Poklicni standard

Naziv:

Gradbeni/gradbena delovodja/delovodkinja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Gradbeni/gradbena delovodja/delovodkinja (42783000)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in skladno z njo načrtuje svoje delo,
 2. poišče, primerja ter ovrednoti različne vire informacij,
 3. samostojno koordinira, organizira in vodi sodelavce  ter posamezne vrste izvajalcev na gradbišču ali v delavnici ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja,
 4. uporablja sodobno komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo ter ustrezno programsko orodje, ki ga potrebuje pri svojem delu,
 5. nadzoruje procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvaja ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti, ki veljajo na gradbišču, delovišču ali vdelavnici,
 6. opravlja nadzor in kontrolo izvedbenih del,
 7. celovito in odgovorno izvaja, vodi in spremlja izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel na gradbišču ali v delavnici,
 8. vodi gradbiščno dokumentacijo,
 9. organizira in vodi dela s stroji ter opremo,
 10. načrtuje in izvaja praktično izobraževanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično),
 11. prenaša dimenzije iz načrta na objekt ter daje navodila za pravilno izvedbo predhodnih del,
 12. nadzoruje druge udeležence in delavce pri delih na gradbišču,
 13. organizira in opravlja ustrezne in zahtevane meritve,
 14. samostojno komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji ob upoštevanju načel uspešne komunikacije in poslovnega bontona z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije,
 15. zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala ter zakonitosti poslovnega okolja
 16. demonstrira pravilen postopek izvedbe posameznih del.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi in organizira lastno delo in delo na gradbišču, delovišču ali v obratu
 • planira in organizira lastno delo
 • organizira in razporeja delavce v delovne skupine in jim daje navodila za izvedbo ter varno delo
 • usklajuje konkretne naloge po terminskih planih in navodilih
 • uporablja projektno dokumentacijo in tehnična navodila
 • ugotavlja delovno uspešnost delavcev in učinkovitost strojev in opreme glede na terminski plan
 • pozna oceno tveganja  podrejenih delovnih mest in organizira delo skladno s pravili varovanja zdravja pri delu
 • načrtuje delo na delovišču tako, da upošteva možne negativne vplive nevarnih snovi na okolje in zdravje
 • pozna osnovna pravila organizacije dela na gradbišču, delovišču ali v obratu
 • pozna cilje programov poklicnega izobraževanja v gradbeništvu
 • pozna cilje uvajanja novozaposlenih
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravlja navodila za delo
 • uporablja projektno in tehnološko dokumentacijo in upošteva zahteve za izvedbo del
 • seznani se s parcelnimi mejami
 • pregleda stanje na lokaciji gradbišča (zemljišče, objekt) in transportne povezave z gradbiščem
 • naroča in prevzema  material,  opremo, orodje, za izvedbo  del, zaščitna sredstva in zaščitno opremo
 • organizira in ureja gradbišče skladno s pravili varovanja zdravja
 • pozna pomen stroškov življenjske dobe materialov  (Life Cicle Costing), ki jih uporablja pri svojem delu, in njihov vpliv na trajnost izdelka
 • naroča potrebno delovno silo in ustrezne stroje
Operativna dela organizira in vodi dela skladno z organizacijo gradbišča
 • organizira in vodi dela za zavarovanje ter označevanje gradbišča (postavitev gradbiščnih ograj in opozorilnih znakov - tabel, zavarovanje obstoječih stvari  in naprav)
 • organizira in vodi dela za postavitev gradbiščnih provizorijev (garderobe in sanitarije, bivalne in pisarniške provizorije, skladišča, provizorije za pripravo materiala in opreme, laboratorij  za potrebe preiskav itd.)
 • organizira in vodi dela pri vzdrževanju urejenosti gradbišča med gradnjo in dela pri odstranjevanju gradbiščnih provizorijev po dokončanju del
 • organizira in vodi dela za izdelavo in vzdrževanje  notranjih transportnih  poti ter deponij materiala in opreme
