Poklicni standard

Naziv:

Organizator/organizatorka mednarodnega poslovanja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

10.5.2023

Predhodniki:

Asistent/ Asistentka v mednarodnem poslovanju (57678440)

Klasius-P16:

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Organizator/organizatorka mednarodnega poslovanja (42054200)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:
 • analizirati, načrtovati, organizirati delo skladno s standardi kakovosti dela in veljavno zakonodajo,
 • skrbeti za lastno varnost skladno z ocenjenimi tveganji ter varovati zdravje in okolje,
 • delovati odgovorno, podjetno in etično v skrbi za strokovni in osebnostni razvoj,
 • komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel poslovne komunikacije,
 • s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije upravljati administracijo in ostala dela,
 • obračunavati stroške mednarodnega projekta in predvideti možna tveganja finančnega poslovanja,
 • izvajati aktivnosti v zvezi s prodajnimi in trženjskimi načrti na mednarodnem trgu,
 • organizirati aktivnosti v zvezi z mednarodnim prevozom blaga,
 • izvajati aktivnosti za izbiro zunanjih podizvajalcev,
 • analizirati podatke o pogojih poslovnega sodelovanja v različnih državah.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira dela ter pripravi osnove za odločanje
 • načrtuje in organizira delo na mednarodnem področju z določitvijo prioritet
 • določi merila za uporabo informacij ob upoštevanju strategije podjetja
 • izdela elaborat ustreznosti poslovnih partnerjev
 • pripravi predloge in osnove za odločanje skladno s strategijo in cilji podjetja
 • spremlja mednarodne razpise in organizira prijavo nanje
 • pripravi uvozno-izvozni načrt poslovanja
 • uporabi metode za ugotavljanje donosnosti poslovanja
 • obvlada izvedbe analiz, pripravo poslovnih poročil in vizualizacijo poročil
Operativna dela analizira podatke o pogojih poslovanja v različnih državah
 • zbere in analizira podatke in informacije o potencialnih dobaviteljih
 • predlaga možne dobavitelje na osnovi določenih meril
 • spremlja osnovne značilnosti in trende razvoja mednarodnega  trga
 • zbira poslovne informacije, zakonske in druge omejitve na mednarodnem trgu
 • zbira informacije o političnih, ekonomskih, socialnih in kulturnih dejavnikih, o postopkih odločanja in pogajalskih metodah
 • primerja zbrane informacije in pripravi  analizo prednosti, slabosti, priložnosti, grožnje (v nadaljevanju SWOT) oz. drugo ustrezno analizo
 • spremlja razvoj dobaviteljev in ključnih kupcev na mednarodnem trgu
 • pozna predpise in dokumente, ki zagotavljajo ustrezno kakovost blaga (certifikati, potrdila, izjave)
analizira tveganja v mednarodnem poslovanju
 • prouči potencialne dobavitelje in ugotovi tveganja
 • identificira možne tržne dogodke (tveganja) in oceni njihovo pomembnost
 • opredeli priporočila za delo ter opozarja na priložnosti in nevarnosti
 • načrtuje in izvede ugotavljanje stopnje povpraševanja potencialnih tujih kupcev ter opredeli potrebna sredstva in orodja za izvedbo raziskave
 • predlaga scenarije prodaje ter ustrezen marketinški nastop na mednarodnih trgih ob upoštevanju dolgoročne in kratkoročne strategije in ciljev podjetja
 • pozna osnove zakonov in predpisov, ki urejajo mednarodno področje prodaje, financ in logistike
obračuna stroške projekta
 • določi stroške mednarodnega projekta in predvidi možna tveganja finančnega poslovanja (financiranje zalog, tečajne razlike, menjave valut, politična nestabilnost, pravice intelektualne lastnine, kulturne razlike, gospodarska vprašanja …)
 • izdela končni obračun posla
 • pozna vplive borznih cen ter zakonitosti konjunkture in recesije
 • pozna oblike plačil vključno s sodobnimi plačilnimi sredstvi in platformami za plačila, oblike tveganj, oblike načinov zavarovanj in izvedbe plačil v mednarodni menjavi
izvaja mednarodne prodajne in trženjske načrte
 • izbira potencialne partnerje kupcev, posrednikov pri prodaji in organizira poslovna srečanja
 • analizira mreže morebitnih distributerjev in vzpostavi kontakt
 • pripravi prodajne strategije in metode prodaje na tuji trgih skladno s strategijo podjetja
 • pripravi ponudbe, prilagojene zahtevam tujih kupcev ter strategiji in ciljem podjetja
 • nastopi na sejmih in drugih tržnih prireditvah ter predstavitvah pri potencialnih kupcih
 • pripravi baze podatkov in informacije o kupcih v poslovno-informacijskem sistemu
 • pogaja se s tujimi kupci, prilagojeno kulturnim razlikam na mednarodnem trgu
 • z ustrezno strokovno službo sodeluje pri pripravi prodajne pogodbe (pripravljanje in preverjanje prodajnih pogojev, cen, dobavnih rokov)
 • uporablja poslovno-informacijske sisteme in sisteme Customer Relationship Management (v nadaljevanju CRM)
 • obvladuje mednarodno trgovinsko poslovanje
organizira aktivnosti, povezane z mednarodnim prevozom blaga
 • organizira in koordinira logistične, carinske in administrative postopke (Incoterms, carine, prevoz in dostava), povezane z mednarodnim prevozom blaga
 • spremlja  izvajanja pogodbe, evidentira odstopanja, ugotavlja vzroke, predlaga rešitve in izvaja ukrepe za realizacijo pogodbe
 • zagotovi zahtevano dokumentacijo, povezano s carinjenjem, prevozom in zavarovanjem blaga
 • analizira izvedbo posla, preverja zadovoljstvo strank in  v podjetju, ukrepa v konfliktnih situacijah
 • reši reklamacije
 • pozna načine zavarovanja blaga in možnosti uveljavljanja odškodnine
izbira zunanje podizvajalce
 • opredeli aktivnosti, za katere so potrebni zunanji podizvajalci, in pripravi kvantitativne in kvalitativne analize
 • opredeli merila za izbiro podizvajalcev in pripravi razpis
 • se pogaja s posameznimi podizvajalci
 • s strokovnimi službami sodeluje pri pripravi pogodbe s podizvajalcem - opredelitev elementov za pripravo pogodbe, natančno določanje posameznih aktivnosti
 • spremlja podizvajalce (spremljanje izvajanja skladno s pogodbo, ugotavljanje odstopanj, iskanje alternativnih možnosti za nastale probleme)


