Poklicni standard

Naziv:

Organizator/organizatorka prevoza potnikov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

13.7.2021

Predhodniki:

Organizator/organizatorka prevoza potnikov (16245480)

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Organizator/organizatorka prevoza potnikov (41814180)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:  
 • pridobivati, analizirati in uporabljati delovno dokumentacijo in ostale potrebne informacije za načrtovanje lastnega dela ter za načrtovanje in organizacijo dela prometnega osebja,
 • načrtovati optimalno koriščenje transportnih kapacitet in človeških virov za zagotavljanje ekonomičnih prevozov potnikov
 • nadzirati in voditi delo v organizacijskih enotah izdelave voznih redov in delovnih nalog skladno z navodili v prevoznem podjetju razporeda, prometne operative ter prometne kontrole, 
 • določati strukturo in obseg delovnih obveznosti voznikov na rednih in posebnih linijah ter merila in način razporejanja voznikov ter vozil v obratovanje,
 • določati trase, itinerar in voznoredno ureditev na linijah javnega prevoza potnikov,
 • organizirati operativno izvajanje javnega prevoza potnikov na linijah in organizirati prodajo prevoznih izkazov za prevoz na linijah,
 • organizirati prevoz na posebnih linijah in občasnih prevozih,
 • uporabljati in načrtovati razvoj sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za podporo pri izvajanju prevozov in podporo pri analizah in načrtovanju javnega prevoza potnikov, 
 • pripravljati analize prevozov za vodstvo podjetja in skrbeti za izvajanje standardov kakovosti za zagotavljanje zadovoljstva uporabnikov storitev skladno s politiko kakovosti delodajalca, 
 • izvajati dejavnosti trženja in razvija podjetne lastnosti,
 • komunicirati z vodstvom, s sodelavci in z izvajalci povezanih dejavnosti ter z naročniki in uporabniki prometnih storitev in nadzornimi organi prevoza potnikov 
 • zagotavljati lastno varnost in varnost drugih zaposlenih v prevoznem procesu ter skrbeti za okolje z upoštevanjem zakonskih in internih varnostnih predpisov in predpisov za varstvo okolja5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, organizira in analizira lastno delo ter delo drugih
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in navodila za delo
 • načrtuje in organizira lastno delo in delo prometnega osebja v svoji organizacijski enoti
 • analizira organizacijo in realizacijo zastavljenega načrta dela in analizira opravljeno delo
 • določi in spremlja ključne kazalnike uspešnosti in na podlagi njih posreduje v organizaciji
 • organizira delo in razdeli naloge prometnemu osebju v pripravi dela (vozni redi, delovne naloge, razpored)
 • organizira delo in razdeli naloge komercialistom in delavcem v prodajni mreži
 • organizira delo in razdeli naloge operativnemu prometnemu osebju
 • optimizira človeške vire in delovna sredstva
 • pozna sistem zbiranja in vrednotenja dokumentacije ter navodil za delo
 • pozna metode za načrtovanje dela za prometno osebje v organizacijski enoti
 • pozna metode za analizo realizacije zastavljenega dela in analizo opravljenega dela
 • pozna sistem delitve dela in naloge prometnega osebja
 • pozna sistem dela komercialistov in sistem dela delavcev, ki so v njegovi skupini
 • pozna sistem delitve dela in nalog prometnega osebja
 • pozna načela za optimizacijo človeških virov in delovnih sredstev
Priprava dela oz. delovnega mesta prevzema in analizira različne informacije ter tehnično dokumentacijo
 • načrtuje ustrezna prevozna sredstva za posamezne vrste potniškega prevoza 
