Katalog

Naziv:

Vodovarstveni/a nadzornik/ca

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

8.8.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vodovarstveni/a nadzornik/ca (4157626011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vodovarstveni/a nadzornik/ca in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba in 6 mesecev delovnih izkušenj s področja varstva in urejanja voda;
 • opravljen preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka po predpisih, ki urejajo prekrške
 • vozniško dovoljenje B-kategorije

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČINI PREVERJANJA

Preverjanje se izvaja pisno (traja največ 45 minut) in praktično (simulacija z zagovorom v realnem okolju).

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je treba upoštevati:
 • poznavanje predpisov s področja voda in okolja,
 • pripravo na izvedbo naloge,
 • uporabo orodij in pripomočkov,
 • obvladovanje določenega zaporedja opravil,
 • kakovost opravljenega dela,
 • ravnanje v skladu s predpisi o varstvu voda, okolja in narave,
 • upoštevanje pravil zdravja in varnosti pri delu.
Izločilna merila:
 • nepoznavanje pooblastil vodovarstvenega nadzornika (kot so:izrek opozorila, izdaja plačilnega naloga, pravica do neoviranega dostopa na vodno ali priobalno zemljišče in vstop v vodne objekte ali naprave – namenjene posebni rabi vode, ugotavljanje istovetnosti osebe, zavarovanje kraja storitve kaznivega dejanja in sledov, izbiranje izjav in materialnih dokazov),
 • neuporaba ustrezne delovne opreme,
 • neupoštevanje pravil varnosti pri delu.

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela
 
Preverjanje se izvede za tri sklope področij znanj, in sicer se za :
 1. sklop, ki obsega naloge za dokazovanje usposobljenosti za področje 1 iz točke 11 tega kataloga izvede praktično in ustno preverjanje;
 2. sklop, ki obsega naloge za dokazovanje usposobljenosti za področje 2 iz točke 11 tega kataloga izvede pisno in ustno preverjanje;
 3. sklop, ki obsega naloge za dokazovanje usposobljenosti za področje 3 iz točke 11 tega kataloga izvede pisno in ustno preverjanje.

V sklopu 2. in 3. mora kandidat v pisnem in ustnem preverjanju doseči vsaj 60% točk.

Področje ocenjevanjaDelež  (%) po sklopih
1. sklop Praktično in ustno preverjanje
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba naloge z dokumentacijo30
ustni zagovor10
2. in 3. sklop Pisno in ustno preverjanje
Pisno preverjanje30
Ustno preverjanje

20


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Vodogradbenik/vodogradbenica

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica za izvajanje pisnih in ustnih preizkusov znanj z ustreznimi didaktičnim pripomočki in dostopom do interneta; 

 • posebna sredstva za delo – računalnik, fotoaparat, kamera, GPS;
 • skice, fotografije, videoposnetki vodotokov, obrežij, priobalnih zemljišč (območja, na katerem se izvaja nadzor), geodetske karte.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani od katerih ima:

  • en član z univerzitetno izobrazbo oziroma enakovredno izobrazbo po bolonjskem študijskem programu s področja gradbeništva ali vodarstva in komunalnega inženirstva oziroma druge ustrezne naravoslovno-tehnične smeri in 5 let delovnih izkušenj s področja upravljanja voda (to je odločanja ali sodelovanja pri odločanju o varstvu, rabi ali urejanju voda)
  • en član z najmanj višješolsko izobrazbo pravne smeri oziroma enakovredno izobrazbo po bolonjskem študijskem programu in  5 let delovnih izkušenj s področja upravljanja voda (to je odločanja ali sodelovanja pri odločanju o varstvu, rabi ali urejanju voda)
  • ter en član s srednjo strokovno šolo ali višjo strokovno šolo s področja gradbeništva ali druge ustrezne naravoslovno-tehnične smeri in 10 let delovnih izkušenj s področja vzdrževanja in urejanja voda.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  Neposredno spremlja stanje voda, vodnega režima, vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč ter morebitna onesnaženja voda, vodnih in priobalnih zemljišč s peridočnimi ogledi. - oceni stanje voda z vidika zaznavanja prisotnosti kemijskih snovi ali drugih pojavov v vodi (smrad, barva, pene, …);
  - oceni stanje vodnega režima in s tem v zvezi zlasti:
  • oceni hidrološke, hidravlične in hidromorfološke lastnosti površinske vode na določenem območju in v določenem času;
  • oceni stanje vodne infrastrukture;
  - v primeru ugotavljanja odstopanj glede stanja voda mora:
  • imeti sposobnosti zaznavanja prisotnosti kemijskih snovi ali drugih pojavov v vodi;
  - za ugotavljanje odstopanj glede stanja vodnega režima mora:
  • poznati sklop naravnih ali po človeku povzročenih hidroloških, hidravličnih in hidromorfoloških lastnosti površinskih voda na določenem območju in v določenem času;
  • prepoznati posledice, ki lahko nastanejo zaradi posegov in njihov vpliv na stanje površinske vode;
  -    za ugotavljanje odstopanj glede stanja vodne infrastrukture mora:
  • poznati vrste vodne infrastrukture, njihove sestavne dele in namen;
  • poznati osnove tehnične gradnje in vegetativnih zavarovanj;
  • poznati vrste poškodb na vodni infrastrukturi in njihov vpliv na stabilnost;
  • prepozna vidne poškodbe, ki vplivajo na stabilnost in trajnost objekta vodne infrastrukture;
  - za ugotavljanje odstopanj glede stanja vodnih in priobalnih zemljišč mora:
  • za površinske vode poznati razvrstitev v 1. ali 2. red;
  • poznati obseg vodnega zemljišča;
  • poznati obseg priobalnega zemljišča;
  • poznati naravno in grajeno vodno javno dobro;
  • poznati vrste poškodb na vodnih in priobalnih zemljiščih;
  • prepoznati vidne in skrite poškodbe na vodnih in priobalnih zemljiščih;
  - prepozna nevarnost ob pojavu poškodb, ob nastopu visokih voda, hudourniških izbruhih in morebitnem nenadnem onesnaženju.
  1. Neposredno spremljanje stanja
  1.1 Izvrši pregled stanja voda, vodnega režima, objekta vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč in opiše nujnost ukrepanja v primeru poškodbe ali onesnaženja:
  • opravi  prenos lokacije s terena na kartografske podlage z uporabo tehničnih ali internet pripomočkov (GPS, Atlas okolja, digitalni zemljiški kataster, ORTO FOTO)
  • fotografira ali posname lokacijo;
  • oceni obseg nevarnost ter nujnost ukrepanja v kolikor pri periodičnem ogledu lokacije ugotovi odstopanja oziroma nevarnost.
  1.2 Obrazloži ali pojasni pojme:
  • vrste vodne infrastrukture
  • razvrstitev voda na vode 1. in 2. reda
  • obseg vodnega in priobalnega zemljišča
  • naravno in grajeno javno dobro
  Izdela poročilo o ogledu stanja voda, vodnega režima, objekta vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč
  • obvlada delo z računalnikom, fotoaparatom, kamero, GPS...;
  • obvlada postopek pridobivanja potrebnih podatkov iz podatkovnih slojev preko internetnih povezav;
  • zna uporabljati dokumentacijo v obliki načrtov, tehničnih skic;
  • poznati osnove tehnične gradnje in vegetativnih zavarovanj;
  • pozna načine sanacij poškodb na vodni infrastrukturi ter na vodnih in priobalnih zemljiščih oziroma pozna načine sanacije v primeru morebitnega onesnaženja;
  1.3 Izdela poročilo o izvršenem ogledu stanja v katerem:
  • opiše in določi lokacijo in priloži fotografije, posnetek, skica
  • opiše način pridobivanja tehničnih podatkov;
  • citira tehnično dokumentacijo, če ta obstaja;
  • zabeleži datum in čas ogleda;
  • opiše obseg nevarnost ter nujnost ukrepanja v kolikor pri periodičnem ogledu lokacije ugotovi odstopanja oziroma nevarnost;
  • predlaga načine ukrepanja;
  • predlaga način sanacije poškodb na vodni infrastrukturi ter na vodnih in priobalnih zemljiščih oziroma predlaga načine sanacije v primeru morebitnega onesnaženja;
  Obvešča pristojne službe o nujnosti ukrepanja
  • presodi, kdaj je potrebno ukrepanje;
  • pozna pristojne službe, ki morajo ukrepati;
  • obvesti pristojne o nujnosti ukrepanja.
  1.4 Na primeru oceni nujnost takojšnjega ukrepanja in opiše postopek:
  • opredeli lokacijo
  • opiše situacijo na terenu;
  • opiše že izveden ukrepe ob samem obvestilu;
  • poda oceno o nujnosti ukrepanja.
  Sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi službami, prijave nedovoljenih ravnanj, obvesti policijo o sumu storitve kaznivega dejanja
  • obvešča pristojne inšpekcije o ugotovljenih nepravilnostih;
  • obvlada miren in spoštljiv način komunikacije s konfliktnimi  strankami;
  • obvesti policijo o sumu kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dol zavaruje kraj storitve kaznivega dejanja;
  1.5 Priprava prijave inšpekcijskim službam:
  • opiše situacijo na terenu;
  • opiše ukrepe ob sami prijavi;
  • po potrebi poda prijavo ustrezni inšpekcijski službi
  1.6 Priprava obvestila policiji o sumu storitve kaznivega dejanja:
  • opiše situacijo na terenu;
  • opiše ukrepe ob sami prijavi;
  • navede vsa dejstva in okoliščine kaznivega dejanja;
  • izroči dokaze, ki jih je pridobil.
  Ravna v skladu s predpisi pri izvajanju nalog in pooblastil vodovarstvenega nadzornika
  • upošteva hierarhijo predpisov (ustava, zakon, podzakonski predpisi) in  pozna določbe Zakona o vodah in Zakona o varstvu okolja ter podzakonskih aktov, izdanih na njuni podlagi;
  • opravlja naloge in dela, ki so opredeljena v Zakonu o vodah in v internem aktu organizacije, v kateri je zaposlen;
  • pozna pomen, naloge in pristojnosti ter vlogo vodovarstvenih nadzornikov;
  • pozna prekrške in kazniva dejanja, ki se nanašajo na vode in okolje;
  • pozna pristojne inšpekcijske službe ter razmejitev med inšpekcijskim in vodovarstvenim nadzorom;
  • pozna način sodelovanja med občinskim redarstvom, policijo, gasilci, reševalno službo ter inšpekcijskimi službami ter Centrom za obveščanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje;
  • komunicira s pristojnimi službami;
  • opazuje stanje voda ter vodnih in priobalnih zemljišč s periodičnimi ogledi;
  • preverja ustreznost izvajanja vodnih pravic;
  • preverja ustreznost ravnanja pri odvzemanju naplavin;
  • preverja ustreznost izvajanja posegov na vodah, vodnih in priobalnih zemljiščih;
  • opozarja na ustrezna ravnanja;
  • opozarja storilce prekrškov;
  • pomaga pri odpravi posledic prekrška;
  • izdaja plačilne naloge.
  2. Predpisi s področja voda in okolja - splošno
  2.1 Pojasni hierarhijo predpisov  