 • organizira in vodi dela za ureditev in pripravo prostorov za začasne deponije materiala in opreme ter za gradbene odpadke
 • organizira in vodi dela pri opremljanju gradbišča s komunalnimi napravami
 • organizira in vodi dela za pripravo zemljišča za gradnjo (čiščenje terena, označitev obstoječih komunalnih vodov in meja parcel)
 • organizira in vodi dela pri prenosu in zavarovanju dimenzij, geodetskih točk in višin na teren iz projektne dokumentacije in jih po potrebi obnavlja
 • skrbi za razvrščanje in odstranjevanje gradbenih odpadkov na gradbišču
 • pozna vrste gradbenih odpadkov in njihov vpliv na okolje in zdravje ter z njimi ustrezno postopa
 • preverja ustreznost gradbiščnih oznak, ograj, provizorijev in organizira odpravo napak
 • preverja stanje delovnih odrov med izvajanjem in organizira odpravo napak
 • organizira odvzem vzorcev na gradbišču za kontrolo kakovosti
 • prevzame različna orodja za izvedbo del
 • vodi in nadzira skupino na gradbišču tako, da doseže zastavljene cilje
 • sodelavce usmerja k strokovnemu delu
 • demonstrira ali prikaže pravilne postopke izvajanja posameznih vrst gradbenih del
 • predvidi potreben čas za določeno delo
 • uporabi inovativne pristope pri reševanju problemov na gradbišču
 • skrbi za racionalno uporabo in porabo gradbenih materialov, za optimalno uporabo strojev,  opreme in delovnih priprav ter delovne sile
 • razume vpliv  racionalne rabe materiala, časa in energije na finančno uspešnost projekta
 • obvešča nadrejene o izvajanju nepredvidenih del in sprememb
 • obvlada tehnološke postopke v gradbenih del
 • pozna posebnosti določenih del v delovnem okolju
 • pozna principe vodenja delovne skupine
 • zna razdeliti delo delavcem
 • pozna osnovne pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz delovnega razmerja
zagotavlja izvajanje pravil varovanja zdravja pri delu in upoštevanje okoljevarstvenih načel
 • organizira in vodi delo skladno z varnostnim načrtom
 • organizira uporabo zaščitnih sredstev
 • opozarja na uporabo zaščitnih sredstev
 • organizira in vodi dela pri zaščiti in varovanju arheoloških najdb in kulturne dediščine
 • se zaveda pomena ohranjanja kulturne dediščine
 • nadzira varno izvedbo del skladno z varnostnim načrtom
 • nadzira uporabo varovalnih sredstev
 • nadzira ravnanje z gradbenimi odpadki
 • načrtuje gospodarno ravnanje z odpadki (ločeno zbiranje ter ustrezno odlaganje)
 • pozna in razume oceno tveganja posameznega delovnega mesta na gradbišču, ki ga vodi
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki se uporabljajo pri delu, na okolje
 • pozna in uporablja predpise s področja varnosti in zdravja pri delu
 • pozna zahteve okoljske politike in zakonodaje za svoje delovno področje
 • pozna vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje
 • razume pomen ogljičnega odtisa proizvoda ali storitve
organizira in vodi dela s stroji ter z opremo
 • organizira, izbira in vodi dela s stroji za zemeljska dela, horizontalni in vertikalni transport ter dela z drugimi gradbenimi stroji (črpalkami, kompresorji, vrtalkami, dvigali, finišerji, valjarji,  nabijali, žerjavi itd.)
 • organizira in vodi dela pri izdelavi in odstranjevanju opažev, podpornih in fasadnih odrov in drugih začasnih delih
 • organizira in vodi rušitvena dela na stavbah in gradbenoinženirskih objektih
 • organizira in vodi dela za odpravo posledic elementarnih in naravnih nesreč
koordinira ter organizira in vodi posamezne vrste del izvajalcev na gradbišču ali v delavnici
 • planira in terminsko koordinira gradbena dela, zaključna obrtniška dela, inštalacijska dela in namestitev opreme
 • koordinira dela za montažo in gradnjo konstrukcijskih elementov objektov, montažo oziroma vgraditev opreme ter  naprav na stavbah in gradbenoinženirskih objektih
 • organizira in vodi  posamezne vrste gradbenih del, zaključna obrtniška in gradbena dela, montažna dela gradbenih elementov, energetsko sanacijo stavb  ter rušitvena dela na stavbah in gradbenih inženirskih objektih
 • nadzira izvajanje dela posameznega izvajalca, upoštevaje pravila na gradbišču (varnost pri delu, ravnanje z odpadki, spoštovanje ureditve in organizacije …)