 • upošteva primernost voznikov glede na vrsto potniškega prevoza 
 • komunicira z drugimi izvajalci povezanih dejavnosti (osebje avtobusnih postaj, organizatorji prevoza na šolah, komercialisti, turistični agenti)
 • redno kontaktira z naročniki posebnih linijskih prevozov (šole, občine) in s koncedentom za redne linije
 • pozna metode za načrtovanje ustreznih prevoznih sredstev za posamezne vrste potniških prevozov 
 • pozna metode za ugotavljanje primernosti voznikov glede na vrste potniškega prevoza 
 • pozna načine komuniciranja z drugimi izvajalci prevoznih dejavnosti
 • pozna način komuniciranja z naročniki posebnih linijskih prevozov
Operativna dela pridobiva in uporablja informacije za načrtovanje in organizacijo dela prometnega osebja
 • spremlja prometno zakonodajo in predpise o pogojih za izvajanje posameznih vrst prevoza potnikov doma in v tujini
 • zbira informacije o potrebnih dokumentih, dokazilih in evidencah za posamezno vrsto prevoza potnikov doma in v tujini
 • zbira informacije o postopkih registracije linij
 • spremlja delovnopravno zakonodajo in predpise o pogojih za izvajanje posameznih vrst potniškega prevoza doma in v tujini
 • zbira informacije o postopkih za spremembo Daljinarja s časi voženj v linijskem prometu RS
 • zbira ostale potrebne informacije o razmerah in pogojih na cesti
 • zbira informacije o cenah, ponudbah in povpraševanjih na trgu občasnih potniških prevozov 
 • pozna temelje delovnopravne zakonodaje in predpise za izvajanje potniškega prevoza 
 • pozna prometno zakonodajo in predpise za potniški prevoz v notranjem in zunanjem prometu 
 • pozna načine zbiranja informacij o dokumentih, dokazilih in evidencah za posamezno vrsto potniškega prevoza 
 • pozna metode za zbiranje informacij o postopkih registracije linij
 • pozna postopke zbiranja informacij za spremembo Daljinarja s časi voženj v linijskem prometu
 • pozna organizacijo prevozov 
 • pozna načine zbiranja informacije o cenah na trgu občasnih potniških prevozov 
določa strukturo  in obseg delovnih obveznosti voznikov na rednih in posebnih linijah ter merila in način razporejanja voznikov in vozil v obratovanje
 • postavlja merila za izdelavo delovnih nalog voznikov in nadzira njihovo realizacijo
 • določa merila in postopek za izdelavo dnevnega in mesečnega razporeda voznikov in vozil
 • organizira in nadzoruje izdelavo razporeda voznikov in vozil
 • načrtuje optimalno izrabo delovnega časa voznega osebja
 • optimira izrabo prevoznih sredstev
 • uvaja tehnološke novosti v delovne procese oblikovanja delovnih nalog in razporejanja voznikov in vozil (računalniške aplikacije za razpored voznikov in vozil)
 • pozna notranjo logistiko v podjetju
 • pozna merila za izdelavo delovnih nalog voznikov in za nadzor njihovih realizacij
 • pozna merila in postopke za izdelavo mesečnega in dnevnega razporeda voznikov
 • pozna načine organiziranja in nadziranja izdelave razporeda voznikov
 • pozna načine načrtovanja optimalne izrabe delovnega časa voznega osebja
 • pozna načine optimiranja prevoznih sredstev
 • razume bistvo uvajanja tehnoloških novosti v delovne procese
 • pozna načine in postopke razporejanja voznikov in vozil
 • pozna sistem izbiranja voznikov za izvajanje prevoznih storitev
 • razume sistem sestavljanja razporeda voznikov glede na izpolnjevanje zahtevanih meril
 • pozna organizacijo prevozov
 • upošteva pogoje redne usposobljenosti voznikov na podlagi evropske uredbe št. 72/2009
