Poklicni standard

Naziv:

Svetovalec/svetovalka za destinacijski management

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

31.12.2013

Predhodniki:

Klasius-P16:

Potovanja, turizem, prosti čas (1015)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Svetovalec/svetovalka za destinacijski management (40764610)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela
 3. racionalno rabi energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija poslovno sodelovanje med različnimi subjekti/deležniki destinacije
 6. izvaja destinacijski operativni management
 7. vzdržuje poslovne procese in skrbi za nemoteno delovanje teh procesov
 8. analizira in spremlja uspešnost destinacije
 9. sodeluje z dobavitelji, ponudniki iz javnega in zasebnega sektorja in naročniki
 10. izvaja kadrovski management
 11. sodeluje pri razvoju in uvajanju trženjskih aktivnosti
 12. uveljavlja trajnostni razvoj v okolju, družbi in gospodarstvu
 13. komunicira s sodelavci in deležniki na destinaciji in partnerji
 14. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 15. uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela Načrtuje, organizira in analizira lastno delo
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • načrtuje organizacijo izvajanja potrebnih aktivnosti v skladu s sprejetimi načrti dela in strategijo destinacije
 • organizira delovni proces
 • analizira učinkovitost vodenja destinacije in načrtuje potrebne ukrepe in aktivnosti
 • pripravlja poročila o aktivnostih
 • pozna temeljne teorije organizacije dela
Priprava dela oz. delovnega mesta Pripravi se za delo in pripravi delovno mesto
 • pripravi se za delo
 • pripravi prostor za delo in razgovore s partnerji in strankami
 • pripravi potrebno dokumentacijo in omogoča dostop do baz podatkov, potrebnih za odločanje
 • pripravi potrebno tehnologijo (računalnik, projektor)
Operativna dela Razvija poslovno sodelovanje med različnimi subjekti/deležniki destinacije
 • načrtuje poslovno sodelovanje in koordinira delo z drugimi ponudniki, zastopniki javnega in zasebnega sektorja
 • spodbuja inovativno in kreativno oblikovanje ITP-jev
 • nenehno prepoznava medsebojne poslovne interese in išče možnosti mreženja z namenom
 • povezuje posamezne ponudnike destinacije z namenom oblikovanja integralnih in tematskih turističnih produktov in partnerskih trženjskih aktivnosti
 • organizira tematske sestanke oziroma okrogle mize za strokovno javnost
 • redno obiskuje ali drugače kontaktira posamezne ponudnike destinacije in zbira njihove predloge
 • organizira srečanja (okrogle mize) za lokalne prebivalce
 • zna vzpostaviti profesionalni odnos do ponudnikov ter zastopnikov javnega in zasebnega sektorja
 • zna organizirati in izpeljati sestanke ali okrogle mize
 • zna prepoznati in povezati potencialne interese ponudnikov na destinaciji
 • pozna okolje v katerem deluje
Izvaja destinacijski operativni management
 • sodeluje in svetuje deležnikom pri prepoznavanju virov destinacije, njihovem vrednotenju in vključevanju v turistično ponudbo destinacije
 • zagotavlja oblikovanje in razvoj kakovostnih integralnih turističnih produktov
 • skrbi za kvalitetno in ustrezno trženje ter nenehno išče možnosti za nove distribucijske poti
 • skrbi za kakovostno izvajanje turističnih storitev
 • predlaga in izvaja standarde kakovosti, kontroling in ukrepe za večjo sinergijsko učinkovitost
 • pozna standarde kakovosti v dejavnosti
 • pozna načine izvajanja kontrolinga
 • pozna ukrepe za povečevanje sinergijske učinkovitosti
Vzdržuje poslovne procese
 • spodbuja ustrezno zastopanost javnega in zasebnega sektorja
 • spodbuja aktivnosti in projekte javno-zasebnega partnerstva
 • koordinira uresničevanje strategije destinacije in preverja izvajanje zastavljenih aktivnosti deležnikov, ki so vključeni v turistično destinacijo
 • vodi posamezne projekte razvoja integralnih turističnih produktov
