Katalog

Naziv:

Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov (48100091)

Klasius-P16:

Načrtovanje in administracija podatkovnih baz in računalniških omrežij (0612)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov (4146205011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Vsaj srednja poklicna izobrazba in eno leto delovnih izkušenj


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.
Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.

4.2. NAČIN PREVERJANJA
Praktično preverjanje z zagovorom.

5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je potrebno upoštevati:
 • pripravo postopka izvedbe storitve,
 • uporabo različnih virov informacij,
 • uporabo ustreznih metod dela in ustreznih pripomočkov,
 • samostojnost in izvirnost,
 • tehnično izvedbo rešitve naloge,
 • ustrezno uporabo terminologije,
 • suverenost odgovarjanja v diskusiji,
 • upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.
Izločilna merila:
 • nedelujoča izvedba postavitve računalniške mreže,
 • nepoznavanje funkcij posameznih komunikacijskih naprav.
Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja
Delež (%)
načrtovanje in priprava naloge10
izvedba naloge45
dokumentacija15
ustni zagovor in preverjanje teoretičnih znanj30


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Tehniki/tehnice za računalniško podporo, n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Uporabljajo se prilagoditve:
 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.
Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku o načinu izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami in njegovi prilogi (UL RS 6/2006, 38/2007).

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • Računalniško opremljena učilnica z ustrezno komunikacijsko opremo (usmerjevalnik, strežnik, delovna postaja),

 • pribor za konektiranje,
 • video kamera, mikrofon.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije.
Komisijo sestavljajo trije člani:

