Poklicni standard

Naziv:

Elektronik avtomatik/elektroničarka avtomatičarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Elektronik/elektroničarka (52300011)

Klasius-P16:

Elektrotehnika in energetika (0713)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Elektronik avtomatik/elektroničarka avtomatičarka (45007780)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. sprejemati in pregledati tehnološko dokumentacijo in delovni načrt in skladno z njim načrtovati svoje delo ali delo manjše skupine
 2. zagotavljati kakovost in doseganje količinskih normativov svojega dela ter pri tem upoštevati standarde, načela racionalne rabe energije, časa in materiala ter dobre poslovne običaje
 3. delati tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja
 4. uporabljati podjetniška znanja in spretnosti
 5. pri sporazumevanju z različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upoštevati dobre poslovne običaje in vrednote podjetja
 6. sprejemati in predajati informacije o delu v skupini in izven nje, o delovnem postopku in stanju opreme ter pomanjkljivostih v delu proizvodnega postopka
 7. uporabljati sodobno komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo ter ustrezno programsko orodje, ki ga potrebuje pri svojem delu
 8. gospodarno/trajnostno ravnati z odpadki iz tehnološkega postopka in razumeti ekonomske in okoljske učinke recikliranja odpadkov
 9. izdelovati manj zahtevne elektronske sklope in podsklope
 10. upravljati in nadzirati delovanje avtomatiziranih postrojev, izvajati inštalacijska dela na njih in odpravljati napake in zastoje v proizvodnem procesu, pri čemer upošteva temeljne značilnosti proizvodnega procesa
 11. sodelovati v timu strokovnjakov
 12. izvajati meritve električnih veličin, vrednotiti merilne rezultate, ugotavljati skladnost s predpisanimi normami in diagnosticirati napake


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema in pregleda tehnološko dokumentacijo in delovni načrt in skladno z njim načrtuje svoje delo ali delo manjše skupine
 • sprejme pisna in ustna navodila za delo ter skladno z njimi načrtuje svoje delo ali delo manjše skupine
 • izdeluje in uporablja delovno-tehnično dokumentacijo
 • deluje skladno z načeli organizacije dela v svojem delovnem okolju
 • pozna orodja in naprave za izvedbo posameznih nalog
 • uporablja kataloge elementov elektronskih podsklopov
 • pozna osnovne zakonitosti tehnoloških procesov
 • pozna časovne normative za izvedbo posameznih nalog
 • uporablja sodobno tehnologijo in orodja pri izdelavi tehnoloških načrtov
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto, orodje, material in sredstva za izvajanje vseh del
 • preveri ustreznost delovnega mesta, orodja, merilne opreme in materialov skladno s tehniškimi standardi
 • izbere ustrezno orodje in opremo za izvedbo električnega sklopa
 • pripravi seznam potrebnega materiala in gradnikov za izvedbo električnega sklopa in preveri kakovost materiala
 • preveri ustreznost delovnega okolja na terenu
 • izdela delovni inačrt in pripravi pisna navodila za izvedbo
 • pozna standarde in zahteve za varovanje podatkov v svojem delovnem področju ter ob vdoru ukrepa skladno s predpisi


Operativna dela izdeluje manj zahtevne elektronske sklope in podsklope
 • izdeluje manj zahtevne elektronske sklope in podsklope po predloženih načrtih
 • montira in priključuje manj zahtevne podsklope, posamične sklope naprav in opreme po načrtih
 • uporablja aparate in merilne instrumente
 • konstruira manj zahtevne sklope in podsklope z ustreznim računalniškim programom
izvaja inštalacijska dela na avtomatiziranih postrojih in sistemih ter jih servisira
 • prepozna, analizira in ugotavlja stopnjo zahtevnosti postrojev
 • izvede ožičenja na avtomatskih postrojih
 • poveže, montira in testira periferne senzorske in izvršilne elemente avtomatiziranih sistemov
 • nadzira kakovost ožičenja
 • pozna gradnike elektronskih sklopov in podsklopov
 • poveže enostavne krmilne in energetske nizkonapetostne tokokroge notranje in zunanje razsvetljave
 • izvaja meritve na posameznih sklopih oz. podsklopih
 • testira enostavnejše krmilne, senzorske, aktuatorske in regulacijske naprave
 • preverja potek opravljenih del
upravlja avtomatizirane postroje
 • pozna posamezne elemente avtomatiziranih postrojev
 • spreminja parametre v elementih avtomatiziranih postrojev
 • uporablja sodobno tehnologijo in orodja pri svojem delu