  2. 2 Obrazloži predpise s področja voda in v tem okviru zlasti:
  • načela in cilje upravljanja z vodami ter vrste aktov upravljanja z vodami;
  • pomen osnovnih pojmov po zakonu o vodah;
  • kaj so posegi v vode, vodna in priobalna zemljišča;
  • kaj je naravno in grajeno vodno javno dobro;
  • postopek vzpostavitve prejšnjega stanja;
  • kaj so prepovedani posegi na vodnem in priobalnem zemljišču;
  • omejitve in odvzem lastninske pravice na vodnih, priobalnih ter drugih zemljiščih;
  • kaj je vodna infrastruktura;
  • varstvo voda ter vodnih in obvodnih ekosistemov;
  • ekološko sprejemljivi pretok;
  • varstvena območja površinskih voda, vodovarstvena območja in varstvena območja kopalnih voda;
  • ogrožena območja;
  • splošno in posebno rabo voda;
  • javne službe urejanja voda;
  • poseg v prostor, ki lahko vpliva n a vodni režim ali stanje voda;
  • vsebino in pomen vodne knjige in vodnega katastra.
  2.3 Obrazloži predpise s področja okolja in v tem okviru zlasti:
  • temeljna načela Zakona o varstvu okolja;
  • ukrepe varstva okolja in ukrepe v primeru okoljske nesreče;
  • posege v okolje ter spremljanje stanja okolja.
  2.4 Obrazloži kazniva dejanja zoper splošno varnost ljudi in premoženja ter kazniva dejanja zoper okolje, prostor in naravne dobrine

