Poklicni standard

Naziv:

Skupnostni tolmač/skupnostna tolmačka za perzijski jezik

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.3.2022

Predhodniki:

Klasius-P16:

Usvajanje jezikov (drugih, tujih, znakovnih, prevajalstvo) (0231)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Skupnostni tolmač/skupnostna tolmačka za perzijski jezik (44614460)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:

 • načrtovati, organizirati in spremljati svoje delovne aktivnosti na področju tolmačenja in prevajanja iz perzijskega v slovenski jezik in obratno
 • delovati v institucionalnem in neinstitucionalnem okolju, na različnih področjih družbenega življenja
 • tolmačiti in prevajati spremljajoča krajša besedila iz perzijskega v slovenski jezik za potrebe skupnosti
 • tolmačiti in prevajati spremljajoča krajša besedila iz slovenskega v perzijski jezik za potrebe skupnosti
 • konsekutivno tolmačiti dialog ali daljše sklope z uporabo zapiskov, tolmačiti zapisano besedilo na pogled, tolmačiti z uporabo tehnike šepetanja
 • uporabljati opremo za tolmačenje na daljavo
 • ravnati skladno z mednarodnimi etičnimi kodeksi in standardi za skupnostno tolmačenje
 • komunicirati z uporabniki tolmaških storitev, različnimi organizacijami in drugimi
 • zagotavljati kakovost skupnostnega tolmačenja in skrbeti za lastni strokovni razvoj
 • varovati zdravje in skrbeti za varnost pri delu
 • razvijati podjetniške veščine, spretnosti in vedenje ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delovne aktivnosti
 • načrtuje, spremlja, organizira in dokumentira rezultate svojega dela skladno s standardi, ki veljajo za poklic skupnostnega tolmača (npr. poskrbi za zaupnost podatkov, ki jih je pridobil pri opravljanju svojega dela)
 • uporablja osnovne računalniške programe in drugo informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • sodeluje pri vrednotenju dela
 • razume organizacijske in institucionalne okvire, ki določajo tolmačen pogovor
 • uporablja različne metode za delo z uporabniki
 • uporabnikom ustrezno predstavi tolmačevo vlogo
 • predvidi potreben čas za določeno dejavnost/metodo
Operativna dela tolmači konsekutivno, šepetano in na pogled  ter prevaja s tolmačenjem povezna krajša besedila
 • tolmači in prevaja s tolmačenjem povezana besedila iz perzijskega v slovenski jezik in obratno
 • tolmači in prevaja krajša s tolmačenjem povezana besedila (npr. izvide, navodila za nadaljnje zdravljenje) čim bolj točno brez dodajanj in izpuščanj
 • aktivno posluša, uporablja različne tehnike pomnjenja
 • upošteva temeljne značilnosti tolmaškega dela, tj. začetne predstavitve udeležencev, umestitev v prostor, izmenjavo govorcev
 • izbere in uporabi ustrezen način tolmačenja glede na izkazane potrebe: konsekutivno tolmačenje dialoga ali daljših sklopov z zapiski, šepetano tolmačenje (v primeru tolmačenja predavanja) in tolmačenje zapisanega besedila na pogled
 • uporablja ustrezne tehnike zapisovanja med tolmačenjem
 • prepozna situacije, ko mora zavzeti položaj primarnega govorca in poseči v pogovor (npr. da zaprosi za dodatno pojasnilo, opozori na kulturni nesporazum)
 • spoštuje meje med različnimi vlogami udeležencev v tolmačenem govoru (loči med vlogo tolmača in vlogo zdravstvenega delavca itd.)
 • se dodatno (samo)izobražuje in skrbi za lasten strokovni razvoj
tolmači in prevaja  izhodiščne govore/besedila v različnih registrih in z različnih področij
 • uporablja perzijski jezik za različne uporabnike jezika in se prilagaja njihovi starosti, spolu, regionalnemu poreklu in družbenoekonomskemu statusu
 • razume različne jezikovne variante perzijskega jezika (npr. različna narečja, frazeme ipd.) in obvlada različne jezikovne registre (npr. pogovorni jezik, zborni jezik ipd.)
 • uporablja situaciji ustrezen register glede na vrsto ustnega ali pisnega besedila
 • uporablja terminologijo za področje, na katerem tolmači, tj. terminologijo, ki je v rabi v zdravstvenem in izobraževalnem okolju, v upravnih in policijskih postopkih
 • pozna področje, na katerem tolmači (npr. pozna osnove zdravstvene stroke, azilni postopek, izobraževalni sistem v Sloveniji, osnove upravnega in policijskega postopka itd.)
 • upošteva različne kulturne značilnosti in se zna nanje pravilno odzivati
 • razume pomen specifičnega obnašanja, gestikulacije, tona besed in neverbalnih prvin v besedilih
 • se zaveda različnih kulturno-specifičnih vlog posameznih poklicev in identitet v posamezni kulturi
uporablja ustrezna orodja in tehnologijo za tolmačenje in prevajanje
 • uporablja tehnično opremo, ki se uporablja pri tolmačenju na daljavo (telefon, spletne aplikacije)
 • razume možnosti in meje strojnega tolmačenja in strojnega prevajanja