izvaja meritve osnovnih električnih veličin
 • meri osnovne električne veličine
 • izvaja manj zahtevne merilne in kontrolne postopke ter jih dokumentira
 • vrednoti merilne rezultate, ugotavlja skladnost s predpisanimi normami in diagnosticira napake
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • pripravlja in izpolnjuje dnevna in druga poročila
 • prevzema in izdaja elektrotehniške elemente in naprave
 • uporablja sodobno tehnologijo in orodja
 • vodi tehnično in tehnološko dokumentacijo ter evidenco materiala, orodij in strojev
 • arhivira elektrotehniško in drugo dokumentacijo
 • izdeluje načrte rednih in izrednih pregledov
 • uporablja obrazce in evidence za vodenje del
 • dokumentira opravljene postopke na manj zahtevnih elektronskih sklopih
Komercialna dela sodeluje s komercialno službo
 • predlaga in oceni potrebe po nabavi materiala za izvajanje enostavnih delovnih nalog
 • opravi popis izvršenih del in posreduje podatke za pripravo računa
 • skladišči material, polizdelke in izdelke, vodi zaloge v skladišču
Vodenje vodi manjšo skupino pri inštaliranju in servisiranju elektronskih sklopov in podsklopov
 • načrtuje delo ter razdeli naloge glede na sposobnosti oziroma kompetence članov skupine
 • vzpostavlja zaupanje, spodbuja sodelovanje in motivira druge
 • spremlja izvajanje nalog in zagotavlja povratne informacije glede njihovega uresničevanja
 • upošteva predpise o varstvu pri delu
 • deluje skladno s pravili timskega dela
 • pozna sisteme organizacije in vodenja dela
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s standardi
 • izvaja delo skladno z veljavno zakonodajo, s predpisi, standardi ter tehničnimi in tehnološkimi navodili
 • izvaja preproste postopke in opravila v procesu zagotavljanja kakovosti
 • preverja kakovost izdelka
 • kontrolira rezultate lastnega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • spremlja  tehnološki razvoj na svojem delovnem področju
 • predlaga izboljšave delovnega procesa in inovacije na svojem delovnem področju
Vzdrževanje in popravila vzdržuje naprave, opremo in prostor med delom
 • redno pregleduje naprave, stroje, pripomočke in orodja, ki jih uporablja pri lastnem delu
 • obvešča ustrezen oddelek vzdrževanja o napakah na opremi, ki jo uporablja
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in popravila uporabljenih naprav ter orodja
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in strankami
 • vzpostavlja sodelovalni odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • strokovno ustno in pisno komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in z drugimi zaposlenimi ter s strankami
 • uporablja strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • pri izvajanju posameznih nalog in reševanju problemov komunicira jasno, spoštljivo in neposredno  ter upošteva dobre poslovne običaje

Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varovanju okolja in varstvu pri delu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme skladno s pravili o varstvu pri delu, požarni varnosti in predpisi o varstvu okolja
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira in razvršča odpadke
 • s škodljivimi snovmi in opremo ravna skladno s predpisi o varovanju okolja
 • seznanjen je s predpisi o varnosti pri delu, požarni varnosti in predpisi o varstvu okolja, ki vplivajo na njegovo delo
 • skrbi, da je na strojih in napravah vgrajena ustrezna varnostna zaščitna oprema
 • ukrepa ob razlitju ali uhajanju kemično agresivnih in vnetljivih snovi
 • ustrezno ravna v primeru nesreč

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Zlatko Njegovec, Gorenje Velenje
 • Andrej Rotovnik, MIEL Velenje
 • Janez Škrlec, OZS
 • Mirko Mastnak, OZS
 • Peter Vrčkovnik, ŠC Velenje
 • Franc Štravs, VSŠ ŠC Velenje
 • Cveto Fendre, VSŠ ŠC Velenje
 • Jože Lukanc, VSŠ ŠC Velenje
 • Teja Pelicon, BIT Izobraževanje
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Silvan Bucik, TŠC Nova Gorica
 • Aleš Tankosić, TŠC Nova Gorica
 • Matjaž Marušič, TŠC Nova Gorica

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič, CPI
 • Miha Lovšin, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Dr. Marjan Rihar, GZS Zbornica elektronske in elektroindustrije
 • Andreja Belavić Benedik, MZI, Direktorat za energijo
 • Ddr. Iztok Humar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • Dr. Zdravko Kačič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • Vojko Fon, Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije
 • Dare Stojan, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
 • Emil Kumer, KNSS Neodvisnost
 • Boris Podobnik, Elektrotehniška zveza Slovenije
 • Mateja Karničnik, Fundacija PRIZMA
 • Anton Ploštajner, BSH Hišni aparati, d. o. o.
 • Mitja Koprivšek, ETI Elektroelement, d. d.
 • Stojan Jezernik, Gorenje, d. d.
 • Andrej Košir, DARS, d. d.

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI
 • Davorin Majkus, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.