Poklicni standard

Naziv:

mesarski mojster/mesarska mojstrica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.12.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

mesarski mojster/mesarska mojstrica (40215210)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:

 1. odgovorno načrtovati, organizirati in nadzirati delovne procese zaposlenih ter letni načrt v poslovni enoti
 2. odgovorno in ekonomično uporabljati pripomočke, materiale, energijo in čas pri izvajanju storitev poslovne enote
 3. sprejeti  in prepoznati  kakovost mesnih polovic in poskrbeti za pravilno hlajenje in zamrzovanje ter skladiščenje
 4. razsekati, izkoščevati, obdelati in kategorizirati meso,
 5. izdelati presne mesnine/mesne pripravke, izdelke iz osnovnih mesnih kosov, presne mesnine, sušene in sterilizirane mesne izdelke
 6. razvijati nove mesne izdelke
 7. ohlajati, hladiti in zamrzovati mesne izdelke
 8. skladiščiti in pakirati meso in  mesne izdelke ter jih prodati
 9. organizirati in voditi sodelavce v svoji poslovni enoti ob upoštevanju predpisov s področja delovnopravne zakonodaje, pravil timskega dela in veščin vodenja
 10. komunicirati s sodelavci in poslovnimi partnerji na področju mesarstva ob upoštevanju načel uspešne poslovne komunikacije in bontona ter z uporabo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
 11. celovito in odgovorno voditi in spremljati izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti
 12. nadzorovati procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvajati ukrepe za izboljševanje kakovosti skladno s standardi kakovosti in strategijo mesarske  poslovne enote
 13. zagotavljati rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami ob upoštevanju zakonitosti poslovnega okolja in predpisov s finančno-ekonomskega področja
 14. načrtovati in izvajati praktično usposabljanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično)


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo in delo sodelavcev
 • načrtuje, organizira in razporeja svoje delo in delo sodelavcev
 • analizira in kontrolira lastno delo in delo zaposlenih
 • načrtuje porabo finančnih sredstev
 • načrtuje nabavo in porabo materiala
 • analizira tržna dogajanja na področju mesarstva
 • načrtuje poslovne dogodke

 • upošteva in nadzoruje uporabo veljavne živilske zakonodaje s področij varnosti hrane, higiene, mikrobiologije, aditivov, encimov in arom, označevanja živil, kakovosti izdelkov, sledljivosti …
 • upošteva specifičnost posameznih del v predelavi mesa
 • upošteva osnovna pravila, zakone in standarde organizacije dela
 • obvlada načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja del v skupini
 • upošteva delovnopravno zakonodajo in zakonodajo, ki se nanaša na mesarsko dejavnost

Priprava dela oz. delovnega mesta uredi prostor, pripravi materiale in sredstva za izvedbo dela
 • upošteva dobro proizvodno in higiensko prakso, nadzoruje osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • pripravi delovno mesto in sredstva za delo in skrbi za ergonomiko delovnih mest
 • upošteva kemijske in tehnološke lastnosti surovin in prilagaja tehnološke postopke
 • preverja in nadzoruje količinski in kakovostni pregled surovin
 • nadzoruje  mikrobiološke, kemijske in fizikalne lastnosti surovin in  preprečuje tveganja zaradi nepravilnega ravnanja z živili
 • preprečuje navzkrižno kontaminacijo z alergeni
 • upošteva načela HACCP v proizvodnji mesnih izdelkov
Operativna dela sprejme in prepozna kvaliteto mesnih polovic in poskrbi za pravilno hlajenje in zamrzovanje ter skladiščenje
 • prepozna kakovost mesnih polovic
 • pripravi mesne polovice za hlajenje ali zamrzovanje
 • nadzoruje hlajenje in zamrzovanje polovic in trupov
 • izpolnjuje predpisane obrazce za spremljanje temperature v komorah
 • razloži postopek hlajenja, zamrzovanja in tajanja polovic in trupov živali
 • razloži delovanje strojev in naprav za hlajenje in zamrzovanje
 • pravilno interpretira predpise o hlajenju, zamrzovanju in skladiščenju polovic in trupov
 • razloži pomen spremljanja parametrov skladiščenja
razseka, izkoščuje, obdeluje in kategorizira meso
 • razkosa klavne polovice na različne četrti in osnovne prodajne kose
 • izkoščuje, obdela in oblikuje kose mesa
 • kategorizira svinjsko in goveje meso za prodajo in predelavo
 • ročno razseka trupe perutnine na osnovne kose
 • razloži merila za določanje kakovosti
 • poimenuje dele mesa in navede njihovo uporabo
 • razloži razsek mesa
 • prepozna anatomske dele klavnih živali in njihovo funkcijo  
 • razloži delovanje strojev in naprav za razsek in izkoščevanje
 • razloži razporeditev prostorov, namen naprav in opreme za razsek

