Poklicni standard

Naziv:

Plesalec/plesalka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.4.2014

Predhodniki:

Plesalec/plesalka (21000010)

Klasius-P16:

Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti (0215)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Plesalec/plesalka (41142050)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 • načrtuje, pripravi, izvede in oceni lastno delo
 • vodi lastno evidenco o delu
 • zagotavlja kakovost dela in izvaja samoevalvacijo dela
 • zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • komunicira s plesalci in strokovnjaki
 • uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • izbere opremo in se pripravi za trening, vaje, animacijo, nastop, predstavo
 • se izraža v gibu in plesu
 • vzdržuje telesno pripravljenost z rednimi treningi in vajami
 • izvaja strokovna navodila in popravke na treningu, vajah, nastopih, animacijah
 • upošteva glasbene in odrske zakonitosti pri interpretaciji plesa
 • med plesom zaznava okolico in prostor
 • prikazuje interpretativne sposobnosti v nastopu
 • se stalno strokovno izpopolnjuje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, izvede in evalvira lastno delo
 • organizira svoje delo
 • oceni lastno delo
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja in koordinacije dela

Priprava dela oz. delovnega mesta izbere opremo in se pripravi za trening, vaje, animacijo, nastop, predstavo
 • pripravi rekvizite, material in plesne pripomočke za uporabo
 • izbira primerno glasbo
 • pravočasno se pripravi na izvedbo treninga, vaje, animacijo, nastop
 • pripravi varno okolje
 • upošteva predpise in normative za izvajanje treninga, vaj, animacije, nastopa
Operativna dela upošteva strokovna navodila in izvaja popravke na treningu, vajah, nastopih, animacijah ipd.
 • odzove se na strokovna navodila
 • popravlja plesne fraze tako, da izboljšuje interpretacijo, dinamiko, ritem in obvladovanje prostora
 • izvaja vzorce gibanja skladno z vsebino
 • precizno izvaja zahtevane tehnične vaje
se izraža v gibu in plesu
 • uporabi pravilno kombinacijo gibov in si jo zapomni
 • izvede koreografijo na več različnih načinov
 • izvaja kombinacije gibov različnih delov telesa – poliritmija v telesu
 • usklajeno izvaja ples in skrbi za koordinacijo, ravnotežje, dinamičnost, ritmičnost, gibalni spomin, muzikalnost, empatijo, mimiko
 • zaveda se stilskih značilnosti plesa
 • izgrajuje svoj stil plesa in ga izrazi z načinom uporabe gibov in s karakterizacijo plesa
 • na nastopu prikaže sposobnost oblikovanja gibalnih fraz in interpretacije gibov
 • tehnično pravilno izvaja rabo plesnih elementov določene zvrsti plesa
 • vzpostavlja komunikacijo s soplesalci in z občinstvom
 • izvaja samoevalvacijo nastopa
 • prikaže sposobnost solističnega plesa, plesa v dvoje in v skupini
 • pozna osnovne karakterne značilnosti plesne zvrsti
 • pozna osnove klasičnega baleta
 • pozna različne plesne zvrsti: džez, sodobni ples, moderni balet, standardne in latinskoameriške plese, folklorne, moderne plese in druge plese
 • obvlada določeno plesno tehniko
 • pozna osnove plesne koreografije
 • pozna zgodovino in teorijo plesa
 • pozna pomen plesa kot kulturne, umetnostne, športne in družabne dejavnosti
 • obvlada pomen in osnove verbalne ter neverbalne komunikacije
upošteva glasbene in odrske zakonitosti pri interpretaciji plesa
 • zaveda se povezanosti plesa in glasbe
 • upošteva zakonitosti odra pri interpretaciji plesa
 • pozna osnove teorije glasbe
 • pozna ritem, melodijo, takt in tempo glasbe
med plesom zaznava okolico in prostor
 • pomni prostor in okolico in se ju zaveda
 • zaveda se svojega položaja in položaja drugih soplesalcev v prostoru
 • izvaja osnove vizualizacije
 • obvlada orientacijo v prostoru
prikaže interpretativne sposobnosti v nastopu
 • prikaže uporabo telesnih sposobnosti v različnih plesnih stilih
 • prikaže kreativne in interpretativne sposobnosti v gibanju in plesu
 • izdela in dodela svoj nastop
 • sodeluje pri konceptu in scenariju produkcije ali premiere
 • predlaga različne strokovne rešitve
 • prikaže vzorce gibanja
 • odpleše koreografijo skladno z vsebino in s popolno natančnostjo gibanja
 • izraža glasbo z gibom
 • izraža gib s glasbo ali brez nje
 • pozna metode timskega dela
vzdržuje telesne sposobnosti
 • samostojno določa cilje vadbe in ponovitev
 • skrbi za skladen telesni razvoj
 • ukrepa ob preutrujenosti mišic in preprečuje nastanek morebitnih poškodb
