Poklicni standard

Naziv:

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

15.10.2010

Predhodniki:

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica (76200030)

Klasius-P16:

Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi (0921)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Delovni inštruktor/delovna inštruktorica (44788330)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih
 • komunicira z uporabnikom, z njegovim zakonitim zastopnikom, s strokovnimi delavci in sodelavci ter poslovnimi partnerji
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • sodeluje v strokovnem timu
 • vodi administrativne procese v zvezi z organizacijo aktivnosti delovanja in dokumentacijo
 • zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • zagotavlja kvaliteto opravljenih storitev in dela ter odgovarja zanjo
 • nadzira lastno delo, delo skupin in delovne procese
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • sodeluje pri načrtovanju in organizaciji procesa usposabljanja in dela uporabnika v skladu z rehabilitacijskim načrtom ali individualnim programom obravnave v sodelovanju s strokovnim timom
 • izvaja usposabljanje in delovni proces uporabnika
 • spremlja in nadzira delovno učinkovitost in kakovost opravljenega dela uporabnika
 • nudi podporo uporabniku pri povezovanju z ustreznimi strokovnimi službami
 • sodeluje pri organizaciji in izvedbi kreativnih dejavnosti za uporabnika

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje procese dela
 • načrtuje proces svojega dela in dela uporabnikov v skladu s tehnološkimi, kadrovskimi in pravnimi podlagami
 • sodeluje pri sestavi terminskih programov dela ter letnih načrtov dela
 • sodeluje pri načrtovanju faz dela in storitev
 • dnevno načrtuje, organizira in koordinira delo uporabnikov
 • pozna pomen in načine načrtovanja, organiziranja in koordinacije dela
 • pozna terminske in letne programe dela in načrt stroškov
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto v skladu z individualnim načrtom dela invalida in osebe s posebnimi potrebami oziroma uporabnika
 • na delovnem mestu pripravi vse potrebne pripomočke za svoje delo in za realizacijo individualnega reahabilitacijskega načrta uporabnika na področju prilagoditev
 • sodeluje pri pripravi pripomočkov ali pomagal za individualne potrebe uporabnika
 • usposobi uporabnika, da si pripravi delovno mesto, materiale in orodje
 • pozna možne prilagoditve delovnega mesta, delovnih pripomočkov in delovnega okolja glede na omejitve uporabnika
 • pozna pomen in vrsto ergonomskih prilagoditev in humanizacije dela
 • pozna vrste in pomen posameznih pripomočkov za delo glede na vrsto invalidnosti
 • pozna načine prilagajanja delovnega okolja
 • pozna vplive in značilnosti mikroklimatskih razmer
 • pozna obremenitve in škodljive dejavnike pri delu
Operativna dela sodeluje pri načrtovanju in organizaciji procesa usposabljanja in dela uporabnika v skladu z rehabilitacijskim načrtom ali v skladu z individualnim programom obravnave v sodelovanju s strokovnim timom
 • natančno preuči individualni - rehabilitacijski načrt uporabnika
 • načrtuje in organizira izvajanje usposabljanja v skladu z rehabilitacijskim načrtom ali individualnim programom obravnave
 • načrtuje in organizira delo uporabnika v sodelovanju s strokovnimi delavci
 • načrtuje in zagotavlja individualno prilagojeno delovno mesto in delovno okolje uporabniku
 • načrtuje in zagotavlja individualen in uporabniku prilagojen delovni proces
 • načrtuje in organizira delovne aktivnosti delovne skupine
 • načrtuje in organizira prilagajanje delovne situacije in procesa dela uporabnikovim posebnim potrebam in zmožnostim
 • pozna različne vrste invalidnosti in osnovne karakteristike motenj v duševnem razvoju ter njihove posledice
 • pozna rehabilitacijske potrebe posameznih skupin uporabnikov
 • pozna osnovne dejavnike, ki lahko vplivajo na vključevanje v delo ali okolje
 • pozna pomen odnosa in stališč okolja do invalidnosti
 • pozna metode delovnega usposabljanja
 • pozna metode in tehnike dela s posameznikom, s skupino in metode timskega dela
