Poklicni standard

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka kovin

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Oblikovalec/oblikovalka kovin (52100151)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec/oblikovalka kovin (43763770)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

 1. Kandidat:
 2. načrtuje in organizira svoje delo,
 3. pripravi delovno mesto, delovne naprave, orodje in material v delavnici in na objektu,
 4. uporablja racionalen pristop pri rabi energije, materiala in časa,
 5. opravlja dela tako, da ne ogroža sebe, ljudi in okolja,
 6. sporazumeva se s sodelavci,
 7. izdeluje izdelke na neavtomatiziranem stroju in CNC stroju,
 8. sodeluje pri uvajanju novih tehnoloških postopkov,
 9. menjuje orodja, obdelovance in nastavlja tehnološke parametre.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo
 • prouči projektno-delavniško in tehniško-tehnološko dokumentacijo
 • pregleda materialne liste in zna iz njih razbrati potreben material ter ga naročiti v skladišču
 • pozna organizacijo delavnice
 • pozna opisno geometrijo v okviru stroke
 • obvlada delovno zaporedje nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • razume principe organizacije dela
 • obvlada standarde in norme pri obdelavi kovin
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto, delovno orodje in material
 • pregleda naročila in prevzame dokumentacijo
 • pregleda načrt izdelka in popis obdelovalnega postopka po tehnološkem listu ter razbere obseg dela
 • preveri ujemanje spremne dokumentacije s tehnološkim listom
 • pregleda delovna in zaščitna sredstva
 • prevzame material in kontrolira količino ter kakovost
 • prevzame in pripravi orodje, pregleda njihovo kakovost ter ukrepa v primeru poškodb
 • prevzame kontrolna merila in pripomočke
 • razume fizikalne in kemične lastnosti kovin
 • pozna osnovne in pomožne materiale ter njihove lastnosti, uporabnost in kompatibilnost
 • pozna delovno orodje, naprave in stroje ter njihovo uporabnost
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
Operativna dela pripravi stroj in opremo
 • zažene stroj
 • preveri pravilnost delovanja stroja
 • nastavi orodja in tehnološke parametre na stroju
 • vpne obdelovanec oziroma surovec v vpenjalno glavo oz. vpenjalno orodje
 • spremlja in po potrebi spreminja osnovne tehnološke parametre
izdeluje izdelke na neavtomatiziranem obdelovalnem stroju
 • v serijski proizvodnji izdela prve kose in uredi potrditev prvih kosov
 • zaporedno izvaja posamezne faze obdelave
 • spremlja potek posameznih faz obdelave in po potrebi spreminja tehnološke parametre na stroju
 • izpne in očisti izdelek
 • zlaga izdelke v transportno embalažo
 • menja orodja na stroju
 • čisti ostružke v stroju in jih odvaža
 • obvlada različne tehnologije oblikovanja kovin
 • razume osnove toplotne obdelave kovin
 • pozna načrte obdelave polizdelkov in izdelkov
 • obvlada osnovne parametre tehnologije obdelovanja kovin
 • obvlada postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri oblikovanju kovin
 • prepozna napake na izdelkih in razume vzroke za njihov nastanek
upravlja CNC-stroj
 • zažene stroj
 • preveri pravilnost delovanja stroja
 • nastavi orodja in tehnološke parametre na stroju
 • v serijski proizvodnji izdela prve kose in uredi potrditev prvih kosov
 • vpne obdelovanec oziroma surovec v vpenjalno glavo oz. vpenjalno orodje ali periodično vlaga obdelovance oz. material v strežno napravo
 • zažene in spremlja obdelovalni ciklus
 • izpne in očisti izdelek
 • očisti vpenjalno mesto ali prazni izdelke iz strežne naprave
 • spremlja in po potrebi spreminja osnovne tehnološke parametre na stroju
 • zlaga izdelke v transportno embalažo in jih odvaža
 • menja orodja na stroju
 • čisti ostružke v stroju in jih odvaža
 • razume delovanje CNC-strojev
 • pozna načrte obdelave polizdelkov in izdelkov
 • razume osnovne parametre tehnologije obdelovanja kovin na CNC-strojih
 • obvlada postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri obdelovanju kovin na CNC-strojih
 • pozna napake na izdelkih in vzroke za njihov nastanek
spremlja in kontrolira delovanje obdelovalnega stroja ter po potrebi posega v izdelovalni proces
 • spremlja in nadzoruje delovanje stroja
 • preverja učinkovitost delovanja stroja s spremljanjem natančnosti in hitrosti izdelave izdelka
 • izvaja vmesno kontrolo v predpisanih obdobjih in korigira tehnološko nastavitev, če je potrebno
 • kontrolira kakovostne karakteristike obdelovanca pred obdelavo in izdelka po obdelavi
 • izvaja stalno in sprotno kontrolo tehnoloških operacij in medfaznih kakovostnih karakteristik na obdelovancu
 • pozna proizvodne procese in materiale ter proizvodno tehnologijo