  2.5 Obrazloži razliko med kaznivim dejanjem in prekrškom in v tem okviru zlasti:
  • opiše in pojasni vsebino prekrškov.
  Prepoznava kršitve, ki so v pristojnosti vodovarstvenega nadzora Pozna predpise s področja voda, ki se nanašajo na kršitve:
  • določb glede splošne rabe voda;
  • določb glede prostega prehoda do vodnega ali morskega dobra;
  • prepozna kdaj je raba vode iz naravnih vodnih zbiralnikov, ki imajo stalen ali občasne pritok ali odtok celinskih ali podzemnih voda taka, da se bi lahko poslabšalo njihovo ekološko ali kemijsko stanje;
  • prepovedi gnojenja ali uporabe sredstev za varstvo rastlin na priobalnih zemljiščih;
  • prepovedi pranja vozil ali drugih strojev in naprav v površinskih vodah ali na vodnih in priobalnih zemljiščih;
  • prepovedi izlivanj, odlaganj ali odmetavanj v vode snovi ali predmetov, ki lahko ogrožajo življenje in zdravje ljudi, vodnih in obvodnih organizmov, ovirajo pretok voda ali ogrožajo vodne objekte in naprave oziroma odlaganja odpadkov;
  • prepovedi odlaganja ali pretovarjanja nevarnih snovi, odkopnih materialov ali odlaganj odpadkov;
  • prepozna kršitve prepovedi in omejitev vodovarstvenega režima, varstvenega režima kopalnih voda ali varstvenega režima na površinskih vodah;
  • prepozna splošne kršitve prepovedanih dejavnosti ali posegov v prostor na vodnem ali priobalnem zemljišču, ki bi lahko ogrožali stabilnost teh zemljišč, zmanjšali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalnen pretok vode, plavin ali plavja ali onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov;
  • prepovedi in omejitev na območju, ogroženem zaradi poplav, plazov ali erozije;
  • dolžnosti lastnika vodnega ali priobalnega zemljišča;
  • predpisanega načina in pogojev rabe vodnega ali morskega dobra za plovbo;
  • rabe vode brez vodnega dovoljenja ali koncesije;
  • ravnanja v nasprotju s pogoji, načinom ali obsegom vodne pravice za katerega je bila pridobljena;
  • glede odvzemanja naplavin;
  • prepovedi posegov v vodo brez vodnega soglasja ali v nasprotju z njim in
  • prepozna druge prekrške po Zakonu o vodah.
  Izvaja zakon o prekrških (ZP-1) in v tem okviru zlasti:

  • ugotavlja prekrške in kršitelje;
  • izreka opozorila za prekrške;
  • izdaja obvestila o prekršku;
  • izdaja plačilni nalog;
  • napiše predlog za uvedbo prekrškovnega postopka pristojnemu prekrškovnemu orgranu;
  • zavaruje sledove in predmete prekrška;
  • izda sklep o začasnem odvzemu listine osebnega dokumenta ali premičnih stvari za zavarovanje plačila globe;
  • opravlja razgovore s kršitelji in pričami;
  • dokumentira kršitve s tehničnimi sredstvi;
  • uporablja predpisane evidence in
  • varuje osebne in druge podatke.
  Pozna zakon, ki ureja splošni upravni postopek, in v tem okviru zlasti:
  • temeljna načela;
  • pristojnosti za odločanje v upravnem postopku;
  • stranka in njeno zastopanje v postopku;
  • jezik v postopku;
  • občevanje organov in strank v upravnem postopku;
  • vročanje spisov v upravnem postopku;
  • roki in naroki ter vrnitev v prejšnje stanje;
  • vzdrževanje reda v upravnem postopku;
  • stroški upravnega postopka;
  • začetek upravnega postopka in zahtevki strank (začetek upravnega postopka, preizkus zahteve in njeno zavrženje, sprememba zahtevka, umik zahtevka, poravnava);
  • postopek do izdaje odločbe (ugotavljanje dejstev in okoliščin, vstop v postopek, varstvo pravic stranke, skrajšani ugotovitveni postopek, poseben ugotovitveni postopek, ustna obravnava);
  • dokazovanje;
  • odločba in sklep;
  • pritožba;
  • izvršba;
  • nadzor nad izvajanjem zakona in
  • izredna pravna sredstva.
  3.Pooblastila in nadzorne naloge vodovarstvenega nadzornika
  3. 1 Obrazloži pooblastila in naloge vodovarstvenega nadzornika, ki se nanašajo na:

  • predpise, ki urejajo vodovarstveni nadzor;
  • pooblastila vodovarstvenega nadzornika;
  • naloge vodovarstvenega nadzora;
  • pravico do neoviranega dostopa do objektov oziroma vodnih in priobalnih zemljišč;
  • zahtevo po dajanju dokumentov na vpogled;
  • dokumentiranje kršitev;
  • zavarovanje kraja storitve kaznivega dejanja;
  • zbiranje materialnih dokazov;
  • prostovoljne nadzornike.
  3.2 Našteje dokumente, s katerimi oseba lahko izkazuje istovetnost
  Obrazloži postopek in namen opozorila in v tem okviru zlasti:
  • vrste kršitev v pristojnosti vodovarstvenega nadzora;
  • načine in pomen preventivnega delovanja na področju vodovarstvenega nadzora;
  3.3 Obrazloži:
  • predpise s katerimi so določeni prekrški za katere je pristojen;
  • bistveno vsebino kršitev za katere nadzor je pristojen

  3.4. Obrazloži elemente splošnega upravnega postopka

  • temeljna načela;
  • pristojnosti za odločanje v upravnem postopku;
  • stranka in njeno zastopanje v postopku;
  • jezik v postopku;
  • občevanje organov in strank v upravnem postopku;
  • vročanje spisov v upravnem postopku;
  • roki in naroki ter vrnitev v prejšnje stanje;
  • vzdrževanje reda v upravnem postopku;
  • stroški upravnega postopka;

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Zakon o vodah
  • Zakon o varstvu okolja
  • Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja
  • Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja
  • uredbe o vodovarstvenih območjih
  • Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja
  • Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
  • Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti
  • Pravilnik o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda
  • Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda
  • Uredbe o uporabi plovil na motorni pogon
  • Pravilnik o vrstah in obsegu nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb urejanja voda
  • Uredba o koncesiji za opravljanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda
  • Uredba  o načinu opravljanja obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda
  • Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture
  • uredbe o koncesijah za rabo vode
  • Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega pretoka
  • Uredba o programu strokovnega usposabljanja in preverjanju znanja za izvajanje vodovarstvenega nadzora
  • Drugi predpisi, ki urejajo vodovarstveni nadzor
  • Predpisi, ki urejajo vodno knjigo in vodni kataster
  • Pravilnik  o podrobnejšem načinu določanja meje vodnega zemljišča tekočih voda

  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  Silvana Batič, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
  Mojca Luin, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
  Dušica Vrbanc, Hidrotehnik d.d. Ljubljana
  Andrej Biro, Mura-VGP
  Franc Režonja, Mura-VGP
  Marjeta Zadravec, CP MS
  Mirko Veronek, VGP Drava Ptuj d.d
  Milena Zdolšek, VGP Drava Ptuj d.d
  Mateja Tavčar, Ministrstvo za okolje in prostor
  Helena Matoz, Ministrstvo za okolje in prostor
  Tomaž Globokar, Ministrstvo za okolje in prostor

  Koordinacija pri pripravi kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:
  Nikolaja Jurgl (CPI), Nika Mustar (CPI), Barbara Kunčič (CPI)

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.