 • pozna metode načrtovanja, organizacije in racionalizacije dela
izvaja usposabljanje za vključitev uporabnika v delovni proces
 • sodeluje s strokovnim timom pri oceni uporabnikove primernosti za vključitev v delovno skupino
 • seznani uporabnika z načinom realizacije individualnega - rehabilitacijskega načrta na delovnem mestu
 • zagotavlja podporo uporabnikom pri vključevanju v delovno okolje
 • usmerja in spremlja uporabnika skozi proces usposabljanja
 • usposablja uporabnika za čim bolj samostojno delo v okviru njegovih sposobnosti
 • nudi uporabniku podporo pri razvijanju delovnih navad, delovne učinkovitosti in pri doseganju kvalitete dela
 • nudi uporabniku podporo in ga usmerja pri razvijanju pozitivnega odnosa do dela in delovnega okolja
 • spremlja ustreznost prilagoditve delovnega mesta in procesa dela
 • zagotavlja aktivnost in vključenost celotne skupine v delovni proces
 • usmerja uporabnika v aktivno zadovoljevanje lastnih potreb
 • utrjuje že osvojena znanja in spretnosti uporabnikov
 • izvaja aktivnosti za ustrezno psihosocialno ozračje v skupini uporabnikov
 • pozna vrste in pomen storitev zaposlitvene rehabilitacije
 • pozna vlogo in odgovornost delovnega inštruktorja v procesu usposabljanja in dela uporabnika
 • pozna osnove prilagajanja delovnega procesa delavcu s specifičnimi potrebami na različnih področjih
 • pozna osnove specialnopedagoških in didaktičnih znanj
 • pozna osnovne metode vodenja
 • pozna osnovna etična načela stroke in področja dela
 • pozna osnove metod in tehnik za razvijanje specifičnih veščin: komunikacije, socialnih spretnosti, reševanja problemov, sproščanja in obvladovanja stresa, obvladovanja težjih situacij
 • pozna osnovne zakonske podlage na področju invalidskega in socialnega varstva
spremlja in nadzira delovno učinkovitost uporabnika in kakovost opravljenega dela
 • spremlja, nadzira in vrednoti kakovost in količino izdelkov
 • spremlja, nadzira in vrednoti učinkovitost dela
 • ocenjuje delo uporabnika in oblikuje predlog nagrajevanja
 • seznanja uporabnika z njegovimi delovnimi rezultati, daje povratne informacije
 • nudi uporabniku podporo pri razvijanju sposobnosti realnega samoocenjevanja
 • spodbuja uporabnika k doseganju optimalnih individualnih rezultatov in ga motivira za to
 • pozna pomen in principe pozitivnega podajanja povratnih informacij in strategije korekcije napak
 • pozna metode in tehnike ocenjevanja delovne učinkovitosti in delovnega vedenja
 • pozna in uporablja ustrezne motivacijske tehnike
 • pozna kvalitativne in kvantitativne norme delovnega procesa, storitev in izdelkov
nudi podporo uporabniku pri povezovanju z ustreznimi strokovnimi službami
 • usmerja uporabnika po ustrezno strokovno pomoč
 • vzpostavi stike z ustrezno strokovno službo
 • spremlja sodelovanje uporabnika in strokovne službe
 • posreduje strokovnim službam svoja opažanja iz delovne situacije oz. jih obvešča o tem
 • pozna osnove sistema invalidskega in socialnega varstva v Sloveniji
 • pozna ustanove v okolju ter službe in lokalne vire, ki se lahko vključijo v reševanje različnih problemov/potreb posameznika
 • pozna mrežo strokovnih služb in pomen posameznih strokovnih služb znotraj in zunaj delovne organizacije
sodeluje pri organizaciji in izvedbi kreativnih dejavnosti za uporabnika
 • organizira in izvede športne aktivnosti
 • organizira in izvede kulturne aktivnosti
 • pozna pomen športnih aktivnosti za uporabnike
 • pozna pomen kreativnih aktivnosti in prostočasovnih interesnih področij uporabnikov
 • pozna pomen vseživljenjskega učenja
vodi evidence in dokumentacijo s področja usposabljanja in dela uporabnika
 • dokumentira potek funkcioniranja uporabnikovega dela
 • dokumentira potek usposabljanja uporabnika
 • pri vodenju evidence o uporabnikovi delovni učinkovitosti sodeluje z drugimi strokovnjaki
 • pri vodenju dokumentacije vključuje druge strokovnjake in sodelavce
 • vodi obdobne in zaključne ocene napredka uporabnika
 • pozna delovno in drugo dokumentacijo
 • pozna standarde in normative dejavnosti
 • pozna predpise o varstvu osebnih podatkov
 • pozna načine poročanja o funkcioniranju uporabnikovega dela