 • pozna naprave, stroje, proizvodne sisteme in način delovanja
označuje polizdelke in izdelke
 • strojno in ročno označuje polizdelke in izdelke
 • pozna načine in razume pomen označevanja
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • vodi enostavno tehnično dokumentacijo
 • vodi poročila o svojem delu
 • vnaša podatke o zastojih, nepravilnostih in o drugih dogodkih na strojih in napravah
 • pozna potrebne evidence dela ter elemente delovne in tehnološke dokumentacije obvlada osnovno uporabniško delo z računalnikom in drugo pisarniško opremo
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s standardi in predpisi
 • zagotavlja kakovost skladno s standardi
 • kontrolira in ocenjuje rezultate lastnega dela
 • kontrolira in spremlja izdelovalni proces
 • kontrolira naprave in ukrepa v primeru poškodb
 • racionalno rabi energijo, material in čas in se zaveda pomena takšnega ravnanja
 • uporablja merilne pripomočke (merila, merilna orodja, kontrolne pripomočke)
 • sodeluje v proizvodnih timih pri predlogih za izboljšave na stroju in izboljšave postopkov
 • izloči neustrezne izdelke
 • spremlja trende v tehnologijah in materialu
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc za zagotavljanje kakovosti
 • obvlada tehnološke postopke in navodila za delo
 • pozna navodila za delo z delovno opremo in s pripomočki za varno delo
 • pozna in razume metode stalnih izboljšav
Vzdrževanje in popravila vzdržuje urejeno in čisto delovno mesto
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in popravilo uporabljenih naprav ter orodja
 • vzdržuje naprave, opremo in prostor med delom
 • kontrolira naprave in ukrepa v primeru poškodb ter obvesti nadrejene/serviserja
 • sodeluje pri vzdrževalnih delih
 • razume principe delovanja strojev in pomen vzdrževanja
 • pozna postopke za redne preglede in vzdrževanje naprav, strojev, pripomočkov in orodja
 • pozna preventivno in kurativno vzdrževanje in pomen vzdrževanja
 • pozna osnovna vzdrževalna dela na pripomočkih, napravah in orodju
Komunikacija sprejema in predaja informacije o delu
 • zbira in posreduje informacije o delovnem procesu ter o stanju orodja in naprav
 • komunicira z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci za kakovostno, varno in okolju prijazno delo
 • sodeluje v skupini
 • sodeluje z zunanjimi izvajalci in naročniki
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • uporablja predpisano osebno in kolektivno varovalno opremo ter zaščitna sredstva
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varstva pred požari
 • pozna vsa tveganja in nevarnosti zaradi napačne uporabe strojev ali naprav
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu
 • seznanjen je s postopki za preprečevanje nesreč in osnovami nudenja prve pomoči
upravlja z odpadki, vodo, energijo ter nevarnimi snovmi
 • seznanjen je s temeljnimi zahtevami sistema ravnanja z okoljem in okoljskih ciljev
 • skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta
 • razume okoljske vidike in programe svojega delovnega področja in ve, kje se nahajajo seznami z okoljskimi vidiki in programi
 • pozna vrste odpadkov, ki nastajajo v njegovem delovnem področju in ve, kje se nahajajo seznami odpadkov
 • pravilno ločuje in odlaga odpadke vključno z nevarnimi odpadki in nevarno embalažo
 • varčuje z vodo, energijo, s surovinami in pomožnimi materiali
 • seznanjen je z navodili za ravnanje z nevarnimi snovmi in ve, kje se nahajajo
 • pozna postopek odziva v izrednih razmerah (npr. politje, razsutje nevarnih snovi)

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ludvik Aškerc, ŠC Celje
 • Drago Rodman, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj, TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič, TŠC Nova Gorica
 • Renata Zupanc Grom, ŠC Novo mesto
 • Božo Kočevar, GZS
 • Davorin Vidrih, Iskra Avtoelektrika
 • Tomšič Vinko, OZS
 • Janez Škrlec, OZS
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Srečko Slemenšek, ALPOS
 • mag. Stanko Stepišnik, Emo Orodjarna
 • Milena Vidmar, GZS
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
 • Metod Češarek, Center za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, Center za poklicno izobraževanje
 • Barbara Kunčič Krapež, Center za poklicno izobraževanje
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Edvard Gal, dipl. org., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Vojko Fon, dipl. ing. stroj., Iskra Avtoelektrika, d. d.
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna
 • Janko Bačar, VRC Springs, d. o. o.
 • Valentin Česnik, Jeklarna Ravne
 • Anton Drobnič, Šolski center Postojna
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.