Poklicni standard

Naziv:

Oblikovalec/oblikovalka osvetljave

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.5.2018

Predhodniki:

Oblikovalec osvetljave/oblikovalka osvetljave (21300101)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Oblikovalec/oblikovalka osvetljave (43038210)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti in kontrolirati lastno delo in delo ekipe pri oblikovanju osvetljave
 2. upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa ter razvijati podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 3. opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih in okolja
 4. komunicirati in vzpostavljati kooperativen odnos s sodelavci, z naročniki in s strankami
 5. zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela ter spremljati razvoj stroke na področju oblikovanja osvetljave
 6. proučiti vsebino projekta osvetljave in izdelati terminski načrt dela
 7. izdelati koncept osvetlitve skladno z zahtevami projekta
 8. izdelati končni načrt postavitve luči
 9. voditi in nadzirati delo ekipe pri osvetljavi


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto, delovna sredstva in tehnično-tehnološko dokumentacijo
 • analizira primernost in opremljenost prostora
 • preveri stanje opreme in ostalih elementov na prizorišču
 • obvlada funkcije opreme in ostalih elementov na prizorišču
 • obvlada tehnično-tehnološko dokumentacijo opreme
 • pozna osnove timskega dela
 • pozna tehnike in metode dela z ljudmi
 • preveri prisotnost in psihofizično stanje ekipe
Operativna dela prouči vsebino projekta osvetljave in izdela terminski plan dela
 • seznani se s projektom: prebere besedilo/scenarij; posluša glasbo
 • ogleda si prizorišče in ugotovi namembnost, opremljenost in morebitne pomanjkljivosti prizorišča za izvedbo dogodka
 • predlaga izboljšave prizorišča za izvedbo projekta
 • seznani se z oblikovanjem maske in kostumov ter celotnim vizualnim konceptom projekta (režiser, scenograf, direktor fotografije, koreograf ...)
 • izdela in uskladi terminski načrt dela in kadrov v sodelovanju s producentom in režiserjem
 • skrbi za potek del po terminskem načrtu
 • pozna umetniške zvrsti in posamezne vrste umetniškega izražanja
 • pozna temeljne zakonitosti projektnega dela
 • pozna tehnološke zakonitosti projekta
izdela koncept projekta osvetljave v sodelovanju z avtorsko ekipo: režiserjem, koreografom, scenografom, direktorjem fotografije idr.
 • zriše skico postavitve reflektorjev v načrt prizorišča
 • izvede simulacijo osvetlitve
 • izbere reflektorje
 • priskrbi potrebno opremo za osvetljavo
 • izbere vrste filtrov
 • izbere posebne efekte
 • uporablja računalniški program za risanje
 • načrt preda naročniku ali izvajalcu osvetlitve
 • obvlada računalniške programe za simulacijo osvetlitve
 • uporablja različne oblike in funkcije reflektorjev
 • upošteva različne psihološke učinke barv - osnove psihologije barv
 • upošteva zaznavanje vseh petih čutil in učinke na čutila
 • upošteva fizikalne zakonitosti za doseganje določenega učinka
 • upošteva temeljne zakonitosti optike: svetloba, osnovni optični pojavi, geometrijska optika, optične meritve, objektivi, umetni viri svetlobe
 • razume bistvene značilnosti umetnostne zgodovine: umetnostnozgodovinska obdobja, prikaz svetlobe v slikarskem mediju
 • razume bistvene značilnosti gledališke umetnosti: zgodovinska obdobja, odrski prostor, osnove dramaturgije
 • razume bistvene značilnosti fotografije in filma: percepcija človeškega očesa, svetlobni zapis, osnove kompozicije, filmski jezik
 • razume bistvene značilnosti scenografije
 • razume likovno izraznost osvetljave glede na vsebino in scenografijo
 • pozna elektroenergetske povezave, inštalacije, predpise in zakonodajo
 • pozna osnove elektrotehnike
 • bere in razume instalacijske sheme
izdela končni načrt postavitve luči in ga preda naročniku