 • spremlja razvoj stroke
 • obvlada načine in faze ogrevanja
 • pozna zakonitosti in pomen vadbene enote
 • pozna zakonitosti optimalno pripravljenega telesa
 • pozna načine spremljanja razvoja stroke
 • obvlada načine ohranjanja kondicije in vzdrževanja lastnega zdravja
 • obvlada pomen vaj za vzdrževanje telesnih sposobnosti
 • pozna osnove anatomije in fiziologije
 • pozna vrste najpogostejših poškodb
 • obvlada preventivne ukrepe
 • pozna postopke prve pomoči 
Administrativna dela vodi lastno evidenco o delu
 • izdeluje delovna poročila o svojem delu
 • uporablja osnovna programska orodja
 • uporablja informacijsko in komunikacijsko opremo
 • pozna zakon o avtorskih in sorodnih pravicah in ga izpolnjuje
Komercialna dela racionalno rabi energijo, materijal in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • izvaja predstavitvene aktivnosti za načrtovane programe
 • pozna osnovne ekonomske pojme podjetnosti
 • oblikuje svoj portfolio
Vodenje sodeluje v strokovnem timu
 • sodeluje pri izvajanju dela strokovnega tima
 • pozna osnovne zakonitosti projektnega dela
Nadzor dela organizira lastno delo in zagotavlja kakovost dela
 • organizira lastno delo in zagotavlja kakovost dela
 • analizira lastno delo
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost dela in izvaja samoevalvacijo dela
 • se stalno strokovno in tehnično izpopolnjuje na plesnem področju
 • išče nove rešitve in pristope
 • širi plesno kulturo v slovenskem prostoru
 • uporablja nova znanja za osebni in strokovni razvoj
 • pozna in spoštuje načela plesne etike
Vzdrževanje in popravila zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in opreme
 • vzdržuje delovna sredstva, opremo, plesne pripomočke in prostor
 • pozna ukrepe za varno delo z delovnimi sredstvi
Komunikacija komunicira s plesalci in strokovnjaki
 • komunicira s strokovnjaki in plesalci
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v slovenskem in angleškem jeziku
 • pozna strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku
 • obvlada pisno in ustno komunikacijo v enem tujem jeziku
 • obvlada metode verbalne in neverbalne komunikacije
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih
 • skrbi za svojo varnost in varnost drugih
 • dela v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna ukrepe za preprečevanje poškodb in ob poškodbah ustrezno ukrepa (obvesti)
 • pozna različne vrste možnih nevarnosti poškodb na delovnem mestu
 • pozna splošne in posebne zakonske pravne dokumente, ki urejajo varnost in zdravje pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Tomaž Ambrož, vrhunski plesni strokovnjak za področje r'n'r, družabnega plesa in drugih plesnih zvrsti, Urška, d. o. o.
 • Nataša Ambrož, vrhunska plesna strokovnjakinja za področje latinskoameriških in standardnih plesov, podpredsednica Svetovne plesne zveze – IDSF (International Dance Federation), zadolžena za razvoj izobraževanja na področju plesa in plesnih sodnikov, Urška d. o. o.
 • Peter Maxwell, vrhunski plesni strokovnjak za področje latinskoameriških plesov in tekmovalnega plesa, predsednik Svetovne plesne zveze – IPDSF, svobodni umetnik
 • dr. Ruud Veremly, vrhunski plesni strokovnjak za poučevanje vseh zvrsti plesa, doktor plesnih znanosti, Laban center London, Amsterdam
 • Peter Townsend, vrhunski plesni strokovnjak za področje klasičnega in džez baleta, Londons contemporary dance school (LCDS), Amsterdam
 • asist. Tina Jarc Šifrar, prof. športne vzgoje, vrhunska plesna strokovnjakinja za področje psihične in fizične priprave plesalcev, katedra za ples, Fakulteta za šport
 • mag. Sergej Petrović, prof. športne vzgoje, katedra za fitnes in aerobiko, Fakulteta za šport
 • Tomaž Fuchs, višji fizioterapevt mentor, Cyriax terapevt, Fizioterapija Fuchs
 • Barbara Močan, dipl. inž. radiologije in uni. dipl. organizator dela, Urška d. o. o.

Koordinator: mag. Primož Hvala Kamenšček, CPI, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana

7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA

 • Nina Meško, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
 • Branko Padjan, Plesna šola Rolly
 • Mojca Robič, Plesna šola Spin
 • Mirjana Šrot, SNG Maribor
 • Valerija Rahle, plesalka in koreografinja
 • Barbara Močan, Akademija za ples

Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:

 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje (CPI)

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.