izdeluje presne mesnine/ mesne pripravke, izdelke iz osnovnih kosov mesa
 • izbere primerno surovino, začimbe in aditive za posamezni izdelek
 • nasoljuje, začini, melje,  marinira, panira, zori in oblikuje posamezne izdelke
 • razloži tehnološki postopek izdelave presnih mesnin/mesnih pripravkov: nabodal, začinjenega mesa, peklanega mesa, mariniranega mesa, paniranega mesa, zorjenega mesa, izdelkov iz mletega mesa (čevapčiči, sekljanci), mesnih namazov (tatarski biftek)
 • pozna posebnosti v postopkih izdelave izdelkov iz osnovnih kosov mesa
 • razloži namen uporabe aditivov in upošteva predpisane količine
 • skrbi za predpisano obvladovanje in označevanje alergenih sestavin
 • izračuna količino soli in drugih dodatkov

izdeluje pasterizirane mesnine
 • izbere primerno surovino za posamezni izdelek
 • pripravi surovine za razdevanje in led
 • pripravi začimbne mešanice in aditive ter dodatne surovine
 • pripravi mešanico soli ali razsola
 • pripravi ovitke
 • razdeva meso s pomočjo stroja za mletje mesa, kuterja in mikrokuterja
 • izdela mesno emulzijo
 • polni nadev v razne ovitke (odvisno od vrste izdelka)
 • oblikuje napolnjene klobase in jih zna povezati s špilo
 • primerno oblikuje surovine za izdelavo prekajenega in konzerviranega mesa
 • na komorah pravilno nastavi program za toplotno obdelavo in dimljenje
 • dimi in toplotno obdeluje pasterizirane mesnine
 • kontrolira toplotno obdelavo izdelkov
 • s toplotno obdelavo izdeluje ocvirke in mast
 • razloži prostorsko ureditev v objektih predelave
 • razloži delovanje strojev in naprav za predelavo mesa (volk, koloidni mlin, kuter, kockalnik, stroji za razsoljevanje) in princip delovanja
 • razloži delovanje prekajevalnih komor
 • primerja lastnosti naravnih in umetnih ovitkov
 • razloži namen in pomen začimb in aditivov za mesne izdelke in jih zna pravilno uporabljati
 • mesne izdelke poimenuje in razvrsti skladno z veljavno zakonodajo ter pripravi ustrezne označbe živil
 • razloži tehnološki postopek izdelovanja mesne emulzije
 • razloži tehnološki postopek izdelave  pasteriziranih mesnin ter njihove značilnosti
 • razloži tehnološki postopek proizvodnje klobas v nepropustnih ovitkih
 • primerja tehnološki postopek proizvodnje klobas v propustnih ovitkih in naravnih črevih
 • pozna tehnološki postopek izdelave prekajenega in konzerviranega mesa
 • primerja različne  načine dimljenja: pozna vrste in kakovost dima
 • razloži  postopke izdelave izdelkov iz maščob

izdeluje sušene mesnine
 • izbere primerno surovino za izdelavo sušene mesnine
 • pripravi ustrezne kose mesa
 • oblikuje, soli in presoljuje kose mesa
 • zori in suši kose mesa
 • določi čas zorenja oziroma sušenja
 • utemelji izbiro surovine za posamezno vrsto mesnega izdelka
 • obvlada tehnološki postopek izdelave sušene mesnine
 • obvlada različne načine dimljenja: pozna vrste in kakovost dima
 • razloži procese, ki se dogajajo med zorenjem in sušenjem mesa

izdeluje sterilizirane mesne izdelke
 • pripravi surovine, začimbe in dodatke
 • izdela steriliziran mesni izdelek
 • toplotno obdela steriliziran mesni izdelek
 • izvaja nadzor toplotne obdelave steriliziranega mesnega izdelka
 • ohladi steriliziran mesni izdelek in kontrolira postopek skladiščenja
 • obvlada posebnosti toplotne obdelave steriliziranih mesnih izdelkov
 • razloži delovanje naprav za toplotno obdelavo
 • utemelji izbiro surovin in tehnološke postopke izdelave steriliziranih mesnih izdelkov
 • razloži delovanje različnih vrst hladilnih naprav
razvija nove izdelke
 • prepozna potrebe na trgu po novih izdelkih
 • razvija novo recepturo
 • izdela nov mesni izdelek
 • senzorično oceni izdelek
 • izboljšuje izdelek
 • spremlja odzive strank
 • promovira nove izdelke
 • spremlja ponudbo mesnih proizvodov
 • spremlja trende v proizvodnji mesnih izdelkov
 • spremlja zakonodajo na področju živilstva
ohlaja, hladi in zamrzuje mesne izdelke
 • pripravi meso in mesne izdelke za hlajenje, zamrzovanje ali tajanje
 • toplotno obdelan mesni izdelek ohladi in po potrebi zamrzne
 • nadzoruje hlajenje in zamrzovanje mesa in mesnih izdelkov
 • izpolnjuje predpisane obrazce za spremljanje temperature v komorah
 • obvlada postopek ohlajanja mesnih izdelkov po toplotni obdelavi, hlajenja, zamrzovanja, šok zamrzovanja in odmrzovanja mesa in mesnih izdelkov
 • razloži posebnosti hlajenja in zamrzovanja steriliziranih mesnih  izdelkov
 • primerja delovanje strojev in naprave za hlajenje in zamrzovanje
 • razloži pomen hladne verige
 • razume pomen spremljanja tehnoloških  parametrov skladiščenja