vodi gradbiščno dokumentacijo
 • v času gradnje vodi in hrani gradbiščno dokumentacijo in evidenco o poteku del (dnevnik o izvajanju del, terminski plan), o odvzemu vzorcev in preiskavah  na gradbišču, o spremembah v projektni dokumentaciji, o dobavljenem in porabljenem materialu, o ravnanju z gradbenimi odpadki, o udeleženi delovni sili, strojih in opreme, o delovnih nezgodah  in drugo po naročilu nadrejenih
 • poroča o izvedenih količinah (delovne naloge strojnih storitev in prevozov, zapisnike o izmerah, dokazila o merjenjih itd.)
 • zagotavlja dostopnost  potrebne dokumentacije na gradbišču  

opravlja nadzor in kontrolo izvedbe del
 • spremlja, daje sprotna navodila in nadzira pravilno in varno izvedbo del, vgrajevanje  materiala in opreme
 • kontrolira skladnost dimenzij z načrti, skladnost materialov z zahtevano kakovostjo (poškodba materialov ali elementov), ustreznost izvedbe podlag predhodnih del, kvaliteto izvedenih del in izdelkov, izpolnjevanje pogojev za varno izvedbo del
 • kontrolira dobavo materialov in opreme na gradbišče in z gradbišča  (preverja tako z vidika kakovosti kot količine)
 • nadzoruje rušenje stavb, gradbeno-inženirskih objektov ali njihovih posameznih delov
 • sodeluje pri prevzemih in primopredajah del ali posameznih faz ali delov objekta
 • nadzira ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki,  pozna tveganja nepravilnega ravnanja z odpadki za okolje in zdravje  
 • nadzira uporabo primernih pripomočkov za delo ter jih zna izbrati in pripraviti, upoštevajoč varstvo pri delu
 • organizira in nadzoruje skupine delavcev pri izvajanju del
 • nadzira spoštovanje gradbiščnega reda
 • nadzira uporabo varovalnih in zaščitnih sredstev ter zaščitne opreme za delo drugih izvajalcev na gradbišču
 • razume odnos med kratkoročnimi in dolgoročnimi koristmi in stroški za materiale in tehnike, ki jih načrtuje za izvedbo projekta
 • pri svojem delu upošteva načine družbeno odgovornega vodenja projekta
 • načrtuje gospodarno rabo virov (naravni viri, energija, materiali in drugi viri (prostor, oprema, potrošni material), potrebnih za izvedbo del

organizira in izvede praktično izobraževanje na delovnem mestu
 • pripravi načrt izvedbe praktičnega izobraževanja skladno  s pogodbo med šolo, delodajalcem, dijakom ali študentom ali odraslim udeležencem (v nadaljevanju dijak) in izobraževalnim programom
 • izdela si učno pripravo po enotah
 • seznani dijake z organizacijo podjetja, s hišnim redom in podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno učno mesto
 • določi dijakom dela in naloge v okviru programa praktičnega izobraževanja in usposabljanja skladno z načrtom praktičnega izobraževanja
 • izbira učne oblike in metode glede na program in učno situacijo.
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna izobraževalni program, posebno del, ki je namenjen  praktičnemu izobraževanju in stroki
 • pozna strukturo izobraževalnega sistema, postopke verifikacij in dokumentacijo v zvezi s praktičnim izobraževanjem
 • pozna vlogo mentorja v podjetju, njegove naloge in dolžnosti.
 • pozna pedagoška načela, didaktična načela, učne procese, metode in oblike, pomembne za izvajanje praktičnega izobraževanja na delovnem mestu
 • seznanjen je s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepozna posebnosti in interese dijakov ter jih ustrezno upošteva pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • spremlja napredek dijakov ter preverja učne izide
 • pozna pravice in obveznosti dijaka iz učne pogodbe
Administrativna dela upravlja z dokumentacijo in jo arhivira (hrani na gradbišču)
 • vodi in izpolnjuje gradbiščno dokumentacijo ročno in/ali s pomočjo sodobne opreme
 • dokumentira s skicami, pisno ali na drug način spremembe in odstopanja od projektne dokumentacije ter skrbi za podatke, ki so potrebni za projekt izvedenih del
 • skrbi – začasno hrani - za dokumentacijo, vezano na kontrolo ter preiskave gradbenih materialov in konstrukcij
 • vodi evidenco o delavcih in opravljenih urah, posreduje podatke za obračun izvršenih del in podatke o porabi materiala

