Poklicni standard

Naziv:

Klavničar/klavničarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.1.2015

Predhodniki:

Klavničar/klavničarka (54100311)

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Klavničar/klavničarka (43720320)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo
 2. skrbeti  za sledljivost in voditi ustrezno dokumentacijo
 3. racionalno rabiti energijo, material in čas
 4. varovati  zdravje in okolje
 5. zagotavljati kakovost opravljene storitve
 6. komunicirati s sodelavci in strankami
 7. sprejeti žival v zakol
 8. humano izvesti zakol živali in obdelati trupe živali
 9. skrbeti za pravilno hlajenje in zamrzovanje polovic in trupov živali ter skladiščenje


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela pregleda dokumentacijo in opredeli postopek dela
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • pregleda tehnološko dokumentacijo in navodila za delo ter opredeli postopek dela
 • pri pripravi na delo in pri samem delu upošteva veterinarsko-sanitarne predpise
 • upošteva osnove varstva pri delu in dosledno upošteva navodila
 • vestno izpolnjuje načela dobre higienske prakse ter HACCP-sistema, ki se nanaša na proizvodni del, ki ga opravlja ter redno in popolno izpolnjuje obrazce
 • razume tehnološko dokumentacijo
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
skrbi za sledljivost in vodi ustrezno dokumentacijo
 • zbira predpisano dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje (z etiketami) posamezne dele klavnih trupov in spremlja gibanje surovin v proizvodnem procesu
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v proizvodnem procesu
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
 • pozna sistem sledljivosti in njegov pomen
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pogoje za izvedbo dela
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega področja
 • obleče predpisano delovno zaščitno obleko
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo (delovno orodje, stroje, surovine za delo)
 • pozna osnove mikrobiologije
 • pozna optimalno vzdrževanje osebne higiene, higiene obratov, strojev in naprav
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
 • pozna pomen in namen delovne obleke, obutve in varnostnih zaščitnih sredstev
Operativna dela sprejme živali v zakol
 • sprejme živali iz transportnih kamionov, jih po potrebi sortira po hlevih in opazuje njihovo vedenje (poškodovane in bolne živali)
 • napoji in po potrebi krmi živali
 • pripelje žival na klavno linijo
 • pozna osnove živinoreje, zlasti vpliv reje in pasme na kakovost mesa
 • pozna vrste klavnic, njihovo ureditev in delovno opremo
 • pozna pomen označevanja živali
 • pozna pomen pravilnega ravnanja z živalmi
 • pozna zakonske predpise, ki veljajo v klavnici
humano izvede zakol živali in obdela trupe živali
 • omami živali (govedo ali prašiče) z napravo za omamljanje in jih obesi na drseči tir
 • izkrvavi žival in odstrani rogove in parklje
 • odre žival in odstrani notranje organe
 • pere, pari, gara ter ožiga žival
 • razpolovi klavne trupe na klavne polovice
 • pere in tehta klavne polovice
 • upravlja stroje za ožemanje in čiščenje črev ali vampov
 • čisti in ožema ter pravilno skladišči čreva
 • čisti in konfekcionira goveje vampe in prašičje želodce
 • pozna različne načine zakola goveda in prašičev
 • zna izračunati izplen mesa pri zakolu in klavno težo
 • pozna prostore, naprave in opremo za zakol
 • pozna pomen osebne higiene in higiene prostorov ter opreme
 • pozna postopke čiščenja in razkuževanja
 • pozna anatomijo domačih živali
 • pozna uporabnost posameznih vrst črev, želodcev in vampov
 • zna shranjevati čreva, želodce in vampe
 • pozna postopke klanja perutnine (obešanje, omamljanje, zakol)
 • pozna pravilne postopke obdelav, razseka in izkoščevanja perutninskih trupov
 • pozna posamezne faze zakola drobnice in kuncev
