Poklicni standard

Naziv:

Orodjar-mehatronik/orodjarka-mehatroničarka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Orodjar-mehatronik/orodjarka-mehatroničarka (52100191)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Orodjar-mehatronik/orodjarka-mehatroničarka (43488170)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje, pripravi in kontrolira lastno delo in delo skupine,
 2. organizira in vodi delovno skupino pri sestavi, preizkušanju, testiranju in predaji orodja,
 3. uporablja racionalen pristop pri rabi energije, materiala in časa,
 4. zagotavlja delovno varnost in upošteva okoljevarstvena načela,
 5. poslovno komunicira s sodelavci, z naročniki in s strankami,
 6. razvija podjetnostne lastnosti, spretnosti, vedenje,
 7. uporablja računalniško opremo in programska orodja,
 8. uporablja pregledovalnike CAD podatkov in NC programov,
 9. upravlja delovna sredstva v proizvodnji,
 10. sestavlja orodja,
 11. spremlja in koordinira proces izdelave elementov orodja,
 12. diagnosticira napake in ugotavlja neskladja,
 13. preizkuša, testira in predaja orodja kupcu.5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo skupine
 • načrtuje lastno delo in delo skupine
 • načrtuje izdelavo in sestavo orodja
 • prevzame in prouči delavniške risbe, načrte in drugo tehnično ter tehnološko dokumentacijo
 • razume osnovna pravila ter standarde organizacije dela in podjetja
 • obvlada metode organizacije načrtovanja aktivnosti izdelave oz. obdelave elementov ter metode sestavljanja orodij
 • razume pomen sodelovanja pri uvajanju projektov zagotavljanja večje konkurenčne sposobnosti
 • zna upravljati in uporabljati ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja za potrebe lastnega dela in dela skupine
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in delovno orodje
 • pripravi orodja za delo
 • pripravi načrt dela skupine in posameznikov v skupini
 • pregleda načrte, materialne liste, tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo oz. dokumentacijo proizvodnega procesa
 • bere in riše delavniške risbe in načrte
 • pozna lastnosti obdelovalnega materiala, značilnosti orodij za odvzemanje in obdelovalne pripomočke
 • obvlada postopke obdelave materialov
 • uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in pripomočke za potrebe lastnega dela in dela skupine
Operativna dela upravlja delovna sredstva v proizvodnji
 • opravi pregled strojev in naprav
 • pripravi in umeri orodja
 • vpenja in izpenja obdelovanec
 • očisti stroj, delovno mesto in obdelovanec
 • razume delovanje strojev in naprav ter jih zna uporabljati
 • pozna sisteme vzdrževanja strojev in naprav
 • upravlja merilne pripomočke
 • razume osnovne principe uporabe tehnoloških baz, vpenjalne in pritrdilne pripomočke ter njihovo uporabnost
 • izvaja obdelovalne postopke za potrebe korekturnih obdelav in dodelav
sestavlja orodja
 • sistematično sestavlja mehanske, hidravlične, pnevmatske, elektronske in električne dele v podsklope in sklope orodja skladno z načrtovano tehnologijo sestavljanja
 • po načrtu vgrajuje, nastavlja in umerja merilne kontrolne elemente delovanja orodnega mehatronskega sklopa (distančniki, senzorji, tipala)
 • sestavlja in prilagaja dele orodja v funkcionalne celote
 • pripravlja in prilagaja površine oblikovnih delov orodja
 • nastavlja delovne tlake v plinskih vzmeteh orodja
 • finalizira sestavo orodja
 • razume in bere tehnično dokumentacijo in načrtuje tehnologijo sestavljanja orodja v funkcionalno celoto
 • razume namen in delovanje orodja
 • pozna elemente, delovanje in funkcijo hidravličnih, pnevmatskih, električnih in mehanskih komponent, vgrajenih v orodje ter mehatronskih sklopov orodja