 • preverja in nadzira izvajanje aktivnosti
 • spremlja in išče možnosti pridobivanja dodatnih virov financiranja destinacije
 • spremlja novosti na področju zakonodaje
 • pozna načine motiviranja
 • pozna principe uspešnega koordiniranja
 • pozna osnove vodenja projektov
 • pozna predpise, ki se nanašajo na dejavnost
Spremlja in analizira uspešnost destinacije
 • spremlja poslovanje in pripravlja poročila (statistike) poslovanja destinacije
 • spremlja trende, raziskave trga, aktivnosti konkurence, potrebe ciljnih skupin
 • svetuje ponudnikom pri prepoznavanju potreb posameznih ciljnih skupin in prilagajanju turističnih produktov potrebam odjemalcev
 • ugotavlja prepoznavnost in uspešnost delovanja destinacije
 • analizira rezultate delovanja turistične destinacije
 • pozna metodologijo osnovne statistične priprave in obdelave podatkov
 • pozna metode prepoznavanja potreb posameznih ciljnih skupin
 • zna rezultate predstaviti in objaviti v medijih
Sodeluje z različnimi akterji na destinaciji
 • sodeluje z dobavitelji in se ravna po načelu dobrega gospodarja
 • spodbuja javni in zasebni sektor ter ga vključuje v aktivnosti destinacije
 • sklepa pogodbe in skrbi za njihovo pravilno izvajanje
 • uvaja nove integralne turistične produkte, distribucijske poti in druge tržne novosti
 • pozna načine motiviranja
 • pozna različne oblike turističnih produktov
 • zna poiskati in uporabljati različne distribucijske poti
Izvaja kadrovski management
 • ugotavlja potrebe po dodatni usposobljenosti deležnikov destinacije
 • načrtuje in organizira izobraževanja, usposabljanja in treninge deležnikov na področju destinacije
 • spodbuja promocijo poklicev v gostinstvu in turizmu v regiji in sodeluje pri programih promocije turizma med mladimi
 • išče možnosti dodatnih virov financiranja izobraževalnih aktivnosti
 • spodbuja podjetništvo med ponudniki in ostalimi deležniki na destinaciji
 • tesno sodeluje s turističnimi informatorji, animatorji, lokalnimi vodniki, vodniki in svetovalci za velnes ter jih povezuje in usmerja
 • sooblikuje kadrovsko zasnovo
 • zna oceniti stopnjo usposobljenosti posameznega deležnika destinacije
 • pozne različne možne vire financiranja za potrebe izobraževanja in usposabljanja
 • pozna kriterije ustrezne kadrovske zasedbe
Sodeluje pri razvoju in uvajanju trženjskih aktivnosti
 • zastopa in predstavlja destinacijo
 • predlaga  odločitve o izvajanju prodajnih in trženjskih aktivnosti
 • predlaga ukrepe za učinkovitejše trženje in večjo prepoznavnost
 • pripravlja predloge razvoja destinacije
 • spremlja prepoznavnost destinacije na domačem in na tujih trgih in glede na to sprejema odločitve
 • promovira turistično destinacijo
 • spremlja ekonomsko uspešnost posameznih trženjskih aktivnosti in glede na to sprejema odločitve
 • spremlja mnenje lokalnega prebivalstva o stanju, razvoju in vplivu turizma v destinaciji
 • spremlja razvoj in trende na področju uvajanja sodobnih tehnologij v distribucijske kanale
 • predlaga inovativne možnosti trženjskih aktivnosti
 • pozna načine uvajanja in promocije blagovne znamke
 • zna pripraviti razvojno strategijo destinacije
 • pozna distribucijske kanale
 • zna oceniti ekonomski učinek posameznih trženjskih aktivnosti
Uveljavlja trajnostni razvoj v okolju, družbi in gospodarstvu
 • skrbi za trajnostni razvoj destinacije
 • deluje povezano, usklajeno in odgovorno med vsemi zainteresiranimi deležniki z namenom skupnega razvoja in promocije območja
 • svetuje glede ohranjanja naravne in kulturne dediščine
 • sodeluje z občinami v destinaciji na področju trajnostnega razvoja racionalno rabi energijo, material in čas
 • pozna načela in usmeritve trajnostnega razvoja
 • razume povezanost rabe prostora, trajnostnega razvoja in ohranjanja naravnih dobrin
 • pozna prostorske načrte občin v destinaciji
 • pozna tri temeljna področja trajnostnega razvoja
Komunicira z deležniki na destinaciji in partnerji
