Poklicni standard

Naziv:

REVIRNI LOVEC/REVIRNA LOVKA

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.5.2017

Predhodniki:

Revirni lovec/revirna lovka (62300071)

Klasius-P16:

Gozdarstvo in lov (0821)


1. Ime in koda poklicnega standarda

REVIRNI LOVEC/REVIRNA LOVKA (43138860)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripravljati, izvajati in kontrolirati delo v lovskem revirju na podlagi izdanih navodil vodje lovišča
 2. odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami, opremo, materiali, energijo in s časom
 3. pri svojem delu zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje
 4. komunicirati s sodelavci, strankami, z obiskovalci gozda, s pristojnimi institucijami in strokovnimi službami
 5. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo, potrebno na področju lovstva
 6. nadzirati in izvajati čuvajska dela v lovišču
 7. izvajati lov in odstrel divjadi skladno s predpisi
 8. spremljati divjad in druge prostoživeče živali v lovišču
 9. uravnavati številčnost divjadi v lovišču
 10. izvajati in nadzirati biotehnična dela v lovišču

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira izvajanje izdanih navodil in delo drugih
 • seznani se z lovsko upravljavskim načrtom lovišča in navodili vodje lovišča
 • seznani se z delom na mestu izvedbe delovne naloge
 • organizira lastno delo in delo drugih
 • pozna organizacijo in kontrolo dela v lovstvu
 • pozna glavne smernice zakonodaje o lovstvu, gozdarstvu,  varovanju naravne in kulturne dediščine, okolju, kmetijstvu in urejanju prostora
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovišče in materiale za delo
 • pripravi delovno orodje, stroje, naprave, pripomočke, prostore in material, potreben za delo
 • pripravi potrebne podatke o mestu izvedbe delovne naloge
 • pridobi in pripravi kartno gradivo
 • preveri terenske in vremenske razmere na mestu izvajanja delovne naloge
 • bere gozdarski topografski material
 • orientira se v gozdnem prostoru
 • pridobi podatke za delo v lovišču in jih samostojno ovrednoti
 • pozna principe in načela gozdnogojitvenega in gozdno-gospodarskega načrtovanja
Operativna dela izvaja čuvajska dela v lovišču
 • izvaja terenski nadzor nad opravljanjem kmetijskih, gozdarskih in ostalih del, ki negativno vplivajo na življenje in razvoj divjadi ter ostalih prostoživečih živali
 • osvešča lastnike psov, ki svoje živali brez nadzora prosto spuščajo v naravo o morebitnih posledicah
 • izvaja aktivnosti za varstvo prostoživečih živali
 • spremlja izvajanje lova
 • nadzira in izvaja izredne posege v populacije divjadi
 • nadzira in izvaja odstrel velikih zveri
 • nadzira in izvaja dostavo odstreljene divjadi
 • nadzira upravičenost udejstvovanja na lovu
 • kontrolira veljavnost lovske izkaznice (če ima nalepko za tekoče leto in ni preklicana)
 • sistematično opazuje in zbira podatke o divjadi, ostalih vrstah prostoživečih živali in okolju ali sodeluje pri tem
 • nadzira in izvaja ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škode na in od divjadi
 • pozna osnove varstva narave in živali
 • razlikuje glavne drevesne in grmovne vrste, trave in zeli ter njihove značilnosti
 • pozna osnove gospodarjenja z gozdovi
izvaja lov in odstrel divjadi skladno s predpisi
 • sodeluje pri izdelavi lovsko upravljavskih načrtov in letnih načrtov lovišč
 • skrbi za lovske goste in jih vodi pri lovu ali opazovanju
 • lovi na več načinov posamičnega in skupinskega lova (čakanje, zalaz, privabljanje, iskanje, pasti, brakada …)
 • lovi s pomočjo lovskega psa
 • izbere primerno divjad za odstrel
 • izvaja odstrel divjadi
 • nadzira izvedbo vseh potrebnih nalog po odstrelu divjadi
 • pripravi in izvaja transport divjadi in njeno pripravo za prodajo
 • pripravi trofejo in izpolni trofejni list
 • oceni starost divjadi po zobovju ali drugih kazalcih
 • pozna osnove orožja in balistike
 • pozna lovsko optiko, njene značilnosti in lovske pripomočke
 • pozna vse ukrepe za preprečevanje škode, ki bi jo lahko povzročile divjad in druge prostoživeče živali
 • pozna ukrepe preprečevanja škode na divjadi
 • razlikuje vse glavne vrste in značilnosti lovskih psov ter njihove bolezni