Komercialna dela zagotavlja rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • spremlja in ocenjuje tekoče poslovanje v poslovni enoti
 • razume odmike poslovanja enote od plana
 • skrbi za poslovanje skladno z zakonodajo in internimi predpisi ter standardi v svoji poslovni enoti
 • posreduje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajuje ugotovitve z neposrednim vodjem
 • pripravlja predloge za boljše poslovanje
 • obvlada osnovne načine izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • pozna kazalce poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • razume osnovne ekonomske kategorije, ki nastajajo pri poslovanju, ter kakšen vpliv imajo na poslovni izid (dobiček, izguba)
 • pozna vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • pozna instrumente zavarovanja terjatev in obveznosti, ki jih prejema in daje pri poslovanju
 • sprejema poslovne odločitve glede sklepanja poslovnih pogodb z naročniki in sodeluje pri sestavi  pogodbenih vsebin
 • zna zahtevati določene računovodske in finančne podatke od svojih računovodij ali računovodskih servisov ter zna vzpostaviti ustrezno komunikacijo z njimi
 • pozna vire uradnih informacij in njihovo uporabo
 • planira poslovanje poslovne enote in skrbi za donosnost le-te
 • skrbi za donosnost obratovalnice, upravičenost investicij
 • izdeluje kalkulacije
 • upošteva predpise, ki ga zavezujejo pri delu
 • prepozna tržne priložnosti in sklepa na osnovi rezultatov raziskave trga
 • pozna metode tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • pozna vlogo in pomen ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • zna brati bilanco denarnih tokov, bilanco stanja in uspeha, pozna njihovo vlogo in pomen
 • (razume ekonomske kategorije iz bilance stanja (premoženje in viri financiranja premoženja) ter kako jih predstaviti pred financerji ali pojasniti ob prijavi na javne razpise)
 • zna spremljati osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • zna načrtovati in prikazati potrebna sredstva in vire za izvedbo posla
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo

Vodenje organizira in vodi sodelavce v svoji poslovni enoti
 • vodi  zaposlene in organizira delo v enoti
 • načrtuje delo
 • delegira naloge
 • skrbi za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrbi za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela in skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motivira in nagrajuje zaposlene za delo v sodelovanju z drugimi službami
 • spodbuja timsko delo
 • kontrolira opravljeno delo
 • skrbi za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture
 • skrbi za zadovoljstvo zaposlenih
 • ustvarja pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upošteva poslovno vizijo podjetja
 • organizira delo sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije dela in pravili organizacije podjetja
 • zna iskati in primerjati ter selekcionirati različne vire informacij
 • sodeluje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih resursov/virov
 • sodelavce usmerja k strokovnemu delu
 • opazi pomanjkljivosti pri delu in daje pobude za izobraževanje
 • konstruktivno rešuje konflikte
 • se pogaja glede pogojev poslovanja
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • pozna različne načine in stile vodenja in zna izbrati najustreznejšega v dani situaciji
 • zna poslovno idejo oziroma priložnost realizirati v praksi
 • razvija inovativnost, ustvarjalno mišljenje in spretnost logičnega reševanja problemov
 • nadzira delo v delovnem okolju
 • s svojim delom in vedenjem je vzor sodelavcem
 • pozna  procese dela v delovnem okolju
 • seznanjen je s  predpisi in delovnopravno zakonodajo
 • pozna osnovne motive za delo
 • pozna merila in načine vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvlada osnove organizacije dela in dela skupine
 • obvlada zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvlada metode vodenja in motiviranja
 • obvlada metode reševanja konfliktov
 • obvlada dejavnike stresa in metode preprečevanja stresa
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • pozna strukturo osebnosti in osebnostne lastnosti
 • pozna strukture pogodb iz delovnega razmerja
 • pozna kolektivno pogodbo gradbenih dejavnosti
 • pozna  delodajalčeve in delavčeve  obveznosti  in pravice
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju
 • vodi evidenco v dnevniku o izvajanju poteka del in o dogodkih na gradbišču
 • sodeluje pri prevzemu in oddaji izvršenih del ali delov objekta
 • pri prevzemu preveri pravilnost in kakovost predhodno izvedenih del
 • skrbi za izvajanje kontrole pravilnosti in kakovosti izvedenega dela
 • daje navodila delavcem za pravilno in varno uporabo ročnega orodja in naprav ter manjših strojev in naprav
 • opravlja nadzor nad pravilno uporabo strojev in opreme, nad pravilno izvedbo del ter vgradnjo materiala
 • preverja vizualno ustreznost materiala skladno z zakonodajo in s predpisi ter sporoča nepravilnosti nadrejenim
 • pozna metode in merila za določanje zahtevane kakovosti materialov in izvedenih del
 • pozna materiale z vidika vpliva na okolje in zdravje v fazi vgradnje, uporabe in razgradnje materiala