 • skrbi za ustrezno komunikacijo z vsemi deležniki na destinaciji, jih povezuje in spodbuja sodelovanje med njimi
 • skrbi za ustrezno podobo v javnosti
 • vzpostavlja in goji dobre odnose z mediji doma in v tujini
 • pri komunikacijskih aktivnostih uporablja tudi najsodobnejšo spletno in mobilno tehnologijo, ki zagotavlja ustrezno učinkovitost
 • vzpostavlja in vzdržuje stike z lokalnimi in tujimi ponudniki turističnih storitev in drugimi poslovnimi partnerji
 • vzpostavlja poslovne odnose s potencialnimi potrošniki turističnih storitev in produktov ter vzdržuje redne stike z obstoječimi uporabniki turističnih storitev in produktov destinacije (domačimi in tujimi)
 • komunicira s poslovnimi partnerji v najmanj dveh tujih jezikih
 • skrbi za dobre poslovne odnose s strankami
 • ravna v skladu s poslovnim bontonom
 • skrbi za ustrezno zastopanost javnega in zasebnega sektorja destinacije v komunikacijskih aktivnostih
 • sodeluje in se povezuje z drugimi turističnimi destinacijami
 • spodbuja vse deležnike na destinaciji k sodelovanju z namenom zagotavljanja sinergijskih učinkov
Administrativna dela Izvaja administrativna dela
 • izpolnjuje dokumentacijo
 • sklepa pogodbe z različnimi ponudniki ter zastopniki javnega in zasebnega sektorja
 • skrbi za urejeno projektno dokumentacijo in njeno hranjenje
 • spremlja novosti in trende na trgu
 • skrbi za preglednost in urejenost pogodb in izdanih naročil
 • zna pripraviti pogodbo
 • pozna pravila urejanja in arhiviranja projektne dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti Zagotavlja kakovost delovnega procesa
 • zagotavlja kakovost lastnih storitev
 • varuje poslovne skrivnosti
 • zagotavlja kakovost opravljenega dela
 • zagotavlja časovno primerno vodenje posameznih aktivnosti sprejete strategije destinacije
 • spremlja izvajanje posameznih storitev integralnih turističnih produktov in predlaga izboljšave
 • spodbuja inovativnost in kreativnost zaposlenih
 • skrbi za spremljanje in nenehno dvigovanje stopnje zadovoljstva odjemalcev in drugih deležnikov
 • skrbi za redna usposabljanja ponudnikov s področja zagotavljanja kakovosti in jim svetuje
 • delo opravlja v skladu z načeli Etičnega kodeksa v turizmu
 • pozna in uporablja standarde kakovosti, ki veljajo v dejavnosti
Komunikacija Sporazumeva se s sodelavci
 • sporazumeva  se s  sodelavciima sposobnost dela v timu
 • aktivno komunicira s sodelavci
 • sprejema in posreduje informacije od vodij posameznih sektorjev ali od sodelavcev v procesu dela in sprejema dogovore o nalogah
 • uporablja elektronsko pošto, računalniško omrežje in ostale mobilne tehnologije za lažje povezovanje s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • pozna strokovno terminologijo
 • pozna pravila timskega dela
 • pozna osnove dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja Varuje zdravje in okolje
 • skrbi za svojo varnost, varnost uporabnikov in sodelavcev
 • izvaja veljavne ekološke predpise
 • opravlja delo v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva varstvo pri delu
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu in požarni varnosti ter predpise za varovanje okolja in ravna v skladu z njimi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • dr. Doris Gomezelj Omerzelj, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica
 • dr. Tanja Lešnik Štuhec, Provital d.o.o.
 • Ksenija Dvorščak, Postojnska jama d.d.
 • Srečko Koklič, Turistično gostinska zbornica Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije
 • Dejan Podgoršek, Portoalpe, turizem in druge storitve d.o.o.
 • Jasna Radič, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za turizem in internacionalizacijo
 • Karmen Leban, Sindikat gostinstva in turizma Slovenije
 • Anica Justinek, Center RS za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Valter Urh, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.