 • upošteva določila socialne evropske zakonodaje in direktive št. 561 v zvezi s cestnim prometom (pravila o času vožnje, odmorih in času počitka za voznike ipd.) in določila Zakona o delovnih razmerjih ter Zakona o prevozih v cestnem prometu


nadzoruje in vodi delo v organizacijskih enotah izdelave voznih redov in delovnih nalog, razporeda, prometne operative in prometne kontrole
 • vodi in organizira delo delavcev pri izdelavi voznih redov in delovnih nalog
 • vodi in organizira delo pri izdelavi razporeda voznikov in vozil
 • vodi delo operativnega prometnega osebja in nadzira delo voznikov
 • vodi in organizira delo prometnih kontrolorjev
 • vodi in organizira delo prometnotehniških kontrolorjev
 • vodi in organizira delo komercialistov za občasne prevoze
 • izdaja navodila za izvajanje del v posameznih organizacijskih enotah
 • nadzoruje izvajanje prevozov glede na vozni red, urnike voženj na posebnih linijah in naročila občasnih voženj
 • koordinira delo delavcev v prometnem oddelku, oddelku voznih redov in oddelku prometne kontrole
 • preverja dokumentacijo o obdobni zdravstveni usposobljenosti voznikov
 • spremlja ustreznost vozil in njihovo opremljenost
 • zna upravljati in organizirati delo delavcev pri izdelavi voznega reda
 • pozna načela organizacije dela pri izdelavi razporeda voznikov in vozil
 • pozna delo operativnega prometnega osebja in voznikov, prometnih kontrolorjev,  prometnotehniških  kontrolorjev in  komercialistov za občasne prevoze
 • pozna načela za izdajanje navodil za izvajanje del v posameznih organizacijskih enotah
 • pozna sisteme za nadzor izvajanja prevozov glede na vozni red, urnik vožnje in naročila občasnih voženj
 • pozna načine nadzora delavcev v prometnem oddelku, oddelku voznih redov in prometne kontrole
 • razume namen tahografa in zna prebrati podatke iz njega
 • pozna dokumentacijo za voznika in vozilo
 • razume pravilnike in notranjo kontrolo dela
določa trase, itinerar in voznoredno ureditev na linijah javnega potniškega prevoza 
 • sodeluje pri raziskavah migracijskih tokov in potovalnih navad prebivalstva in rezultate uvaja v prostorsko in časovno ponudbo javnega prevoza na linijah
 • načrtuje optimalno postavitev mreže linij in postajališč glede na prometno ureditev in demografsko poseljenost področja
 • uporablja informacijsko tehnologijo v namene analiz in pridobivanja odgovorov na spremembe, ki se pojavljajo ali zaradi novih virov ali ponorov uporabnikov javnega potniškega prometa (novi stanovanjski bloki, nova  naselja ipd.) 
 • ugotavlja standard dostopnosti do javnega prevoza (oddaljenost od najbližjega postajališča)
 • predlaga spremembe in dopolnitve Daljinarja postajališč RS
 • določi in izdela optimalno voznoredno ureditev javnega prevoza v odvisnosti od migracijskih potreb in obrata vozil
 • izvaja postopke registracije linij
 • sodeluje pri izboru metod za ugotavljanje zadovoljstva potnikov
 • organizira kontrolna merjenja zasedenosti vozil na posameznih odhodih na linijah in analizira ter interpretira rezultate
 • pozna in uporablja programe za izvajanje štetja potnikov po avtobusu in času za namene merjenja zasedenosti vozil na posameznih odhodih na linijah
 • organizira anketiranje potnikov za ugotavljanje njihovih potovalnih navad in časovnih potreb po prevozih
 • uvaja nove tehnologije v delo na področju načrtovanja in organizacije javnega potniškega prevoza (računalniške aplikacije za simulacijo poteka linij)
 • pozna metode za raziskave migracijskih tokov in potovalnih navad potnikov
 • pozna metode za načrtovanje mreže linij in postajališč glede na prometno ureditev in demografske značilnosti
 • pozna metodo za določanje standardov dostopnosti do javnega prevoza
