Katalog

Naziv:

Klekljar/klekljarica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

klekljar/ klekljarica (00301141)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Klekljar/klekljarica (4251427011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Klekljar/klekljarica 42514270 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • končana osnovna šola
 • kandidat predhodno pripravi zbirno mapo klekljanih čipk z navedbo virov in avtorjev vzorcev za klekljanje. Zbirna mapa vsebuje klekljane čipke:
  • ažur
  • cvetka
  • delitev risov in polpremetov
  • dodajanje in odvzemanje parov v polpremetu
  • dodajanje in odvzemanje parov v risu
  • franže ob robu
  • idrijski ris v  kombinaciji s sukanim risom
  • idrijski ris v kombinaciji s polpremetom
  • idrijski ris z ovinki, vogali in dvojnim sukanjem
  • kantu rožica
  • kitica
  • luknjice v risu
  • male smrekice z vogalom
  • mizice z vogalom
  • nasnutki in zaključki na zanke
  • ovinki v polpremetu s posnemanjem in  puščanjem parov
  • ovinki v risu s posnemanjem in puščanjem parov
  • ozki ris z ovinki, ovinki s pomožnim postavkom, pravokotnimi vogali in koničastimi vogali
  • pajki
  • polpremet z vogali
  • prečkanje risov ali polpremetov
  • predeljeni ris
  • reliefni nasnutki in zaključki
  • rogljički in izpeljanke iz rogljičkov
  • rožica iz kitic
  • rožica s kitico
  • rožica s polnitvijo
  • satovje
  • slince
  • stolpički
  • sukane slince z vogalom
  • sukani ris z ovinki in vogali
  • široki ris s polnitvami iz ribic in kitic
  • široki ris z verižico, ovinki, s pravokotnimi vogali, koničastimi vogali
  • štručke z vogalom
  • tulipani
  • združevanje risov in polpremetov
  • -žabice z vogalom
  • žagice


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine poklicnega standarda delno ali v celoti. Če je kandidat v njej predložil dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, komisija lahko:
 1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Praktično preverjanje in zagovor.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge. Ustni zagovor obsega preverjanje znanj, skladno s poklicnim standardom Klekljar/klekljarica.5. Merila preverjanja

Področje vrednotenja

Merila vrednotenja

Delež %

Načrtovanje in priprava naloge

izbor delovnega postopka, ustreznega materiala, sredstev …

10 %

Izvedba

priprava delovnega mesta za opravljanje storitve

70 %

opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

kontrola kakovosti, ugotavljanje vzrokov napak in odpravljanje le-teh

varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij in naprav

upoštevanje predpisov iz varnosti in zdravja pri delu

Dokumentacija

 

0 %

Zagovor

utemeljitev postopkov in uporabljenih tehnik dela

20 %

 

 

Izločilna merila:

-          neupoštevanje pravil varnosti in zdravja pri delu

-          neskladnost izvedbe praktičnega dela z vzorcem za klekljanje


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami, pri čemer se uporabljajo naslednje prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku (Uradni list št. 82/14), ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • ustrezno osvetljen prostor

 • miza, visoka 70 cm, po višini nastavljiv stol, klekljarski pribor, material in pripomočki za klekljanje
 • vzorci za klekljanje čipk po zahtevah poklicnega standarda

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje NPK lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

 • dva člana najmanj izobrazbo ravni SOK 6 in
 • en član najmanj izobrazbo ravni SOK 7 in
 • vsaj en od zgoraj navedenih članov komisije mora imeti certifikat NPK Čipkar/čipkarica ali Klekljar/klekljarica

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
klekljanje čipk -obvlada izdelovanje klekljanjih čipk:
 • ažur
 • cvetka
 • delitev risov in polpremetov
 • dodajanje in odvzemanje parov v polpremetu
 • dodajanje in odvzemanje parov v risu
 • franže ob robu
 • idrijski ris v  kombinaciji s sukanim risom
 • idrijski ris v kombinaciji s polpremetom
 • idrijski ris z ovinki, vogali in dvojnim sukanjem
 • kantu rožica
 • kitica
 • luknjice v risu
 • male smrekice z vogalom
 • mizice z vogalom
 • nasnutki in zaključki na zanke
 • ovinki v polpremetu s posnemanjem in puščanjem parov
 • ovinki v risu s posnemanjem in puščanjem parov
 • ozki ris z ovinki, ovinki s pomožnim postavkom, pravokotnimi vogali in koničastimi vogali
 • pajki
 • polpremet z vogali
 • prečkanje risov ali polpremetov
 • predeljeni ris
 • reliefni nasnutki in zaključki
 • rogljički in izpeljanke iz rogljičkov
 • rožica iz kitic
 • rožica s kitico
 • rožica s polnitvijo
 • satovje
 • slince
 • stolpički
 • sukane slince z vogalom
 • sukani ris z ovinki in vogali
 • široki ris s polnitvami iz ribic in kitic
 • široki ris z verižico, ovinki, s pravokotnimi vogali, koničastimi vogali
 • štručke z vogalom
 • tulipani
 • združevanje risov in polpremetov
 • žabice z vogalom
 • žagice
-pozna avtorje vzorcev oz. vire
Klekljanje čipk