Administrativna dela vodi evidence, pripravi poročila ter arhivira listine in dokumentacijo
 • zbira in izpolni potrebno dokumentacijo za prodajo in nabavo ter uskladi delo z notranjimi in zunanjimi sodelavci
 • preveri ustreznost dokumentov
 • pripravi poročilo o delu za INTRASTAT in EXTRASTAT
 • pripravi in vzdržuje register predpisov in standardov
 • poroča Banki Slovenije v zvezi z mednarodnim poslovanjem
 • obvlada predpise o arhiviranju poslovne in tehnične dokumentacije
 • obvlada sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja za sodobno poslovanje
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju skladno s predpisi, standardi in z dobrimi poslovnimi običaji
 • prevzema odgovornosti za pravočasno in kakovostno opravljeno delo na svojem delovnem področju
 • upošteva kodeks poklicne etike in dobrih poslovnih običajev
 • izvede dela skladno z zakoni, internimi akti, s predpisi in z navodili za delo ter s poslovnim bontonom
 • upošteva predpise in zagotavlja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
 • zagotavlja osebno urejenost in urejenost delovnega okolja
 • spremlja razvoj stroke in razvija strokovne, socialne in osebnostne kompetence

Komunikacija komunicira skladno s socialno-kulturnimi elementi
 • uporabi učinkovite in sodobne tehnike pisnega in ustnega komuniciranja s poslovnimi partnerji in sodelavci, zavedajoč se medkulturnih razlik
 • pri uporabi poslovne korespondence uporablja strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • pripravi in vodi poslovni razgovor, predstavitve in sestanke
 • uporabi različna orodja tržnega komuniciranja in digitalnega marketinga
 • pozna učinkovite tehnike za preprečevanje konfliktnih situacij in učinkovito reševanje sporov
Varovanje zdravja in okolja deluje skladno s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu in varovanju okolja ter z izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • načrtuje, izvaja in nadzira pogodbene in podpogodbene aktivnosti skladno s predpisi za varovanje zdravja in okolja
 • pozna delovnopravno zakonodajo in predpise o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Nataša Makovec, Gea College, Ljubljana
 • Erna Štefe, Šolski center Kranj, Kranj
 • Miran Lampret, Šolski center Nova Gorica, Nova Gorica
 • Karmen Fortuna, Trgovinska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Simon Jeraj, Razvojni center Novo mesto, Novo mesto
 • Mojca Velkovrh Slunečko, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Diana Oblak, Šolski center Ptuj

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.