 • pozna pravilne postopke razseka in obdelave zaklanih trupov
skrbi za pravilno hlajenje in zamrzovanje polovic in trupov živali ter skladiščenje
 • pripravi polovice in trupe živali za hlajenje ali zamrzovanje
 • nadzoruje hlajenje in zamrzovanje polovic in trupov
 • kontrolira razmere med skladiščenjem
 • izpolnjuje predpisane obrazce za spremljanje temperature v komorah
 • pozna postopek hlajenja, zamrzovanja in tajanja polovic in trupov živali
 • pozna stroje in naprave za hlajenje in zamrzovanje
 • pozna predpise o hlajenju, zamrzovanju in skladiščenju polovic in trupov
 • razume pomen spremljanja parametrov skladiščenja
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • označuje (z etiketami) posamezne dele klavnih trupov
 • izpolnjuje delovne naloge in tehnološke liste
 • sodeluje pri vodenju zalog in izvajanju inventur
 • zna izpolnjevati delovne naloge in tehnološke liste
Vodenje nadzoruje delo in vodi pomožne delavce
 • usklajuje lastno delo s predhodno in z naslednjo fazo delovnega procesa
 • vodi pomožne delavce in nadzoruje njihovo delo
 • zna organizirati svoje delo
 • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • glede na HACCP-plane preverja parametre in izpolnjuje predpisane obrazce med samim tehnološkim procesom
 • pravilno shranjuje klavne trupe in polovice glede na veterinarsko-sanitarne predpise, temperaturne režime
 • čisti in razkužuje opremo in naprave v klavnici
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • skrbi za predpisano obvladovanje alergenih sestavin
 • pozna osnove higiene prostorov in strojev v klavnici
 • pozna pomen temeljitega čiščenja in razkuževanja v živilski industriji
 • zna pravilno ravnati z živalmi pred zakolom in klavnimi trupi ter polovicami po zakolu
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna predpise, ki veljajo v klavnici
 • pozna standarde kakovosti
Vzdrževanje in popravila upravlja z mehansko nastavljivimi ter ročno krmiljenimi stroji in napravami
 • skrbi za čistočo v delovnem okolju in čisti ter razkužuje stroje in naprave, s katerimi upravlja
 • preverja delovanje strojev in naprav
 • opravi manjša vzdrževalna popravila, o pomanjkljivostih obvesti pooblaščenega vzdrževalca
 • pozna postopke čiščenja in dezinfekcije strojev in naprav
 • zna pravilno sestaviti in vzdrževati stroje in naprave, ki jih uporablja pri delu
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
 • uporablja sodobne informacijsko-komunikacijske pripomočke
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • zna uporabljati sodobna komunikacijska sredstva
 • pozna osnovno strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • pozna pomen sodobnih komunikacijskih sredstev in jih zna uporabljati
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • zna ločevati odpadke
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna ukrepe ob izrednih dogodkih
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • zna varno ravnati z nevarnimi kemikalijami/čistili

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Samo Vrtovec, vodja izobraževanja, MIP Nova Gorica
 • Jurij Urbanec, vodja predelave, Perutnina Ptuj, d. d., PC MI Zalog
 • Tatjana Šubic, tehnolog, Mesarija Arvaj
 • Mateja Platovšek, Združenje živilske industrije, GZS
 • Jelka Čop, vodja področnih skupin za živilstvo in veterino, CPI
 • Marina Veselič, prof., ravnateljica Živilske šole Maribor
 • Polonca Leskovar Mesarič, univ. dipl. inž., Živilska šola Maribor
 • Rosvita Arzenšek Pinter, univ. dipl. inž., Živilska šola Maribor
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Martina Zabukošek, Perutnina Ptuj, d. d., PC MI Zalog
 • Andreja Banko, Panvita-Murska Sobota
 • Tatjana Šubic, tehnolog, Mesarija Arvaj
 • Jelka Čop, vodja področnih skupin za živilstvo in veterino, CPI
Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:
 • Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.