merilnih instrumentov in diagnostičnih naprav
 • poznavanje vrste in praktične uporabe analogno-digitalnih in digitalno-analognih pretvornikov, ki so potrebni za delovanje krmilnih in regulacijskih naprav
 • razumevanje funkcije osnovne tehniške karakteristike vhodno-izhodnih elementov v blokovni shemi
vzdrževanje, diagnostika in servis klimatskih in hladilnih naprav v vozilih
 • diagnosticiranje, popravljanje in vzdrževanje ter opravljanje preizkusov tesnosti klimatskih in hladilnih naprav v vozilih
 • poznavanje plinov, ki se uporabljajo v klimatskih in hladilnih sistemih vozil, njihove lastnosti in njihov vpliv na okolje
 • poznavanje uredbe o uporabi in ravnanju s fluoriranimi plini
 • razumevanje delovanja klimatskih in hladilnih naprav za vozila in njihovih posameznih delov
 • poznavanje orodij in naprav za preizkuse tesnosti, polnjenja in vzdrževanja klimatskih naprav in njihovo uporabo
 • znanje izbire in uporabe ustreznih olj in barvil pri vzdrževanju in servisiranju klimatskih sistemov vozil
 • poznavanje postopkov reciklaže fluoriranih plinov
 • poznavanje postopkov čiščenja in popravila klimatskih ter hladilnih sistemov na vozilu
vzdrževanje, diagnostika in popravilo električnih vozil
 • vzdrževanje, diagnosticiranje in popravljanje električnih vozil
 • menjanje okvarjene komponente električnih vozil
 • uporaba ustrezne diagnostične naprave pri delu  z električnimi vozili
 • poznavanje zakonodaje s področja vzdrževanja in servisiranja električnih vozil
 • poznavanje zgradbe električnih vozil in razumevanje delovanja posameznih komponent
 • poznavanje zakonitosti elektronike, elektrike in energetike, ki je vezana na električna vozila
 • poznavanje različnih sistemov za shranjevanje energije in razumevanje njihovega delovanja
 • znanje uporabe splošnih in posebnih orodij, instrumentov, merilne in kontrolne opreme za diagnostiko in kontrolo električnih vozil
 • razumevanje dokumentacije, tehnologije in postopkov vzdrževanja električnih vozil in delovanja različnih tipov polnilnih postaj
 • uporabljanje predpisanih zaščitna sredstva pri delu na visokonapetostnih delih sistema električnega vozila
 • obvladovanje varnostnih protokolov pri delu z enosmerno visoko napetostjo
Administrativna dela vodenje dokumentacije
 • izdelovanje poročila o opravljenem delu
 • vodenje in izpolnjevanje tehnične, tehnološke in druge dokumentacije
 • znanje uporabe informacijsko-komunikacijsko tehnologije in programskih orodij
Komercialna dela kalkulacija in obračun ter naročilo rezervnih delov
 • izdelovanje kalkulacije storitev in porabe materiala
 • naročanje in skladiščenje rezervnih delov in dodatne opreme
 • upoštevanje tovarniških normativov za porabo časa in materiala
 • razlikovanje stroškov dela in uporabljenega materiala
 • znanje priprave naročila rezervnih delov in opreme
Zagotavljanje kakovosti skrb za zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
 • zagotavljanje kakovosti opravljene storitve
 • kontroliranje in ocenjevanje rezultatov lastnega dela
 • upoštevanje standardov kakovosti
 • spremljanje razvoja novih tehnologij, materialov in znanj
 • poznavanje sistemov zagotavljanja kakovosti
 • poznavanje postopkov in načinov za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Komunikacija kooperativen odnos s sodelavci
 • sodelovanje s sodelavci pri reševanju problemov
 • uvajanje sodelavcev v delo
 • znanje izbire primernega načina komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • poznavanje pravil timskega dela
 • raba strokovne terminologije v domačem in enem tujem jeziku
 • raba informacijske tehnologije in programskih orodij
svetovanje strankam
 • sprejemanje strank in njihovo seznanjanje s stanjem vozila, potrebnimi vzdrževalnimi deli, popravili, potrebnim časom za izvedbo del
 • svetovanje strankam pri odločitvah o popravilih in vzdrževalnih delih na vozilu
 • svetovanje in odgovarjanje strankam ob reklamacijah
 • raba osnov poslovnega komuniciranja in strokovne terminologije
Varovanje zdravja in okolja varovanje zdravja pri delu na delovnem mestu
 • ravnanje skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter požarni varnosti
 • raba osebne in druge varovalne opreme
 • upoštevanje navodil za varno delo
 • poznavanje možnih poškodb pri delu, postopkov za preprečevanje nesreč in osnov nudenja prve pomoči
izvedba potrebnih ukrepov za varovanje okolja
 • vodenje evidence o oddaji okolju nevarnih snovi in izdelovanje poročila
 • ločeno zbiranje, razvrščanje in skrb za pravilno ravnanje z odpadki skladno s predpisi o varovanju okolja
 • poznavanje predpisov o varovanju okolja in ravnanju skladno z njimi
 • poznavanje postopkov za ravnanje, skladiščenje in odstranjevanje okolju škodljivih snovi in nevarnosti vpliva le-teh na zdravje ljudi in okolje
 • poznavanje ukrepov ob razlitju ali uhajanju kemično agresivnih in vnetljivih snovi
 • poznavanje predpisov in postopkov za razgradnjo vozil

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ivan Šel, Porsche Interavto, Ljubljana
 • Alfonz Vreznik, Maribor
 • Zdravko Klevišar, Avtoelektrika Klevišar, Novo mesto
 • Franc Malgaj, Malgaj, d. o. o., Trbovlje
 • Jože Podmiljšak, Renault servis Levec
 • Alojz Kranjc, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
 • Franc Turk, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, Ljubljana
 • Branko Polanec, Šolski center Ptuj
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Urška Marentič, Center za poklicno izobraževanje
 • Barbara Kunčič, Center za poklicno izobraževanje
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Peter Caserman, Obrtna zbornica Slovenije
 • Zdravko Klevišar, Obrtna zbornica Slovenije
 • Boris Klančnik, Šolski center Velenje
 • Janko Brejc, Šolski center Škofja Loka
 • Alojz Kranjc, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.