Poklicni standard

Naziv:

Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka (62200031)

Klasius-P16:

Hortikultura (0812)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Drevesničar trsničar/drevesničarka trsničarka (43045240)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/na:

 1. samostojno načrtovati in organizirati lastno delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela v drevesničarstvu oz. v trsničarstvu,
 2. odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami, opremo, materiali, energijo in s časom,
 3. zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje in premoženje podjetja,
 4. poslovati odgovorno, podjetno in etično,
 5. komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 6. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe dejavnosti drevesničarstva oz. trsničarstva,
 7. pripraviti matični nasad po načrtu,
 8. razmnoževati rastline s setvijo, potaknjenci in cepljenjem ter siliti cepljenke,
 9. pripraviti prostor za gojenje sadik,
 10. gojiti in oskrbovati sadike v vsebnikih, drevesnici oziroma trsnici,
 11. izvajati varstvo sadik oz. cepljenk,
 12. pripraviti sadike oz. cepljenke za prodajo in jih prodajati.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela planira in organizira lastno delo
 • odgovorno in samostojno načrtuje in organizira lastno delo
 • upošteva pravila organizacije dela v drevesničarski oziroma trsničarski dejavnosti
 • sodeluje pri načrtovanju pridelave sadik in cepljenk
 • razume pomen pridelovanja kakovostnega izhodiščnega repromateriala
 • pozna pomen kolobarja
 • pozna postopek za registracijo in pridobitev potnega lista za rastline
 • razume pomen družbene odgovornosti posameznika pri poslovanju podjetja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • pripravi in nastavi vrtnarske in druge specialne stroje ter orodja skladno z navodili
 • pripravi gnojila, substrate, rastne hormone, lončke, zaboje in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli
 • razlikuje osnovne vrste razkužil, parafinov, biostimulatorjev ter gnojil in sredstev za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli ter upošteva pravila ravnanja z njimi

pripravi delovni in skladiščni prostor
 • pripravi prostor za razmnoževanje rastlin, vzgojo drevnine in prodajo
 • pripravi prostor za skladiščenje repromateriala in FFS
 • pripravi silnico in pozna osnovne pogoje za siljenje
 • pripravi prostor za skladiščenje podlag, cepičev ter cepljenk
 • pripravi prostor za cepljenje
 • pripravi prostor za klasiranje in pakiranje
 • pozna osnovne pogoje za skladiščenje različnega rastlinskega in ostalega repromateriala
Operativna dela pripravi matični nasad po načrtu
 • izbere prostor za napravo matičnega nasada
 • postavi ograjo
 • pozna postopek priprave zemljišča za matičnjak
 • jemlje vzorce za analizo tal
 • opravi potrebna zemeljska dela za napravo matičnega nasada
 • upravlja stroje in orodja za pripravo in kultiviranje tal
 • posadi rastline po načrtu
 • pozna osnovne rastne zahteve matičnih rastlin
 • pozna osnovni sortiment podlag in njihove lastnosti
 • označi rastline s pripravljenimi etiketami skladno s Pravilnikom o trženju in razmnoževanju rastlin
 • oskrbuje matični nasad
 • poskrbi za ustrezno zaščito matičnega nasada