redno vzdržuje delovna sredstva
 • pregleduje, čisti, maže, opravlja manjša popravila osebnega orodja, strojev in naprav, oz. jih redno daje v popravilo
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav, ki jih on in njegovi podrejeni uporabljajo pri svojem delu
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in z zunanjimi izvajalci in drugimi osebami, vezanimi na proces graditve
 • pisno in ustno komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in z zunanjimi izvajalci ter z drugimi osebami, vezanimi na gradbišče
 • uporablja navodila, tehnično in poslovno dokumentacijo v tujem jeziku
 • daje konstruktivne povratne informacije
 • uporablja različne komunikacijske kanale za komunikacijo z različnimi javnostmi (strokovnimi službami, poslovnimi partnerji, državnimi in nadzornimi organi)
 • prepozna vedenjski slog sogovornika in mu prilagodi komunikacijo
 • učinkovito vodi poslovne pogovore in sestanke
 • dela skladno z etičnimi načeli in kodeksi, ki veljajo v stroki,  poslovnih odnosih ter odnosih do strank in sodelavcev
 • sodeluje pri pregledih in obiskih predstavnikov naročnika, nadzornika, projektanta, inšpekcijskih organov in drugih, pri tem pojasnjuje in argumentira ter pripravlja poročila
 • daje navodila za izvedbo posameznih vrst del delavcem
 • v dani situaciji izbere najprimernejši način komuniciranja
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
 • pozna osnove strokovne terminologije v tujem jeziku
 • obvlada ustno in pisno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja in načela uspešne komunikacije
 • obvlada komunikacijske veščine (nastopanje pred skupino in javnostjo, poslušanje, predstavljanje, argumentiranje in druge)

komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • komunicira z neposredno nadrejenimi in vodstvom ter jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • dnevno osebno  komunicira s sodelavci
 • pisno in ustno komunicira s strokovnimi službami
 • konstruktivno rešuje konflikte v komunikaciji s  poslovnimi partnerji in sodelavci
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja in načela uspešne komunikacije
 • obvlada ustno in pisno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • pozna osnove strokovne terminologije v tujem jeziku
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna poslovni bonton
Varovanje zdravja in okolja vodi in spremlja izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti
 • nadzoruje in spremlja upoštevanje pravil glede varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti v svoji poslovni enoti
 • nadzira in svetuje osebju v svoji poslovni enoti  pri uporabi delovnih sredstev in zaščitnih sredstev ter jih zna pripraviti, upoštevajoč varstvo pri delu
 • zagotavlja upoštevanje sanitarno-higienskih in drugih predpisov
 • zagotavlja varovanje okolja
 • permanentno pridobiva in obnavlja znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti in zdravja pri delu in ekologije
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo
 • seznanjen je s higienskimi predpisi in standardi
 • seznanjen je s predpisi za varovanje okolja
 • obvlada postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Meta Zajc Pogorelčnik, IZS
 • Brankica Kropf, SGP Pomgrad, d. d.
 • Pavli Koc, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
 • Nina Plečko, Asfalti Ptuj, d. o. o.
 • Boštjan Dokl Menih, Asfalti Ptuj, d. o. o.
 • Zoran Simčič, s. p.
 • Bojan Lap, Gradbeništvo Ing. Bojan Lap, s.p.
 • mag. Iva Verbnik, Slovensko združenje za trajnostno gradnjo – GBC Slovenija
 • doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl, Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o.
 • Valentina Kuzma, GZS, ZGIM
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 1. Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje
 2. Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje
 3. Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.