 • zriše končno postavitev luči na prizorišču s pomočjo programov za simulacijo luči
 • organizira zapis posnetka stanja usmeritve reflektorjev na prizorišču
 • izdela načrt postavitve luči za projekt
 • pripravi in arhivira dokumentacijo postavitve luči za celoten projekt in ga preda naročniku
 • izdela načrt elektroenergetskih povezav na terenu (priklopi, distribucija, agregat …)
 • uporablja programska orodja za pripravo in arhiviranje dokumentacije postavitve luči
vodi in nadzira ekipo osvetljave
 • organizira delo ekipe skladno z načrtom osvetlitve
 • vodi ekipo med montažo, priklopom, usmerjanjem in programiranjem reflektorjev
 • vodi ekipo med projektom
 • vodi ekipo med pospravljanjem
 • vodi dela pri prenovi prizorišč
 • nadzira delo ekipe pri postavitvi in pospravljanju luči skladno s predpisi o varstvu pri delu
 • pozna metode in tehnike projektnega vodenja
Administrativna dela pripravlja spremljajočo dokumentacijo projektov osvetljave
 • pripravi načrte dela
 • pripravi projektne naloge za različna področja: investicije v novo opremo/adaptacije
 • zna voditi in arhivirati projektno in drugo delovno dokumentacijo
Komercialna dela izdela finančno konstrukcijo projekta osvetljave
 • izdela oceno stroškov za osvetlitev
 • sodeluje pri izboru dobaviteljev za dobavo opreme za osvetljavo
 • skrbi za stroškovno učinkovitost
 • pozna osnove finančnega poslovanja
 • zna razporejati stroške in biti stroškovno učinkovit
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost osvetljave
 • uvaja nove tehnologije v procese dela
 • upošteva standarde kakovosti
 • zagotavlja kakovost lastnega dela in dela drugih
 • skrbi za lastno izobraževanje
 • zagotavlja možnost izobraževanja ekipe, ki jo vodi
 • sodeluje v fazi nastajanja projekta z režiserjem in scenografom
 • sodeluje pri ocenjevanju in analiziranju kakovosti programske produkcije z vidika osvetljave
 • zagotavlja racionalno rabo energije, materiala in časa
 • pozna standarde kakovosti osvetljave
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • zna ustrezno ukrepati za odpravo napake v najkrajšem času
 • spremlja novosti v stroki
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje opreme za osvetljavo
 • skrbi za osnovno in preventivno vzdrževanje opreme za osvetljavo
 • sodeluje pri investicijskem vzdrževanju
 • pozna osnove servisiranja opreme pri osvetljavi
 • pozna postopke preventivnega vzdrževanja
 • pozna proizvajalce opreme
 • zna vzdrževati opremo skladno s proizvajalčevimi navodili
Komunikacija komunicira in vzpostavlja kooperativen odnos s sodelavci in z drugimi kolegi stroke/panoge
 • komunicira s sodelavci
 • komunicira z avtorsko in izvedbeno produkcijsko ekipo
 • prenaša znanje, spretnosti, izkušnje in novosti na sodelavce
 • komunicira z ostalimi kolegi stroke/panoge, s strankami in z naročniki
 • uporablja strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • upošteva osnove poslovnega komuniciranja
 • upošteva načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • upošteva predpise z elektroenergetskega področja in varstva pri delu
 • delo opravlja tako, da ne ogroža sebe, ekipe, obiskovalcev prireditve in drugih oseb
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Andrej Hajdinjak, Cankarjev dom
 • Janez Strojan, RTV Slovenija
 • Bogdan Zupan, RTV Slovenija
 • Iztok Vadnjal, SNG Drama
 • Drago Jarič, Viba Film
 • Ida Srebotnik, ŠC PET
 • Ciril Baškovič, Ministrstvo za kulturo
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Jasmin Šehić, SNG Opera in balet Ljubljana
 • Bojan Lenart, TV SLO
 • Andrej Fister, Viba Film
 • Tomaž Premzl, SNG MB
 • Zoran Najdenov, CD
 • Miha Hrovat, son: DA
 • Janez Strojan, član komisije za NPK
 • Denis Miklavčič, Sindikat Glosa
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • mag. Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.