 • pripravi delovno mesto
 • pripravi vzorec za klekljanje
 • pripravi pripomočke in material za klekljanje
 • demonstrira klekljanje čip:
-ažur
-cvetka
-delitev risov in polpremetov
-dodajanje in odvzemanje parov v polpremetu
-dodajanje in odvzemanje parov v risu
-franže ob robu
-idrijski ris v  kombinaciji s sukanim risom
-idrijski ris v kombinaciji s polpremetom
-idrijski ris z ovinki, vogali in dvojnim sukanjem
-kantu rožica
-kitica
-luknjice v risu
-male smrekice z vogalom
-mizice z vogalom
-nasnutki in zaključki na zanke
-ovinki v polpremetu s posnemanjem in puščanjem parov
-ovinki v risu s posnemanjem in puščanjem parov
-ozki ris z ovinki, ovinki s pomožnim postavkom, pravokotnimi vogali in koničastimi vogali
-pajki
-polpremet z vogali
-prečkanje risov ali polpremetov
-predeljeni ris
-reliefni nasnutki in zaključki
-rogljički in izpeljanke iz rogljičkov
-rožica iz kitic
-rožica s kitico
-rožica s polnitvijo
-satovje
-slince
-stolpički
-sukane slince z vogalom
-sukani ris z ovinki in vogali
-široki ris s polnitvami iz ribic in kitic
-široki ris z verižico, ovinki, s pravokotnimi in koničastimi vogali
-štručke z vogalom
-tulipani
-združevanje risov in polpremetov
-žabice z vogalom
-žagice
 • navede avtorje vzorcev oz. vire


12. Literatura, strokovno gradivo

 • Poljanec, Katica in drugi: Klekljanje 1. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 1995.
 • Poljanec, Katica in drugi: Kleklajnje 2. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 1997.
 • Poljanec, Katica in drugi: Klekljanje 3. Zavod RS za šolstvo, Ljubljana, 1998.
 • Pervanja, Irma, Svetlik, Maja: Idrijska čipka. Hekure, Ljubljana, 2001.
 • Cook, Bridget M., Tratnik, Metka: Idrija Lace. M. Cook, Bridget Publishing, Cambridge, 1999.
 • Conserving and progress of hand made bobbin lace in Slovak and European region (Ohranjanje in razvoj klekljanje čipke na Slovaškem in v Evropi), SOCRATES programme. Prešov, 2000.
 • Tratnik, Metka (uredila): Uporaba klekljarske tradicije v turizmu in evropski politiki zaposlovanja, projekt Leonardo da Vinci. Hekure, Ljubljana, 2001.
 • Poljanec, Katica in drugi. Klekljanje 2. Ljubljana,1997: Co Libri. ISBN 961-6015-78-8.
 • Poljanec, Katarina in drugi. Klekljanje 3. Železniki, 1998: Pami d.o.o. ISBN 961-90613-8-1.
 • Cook, Bridget M, in Tratnik, Metka. Idrija Lace. Cambridge, 1999: Bridget, M. Cook Publishing. ISBN 0 7134 8559 0.
 • Idrijska čipka, Ozki ris. Gimnazija Jurija Vege, Idrija, Čipkarska šola Idrija. Idrija, 2015. ISBN 978-961-92660-5-2.
 • Idrijska čipka, Idrijski ris in sukani ris. Idrija,2016: Gimnazija Jurija Vege Idrija, Čipkarska šola Idrija. ISBN 978-961-92660-6-9.
 • Idrijska čipka, Široki ris 1. Idrija2012: Gimnazija Jurija Vege Idrija, Čipkarska šola Idrija. ISBN 978-961-92660-2-1 (zv. 1).
 • Idrijska čipka, Široki ris 2. Idrija,2012: Gimnazija Jurija Vege Idrija, Čipkarska šola Idrija. ISBN 978-961-92660-3-8 (zv. 2).
 • Klekljarski drobižki. Idrija, 2010: Gimnazija Jurija Vege Idrija, Čipkarska šola Idrija. ISBN 978-961-92660-0-7.
 • Klekljarski drobižki 2. Idrija, 2013: Gimnazija Jurija Vege Idrija, Čipkarska šola Idrija. ISBN 978-961-92660-4-5.
 • Klekljarski drobižki 3. Idrija, 2017: Gimnazija Jurija Vege Idrija, Čipkarska šola Idrija. ISBN 978-961-92660-7-6.
 • Idrijska čipka, z nitjo pisana zgodovina. Idrija, 2012: Mestni muzej Idrija. ISBN: 978-961-6563-23-9.


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Metka Fortuna, Čipkarska šola Idrija
 • Stana Frelih, Čipkarska šola Idrija
 • Aleksandra Pelhan, Čipkarska šola Idrija
 • Maja Svetlik, Čipkarska šola Idrija

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje


14. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Metka Fortuna, Čipkarska šola Idrija
 • prof. dr. Janez Bogataj, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
 • mag. Andrej Dular, Slovenski etnografski muzej
 • Goran Leničar Pučko, OZS

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

15. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO KATALOGA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI
 • Metka Fortuna, Čipkarska šola Idrija
 • Ivana Leskovec, Mestni muzej Cerkno

Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.