Poklicni standard

Naziv:

Asistent/asistentka v podpori bančnega poslovanja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.5.2023

Predhodniki:

Asistent/asistentka v podpori bančnega poslovanja (34300070)

Klasius-P16:

Finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo (0412)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Asistent/asistentka v podpori bančnega poslovanja (43684360)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:
 • analizirati, načrtovati, organizirati delo skladno s standardi kakovosti dela in veljavno zakonodajo,
 • zagotavljati kakovost dela in se stalno strokovno in osebnostno izpopolnjevati na svojem strokovnem področju,  
 • skrbeti za lastno varnost skladno z ocenjenimi tveganji ter varovati zdravje in okolje,
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel poslovne komunikacije,
 • s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije upravljati administracijo in ostala dela,
 • spremljati in analizirati konkurenco ter spremljati prodajo in življenjske cikle storitev,
 • opravljati zahtevnejše naloge v neposredni podpori pasivnih poslov in aktivnih poslov za fizične osebe,
 • opravljati vse posle v zvezi z odkupom terjatev in izterjavo ter odpisi,
 • opravljati zahtevnejše naloge v neposredni podpori pasivnih, aktivnih in drugih poslov za samostojne podjetnike in pravne osebe,
 • voditi garancije,
 • opravljati različna dela na področju podpore zakladništva in investicijskega bančništva,
 • kontrolirati skladnost poslovnih dogodkov v komerciali z evidentiranimi poslovnimi dogodki.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor za delo in dokumentacijo
 • pripravi prostor za delo
 • pripravi potrebno dokumentacijo (baza podatkov)
 • pozna različne obrazce, pogodbe, sklepe
 • obvlada osnovna pravila ter standarde organizacije dela in podjetja
Operativna dela spremlja in analizira konkurenco ter spremlja prodajo in življenjske cikle storitev
 • spremlja konkurenco, izdeluje potrebne analize:
  •     zbere podatke o ponudbi konkurence na vse dostopne načine (poslovalnica, telefon, internet)
  •     zbrane podatke ustrezno uredi in primerja s ponudbo banke
 • predlaga ukrepe
 • spremlja prodajo in življenjske cikle storitev in v okviru tega:
  •     zbira količinske in vrednostne podatke o prodaji posamezne storitve (mesečno)
  •     na osnovi gibanja prodaje predlaga ukrepe, tudi glede na življenjske cikle storitve (npr.: ukinitev, oživitev, spodbujanje rasti itd.)
 • vzdržuje intranetne strani:
  •     zbira in urejuje gradivo/vsebine
  •     vsebine ustrezno umešča na intranetno stran in jih po potrebi odstrani (skrbi za ažurnost)
 • razume bančne storitve in produkte
opravlja zahtevnejše naloge v neposredni podpori pasivnih poslov za fizične osebe
 • reši zahtevnejše reklamacije s področja direktnih bremenitev, direktnih odobritev
 • nadzira delovanje sistema avtomatske obdelave dokumentov v neposredni podpori
 • pomaga in svetuje sodelavcem pri razreševanju problematike izvršb in se v najzahtevnejših primerih povezuje s pravnimi strokovnjaki
 • opravi zahtevnejše naloge s področja izvršb (sodni sklepi, sklepi davčnih in carinskih organov):
  •     preveri vsebino sklepa o izvršbi, posebej zneske, ki se rubijo, skupaj z obrestmi in blokira vse račune stranke
  •     komunicira s stranko zaradi poravnave dolžnih zneskov; če je potrebno, obvesti sekundarno banko
 • povezuje se s sodelavci na področju komerciale zaradi usklajenega nastopa, s pravno službo pri pripravi pogodb iz naslova odobrenega financiranja
 • izvede plačila dolgov stranke iz sklepa skladno s predpisi, ki urejajo področje socialnih transferjev
 • odpravi napake pri prilivih iz tujine in odlivih v tujino
 • opravi devizno poslovanje
 • izvede osnovne knjigovodske storitve za potrebe svojega dela
 • obvlada delo z računalniško aplikativno podporo
 • obvlada postopke izračunavanja različnih kategorij s področja poslovne matematike glede na posamezno storitev, in sicer s podporo informacijske tehnologije in brez nje
 • razume logiko vsebine računalniških obdelav podatkov za vsako posamezno storitev in je sposoben opraviti storitev tudi brez računalniške podpore


