Poklicni standard

Naziv:

Organizator/organizatorica varne hrane

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2021

Predhodniki:

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Organizator/organizatorica varne hrane (44804480)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 • načrtovati, organizirati in pripraviti vse potrebno za izvedbo dela 
 • analizirati tveganja pri pripravi varne hrane
 • načrtovati, organizirati in nadzirati razvrščanje in odstranjevanje odpadkov
 • izobraževati izvajalce del na področju zagotavljanja varne hrane ter jim svetovati
 • načrtovati, organizirati in nadzorovati izvajanje tehnološke higiene v procesu proizvodnje varne hrane
 • načrtovati analizne metode zagotavljanja varne hrane
 • koordinirati in nadzirati postopke dobre higienske prakse ter voditi dokumentacijo 
 • zagotavljati kakovost opravljene storitve
 • sporazumevati se z različnimi deležniki v delovnem procesu na spoštljiv način 
 • upravljati z informacijami, s podatki in z vsebinami v različnih digitalnih okoljih za doseganje ciljev, povezanih z delom
 • skrbeti za varnost in zdravje pri delu 
 • ravnati  skladno z načeli trajnostnega razvoja

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta načrtuje, organizira in pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • izdeluje interna navodila za delo na področju higiene živil, varne hrane in dobre higienske prakse ter uporabi že pripravljenih živil in možnosti uporabe živil s pretečenim rokom (sol, jogurt, siri …) v živilski  industriji in  prehranskih obratih skladno z veljavno zakonodajo
 • sodeluje v procesu vzorčenja surovin in izdelkov za mikrobiološke, kemijske ter senzorične preiskave in pri izvedbi laboratorijskih analiz (kemijskih, fizikalnih  in mikrobioloških)
 • sodeluje pri postavljanju infrastrukture in izboru opreme za izvajanje kontrol spremlja razvojne trende na področju živilstva in trajnostnega razvoja (nove tehnologije, materiali, embalaže, aktualni trendi pri potrošnikih …) 
 • upošteva higienske zahteve za tehnologijo predelave živil in priprave hrane
 • pozna možna tveganja zaradi nepravilnega ravnanja z živili
Operativna dela analizira tveganja v pripravi varne hrane
 • analizira alergene in možnost navzkrižne  kontaminacij
 • izdela načrt tehnološke higiene za pripravo novih jedi iz že pripravljenih jedi
 • prepozna, analizira in vrednoti kemijska, fizikalna in mikrobiološka tveganja
 • rešuje strokovne probleme na področjih mikrobiologije živil, kemije, higienskih tehnik in druge analitike v živilskih in prehranskih obratih 
 • oblikuje in izboljšuje delovne procese na področju tehnološke higiene v živilskih procesih
 • odloča o organizaciji in izvajanju prehransko-higienskih postopkov v živilskih in prehranskih obratih, ponudbi hrane in skladiščih z živili ter v logistiki 
 • pripravlja protokole dobre higienske prakse 
 • sodeluje pri organizaciji in svetovanju v procesu priprave varne hrane in higiene dela v pripravi hrane 
 • pripravlja higienske režime 
 • razvija kakovostne storitve v managementu prehranske verige
 • rešuje probleme in izbira metode dela za zagotavljanje varnosti hrane ter kakovosti živil
 • odloča o uporabi čistil ter kemijskih sredstev v proizvodnem procesu ter upošteva sheme
 • zagotavlja sledljivost alergenov 
 • pozna pomembnost okoljskega managementa 
 • obvlada različne tehnike sanitacije dela in različna higienska in delovna sredstva 
 • validira postopke za zagotavljanje varnosti živil
načrtuje, organizira  in nadzira sortiranje in odstranjevanje odpadkov 
 • organizira sistem zbiranja, sortiranja, označevanja  in odstranjevanja odpadkov 
 • razvija  in izbira metode čiščenja in razkuževanja ter spremlja in dokumentira  učinkovitost različnih higienskih tehnik 
 • pozna pomen okoljskega managementa,
 • ocenjuje ranljivost potvorbe in predvidi ukrepe za zmanjšanje tveganja
izobražuje izvajalce del na področju zagotavljanja varne hrane in jim svetuje
 • organizira delavnice v zvezi z varno hrano in s tehnološko higieno ter uporabo živil po pretečenem datumu uporabnosti (npr. jogurti, siri, sol …) in s tem povezano zakonodajo 
 • organizira delavnice v zvezi s higienskim managementom 
 • promovira pripravo in proizvodnjo varne hrane (Food Safety Culture)
 • izobražuje izvajalce varne hrane skladno z dobro higiensko prakso
 • izobražuje in obvešča potrošnike o varni hrani
načrtuje, organizira in nadzoruje izvajanje tehnološke higiene v procesu proizvodnje varne hrane
 • organizira in analizira dobro higiensko prakso ali protokol HACCP 
 • načrtuje dobro higiensko prakso  v živilski  industriji, prehranskih obratih ter drugje
 • spremlja in analizira kritične točke v delovnem okolju in vodi potrebne zapise
 • skrbi za zagotavljanje higienskih zahtev, neoporečnosti in ustreznosti infrastrukture 
 • organizira postopke dobre higienske prakse (tehnološko higieno) in varovanja okolja  v živilski  industriji in obrti, prehranskih obratih ter drugje 
 • organizira in izvaja ter razdeljuje dela delovnim skupinam
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja dela v skupini in oddelku
 • nadzoruje uporabo in shranjevanje kemikalij in čistil
 • nadzoruje uporabo osebnih varovalnih sredstev
načrtuje analizne metode zagotavljanja varne hrane