 • pozna sistem predlogov sprememb v Daljinarju
 • pozna metode za določanje optimalne voznoredne razporeditve javnega prevoza v odvisnosti od migracijskih potreb
 • pozna metode za izvajanje postopkov registracij linij
 • zna opredeliti metode za ugotavljanje zadovoljstva potnikov
 • pozna elemente kontrolnega merjenja zasedenosti vozil
 • pozna metode za anketiranje potnikov in sistemsko štetje
 • zna uporabljati nove informacijske tehnologije za namene analize, načrtovanja in organiziranja javnega potniškega prevoza 
organizira operativno izvajanje javnega potniškega prevoza na linijah
 • neposredno vodi, nadzira in koordinira delo prometnega osebja pri kontinuiranem zagotavljanju prevoza skladno z voznim redom
 • zagotavlja ustrezno število tehnično brezhibnih vozil za dnevni izvoz
 • skrbi za dosledno izpolnjevanje predpisanih evidenc in uporabo dokumentov
 • sodeluje pri vpeljavi novih tehnologij za nadzor in kontrolo prometa, kot so telematika in podobne aplikacije za računalniško nadziranje in kontrolo prometa, s katerimi se izvaja takojšnje lociranje in spremljanje vozil, komunikacija z voznikom in komunikacija z vozilom za prenos podatkov
 • predpisuje postopke dela in izdeluje delovna navodila za vozno in operativno prometno osebje
 • določa ustrezne evidence za zagotavljanje celovitega pregleda nad stanjem izvajanja dejavnosti
 • sodeluje z operativnim vodjem avtobusnih postaj in usklajuje postopke z režimom obratovanja na avtobusnih postajah
 • pozna zadolžitve prometnega osebja pri kontinuiranem zagotavljanju prevoza skladno z voznim redom 
 • pozna predpisane evidence in dokumente
 • pozna nove tehnologije za nadzor in kontrolo prometa, kot so uporaba GPRS-prenosov, GPS-sistemov, mobilnih naprav, žiroskopa ipd.
 • pozna delovne postopke in delovna navodila za vozno in operativno prometno osebje
 • pozna različne evidence in aplikacije za zagotavljanje celovitega pregleda izvajanja dejavnosti
 • razume bistvo sodelovanja z operativnim vodjem avtobusne postaje in usklajevanje postopkov z režimom obratovanja postaje


organizira prevoz na posebnih linijah in občasnih prevozih
 • pripravlja kalkulativne elemente za sklenitev prevoznih pogodb posebnega linijskega in občasnega potniškega prevoza 
 • oblikuje liste podprevoznikov in jih razporedi po merilih kakovosti, zanesljivosti in cenovne ustreznosti 
 • sklepa pogodbe s podprevozniki in z naročniki občasnih prevozov
 • izdeluje delovni načrt komercialne dejavnosti za posamezne vrste prevoza v planskem obdobju
 • spremlja razmere na trgu in izvaja ukrepe za povečanje tržnega deleža
 • uvaja tehnološke novosti v delovne procese (informacijska podpora, analitični programi)
 • pozna elemente za sklenitev prevoznih pogodb
 • pozna sistem list podprevoznikov in njihovo razporeditev po merilih kakovosti, zanesljivosti in cenovne ustreznosti
 • pozna metode za sklepanje pogodb s podprevozniki
 • pozna načrte komercialne dejavnosti za posamezne vrste prevozov 
 • pozna metode spremljanja trga in ukrepe za povečanje tržnega deleža
 • pozna načine uvajanja novih tehnologij v delovne procese
organizira izvajanje notranje kontrole
 • načrtuje, vodi, nadzira in koordinira delo prometno-tehničnih kontrolorjev in nadzornikov prometa
 • zagotavlja ekonomično izvajanje vožnje 
 • izdeluje delovna navodila, predpisuje postopke dela in ustrezne evidence za področje notranje kontrole
 • spremlja zakonska določila in uvaja spremembe v proces dela
 • spremlja izvajanje varnostnih predpisov v cestnem prometu in sprejema ukrepe