 • ureja podatke o nastavitvah senzorjev, tipal in drugih elementov, ki vplivajo na zanesljivo delovanje orodja
 • pozna in zna izbirati ustrezne tehnološke obdelave aktivnih in neaktivnih delov orodij
spremlja in koordinira proces izdelave elementov orodja
 • koordinira izdelavo posameznih delov orodja
 • prevzema standardne elemente orodij
 • kontrolira mersko in funkcionalno ustreznost izdelanih delov in sklopov glede na tehnično dokumentacijo
 • načrtuje in izvaja merilne in kontrolne procese ter tehnologije
 • spremlja in posega v koordinacijo procesa izdelave elementov orodja in njegovo sestavljanje
 • pozna vrste in značilnosti standardnih mehanskih ter mehatronskih elementov orodij in kataloge standardnih elementov
diagnosticira napake in ugotavlja neskladja
 • ugotavlja in koordinira odpravo napak ter funkcionalnih neskladij
 • predlaga rešitve za odpravo napak
 • obvlada postopek diagnosticiranja napak
 • pozna možne napake v delovanju orodja in napake na izdelku ter vzroke zanje
preizkuša, testira in predaja orodja kupcu
 • pripravi orodje za preizkus
 • testira orodja glede na točnost izdelka ter glede na zagotavljanje stabilnosti procesa uporabe in delovanja orodja
 • preveri celovito funkcioniranje orodja
 • opravi finalna dela na orodju ob upoštevanju merilnih protokolov izdelka
 • izvaja korekcije na orodju na osnovi merilnega protokola izdelka
 • preizkusi orodje pri naročniku
 • odpravlja pomanjkljivosti in merske netočnosti
 • sodeluje pri pripravi orodja za transport, pri čemer upošteva principe transporta orodja (proizvodno raven in dobava naročniku) in njegove zaščite
 • pripravi osnovna navodila za uporabo, nastavitev in vzdrževanje orodja
 • naročnika pouči in mu svetuje glede pravilne rabe orodja
 • razume principe delovanja strojev in naprav za preizkušanje orodij
 • seznanjen je s tehnologijo izdelka, ki se izdeluje z orodjem
uporablja pregledovalnike CAD podatkov in NC programov
 • uporablja pregledovalnike za 2D in 3D CAD podatke
 • uporablja pregledovalnik NC programov
 • izbere pozicijo iz sestava
 • na izbrani poziciji izmeri posamezne dimenzije
 • prepozna tolerance, določene z barvami površin 3D-modela
 • zna odčitati iz modela iskani parameter
 • v NC programu locira napako in jo popravi
Administrativna dela izpolnjuje spremljajočo delovno dokumentacijo in dokumente, vezane na proces sestave, nastavitve, preizkušanja in prevzema orodij
 • vodi tehnično, tehnološko, skladiščno in delovno dokumentacijo
 • izdela poročila o zaključenem delu, ureja besedila in preglednice
 • posreduje potrebne informacije pri izdelavi poslovnega dopisa in zapisnika z uporabo informacijsko-komunikacijskih tehnologij
 • analizira načrtovano delo in izdelek ter daje pobude za izboljšave oz. spremembe
 • obvlada načine in pravila za vodenje dokumentacije in opravljenega dela
Komercialna dela sodeluje pri uspešnem poslovanju
 • sodeluje pri investicijskih odločitvah
 • izdeluje elemente kalkulacije, ki se vežejo na njegovo delo
 • delo opravlja tako, da vodi k višji produktivnosti in optimiranju stroškov
 • razume pomen sodelovanja pri investicijskih odločitvah na proizvodni ravni
 • svetuje na tehnološkem in ekonomskem področju v zvezi z vprašanji, ki se vežejo na njegovo delo
 • razume ekonomske učinke varčevanja energije, materiala in časa
Vodenje vodi delovno skupino pri sestavi, preizkušanju, testiranju in predaji orodja
 • vodi, organizira in kontrolira proces sestave, preizkušanja, testiranja ter predaje orodja
 • razume osnovne principe in metode vodenja skupine, timskega dela in organizacije dela
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost v delovnem okolju skladno s standardi
 • nadzoruje in ocenjuje rezultate lastnega dela in dela skupine
 • preučuje neskladnosti z analizo vzorcev