opravlja zahtevnejše naloge v neposredni podpori aktivnih poslov (kreditiranja) fizičnih oseb
 • spremlja klasifikacijo strank
 • opravi različne operativne naloge za področje komisijskih poslov in poslov po pooblastilu, npr.: zbira sredstva skladno s sklenjeno pogodbo, komunicira s pogodbeno stranko v zvezi z realizacijo pogodbenih določil
 • kontrolira dokumentacijo pred porabo posojil in izdela plačilne naloge
 • avtorizira plačilne naloge
 • izdela vsebinsko zahtevnejše analize
 • usklajuje podatke o kreditih za potrebe banke in zunanjih institucij
 • pripravi podatke in dokumente na zahtevo revizij, sodišč, tožilstva, davčne uprave in Urada za preprečevanje pranja denarja
 • pripravi zahtevnejše reprograme in moratorije ter sklepa ustrezne dodatke k pogodbam
 • spremlja, nadzira po kontrolnih točkah delo v neposredni podpori kreditiranja
 • spremlja in nadzira delo na področju kreditiranja v komerciali (»front office«) in predlaga ukrepe
 • koordinirano rešuje reklamacije s poslovalnicami
opravlja vse posle v zvezi z odkupom terjatev in izterjavo ter odpisi
 • pregleda dokumentacijo o kreditu in izpostavljanje tveganj pri kreditiranju
 • obračuna obresti, nadomestila in provizije
 • izpiše prometno kartico in rekapitulacijo
 • izpolni odstopno izjavo in pripravi cesijsko izjavo
 • komunicira glede na konkretno situacijo s kreditojemalcem, poroki, z dediči, zavarovalnico, delodajalci itd.
 • unovči nekatere vrste zavarovanj kreditov (police življenjskega zavarovanja, hipoteke, poroštva, zastavljene premičnine ali vrednostne papirje itd.)
 • v primeru nesolventnosti pravne osebe, s katero je bila sklenjena pogodba za produkt »kredit na mestu«, izvede vse potrebne aktivnosti za skupni nastop s komercialistom v smeri prekinitve pogodbe
 • pripravi dokumentacijo in izvede postopek prenosa zapletenih primerov izterjave v ustrezno službo (pravno pisarno)
 • zbere potrebno dokumentacijo in pripravi predlog za upravo za odpis neizterljivih terjatev

opravlja zahtevnejše naloge v neposredni podpori pasivnih, aktivnih in drugih poslov za samostojne podjetnike in pravne osebe
 • spremlja kreditni portfelj
 • spremlja transakcijski račun (izredne prilive in odlive, blokade)
 • spremlja klasifikacijo strank
 • preveri skladnost nalogov za knjiženje s sklenjenimi posli
 • avtorizira naloge za nakazila skladno z navodilom skrbnika stranke
 • sodeluje s komercialisti pri izterjavi dolžnikov
 • koordinira in izvaja kontrolo za določeno področje (poraba kreditov, izplačilo depozitov, knjigovodska evidenca, spremljanje garancij in garancijskih izjav)
 • knjigovodsko evidentira poslovne dogodke iz naslova posebnih poslov v analitični evidenci in v glavni knjigi in jih kontrolira
 • pripravi prijave terjatev v postopke prisilne poravnave in stečajne postopke
 • pripravi podatke za sodno izterjavo za pravno pisarno, za področje rizičnih naložb in za področje komerciale ter podatke na zahtevo sodišč, Urada za preprečevanje pranja denarja in drugih zunanjih institucij
 • reši zahtevnejše reklamacijevodi garancije
 • zbere potrebno dokumentacijo
 • spremlja izvrševanje garancijskih obveznosti
 • obračuna in knjiži provizije po stroškovnih nosilcih
 • pozna sestavine pogodbe o izdaji garancije, in sestavine garancije
 • razume tveganja, ki izhajajo iz garancij za banko in za stranko
 • pozna osnove postopka ob unovčitvi garancije
opravlja različna dela na področju podpore zakladništva in investicijskega bančništva
 • preveri popolnost in skladnost dokumentacije in podatkov glede na sklenjen posel
 • preveri upoštevanje limitov in pooblastil
 • pošlje in prejme potrditev (konfirmacije) posla
 • izvede materialne in/ali denarne poravnave (pripravi plačilne naloge, naloge za prenos VP)
 • knjiži poslovne dogodke in jih kontrolira
 • izpolni ustrezne obrazce in obvestila za stranke o izvedenem poslu
 • pripravi poročila za upravo o sklenjenih poslih
 • upošteva minimalne standarde za dejavnost trgovanja v bankah in druge storitve, povezane z njimi, predpisane s strani Banke Slovenije