 • pozna osnove šolanja in vodenja lovskih psov
 • pozna pogoje za uporabo lovskih psov pri lovu
nadzoruje stanje divjadi in drugih prostoživečih živali v lovišču
 • spremlja biodinamiko populacij divjadi v lovišču (številčnost, gostota, mortaliteta …)
 • spremlja naseljevanje in doseljevanje divjadi v naravo
 • oceni usklajenost številčnosti divjadi in drugih prostoživečih živali z okoljem
 • uravnava številčnost divjadi v lovišču
 • ugotavlja migracijske poti divjadi
 • pozna načine ocenjevanja številčnosti določene divjadi
 • pozna primerno številčnost določene divjadi v odvisnosti od okolja
 • pozna vse kazalce in vzroke prekomerne številčnosti, ki se odražajo na okolju in na živalih
 • razlikuje vse pomembnejše živalske vrste v okolju in njihove biološke značilnosti ter stopnjo ogroženosti
 • razlikuje živali po izgledu, oglašanju, sledovih in življenjskih navadah
 • pozna osnovne pojme o divjadi
 • razlikuje medvrstne in znotraj vrstne odnose
 • pozna značilnosti ekosistemov
 • pozna različne vplive živali na okolje in vplive okolja na živali
 • pozna vzroke ogroženosti in najpomembnejše ukrepe za ohranjanje živali
 • pozna osnovne zakonitosti gojenja divjadi v oborah
 • razlikuje glavne bolezni divjadi
oceni škodo, povzročeno od divjadi in drugih prostoživečih živali
 • pozna postopek ocenjevanja škod od divjadi in drugih prostoživečih živali na premoženju
 • oceni škodo na kmetijskih kulturah
 • sodeluje pri ocenjevanju škode na gozdnih kulturah od divjadi
 • sodeluje pri ocenjevanju premoženjske škode od  divjadi in ostalih prostoživečih živalih
 • ugotovi vrsto živali, ki je povzročila škodo
 • pozna glavne rastlinske in živalske vrste, na katerih povzročajo divjad in nekatere druge prostoživeče živali največ škode
 • pozna ukrepe za usklajevanje številčnosti divjadi z okoljem
 • pozna ukrepe za preprečevanje škode od divjadi in drugih prostoživečih živali
nadzira in izvaja dela v lovišču
 • nadzira in izvaja označevanje lovskih mej
 • nadzira in izvaja pripravo krmnih njiv in vzdrževanje pašnikov za divjad
 • ureja grmišča
 • ureja primerne remize ali voljere
 • izdeluje in vzdržuje krmilnice, valilnice in dupla za ptice
 • izdela solnice, napajališča in kaluže
 • razporeja in ureja krmišča za divjad in druge prostoživeče živali
 • nadzira in izvaja vzdrževanje in oskrbo krmišč za divjad in velike zveri
 • nadzira in izvaja vzdrževanje in oskrbo solnic, napajališč in kaluž za divjad
 • nadzira in izvaja pripravo lovskih stez
 • izdela in postavi visoke preže na primerna mesta
 • nadzira uporabo mehanizacije in ostalih gozdarskih delovnih sredstev, ki se uporabljajo v lovišču
 • izvaja dela z motorno žago, motorno čistilko in ostalimi gozdarskimi delovnimi sredstvi za delo v lovišču
 • pozna potrebe in načine krmljenja določenih živali
 • pozna pomen solnic
 • pozna merila za izbor in pripravo pašnikov, krmnih njiv, krmišč, napajališč, kaluž, lovskih stez, prež
Administrativna dela vodi evidence
 • vodi evidenco o uplenjeni ali drugače poginuli divjadi in njenem stanju
 • vodi evidenco in zbira podatke o divjadi ter drugih prostoživečih živalih in njenih odnosih z okoljem
 • vodi evidenco opravljenih ukrepov v življenjskem okolju divjadi
 • vodi evidenco ukrepov za preprečevanje škode od divjadi in na njej
 • vodi evidenco škode na kmetijskih in gozdnih kulturah
 • vodi evidenco vzdrževanja in gradnje lovsko-tehničnih objektov
 • vodi evidenco naseljevanja in doseljevanja  divjadi
 • vodi evidenco o lovskih gostih in njihovem udejstvovanju
 • vodi evidenco o pregledih in vzdrževanju opreme
 • vodi evidence o izkoriščenosti strojev in opreme
 • vodi lovski dnevnik in kroniko lovišča
 • zbira in evidentira podatke za potrebe raziskovalnih projektov
 • posreduje evidence pristojnim institucijam
 • pozna evidence v lovstvu in načine zbiranja podatkov
 • pozna institucije na področju lovstva in njihove pristojnosti
Komercialna dela Ovrednoti uplenjeno divjad oziroma velike zveri ter pripravlja pogodbe za izvajanje komercialnega lova, lovnega turizma ali fotolova
 • v primeru komercialnega lova (lovni turizem) ovrednoti trofejo in odstrel divjadi ter fotolova ali opazovanje (npr. velikih zveri)
