Poklicni standard

Naziv:

Programer-tehnolog/programerka-tehnologinja CNC stroja

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Programer-tehnolog/programerka-tehnologinja CNC-stroja (52100201)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Programer-tehnolog/programerka-tehnologinja CNC stroja (45076860)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo,
 2. načrtuje, spremlja in analizira tehnološke procese ter jih optimira,
 3. vodi skupino v tehnološkem, izdelovalnem in kontrolnem procesu,
 4. uporablja racionalen pristop pri rabi energije, materiala in časa,
 5. zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela,
 6. poslovno komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji,
 7. razvija podjetnostne lastnosti, spretnosti in vedenje,
 8. uporablja računalniško in programsko opremo ter spremlja trende v razvoju tehnologij in materialov,
 9. pregleduje konstrukcijske načrte oz. CAD-modele,
 10. določa tehnološke postopke, izbira orodja in pripomočke ter načrtuje izdelovalni proces,
 11. izdeluje in preverja NC programe ter njihovo izvajanje,
 12. zagotavlja kakovost in uspešnost z uvajanjem optimalnih tehničnih in tehnoloških rešitev in upoštevanjem standardov.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje, spremljava in analiza tehnoloških procesov ter njihovo optimiziranje
 • načrtuje lastno delo in delo skupine
 • načrtuje, spremlja in analizira tehnološke procese ter jih optimizira
 • prevzema in analizira tehnično dokumentacijo naročnika
 • načrtuje izdelovalne oz. obdelovalne procese enega ali več računalniško vodenih strojev s pomočjo različnih metod
 • razvija procesno obdelavo in optimizira čas
 • načrtuje potrebe po orodjih, rezalnih pripomočkih, surovcih in drugem potrošnem materialu
 • spremlja razvoj tehnologij in jih uvaja v proces
 • razume osnovna pravila ter standarde organizacije dela in podjetja ter pomen, postopke in načine za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • razume pomen sodelovanja pri uvajanju projektov za zagotavljanje večje konkurenčne sposobnosti, zna sodelovati pri njih oz. jih voditi
 • pozna funkcije računalniških programov za načrtovanje, nadziranje in spremljanje proizvodnje
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava pogojev za izvedbo dela
 • ureja računalniško strojno in programsko opremo na CNC stroju ter skrbi za njeno nemoteno delovanje
 • ureja in vzdržuje tehnološke baze in standarde
 • skrbi za nemotene računalniške komunikacije s CNC stroji in jih izpopolnjuje
 • shranjuje, prilagaja potrebam, vzdržuje in uporablja operacijske sisteme računalniških orodij za področje CNC tehnologije
 • shranjuje in prilagaj potrebam uporabniške programe in baze podatkov ter jih upravlja
 • preverja delovanje in nastavlja komunikacijske standarde IK-tehnologij v povezavi s tehnološkim procesom, ki ga obvladuje
Operativna dela pregled konstrukcijskih načrtov oz. CAD-modelov
 • analizira tehnične in tehnološke možnosti izdelave glede na zahteve tehnične dokumentacije naročnika
 • bere tehnično dokumentacijo na različnih medijih
 • ocenjuje tehnološke možnosti izdelave oziroma tehnične omejitve izdelave
določanje tehnoloških postopkov, izbira orodja in pripomočkov ter načrtovanje izdelovalnega procesa za neavtomatizirano in CNC tehnologijo
 • načrtuje tehnološki postopek izdelave oz. obdelave elementov glede na oblike in zahtevane parametre dimenzijskih, oblikovnih in površinskih toleranc z uporabo ustrezne programske opreme
 • uporablja tehnološke baze podatkov
 • izbere vsa potrebna orodja ter pritrdilne in vpenjalne pripomočke glede na vrste in oblike surovcev in značilnosti (rezalnih) orodij
 • izbere, izračuna ter določa tehnološke parametre obdelave
 • analizira in izbere vrste obdelovalnih strojev glede na izbrane in ekonomsko sprejemljive parametre
 • z računalniškimi orodji modelira elementarne in sestavljene modele (aplikacije), jih analizira in izvaja simulacije
 • načrtuje standardne in specifične vpenjalne in pritrdilne naprave
 • uporablja in dopolnjuje tehnične in tehnološke baze podatkov
 • razume splošne značilnosti in specifike obdelav z odvzemanjem in brez odvzemanja materiala (s fizičnim in energetskim odvzemanjem materiala)
 • zna izbirati in določati optimalne obdelovalne parametre glede na zahteve izdelka
 • pozna vrste materialov za rezalna orodja, njihove oblike in značilnosti ter jih zna optimalno vključiti v izdelovalni proces
 • pri svojem delu upošteva optimalne tehnične in ekonomske možnosti
izdelava in kontrola NC-programov ter njihovo izvajanje
 • izdeluje in ureja izdelovalne/obdelovalne NC-CNC programe glede na načrtovani tehnološki postopek ter izbrane in izračunane izdelovalne parametre
 • vključuje tehnološke in druge specifične parametre v program (tehnološke, rezalne, strojne …)
 • simulira izdelovalni proces z računalniškimi orodji in s tem preverja delovanje programa
 • naknadno  ureja, popravlja in dopolnjuje izdelovalne NC programe
 • pošilja tehnološke in tehniške informacije ter izdelovalne programe v delovni proces
 • sodeluje pri optimiranju izdelovalnih procesov na CNC strojih