 • izdeluje obdobne analize in poročila o varnostnih elementih izvajanja dejavnosti prevoza
 • pozna delo prometnotehniških kontrolorjev
 • pozna načela zagotavljanja ekonomike vožnje
 • pozna načine izdelave delovnih navodil, postopkov dela in ustreznih evidenc
 • pozna predpise in zakonodajo ter na osnovi tega uvaja spremembe v proces dela
 • pozna varnostne predpise v cestnem prometu
 • pozna izdelavo obdobnih analiz in poročil o varnostnih elementih dejavnosti prevoza
organizira prodajo vozovnic vseh tipov za prevoz na linijah
 • načrtuje optimalno postavitev prodajne mreže glede na potek linij in lokacijo najfrekventnejših postajališč
 • organizira, vodi in nadzira prodajo vozovnic
 • predlaga merila za določitev tarif in cen posameznih vrst in kategorij vozovnic
 • sodeluje pri določitvi posameznih vrst in kategorij vozovnic in opredelitvi pogojev za njihovo pridobitev
 • nadzoruje in koordinira delo pogodbenih izvajalcev v prodajni mreži
 • analizira prodajo po vrstah vozovnic in predlaga ukrepe za popularizacijo javnega prevoza potnikov
 • predlaga in uvaja nove metode dela v proces prodaje vozovnic
 • vpeljuje nove tehnologije za prodajo vozovnic (elektronska rezervacija vozovnice, elektronska vozovnica, kartomati, internetna spletna prodaja)
 • pozna merila za načrtovanje optimalne prodajne mreže glede na potek linij
 • zna organizirati, voditi in nadzirati prodajo vozovnic
 • pozna nadzor in koordinacijo dela pogodbenih izvajalcev
 • pozna merila za izdelavo tarif in cen posameznih vrst vozovnic
 • pozna metode za določitve posameznih vrst vozovnic in pogoje za njihovo pridobitev
 • pozna metode za analizo prodaje vozovnic
 • pozna postopke uvajanja novih metod prodaje vozovnic
izvaja dejavnosti trženja in razvija podjetne lastnosti
 • sklepa pogodbe z naročniki občasnih in posebnih linijskih potniških prevozov 
 • sklepa pogodbe s podprevozniki na posebnih linijah in občasnih prevozih
 • sklepa pogodbe s podizvajalci v prodajni mreži
 • komercialno se pogaja z naročniki prevozov na posebnih linijah in občasnih prevozov
 • spremlja informacije o dodatnih storitvah in željah naročnikov oz. uporabnikov prevoza
 • pojasnjuje kalkulacijo cene prevoza glede na čas in obseg storitve
 • pripravlja kalkulacije za trženje storitev
 • kontaktira s komercialisti in z naročniki prevozov
 • določa kalkulativne elemente za cene prevoznih storitev
 • organizira izdelavo cenikov prevoznih storitev
 • organizira izdelavo ponudb prevoznih storitev
 • pozna načine komuniciranja s komercialisti in z naročniki prevozov
 • pozna elemente cen prevoznih storitev
 • pozna organizacijo izdelave cen prevoznih storitev
 • pozna metode za izdelavo ponudb prevoznih storitev
 • pozna načine sklepanja pogodb z naročniki občasnih in posebnih linijskih prevozov
 • pozna postopke sklepanja pogodb s podprevozniki
 • pozna postopke sklepanja pogodb s podizvajalci v prodajni mreži
 • pozna načine pogajanj z naročniki prevozov na posebnih linijah
 • pozna načine spremljanja informacij o dodatnih storitvah in željah naročnikov
 • pozna metode za pojasnjevanje cen prevoza glede na čas in obseg storitve
Administrativna dela upravlja in ureja dokumentacijo ter pripravlja poročila
 • organizira in nadzira uporabo predpisane dokumentacije, evidenc in aplikativnih orodij za izdelavo in registracijo voznih redov
 • zagotavlja izdelavo in posredovanje potrebnih dokumentov in evidenc za linijski prevoz potnikov skladno s koncesijskimi pogodbami, z različnimi mestnimi odloki o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov ipd. 