Administrativna dela vodi evidence, pripravlja poročila ter arhivira listine in dokumentacijo
 • s pomočjo sodobnih informacijskih sistemov upravlja, ureja in arhivira tehnično, tehnološko in drugo dokumentacijo svojega dela
 • dokumentira poslovne dogodke
 • redno dopolnjuje podatke in informacije v poslovno-informacijskem sistemu
 • vodi različne evidence in registre, ki jih za posamezno področje določajo zakonski predpisi, predpisi Banke Slovenije ali interna pravila banke
 • sestavi različna poročila po različnih merilih za področje deviznih garancij in poroštev
 • proži obdelave za obračune nadomestil za različne bančne storitve
 • zbira dokumentacijo za poročila za različne organe in institucije: Banko Slovenije (za različna področja, določena s sklepi BS); DURS (davki, prilivi in odlivi pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost); AJPES (plače in zaposleni v podjetjih, plačila za investicije itd.); posebni davčni urad: o obračunu davka od dohodkov iz premoženja rezidentov in nerezidentov, o obračunu drugih davkov (davek od dohodkov iz drugega pogodbenega dela); Urad za preprečevanje pranja denarja; organe in institucije nadzora
 • sestavi različna poročila za različne sklade (komisijski posli): o odobrenih, odplačanih kreditih, odplačanih glavnicah, obrestih, poročila o raznih stanjih na področju kreditiranja itd.
 • pripravi različna interna poročila
 • obvlada sodobne načine elektronskega poslovanja
Nadzor dela kontrolira skladnost poslovnih dogodkov v komerciali z evidentiranimi poslovnimi dogodki
 • sodeluje pri oblikovanju kontrolnih točk za nadzor nad skladnostjo poteka poslovnih dogodkov v komerciali in beleženja le-teh na področju neposredne podpore
 • kontrolira usklajenost dokumentacije s stanjem, ki ga izkazujejo evidence poslovnih dogodkov
 • izvaja aktivnosti, ki zmanjšujejo vse vrste tveganj
 • kontrolira izvajanje navodil in delovnih postopkov, kakovost storitev
 • pozna vsebino dokumentacije in postopke, ki jih ima stranka v zvezi s storitvijo v drugih enotah in družbah
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi, z dobrimi poslovnimi običaji in s standardi kakovosti
 • zagotavlja visoko etičen odnos do vseh vrst strank in do banke
 • zagotavlja kakovost pri izvajanju delovnih procesov
 • zagotavlja pravilno vodenje postopkov
 • kontrolira pravilnost dela v enoti
 • zagotavlja varovanje poslovnih skrivnosti
 • spremlja novosti na strokovnem področju in skrbi za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj
 • upošteva osnovna načela in postopke vzpostavljanja in izvajanja notranjih kontrol
 • ravna skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • ravna skladno s pravili o informacijski varnosti
 • spremlja novosti, najboljše prakse, procese, tehnologije, postopke in sisteme
 • spodbuja učinkovito uporabo virov in izpolnitev načrtov
 • upošteva delovni protokol in poslovni bonton
 • kritično ocenjuje in presoja delovne postopke in jih zna racionalizirati
 • uporablja računalniško opremo in informacijska orodja
 • skrbi za osebno urejenost in urejenost delovnega okolja
 • obvlada poslovni bonton in delovni protokol ter vplive poslovne morale
 • razume pomen standardov kakovosti

Komunikacija pisno in ustno komunicira s strankami, sodelavci, komercialisti, z državnimi in s pravosodnimi organi
 • pisno in ustno v osebnem kontaktu, preko telefona, elektronske pošte ali internetne platforme komunicira prilagojeno konkretni situaciji in konkretni stranki
 • komunicira s sodelavci in strokovnimi službami v okviru projektov razvoja tehnoloških posodobitev
 • sestavi različna pisna sporočila v slovenskem ali tujem jeziku s strokovnega področja, namenjena strankam, sodelavcem, nadrejenim, organom odločanja ali zunanjim organom
 • razreši vse vrste reklamacij
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • razlikuje dejavnike uspešne komunikacije in se zaveda njihovega pomena
 • uporablja veščine in posebnosti komuniciranja preko elektronskih medijev
 • zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih posreduje strankam in sodelavcem
 • obvlada sredstva elektronskega komuniciranja
Varovanje zdravja in okolja deluje skladno s predpisi za varovanje zdravja pri delu
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja ter izjavo o varnosti z oceno tveganja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Monika Prašnikar, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Diana Oblak, Šolski center Ptuj, Ptuj
 • Žiher Marija, Banka Slovenije, Ljubljana
 • Ksenija Jaklin, Združenje bank Slovenije – GIZ, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.