 • spremlja in po potrebi posega v izdelovalni in proizvodni proces
 • obvlada postopke in načine NC-CNC programiranja
 • razume obdelovalni proces in njegove elemente ter značilnosti
 • obvlada splošna in specifična krmilja CNC-obdelovalnih in izdelovalnih strojev
 • zna z računalniškimi IK-tehnologijami komunicirati z izdelovalnim procesom in posegati v proces
 • uvaja izboljšave, jih evidentira in prenaša na operaterje
Administrativna dela ureditev spremljajoče delovne dokumentacije
 • vodi in izpolnjuje spremljajočo dokumentacijo za NC program
 • izdeluje delovna poročila
 • zbira in analizira podatke, programe in ugotovitve
 • zna urejati besedila in preglednice za izdelavo poročil o delu
 • seznanjen je z načini in pravili za vodenje dokumentacije
 • zna izdelovati, voditi in izpolnjevati spremljajoče dokumentacije za NC program
Vodenje vodenje skupine v proizvodnem procesu
 • vodi in usklajuje delo skupine v izdelovalnem procesu
 • vodi segmente proizvodnega procesa
 • optimira izdelovalne procese
 • oceni in ovrednoti ekonomske učinke dela skupine na izdelovalni ravni
 • pozna principe vodenja in timskega dela na izdelovalni ravni
Zagotavljanje kakovosti zagotovitev kakovosti in uspešnosti v delovnem okolju
 • neprestano skrbi za zagotavljanje celovite kakovosti
 • sodeluje pri izdelavi merilnih in drugih kvalitativnih protokolov
 • sodeluje pri pripravi tehnologije meritev na CNC-merilnih napravah
 • interpretira rezultate meritev ter po potrebi izvaja korekcije
 • sodeluje in svetuje pri sestavljanju, preizkušanju in prevzemu izdelkov
 • upošteva standarde za zagotavljanje kakovosti
 • načrtuje in vodi tehnologije kontrolnih postopkov
 • izvaja analize merilnih in kontrolnih postopkov ter jih ovrednoti s tehničnega in ekonomskega vidika
 • od operaterja zahteva kakovostni prevzem procesa pred serijsko izdelavo
Vzdrževanje in popravila skrb za celovito vzdrževanje izdelovalne in računalniške strojne in programske opreme
 • sodeluje pri vzdrževanju opreme in načrtuje vzdrževalne postopke
 • zna načrtovati in skrbeti za izvajanje procesa celovitega načrtovanja vzdrževanja opreme in naprav za lastno delo in računalniško vodenih strojev in naprav
 • iz Navodil za varno uporabo in vzdrževanje zna poiskati potrebna in zahtevana vzdrževalna dela za celoten stroj
 • razume zgradbo strojev in funkcijsko delovanje stroja za pravilno načrtovanje aktivnosti vzdrževanja
Komunikacija poslovna komunikacija s sodelavci, nadrejenimi in podrejenimi
 • ustno in pisno komunicira s konstruktorji, z operaterji, oddelkom za zagotavljanje kakovosti, s komercialo ...
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
komunikacija s poslovnimi partnerji
 • načrtuje in svetuje naročniku pri uporabi izdelkov
 • komunicira z naročnikom in izmenjuje tehnične in tehnološke informacije preko elektronskih in drugih medijev ter usklajuje možnosti in zahteve
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • zna korektno in odgovorno komunicirati z naročniki in dobavitelji
Varovanje zdravja in okolja delo, skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • načrtuje izdelovalne postopke skladno s predpisi o varstvu pri delu in varovanju zdravja ter varstvu pred požarom
 • uporablja predpisano osebno in kolektivno varovalno opremo ter zaščitna sredstva
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varstva pred požari
 • pozna vsa tveganja in nevarnosti zaradi napačne uporabe strojev ali naprav
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu
 • seznanjen je s postopki za preprečevanje nesreč in z osnovami nudenja prve pomoči
delo z odpadki, vodo, energijo ter nevarnimi snovmi
 • načrtuje izdelovalne postopke skladno s temeljnimi zahtevami sistema ravnanja z okoljem in okoljskih ciljev ter racionalne rabe energije in materiala
 • skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta
 • razume okoljske vidike in programe svojega delovnega področja in ve, kje se nahajajo seznami z okoljskimi vidiki in s programi
 • pozna vrste odpadkov, ki nastajajo v njegovem delovnem področju in ve, kje se nahajajo seznami odpadkov
 • seznanjen je z navodili za ravnanje z nevarnimi snovmi in ve, kje se nahajajo
 • pozna negativne vplive hladilnega sredstva in maziv na zdravje in okolico
 • pozna postopek odziva v izrednih razmerah (npr. politje, razsutje nevarnih snovi)

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Davorin Vidrih, Iskra Avtoelektrika
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Srečko Slemenšek, ALPOS
 • mag. Stanko Stepišnik, Emo Orodjarna
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna
 • Ludvik Aškerc, ŠC Celje
 • Drago Rodman, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Renata Zupanc Grom, ŠC Novo mesto
 • Božo Kočevar, GZS
 • Tomšič Vinko, OZS
 • Janez Škrlec, OZS
 • Milena Vidmar, GZS
 • Marija Šibanc, CPI
 • Metod Češarek, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, CPI,
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna
 • Janko Bačar, VRC Springs, d. o. o.
 • Valentin Česnik, Jeklarna Ravne
 • Anton Drobnič, Šolski center Postojna
 • Marija Šibanc, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.