 • načrtuje, organizira in izvaja dela na področju kemijskih in mikrobioloških analiz 
 • izvaja kemijske, mikrobiološke, fizikalne in senzorične analize  
 • upošteva prehranske in zdravstvene trende 
 • analizira učinkovitost higienskih ukrepov 
 • načrtuje, vodi in nadzoruje dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje in standardov s področja varne hrane
 • načrtuje in skrbi za sledljivost 
koordinira in nadzira postopke dobre higienske prakse  ter  vodi dokumentacijo 
 • postavlja in nadzoruje postopke dobre higienske prakse v živilstvu, prehranskih obratih in sorodnih panogah
 • svetuje o higieni živil in varni hrani ter o proizvodnji in ponudbi živil in varne hrane vključno z varovanjem okolja
 • sodeluje pri oceni ustreznosti dobaviteljev živil 
 • nadzoruje postopke dobre higienske prakse v živilstvu, prehrani in sorodnih panogah
 • nadzoruje dokumentacijo in evidence
 • ocenjuje ranljivosti za potvorbe in predvidi ukrepe za zmanjšanje tveganja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja  kakovost opravljene storitve
 • zagotavlja senzorično, mikrobiološko, kemijsko kakovost hrane
 • uporablja mednarodne standarde za senzorično analizo živil za različne namene 
 • obvladuje sistem celovite kakovosti  (HACCP s predprogrami)
 • zagotavlja obvladovanje vseh kontrolnih točk, posebej kritičnih kontrolnih točk v procesu, kjer so prepoznana tveganja 
 • zagotavlja izvajanje ekoloških, zdravstvenih, tehničnih in varnostnih predpisov 
 • zagotavlja skladnost z internimi predpisi v podjetjih in evropskimi regulativami
 • spremlja racionalno uporabo energije, materialov in časa in varovanje okolja 
 • upošteva standarde kakovosti živil in hrane
 • upošteva veterinarske zahteve, zahteve zdravstvenega nadzora, tržnega nadzora in  naročnika
 • pozna osnove higienskega minimuma prostora in strojev
 • pravilno ravna s surovinami, z aditivi, s polizdelki in končnimi izdelki
 • kontrolira kakovost surovin in izdelkov
Komunikacija sporazumeva se z različnimi deležniki v delovnem procesu na spoštljiv način
 • prilagaja komunikacijo situaciji, sogovorniku in vsebini
 • jasno, jedrnato in razumljivo prenaša informacije 
 • pozorno posluša sogovornika ter zastavlja vprašanja za razjasnjevanje nejasnosti
 • razvija konstruktivne in kooperativne odnose z drugimi
 • sprejema različnost in s svojim delovanjem prispeva k ustvarjanju sinergije v timu
 • pripravljen je deliti svoje znanje in pomagati drugim
 • obravnava pritožbe in rešuje spore na spoštljiv in v rešitev usmerjen način
 • prenaša znanja in informacije o izdelkih na sodelavce, prodajno službo in potrošnike
 • obvlada strokovno terminologijo in komuniciranje v tujem jeziku
 • komunicira z različnimi deležniki v različnih digitalnih okoljih
 • izbere najprimernejšo  vrsto digitalne tehnologije za učinkovito sporazumevanje
upravlja z informacijami, s podatki in z vsebinami v različnih digitalnih okoljih za doseganje ciljev, povezanih z delom
 • obvlada strategije iskanja in dostopa do podatkov v digitalnih okoljih
 • analizira, interpretira in kritično vrednoti podatke, informacije in digitalne vsebine
 • ureja digitalne vsebine v različnih formatih
 • upravlja različne baze podatkov
 • upravlja proizvodno-informacijski sistem
 • varuje naprave in digitalne vsebine ter razume tveganja in nevarnosti v digitalnih okoljih
 • rešuje strokovne probleme s pomočjo digitalnih tehnologij
 • sledi digitalnemu razvoju na svojem področju  
Varovanje zdravja in okolja skrbi za varnost in  zdravje pri delu na delovnem mestu
 • sodeluje pri pripravi navodil za varno delo
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • sodeluje pri oceni tveganja in predvidevanju možnih poškodb
 • skrbi za zmanjšanje tveganja poškodb ali zdravstvenih težav zaposlenih v obratu
 • pomaga ustvarjati pogoje za varnost in zadovoljstvo vseh zaposlenih
ravna skladno z načeli trajnostnega razvoja 
 • skrbi za čim manjše ustvarjanje odpadnih materialov in odpadnih voda
 • v čim večji meri uporablja obnovljive vire
 • uporablja okolju prijazne materiale (na primer pri embalaži ipd.)
 • skrbi za racionalno porabo vhodnih surovin, materialov in energije 
 • upošteva načela krožnega gospodarstva (dodajanje vrednosti stranskim proizvodom)
 • organizira postopke ločenega zbiranja odpadnih materialov 
 • prepozna dejavnike, ki zvišujejo ogljični odtis izdelka 
 • organizira  varno ravnanje z nevarnimi kemikalijami/čistili
 • upošteva zakonodajo s področja ekologije

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • dr. Boris Kovač, Mlinostest, d.d., Ajdovščina 
 • Igor Kustec, Panvita MIR, d.o.o., Murska Sobota
 • Jerica Pelicon, Fructal, d.o.o., Ajdovščina
 • Petra Ceraj, Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas
 • Jelka Podbevšek Rozman, Žito, d.d., Ljubljana 
 • Nataša Kocijan, ETA Kamnik, d.o.o., Kamnik
 • Gabrijela Salobir, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • mag. Ines Gergorić, SRIP-Hrana, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Ljubljana
 • mag.Tina Buh, SRIP-Hrana, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Ljubljana
 • dr. Urška Pivk Kupirovič, SRIP-Hrana, GZS – Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij, Ljubljana
 • Jelka Čop, Center RS za poklicno izobraževanje, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.