 • uporablja urejevalnike besedil
 • učinkovito uporablja raznovrstno programsko opremo za pomoč pri postavitvi dokumenta, prevajanju, pregledovanju in preverjanju besedil, upravljanju terminologije
pridobiva dodatne informacije za področje, na katerem tolmači
 • prepoznava lastne informacijske in dokumentacijske potrebe
 • poišče zanesljive informacije, ki jih potrebuje za tolmačenje
 • pridobiva dodatne informacije s področja, na katerem tolmači
 • pridobiva dodatne informacije o jezikovni rabi in specifični terminologiji, ki se uporablja na področju, na katerem tolmači
 • učinkovito uporablja dokumentarne in terminološke vire (npr. terminološke baze, paralelna besedila, korpuse besedil itd.)
 • oceni zanesljivost dokumentov in dokumentarnih virov, ki so dostopni na spletu ali v drugih medijih
 • ustvarja lastne terminološke baze, ki jih potrebuje za področje, na katerem tolmači
komunicira in navezuje stike s sodelavci, strokovnjaki, z uporabniki
 • komunicira na vljuden, spoštljiv in takten način
 • se zaveda svojih lastnih kulturnih, političnih, verskih in drugih predsodkov in jih v tolmačenem govoru in v stikih s strankami ne razkriva
 • učinkovito sodeluje z ljudmi različnih kultur, spoštuje tuje kulture in upošteva kulturne razlike
 • upošteva pravila sodelovanja z ostalimi udeleženci v tolmačenem pogovoru (npr. v zdravstvenem okolju)
 • pridobiva informacije o naravi srečanja/pogovora, ki bo tolmačeno, in se zna dogovoriti z ostalimi udeleženci srečanja//pogovora za protokol vedenja vseh vpletenih in postavitve v prostoru
Administrativna dela vodi evidenco
 • deluje skladno s pravili ravnanja z dokumentacijo, povezano s tolmaškim delom
 • upošteva pravila pisarniškega poslovanja, odziva se na elektronska sporočila ali telefonske klice
 • dokumentira delo in izvedene aktivnosti
 • uporablja programska orodja za pisarniško poslovanje
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • spoštuje profesionalne standarde na področju skupnostnega tolmačenja
 • zagovarja človekove pravice in spoštovanje različnih kulturnih, jezikovnih, verskih in drugih prepričanj in praks
 • vzdržuje primeren odnos do institucij in organizacij, s katerimi sodeluje
 • skrbi za (samo)izobraževanje
 • izvaja (samo)evalvacijo dela in se je pripravljen na osnovi te dodatno izpopolnjevati
 • upošteva zakonske predpise in mednarodne standarde, ki veljajo za poklic skupnostnega tolmača
upošteva etična načela
 • upošteva mednarodne standarde in etične kodekse za poklic skupnostnega tolmača
 • spoštuje načelo zaupnosti, varuje osebne podatke in podatke o delu
 • je nevtralen in spoštuje avtonomijo uporabnika tolmaških storitev
 • opravlja zgolj naloge, ki so del naročila, in se vzdrži dajanja nasvetov uporabniku
 • izkazuje samokontrolo, ostane nepristranski v vseh situacijah in se izogiba neprimernim stikom z udeleženci tolmačenega govora in s predstavniki ustanov, v katerih tolmači
 • vzpostavlja spoštljiv, kolegialen in solidaren odnos do svojih sodelavcev (npr. ne komentira dela svojih kolegov ipd.)
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • sledi navodilom za varnost in zdravje pri delu
 • uporablja načine ohranjanja kondicije glasilk
 • obvladuje stres oz. zna poiskati strokovno pomoč v primeru prevelike obremenitve
 • razume razmerje med zdravjem ljudi in ohranjanjem zdravega okolja
 • vzdržuje red in čistočo
 • opozarja udeležence na morebitne nevarnosti, ki lahko v času izvajanja dejavnosti ogrožajo njihovo varnost in zdravje
 • racionalno gospodari z energijo, materiali, naravnimi in drugimi viri (prostor, oprema), ki jih uporablja pri delu
 • razume osnovna načela trajnostnega razvoja, vezana na varovanje zdravja in okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • dr. Nike Kocjančič Pokorn, oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana
 • dr. Janja Zidar Forte, Združenje konferenčnih tolmačev Slovenije, Ljubljana
 • Ahmad Ahmadi, skupnostni tolmač za perzijski jezik
 • dr. Ina Ferbežar, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
 • Katarina Bervar Strnad, Pravno-Informacijski center, Ljubljana
 • Robert Modrijan, Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana
 • dr. Amalija Maček, Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani
 • Barbara Rovan, Društvo prevajalcev in tolmačev Slovenije, Ljubljana
 • Sonja Gole Ašanin, Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov, Ljubljana
 • Franci Zlatar, Slovenska filantropija, Ljubljana
 • Maja Murn, Rdeči križ Slovenije, Ljubljana
 • Alida Šuligoj, Javni zavod Cene Štupar, Ljubljana
 • Riikka Peltonen Quijano, UNHCR - Urad Visokega komisariata Združenih narodov za begunce v Sloveniji, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.