 • en član komisije mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju IKT,
 • en član komisije mora imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj na področju IKT,
 • tretji član lahko izpolnjuje pogoje, navedene v prvi ali drugi alineji, ali pa mora imeti certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji (NPK) Skrbnik/skrbnica komunikacijskih sistemov in 5 let delovnih izkušenj na področju IKT.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
upravlja računalniško omrežje in zagotavlja delovanje strojne in programske komunikacijske opreme
 • nadzoruje delovanje komunikacijskega sistema (pregleduje sistemska sporočila)
 • sprejema prijave napak, identificira in odpravlja napake na komunikacijskih sistemih
 • izvaja nadgradnje strojne komunikacijske opreme
 • postavlja računalniška omrežja
 • vzdržuje strojno in programsko komunikacijsko opremo
 • izvaja procesne obdelave podatkov
 • pozna računalniške komponente
 • pozna komunikacijske protokole
 • pozna arhitekture omrežja
 • pozna splošno funkcionalnost omrežnih komponent
 • zna postaviti fizično omrežje
 • zna postaviti brezžično omrežje
 • zna povezati naprave na javno TK-omrežje
 • zna vzpostaviti računalniško omrežje
 • pozna postopke delovanja komunikacijske opreme
 • zna vzpostaviti servise, ki so potrebni za delovanje omrežja
 • zna vzpostaviti servise, ki delujejo na omrežju
 • pozna orodja za nadzor delovanja in nastavitev omrežij
 • pozna usmerjevalne protokole
Zagotavlja delovanje strojne in programske komunikacijske opreme:
 • pripravi povezovalne kable in poveže opremo v računalniško omrežje
 • namesti aplikacijo za spremljanje prometa po omrežju na računalnik
 • zajame promet v omrežju in ga pregleda
 • analizira in komentira zajeti promet
 • pripravi ustrezna programska orodja
 • namesti zahtevano aplikacijo na računalnik ter jo prilagodi uporabnikovim potrebam in željam
 • izpolni predpisano dokumentacijo
 • komunicira s sodelavci in strankami
 • predstavi način varovanja podatkov
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
Upravlja računalniško omrežje:
 • pripravlja ustrezna programska orodja
 • naroči rezervne dele strojne opreme
 • pripravi ponudbo za naročnika
 • izvede postavitev ožičenja
 • izpolni predpisano dokumentacijo
 • zagotovi delovanje informacijske in komunikacijske opreme
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
upravlja z videokonferenčnim sistemom
 • namešča videokonferenčne sisteme
 • upravlja in nadzoruje operativno delovanje videokonferenčnih sistemov
 • sodeluje pri vzpostavitvah videokonferenc
 • vzpostavlja ustrezni priključek za videokonference
 • ugotavlja pravilnost delovanja videokonferenčnih sistemov in odpravlja napake
 • pozna osnovne lastnosti in gradnike avdio – video sistemov
 • pozna povezljivost različnih videokonferenčnih sistemov med seboj
Upravlja z videokonferenčnim sistemom:
 • pripravi ustrezna strojna in programska orodja
 • naroči dele strojne opreme
 • pripravi manj zahtevno ponudbo za naročnika
 • namesti video nadzorni sistem in vzpostavi povezavo
 • izpolni predpisano dokumentacijo
 • zagotovi delovanje video nadzornega sistema
 • komunicira s sodelavci, strankami
 • sodeluje v projektnih timih
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
izvaja varnostne ukrepe za komunikacijske sisteme
 • izvaja omrežno varnostno politiko
 • sodeluje pri izvajanju osveščanja uporabnikov glede varnosti v informacijsko-komunikacijskih sistemih
 • izvaja varnostne ukrepe pri dostopu do komunikacijske opreme
 • izvaja nadzor nad zunanjimi in notranjimi vdori v sistem
 • zagotavlja varnost in zasebnost podatkov
 • pozna programsko in strojno opremo za spremljanje prometa v omrežju
 • pozna elemente varnostnih sistemov (požarni zid, kriptografija …)
 • zna izvajati omrežno varnostno politiko
 • pozna varnostna orodja za nadzor delovanja omrežij
 • zna namestiti programe za odkrivanje zlonamerne kode
 • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
Izvede varnostni ukrep na področju informacijskih in komunikacijskih sistemov:
 • načrtuje svoje delo
 • pripravi ustrezna strojna in programska orodja
 • zagotavlja delovanje informacijske in komunikacijske opreme
 • upravlja varnostni sistem
 • določi varnostne ukrepe pri dostopu do komunikacijske opreme
 • komunicira s sodelavci, strankami
 • predstavi način varovanja podatkov
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
svetuje na področju komunikacijskih sistemov
 • svetuje in nudi tehnično pomoč skrbnikom in uporabnikom računalniških sistemov
 • izdela interna navodila za delo z omrežno opremo
 • usposablja uporabnike za varno delo na omrežju
 • svetuje in nudi tehnično pomoč pri posodabljanju obstoječih komunikacijskih sistemov
 • pozna komunikacijske sisteme
 • pozna različne načine možnega vdora v omrežje
 • pozna usmerjevalne protokole
Svetuje na področju informacijskih in komunikacijskih sistemov:
 • izdela interna navodila za delo s programsko opremo
 • svetuje pri izbiri primerne komunikacijske opreme
 • komunicira s sodelavci, strankami
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Andrew S. Tanenbaum: Computer networks, Prentice Hall PTR, 2003
 • Računalniška omrežja: http://www.s-sers.mb.edus.si/gradiva/w3/omrezja/01_omrezja/01_omrezja.html
 • Tone Vidmar: Računalniška omrežja in storitve, Atlantis, 1997
 • Žarko Čučej: Komunikacije v sistemu daljinskega vodenja, FERI, 1998

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Uroš Sonjak, ŠC Velenje
 • Mag. Boštjan Vouk, TŠC Nova Gorica
 • Marjan Kaligaro, TrendNet
 • Timotej Globačnik, Gorenje Velenje
 • Davorin Majkus, CPI


14. Delovna skupina za pripravo revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Inko Perovic, Slovensko društvo Informatika, Ljubljana
 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje d. d.
 • Cveto Križan, Elcom In, Poslovno svetovanje in informatika d. o. o., Koper
 • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
 • Srečko Vrečko, ZSSS
 • Milan Žižek, ZSSS OO Podravje in Koroška
 • Islam Mušić, ŠC Velenje
 • Davorin Majkus, CPI
 • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.