 • uporablja pripomočke za meritve na izdelkih
 • obvlada standarde kakovosti in jih upošteva pri svojem delu
 • izbira ustrezne merilne in kontrolne pripomočke ter jih uporablja
 • interpretira merilne in kontrolne meritve
Vzdrževanje in popravila tekoče vzdržuje stroje in naprave, ki jih potrebuje na delovnem mestu
 • čisti delovno orodje, stroje in naprave
 • skrbi za čistost delovnega mesta in delovnih prostorov
 • ovrednoti stanje delovnih sredstev in pripomočkov ter načrtuje njihovo vzdrževanje
 • obvlada in vodi postopke vzdrževanja strojev in naprav ter merilnih in kontrolnih pripomočkov
 • razume delovanje strojev in pomen kakovostnega vzdrževanja
Komunikacija poslovno komunicira s sodelavci in z zunanjimi sodelavci
 • ustno in pisno komunicira z vodjo, s posamezniki in skupino
 • uporablja IKT (elektronsko pošto in računalniško omrežje) za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna pravila in načine timskega dela
 • obvlada tehnike in vrste uspešnega komuniciranja
 • izbere primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
poslovno komunicira s strankami in z naročniki
 • ustno in pisno komunicira s poslovnimi partnerji
 • svetuje in daje navodila strankam o tehničnem delovanju in vzdrževanju orodja
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • razume osnove poslovne komunikacije ter pravila pisnega in ustnega sporazumevanja
 • obvlada strokovno terminologijo v enem tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • uporablja predpisano osebno in kolektivno varovalno opremo ter zaščitna sredstva
 • dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požari
 • pozna vsa tveganja in nevarnosti zaradi napačne uporabe strojev ali naprav
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki ovirajo varnost in zdravje pri delu
 • seznanjen je s postopki za preprečevanje nesreč in osnovami nudenja prve pomoči
upravlja z odpadki, vodo, energijo ter nevarnimi snovmi
 • seznanjen je s temeljnimi zahtevami sistema ravnanja z okoljem in okoljskih ciljev
 • skrbi za čistočo in urejenost delovnega mesta
 • razume okoljske vidike in programe svojega delovnega področja in ve, kje se nahajajo seznami z okoljskimi vidiki in programi
 • pozna vrste odpadkov, ki nastajajo v njegovem delovnem področju, in ve, kje se nahajajo seznami odpadkov
 • pravilno ločuje in odlaga odpadke vključno z nevarnimi odpadki in nevarno embalažo
 • varčuje z vodo, energijo, s surovinami in pomožnimi materiali
 • seznanjen je z navodili za ravnanje z nevarnimi snovmi in ve, kje se nahajajo
 • pozna postopek odziva v izrednih razmerah (npr. politje, razsutje nevarnih snovi)

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda


 • Božo Kočevar, GZS
 • Davorin Vidrih, Iskra Avtoelektrika
 • Tomšič Vinko, OZS
 • Janez Škrlec, OZS
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Srečko Slemenšek, ALPOS
 • mag. Stanko Stepišnik, Emo Orodjarna
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna
 • Ludvik Aškerc, ŠC Celje
 • Drago Rodman, TŠC Nova Gorica
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Renata Zupanc Grom, ŠC Novo mesto
 • Milena Vidmar, GZS
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
 • Metod Češarek, Center za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič Krapež, Center za poklicno izobraževanje
 • Bojana Sever, Center za poklicno izobraževanje
 DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Anton Žličar, Emo Orodjarna
 • Matija Bizjak, Emo Orodjarna
 • Janko Bačar, VRC Springs, d. o. o.
 • Valentina Papež, OZS
 • Valentin Česnik, Jeklarna Ravne
 • Anton Drobnič, Šolski center Postojna
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

 • Nika Mustar, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.