Poklicni standard

Naziv:

Suhorobar-orodjar/suhorobarka-orodjarka

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

suhorobar – orodjar / suhorobarka – orodjarka (45827221)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Suhorobar-orodjar/suhorobarka-orodjarka (43364850)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije
 2. samostojno komunicirati s strankami ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 3. zagotavljati kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela ter pri tem upoštevati načela racionalne rabe energije in časa
 4. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel
 5. tržiti svoje izdelke ob upoštevanju predpisov ekonomskega področja
 6. izbrati ustrezne materiale in izdelati lesena orodja in lesene ročaje za ročno orodje
 7. ohranjati in razvijati kulturno dediščino ob upoštevanju njenega pomena v slovenskem prostoru

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizacija dela
 • predvidi  tehnološki postopek izdelave lesenih orodij in lesenih ročajev za ročno orodje
 • pripravi lesnoobdelovalne stroje in naprave za izdelavo izdelka
 • izbere pripomočke in šablone
 • zna izbrati ustrezne materiale za lesena orodja in lesene ročaje za ročno orodje
 • zaveda se pomena racionalne rabe materialov in energije za varovanje okolja
Priprava dela oz. delovnega mesta priprava delovnega mesta
 • preveri brezhibnost delovnih sredstev
 • samostojno pripravi delovno mesto in nastavi obdelovalne stroje
 • delovno mesto uredi tako, da zagotavlja minimalne standarde ergonomije in urejenosti
Operativna dela izdelava lesenih orodij in lesenih ročajev za ročno orodje
 • izbere ustrezen les
 • pripravi les in ga zloži v skladovnico za  sušenje
 • kroji les dolžinsko in širinsko
 • s cepljenjem pripravi obdelovance osnovnih dimenzij
 • oblikuje lesene elemente za ročaje in druge sestavne dele orodij (grablje, ročaji, kosišča …) z ročno ali s strojno obdelavo
 • izdela zobe grabelj in jih namesti v čeljusti grabelj
 • dimenzionira ročaje in orodja skladno z ergonomskimi načeli
 • oblikuje palico, kljuko in ročaj kosišča
 • sestavi lesene elemente orodja
 • izdeluje ročaje s postopkom struženja ali rezkanja
 • pozna drevesne vrste in njihove lastnosti
 • zna izbrati ustrezno vrsto lesa za posamezno vrsto orodja
 • pozna lastnosti in strukturo lesa
 • pozna proporce dimenzioniranja kosišča, čeljusti in ročajev
 • obvlada postopke priprave in sušenja lesa
 • pozna tehnološke možnosti strojev in obvlada delo na njih
 • pozna temeljne značilnosti orodjarske dediščine
Administrativna dela izpolnjevanje delovne dokumentacije
 • izpolnjuje osnovno dokumentacijo za vodenje obrti
 • uporablja informacijsko komunikacijsko tehnologijo
Komercialna dela nabava materiala in prodaja izdelkov
 • nabavlja različne izdelovalne materiale za lesena orodja in lesene ročaje za ročno orodje
 • pozna tržne prijeme in pravila pri nabavi in prodaji
 • opremi izdelke z ustreznimi znaki, s certifikati in (ali) z zloženkami
 • pripravi ponudbo svojih izdelkov
 • pozna osnove promocijske dejavnosti
 • pravilno označi izdelke na embalaži
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in uporabljenih materialov
 • zna napisati račun
 • pozna uporabnosti in sestavo izdelka ter njegov zgodovinski oziroma lokalni pomen
 • zaveda se pomena suhorobarske dediščine in jo zna predstaviti

Zagotavljanje kakovosti kontrola materialov, polizdelkov in izdelkov
 • kontrolira količine in dimenzije izdelavnih materialov
 • skrbi za gospodarno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi
 • pozna pomen estetskega videza izdelka
 • zna uporabljati ustrezne merilne pripomočke
 • zna spremljati kakovost materialov in obdelave elementov glede na merila kakovosti
 • pozna merila kakovosti za izdelavo lesenih orodij in lesenih ročajev za ročno orodje
Vzdrževanje in popravila vzdrževanje strojev in naprav
 • pregleduje, čisti in vzdržuje naprave in stroje ter ostri orodja, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pozna pravila in navodila za osnovno vzdrževanje strojev in naprav
Komunikacija komunikacija s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci  
 • komunicira s strankami pri predaji naročil, nabavi materialov in prodaji izdelkov
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov
Varovanje zdravja in okolja varovanje zdravja in okolja
 • uporablja varnostne naprave na strojih in pri delu ter osebno varovalno opremo
 • pri delu upošteva pravila za varno delo
 • spoštuje osnovna načela o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna osnove predpisov o varstvu pri delu, varstvu pred požari ter varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Pavel Hočevar, OOZS Ribnica
 • Jani Mate, Razvojni center Kočevje – Ribnica
 • Matjaž Nosan, Srednja šola Kočevje
 • Franc Jaklič, suhorobar
 • Ludvik Debeljak, suhorobar
 • Igor Leban, CPI

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje


7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA

 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • mag. Andrej Dular, Slovenski etnografski muzej
 • Goran Lesničar Pučko, OZS
 • Pavle Hočevar, OOZS Ribnica
 • Matjaž Nosan, SŠ Kočevje
 • Franc Vesel, OOZS Ribnica
 • Andrej Mihelič, suhorobar
 • Primož Pahor, RC Kočevje
 • Darja Štarkl, CPI

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

8. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Franc Jaklič, suhorobar
 • Andrej Mihelič, suhorobar
 • Franc Vesel, suhorobar
 • Sašo Hočevar, suhorobar
 • Helena Pucelj, suhorobarka
 • Barbara Nosan, suhorobarka
 • Pavel Hočevar, OZS
 • Matjaž Nosan

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.