 • ovrednoti najem lovskih naprav in objektov (koča, preža) ter vodenje lovskega gosta
 • zbere ponudbe za odstrel določene divjadi (komercialni lov), vodenje na lovu, fotolov, opazovanje živali …
 • pripravi račun storitev komercialnega lova, fotolova ali opazovanja živali
 • glede na način lova in opazovanja pozna potrebe po primerni vrsti orožja in ga nabavi glede na kakovost in ceno
 • glede na tip lovišča pozna primerno opremo za izvajanje lovskih dejavnosti in jo nabavi
 • spremlja ekonomičnost dela
 • pozna vrste in strukturo stroškov, dela in materialov, ki jih uporablja
 • pozna pravila za ugotavljanje vrednosti divjadi in kakovosti trofeje
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljenega dela in odgovarja zanjo
 • izpolnjuje načela etičnega kodeksa slovenskih lovcev
 • spoštuje lovske običaje
 • dnevno spremlja, kontrolira in ocenjuje rezultate dela
 • gospodarno ravna z materiali in opremo ter v tem odnosu razume pomen gospodarnosti
 • racionalno porablja energijo in čas ter pozna postopke, ki vodijo k večji racionalnosti
 • pozna splošne standarde kakovosti ter standarde kakovosti s področja gozdarstva
 • pozna metode kontrole in sisteme zagotavljanja kakovosti
Komunikacija komunicira s sodelavci, strankami, z obiskovalci gozda in s pristojnimi institucijami
 • sporazumeva se z lovskimi gosti
 • tekoče obvešča pristojne institucije o opažanjih v povezavi z divjadjo in okoljem
 • sodeluje s strokovnimi službami na področju lovstva
 • sodeluje z lastniki zemljišč in s strokovnimi službami v revirju ter ostalimi uporabniki prostora
 • sodeluje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami
 • osvešča javnost in opozarja naključne obiskovalce na primerno ravnanje v lovišču ter na varstvo prostoživečih živali, rastlin in okolja
 • prenaša znanje in usposablja sodelavce
 • uporablja ustrezne načine komunikacije z različnimi deležniki
 • pozna osnove timskega dela
 • pozna strokovno terminologijo v domačem in v vsaj enem tujem jeziku
 • pozna institucije na področju lovstva in njihove pristojnosti
delo opravlja tako, da ne ogroža sebe in drugih
 • obvlada varno ravnanje z orožjem
 • uporablja primerne izstrelke in tip orožja glede na lovno divjad
 • prepozna možne nevarne smeri strela in na to opozori tudi druge udeležence lova
 • uporablja in od udeležencev lova zahteva z zakonom predpisano opremo in orožje
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme  skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti
 • poškodovancu nudi osnovno prvo pomoč
 • obvlada osnove prve pomoči
 • pozna nevarnosti in možne poškodbe pri delu v gozdu in pri lovu
Varovanje zdravja in okolja varuje okolje
 • razvija in širi pozitiven odnos do okolja in živali ter rastlin
 • uporablja nevarne snovi in opremo skladno s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • prepozna nevarnosti za okolje
 • izvaja nujne ukrepe za zavarovanje okolja v nevarnosti in sodeluje v akcijah
 • pozna ekološke in socialne funkcije gozda
 • pozna zakonodajo o lovstvu, gozdarstvu,  varovanju naravne in kulturne dediščine, okolju, kmetijstvu in urejanju prostora
 • pozna načela in postopke izvajanja naravovarstvenega nadzora v krajini

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Bogdan Mahne, Lovska zveza Slovenije
 • Igor Simšič, Lovska zveza Slovenije
 • Gregor Bončina, Lovska zveza Slovenije
 • Mitja Kersnik, Lovska zveza Slovenije
 • Franci Furlan, Gospodarska zbornica Slovenije
 • Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije
 • Andrej Andoljšek, Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije
 • Borut Horvat, SGLŠ Postojna
 • Sebastijan Bajc, SGLŠ Postojna
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinatorici:
 • Bojana Sever
 • Majda Stopar, CPI

7.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA

 • Borut Horvat, Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
 • Mag. Boštjan Pokorny, Lovska zveza Slovenije
 • Sašo Novinec, MKGP
 • Anton Marinčič, ZGS
 • Marko Jonozovič, ZGS
 • Mag. Janko Mehle, ZGS
 • Igor Leban, CPI

Koordinatorica pri reviziji poklicnega standarda
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.