razmnožuje rastline s potaknjenci in drugimi načini vegetativnega razmnoževanja
 • razlikuje med zelnatimi, pollesnatimi in lesnatimi potaknjenci
 • reže potaknjence
 • pripravi prostor za ukoreninjenje delov rastlin
 • pripravi substrat skladno z načrtom
 • pripravi biostimulatorje skladno z načrtom
 • spremlja ukoreninjenje in rast potaknjencev
 • oskrbuje potaknjence glede na potrebe posamezne gojene kulture
 • določi čas presajanja in presaja ukoreninjene potaknjence v manjše lončke
 • pozna čas in način razmnoževanja za posamezne gojene kulture
 • grobaniči
 • grebeniči
 • deli rastline
 • pozna pomen vzgoje drevnin iz tkivnih kultur
razmnožuje rastline s cepljenjem
 • zagotovi mikroklimo prostora po načrtu
 • pripravi podlage za cepljenje glede na normative
 • pripravi cepiče glede na normative
 • razlikuje načine in čas cepljenja za posamezno gojeno kulturo
 • ročno ali strojno cepi
 • pripravi parafin in vodo za hlajenje
 • parafinira cepljenke v ustreznem času in z ustreznim parafinom
 • razume pomen parafiniranja
 • pripravi substrat za gojenje cepljenk
 • oskrbuje cepljenke
 • pozna osnovna sredstva za razkuževanje in razume pomen razkuževanja
sili cepljenke
 • razkužuje silnico in materiale v njej
 • pripravi ustrezno velikost zabojev za siljenje
 • pripravi ustrezen substrat za siljene rastline
 • zloži cepljenke v zaboje
 • postavi zaboje v silnico
 • pozna čas in trajanje siljenja za posamezno gojeno kulturo
 • pozna pogoje za siljenje in možnosti uporabe biostimulatorjev
 • uravnava mikroklimo v silnici po načrtu
 • utrjuje cepljenke po končanem siljenju
razmnožuje rastline s setvijo
 • nabere ustrezno zrela semena
 • pripravi seme za setev (stratifikacija, skarifikacija)
 • pozna semena in njihovo kaljivost v različnih pogojih pri pomembnejših rastlinah, ki jih razmnožuje
 • pripravi substrat po načrtu
 • seje semena po načrtu (ročno oziroma strojno)
 • pozna čas in globino setve za različne gojene kulture
 • oskrbuje vznikle rastline
 • presadi rastline v manjše lončke ali jih razsadi
 • izvaja zdravstveno varstvo sejančkov
 • pozna čas in načine razsaditve
 • pozna različne načine namakanja
pripravi prostor za gojenje sadik
 • pripravi posode za zasaditev sadik
 • vzame vzorec za analizo tal
 • opravi osnovno obdelavo zemljišča in gnojenje
 • napravi grebene in razume pomen sajenja nanje
 • polaga zastirke in razume njihov vpliv
 • postavi tunel za senčenje sadik
 • pozna rastne zahteve gojenih sadik
goji sadike v vsebnikih (lonci, konteinerji, vreče …)
 • pripravi substrat po načrtu
 • pripravi vsebnike primerne velikosti po načrtu in pozna prednosti gojenja rastlin v njih
 • ročno ali strojno sadi oziroma presaja
 • pozna pomen presajanja rastlin
 • pripravi prostor za nadaljnje gojenje
 • razume pomen uporabe protiplevelnih zastirk
 • pozna standarde kakovosti za rastline, pridelane v vsebnikih
goji in oskrbuje sadike v drevesnici oz. trsnici
 • posadi sadiko
 • opravi drugo parafiniranje
 • prepozna sadike po podlagah
 • upravlja kmetijske stroje za gnojenje, nanos sredstev, za varstvo rastlin in dopolnilno obdelavo
 • strojno in ročno dognojuje po načrtu
 • pozna namen ter načine dognojevanja
 • namaka po načrtu ter razume pomen oskrbe rastlin z vodo
 • privezuje rastline k opori po potrebi
 • opravi gojitveno rez oz. vršičkanje po potrebi ter razume pomen te rezi
 • opravi kontrolo sortne čistosti
 • opravi vršičkanje pred izkopom
 • pozna značilnosti gojenja posameznih skupin lesnatih rastlin
 • razlikuje različne zastirke, gnojila in substrate
 • pozna večletni razvoj posameznih sadik
izvaja ukrepe varstva sadik oz. cepljenk
 • spremlja zdravstveno stanje sadik oziroma cepljenk
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce gojenih rastlin ter plevele in njihovo zatiranje
 • prepozna osnovne znake pomembnejših bolezni in poškodb ter opažanja posreduje nadrejenim
 • razlikuje FFS po namenu in načinu delovanja
 • upošteva oznake o strupenosti FFS in jih uporablja skladno z navodili
 • razlikuje med biološkimi in sintetičnimi načini varstva rastlin
 • razlikuje med različnimi načini varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • pozna alternativne možnosti varstva rastlin
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pripravi in umeri naprave za izvajanje varstva rastlin
 • izračuna koncentracijo in odmerek FFS
 • izvaja varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in naprav skladno z načeli varstva okolja
 • pozna posledice nepravilne uporabe FFS na okolje
 • upravlja stroje in naprave za izvajanje varstva rastlin
pripravi sadike in cepljenke za prodajo
 • pripravi ustrezno embalažo za prodajo izbranih sadik oz. cepljenk
 • izkoplje sadike oz. cepljenke v ustreznem času in na ustrezen način
 • klasificira sadike oz. cepljenke po zakonskih normativih