 • pozna in izvaja kodeks etičnih načel
Administrativna dela izpolnjuje dokumentacijo o uporabniku
 • vodi delovno dokumentacijo
 • vodi evidence materialov, izdelkov in storitev
 • pozna delovno in drugo dokumentacijo
 • obvlada oblike in načine poročanja o delu in uporabnikih
Komercialna dela sodeluje pri pridobivanju naročil za izdelke in storitve ter skladišči material
 • sodeluje pri pridobivanju naročil
 • sodeluje pri izbiri ustreznega izdelka glede na zmožnosti delovne skupine
 • sodeluje pri izračunu stroškov za izdelke in storitve
 • sodeluje pri oblikovanju predloga cene izdelka in storitve
 • predlaga nabavo materialov
 • sprejema in skladišči material in izdelke
 • odpremlja izdelke k naročniku
 • pozna vhodne stroške materiala, energije
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna normative za porabo časa in materiala
 • pozna pravila skladiščenja
Vodenje vodi delovni proces v organizacijski enoti
 • vodi in usklajuje delo v organizacijski enoti
 • rešuje vsakodnevne probleme v organizacijski enoti
 • sodeluje v timu
 • pozna osnove timskega dela
 • pozna osnove organizacije dela ter osnove individualizacije dela
Nadzor dela izvaja nadzor ustrezne in učinkovite vključenosti uporabnika v delovni proces ter nadzor kakovosti izdelkov in storitev
 • izvaja samonadzor kakovosti dela
 • izvaja nadzor ustrezne in učinkovite vključenosti uporabnika v delovni proces
 • izvaja nadzor učinkovitosti procesa dela: nadzira izdelke in storitve
 • nadzira upoštevanje in izvajanje pravil za varno delo
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kvaliteto dela
 • kontrolira kvaliteto in kvantiteto dela
 • upošteva dogovorjene roke izdelave izdelkov in opravljanja storitev
 • ekonomično rabi energijo, material in čas
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnovne standarde kakovosti
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Vzdrževanje in popravila sodeluje pri vzdrževanju strojev, orodja in pripomočkov
 • sodeluje pri vzdrževanju in popravilih strojev, orodij in pripomočkov za delo
 • obvešča nadrejene o okvarah
 • pozna navodila za delo in upošteva varnostna navodila
 • pozna parametre na strojih, napravah, pripomočkih in orodjih skladno s standardi oziroma tehničnimi podatki proizvajalcev
Komunikacija komunicira z uporabnikom, z njihovim zakonitim zastopnikom, s strokovnimi delavci in sodelavci ter poslovnimi partnerji
 • spodbuja in krepi uporabnikovo socialno mrežo
 • krepi medsebojne odnose
 • komunicira v slovenskem in enem tujem jeziku
 • pozna vlogo in pomen institucionalne in socialne mreže
 • pozna pomen in osnove verbalne, neverbalne in nadomestne komunikacije
 • pozna pomen in osnove poslovne komunikacije
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna osnove uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja pogoje za varno izvajanje dela in varovanje okolja
 • upošteva zakonitosti varstva pri delu
 • spremlja varno izvajanje dela
 • skrbi za ustrezno delovno opremo in pripomočke ter jih zagotavlja
 • seznanja uporabnika z varnim izvajanjem dela in ga usposablja za to
 • ob nesrečah in v nevarnosti ustrezno ukrepa
 • pozna ustrezne ukrepe v primeru nevarnosti in nesreč
 • pozna posledice nevarnega izvajanja dela
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu in interne akte
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • pozna uporabo pripomočkov in sredstev, ki omogočajo večjo varnost pri delu
 • pozna potrebna zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Andreja Štajer, VDC Tončke Hočevar, Ljubljana
 • Gordana Kosanič, VDC Polž, Maribor
 • Jasna Božič, IRRS, Maribor
 • Marjeta Simončič Tonkli, IP Posočje, Tolmin
 • Matej Križanič, Socialna zbornica Slovenije
 • Sabina Petek, VDC Polž, Maribor
 • Urška Novak, CRI Celje
 • Vladka Zavasnik, VDC Želva, Ljubljana
 • Zdenka Wltawsky, IRRS, Maribor
 • Mihael Markoč, Socialna zbornica Slovenije
 • Andreja Ribnikar, VDC Tončke Hočevar, Ljubljana
 • Franci Imperl, FIRIS Imperl & Co. d. n. o.
Koordinacija revizije poklicnega standarda:
 • Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.