 • organizira in nadzira uporabo predpisane prometne dokumentacije za izvajanje prevoza
 • določi vrsto potrebnih podatkov za analizo in način njihovega evidentiranja
 • zbere vse potrebne podatke in evidence za pripravo poročil
 • zbere in obdela tehnična in druga tekoča poročila operativnega prometnega osebja
 • izdela poročila o poteku dela in izvedenih delih posameznih delokrogov
 • izdela obdobna poročila z analizo gibanj in ukrepov za izboljšanje in oceno rezultatov v naslednjem planskem obdobju
 • ureja in vodi arhiv
 • pripravlja dokumentacijo za pripravo računov za posebni linijski prevoz potnikov po pogodbi in za občasne prevoze
 • pozna način organizacije in nadzora uporabe dokumentacije
 • pozna način zagotavljanja izdelave in posredovanja dokumentacije za linijske prevoze potnikov
 • pozna načine organizacije in nadzora uporabe prometne dokumentacije
 • pozna vrsto potrebnih podatkov za analize in načine evidentiranja
 • zna uporabljati vse potrebne podatke in evidence za pripravo poročil
 • pozna način zbiranja in obdelave tehničnih poročil prometnega osebja
 • pozna način izdelave poročila o poteku dela
 • pozna način izdelave obdobnih poročil z analizo gibanj v naslednjem planskem obdobju
 • pozna metode za urejanje in vodenje arhiva
 • pozna postopke priprave dokumentacije za pripravo računov za posebni linijski prevoz potnikov
 • zna uporabljati programsko opremo za sleditev vozil
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s poslovno prakso podjetja in zakonodajo, ki ureja področje cestnih prevozov
 • organizira izvajanje prevoza potnikov skladno z navodili, ki mu jih je dal naročnik, in skladno s politiko kakovosti delodajalca
 • skrbi za dobre odnose z naročniki in za njihovo zadovoljstvo
 • spremlja in ureja poslovno in komercialno dokumentacijo
 • seznanja se s tehničnimi, tehnoloških in drugimi spremembami na področju cestnih prevozov ter nova znanja prenaša na sodelavce
 • upošteva predpise o varovanju poslovnih skrivnosti v podjetju pri svojem delu in skrbi, da le-te upoštevajo tudi podrejeni pri svojem delu
 • upošteva predpise o varovanju osebnih podatkov pri svojem delu in skrbi, da le-te upoštevajo tudi podrejeni pri svojem delu
 • upošteva kodekse poklicne etike in poslovnih običajev
 • meri zadovoljstvo strank in sprejema ukrepe za povečanje zadovoljstva uporabnikov storitev
 • povratne informacije in želje strank posreduje naročnikom storitev (občine ali pristojno ministrstvo) in odločitve naročnikov posreduje nazaj strankam 
 • pozna načine izvajanja del organizatorja potniškega prevoza skladno z navodili naročnika in s politiko kakovosti delodajalca
 • pozna pravila za vodenje dobrih odnosov in zadovoljstvo naročnikov
 • pozna metode za spremljanje in urejanje dokumentacije
 • seznanjen je s tehničnimi, tehnološkimi in z drugimi spremembami 
 • pozna načine za varovanje poslovnih skrivnosti
 • pozna načine za varovanje osebnih podatkov
 • pozna principe poklicne etike in poslovnih običajev
 • pozna načine merjenja zadovoljstva strank in elemente ukrepov za povečanje zadovoljstva
Vzdrževanje in popravila zagotavlja funkcionalnost delovnih sredstev in opreme
 • skrbi, da ne pretečejo predpisani roki za kalibracijo merilnih naprav v prometu
 • pozna in izvaja predpise za tehnično brezhibnost vozil in naprav v prometu