 • označi sadike oz. cepljenke za prodajo in razume pomen označevanja
 • pripravi FFS in parafin za klasirane cepljenke
 • razkuži in parafinira cepljenke
 • skrajša koreninski sistem po potrebi
 • izbere primeren način zaščite sadik in cepljenk do prevzema
 • skladišči sadike oz. cepljenke v ustreznih pogojih skladno s predpisi
Administrativna dela vodi evidence
 • beleži podatke o uporabi in porabi gnojil in fitofarmacevtskih sredstev
 • vodi evidence o kolobarju
 • beleži podatke o semenskem in razmnoževalnem materialu
 • vodi evidenco gojenih rastlin
 • pripravi in odda poročilo o letni pridelavi
 • uporablja obrazce/programe, s pomočjo katerih vodi evidence
Komercialna dela nabavlja repromaterial in prodaja sadike in cepljenke
 • nabavlja gnojila, fitofarmacevtska sredstva, substrate po načrtu in navodilih
 • nabavlja podlage in cepiče po načrtu in navodilih
 • nabavi sadike oz. cepljenke za nadaljnjo prodajo po načrtu in navodilih
 • prodaja sadike, cepljenke in izhodiščni sadilni material
 • uporablja poslovno dokumentacijo
 • pozna osnove kalkulacij
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju
 • izvaja dela odgovorno, podjetno in etično ter zagotavlja kakovost lastnega dela v drevesnici oz. trsnici
 • zagotavlja kakovost sadilnega materiala skladno s standardi in normativi
 • gospodarno ravna s stroji, z opremo in materiali
 • zaveda se pomena gospodarnosti pri opravljanju drevesničarske dejavnosti
 • racionalno porablja energijo in čas
 • pozna postopke, ki vodijo k zagotavljanju racionalnosti
 • upošteva karenčne dobe FFS skladno z navodili
 • dela skladno z načeli dobre kmetijske prakse
 • pozna metode kontrole in sisteme zagotavljanja kakovosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje in opravlja manjša popravila strojev, naprav in orodij
 • redno pregleduje in vzdržuje stroje, naprave in orodja, ki jih uporablja pri svojem delu
 • opravlja nastavitve in manjša popravila kmetijskih strojev, naprav in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja strojev, naprav in orodij
 • pozna zahteve za uporabo in delovanje strojev, naprav in orodij
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci in strankami
 • sodeluje pri reševanju problemov, pri organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja strokovno terminologijo
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo potrebno za komunikacijo in dela v drevesničarstvu oziroma trsničarstvu
 • upošteva načela etike ter pravila poslovnega komuniciranja in timskega dela
 • dela skladno s pravilnikom o trženju in razmnoževanju sadilnega materiala
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • varuje in skrbi za okolje z izbiro okolju prijaznih postopkov, materialov in storitev ter z izvajanjem del, ki so skladna s predpisi o varovanju okolja
 • varuje osebno zdravje, zdravje sodelavcev ter uporabnikov storitev skladno s predpisi o varovanju zdravja
 • uporablja FFS, gnojila in druge nevarne snovi skladno s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • dela skladno s sanitarno-higienskimi predpisi
 • varuje vodne vire in okolje
 • pozna predpise o uporabi FFS ter postopke za ravnanje z okolju škodljivimi snovmi
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • pozna zdravstvena tveganja, ki jih prinaša delo z vrtnarskimi stroji oziroma s trsničarskimi oz. z drevesničarskimi orodji, s pripomočki in z opremo
 • ločeno zbira odpadke  
 • pozna vrste odpadkov v vrtnarski dejavnosti in ravnanje z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Simon Ogrizek, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Miran Rade, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Majda Filipič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Vojko Bizjak, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
 • Melita Miš, Arboretum Volčji potok
 • Matjaž Maležič, KGZ Ljubljana, Sadna drevesnica Studenec
 • Jože Žgur, Trsničarska zadruga Vrhpolje
 • Aleš Makuc, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica
 • Tatjana Krašna Raspor, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica
 • Andreja Glavan Podbršček, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica
 • Ksenija Bratina Makovec, Srednja poklicna in tehniška kmetijsko-živilska šola Nova Gorica
 • Irena Rojc, Vrtnarska šola Celje
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinatorica:
 • Urška Marentič, CPI

7.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Andrej Strgar, Pro-horto, d. o. o.
 • Igor Škerbot, KGZS – Zavod Celje
 • Mojca Škof, KIS
 • Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok
 • Simon Ogrizek, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Dr. Marjana Jakše, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Tomaž Jevšnik – Ocean Orchids, d. o. o.
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.