 • pozna in izvaja ukrepe za zagotavljanje tehnične brezhibnosti informacijske opreme
 • pozna načine in zahteve za zagotavljanje kalibriranja merilnih naprav v prometu
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in podizvajalci
 • sodeluje s sodelavci v podjetju
 • komunicira s strankami
 • komunicira z operativnim prometnim osebjem in vozniki
 • komunicira z naročniki skladno z naročilom prevoza
 • komunicira z drugimi izvajalci povezanih dejavnosti (osebje avtobusnih postaj, organizatorji prevoza na šolah, komercialisti, turistični agenti)
 • komunicira z nadzornimi organi prevoza potnikov (prometni inšpektorji, policija)
 • uporablja informacijsko tehnologijo pri komunikaciji
 • uporablja strokovno terminologijo
 • vodi projekte v podjetju
 • sodeluje v timu
 • pisno in ustno se sporazumeva vsaj v enem tujem jeziku
 • uporablja sodobne vrste telekomunikacijskih tehnologij pri vsakodnevnem sporazumevanju in koordinaciji dela
 • zna sodelovati z zaposlenimi v konfliktnih situacijah
komunicira z naročniki in uporabniki prometnih storitev
 • zagotavlja dostopnost informacij o javnem potniškem prevozu (informacije o voznih redih, cenah prevozov, rezervacijah ipd.)
 • rešuje reklamacije, povezane z izvajanjem prevoznih storitev (zamude v prevozih, izgubljena prtljaga ipd.)
 • upošteva omejitve pri posredovanju osebnih podatkov samih izvajalcev kot koristnikov javnega prevoza 
 • pozna regulativo o pravicah potnikov v javnem potniškem prometu
 • pozna osnovna načela poslovnega bontona
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • opravlja naloge na področju varstva pri delu in požarne varnosti
 • organizira notranjo kontrolo in nadzoruje njeno izvajanje
 • uporablja in upošteva predpise o varovanju okolja, o varnosti v cestnem prometu, o delovnem času mobilnih delavcev
 • analizira vzroke prometnih nesreč in izvaja ukrepe za njihovo preprečitev
 • analizira izredne okoljevarstvene dogodke in sprejema ukrepe za preprečitev škodljivih vplivov na okolje
 • pozna naloge na področju varstva pri delu in požarne varnosti
 • pozna metode organizacije notranje kontrole in nadzor izvajanja
 • pozna predpise o varovanju okolja in varnosti v cestnem prometu
 • pozna metode za analizo prometnih nesreč in ukrepe za njihovo preprečevanje
 • pozna načela trajnostnega razvoja prometa
 • pozna metode za analizo okoljevarstvenih dogodkov in ukrepe za preprečitev škodljivih vplivov na okolje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda 
 • Damjan Kregar, Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Ljubljana
 • Marko Komic, NOMAGO, d.o.o., Ljubljana
 • Milan Slokar, Slo-Car, d.o.o., Ajdovščina
 • Miha Bezjak, Fa-Maik,d.o.o., Maribor F. A. Maik, d.o.o.,
 • Andrej Režonja, Fa-Maik, d.o.o., Maribor
 • Sebastijan Kegl, Impol, d.o.o., Slovenske Konjice
 • Marko Rečnik, Fijavž, d.o.o., Slovenske Gorice
 • Gašper Rudl, NGA-transport, d.o.o., Slovenj Gradec
 • Bogdan Semenič, Semenič Transport, d.o.o., Podnanos
 • Branko Cipot Murska, Transport, d.o.o., Murska Sobota
 • Natalija Repanšek, Sekcija za promet, Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Robert Sever, Združenje za promet, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Branimir Kopše, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.