skladišči in pakira meso, mesne izdelke ter skrbi za transport
 • glede na način pakiranja in skladiščenja izbere primerne embalažne materiale
 • ročno ali strojno tehta in pakira izdelke v prodajno in transportno embalažo
 • upravlja s stroji za pakiranje
 • kontrolira maso pakiranih mesnih izdelkov
 • pravilno deklarira posamezne mesne izdelke glede na vrsto mesa
 • pravilno skladišči izdelke in jih ustrezno transportira
 • kontrolira razmere med skladiščenjem
 • primerja lastnosti embalažnih materialov
 • našteje vrste in razloži lastnosti različnih plinov za pakiranje v kontrolirani atmosferi
 • upravlja  stroje in naprave za pakiranje mesa in mesnih izdelkov
 • interpretira predpise o embalažnih materialih, pakiranju, deklariranju in skladiščenju mesa in mesnih izdelkov
 • utemelji razmere za skladiščenje izdelkov ter njihove posebnosti
 • prepozna znake kvara zapakiranih izdelkov
prodaja mesne izdelke
 • pripravi vitrine z mesom in delikatesne vitrine za prodajo
 • promovira in trži svoje izdelke
 • sprejme kupca, mu svetuje in postreže
 • pravilno shranjuje in razvršča izdelke v prodajnih vitrinah glede na veterinarsko-sanitarne predpise, estetiko, temperaturni režim, predpisan za posamezne izdelke
 • skrbi za prijeten in lepo urejen videz prodajalne (mesnice)
 • dogovarja se s strankami o naročilih
 • določi ceno izdelka
 • izdela ustrezno deklaracijo izdelka
 • pripravi prodajno akcijo
 • upošteva veljavno zakonodajo
 • pozna osnove prehrane
 • razloži kategorizacijo mesa za prodajo
 • svetuje  uporabo posameznih kosov različnih vrst mesa za pripravo različnih vrst jedi
 • obvlada  postopek vzdrževanja hladne verige v prodajalni
 • strankam pravilno ponudi izdelke
 • izračuna maloprodajno ceno izdelka
 • upošteva osnove psihologije prodaje
 • razloži/interpretira predpise za klasične in samopostrežne prodajalne

izvaja praktično usposabljanje kandidatov
 • pripravi načrt praktičnega usposabljanja in ga izvede
 • seznani kandidata z organizacijo podjetja, s hišnim redom in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno učno mesto
 • določi kandidatom dela in naloge v okviru programa praktičnega usposabljanja z delom
 • spodbuja samoiniciativnost in podjetnost pri delu
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • seznanjen je s šolskim sistemom
 • razume pomen in elemente priprave na pedagoško delo
 • pozna pedagoška načela
 • izbere  učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjen je s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepozna posebnosti in interese kandidatov ter jih ustrezno upošteva pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motivira kandidate za delo in učenje
 • pozna kandidatove obveznosti in pravice iz učne pogodbe in delovnega razmerja
 • pozna sodobne načine elektronskega poslovanja
uvaja nove delavce na delovno mesto
 • seznani nove delavce z organizacijo podjetja, s hišnim redom, z  režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno delovno mesto
 • izvede ali pripravi načrt uvajanja novega zaposlenega
 • seznani delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • določi dela in naloge za novega delavca
 • glede na potek del ga sproti usposobi oziroma napoti na usposabljanje za posamično fazo izvedbe naloge
 • motivira novozaposlene za delo in učenje
 • pozna razne učne oblike in metode ter zna izbrati najustreznejše glede na učno situacijo

Administrativna dela vodi evidence mesarskih storitev
 • ureja, vodi in posodablja podatkovne baze
 • vodi različne potrebne evidence v mesarstvu in ureja arhiv dokumentacije
 • pripravi cenik rastlin in storitev
 • arhivira dokumentacijo
 • operira z obrazci/s programi, s pomočjo katerih vodi evidence skladno s predpisi
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe poslovanja in komunikacije v predelavi mesa
 • pozna pomen in pravila vodenja ter arhiviranja predpisane dokumentacije
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
 • pozna pravila varovanja osebnih podatkov

Komercialna dela zagotavlja rentabilnost poslovanja poslovne enote v sodelovanju z drugimi službami
 • spremlja in ocenjuje tekoče poslovanje v poslovni enoti
 • razume odmike poslovanja enote od načrta
 • skrbi za poslovanje skladno z zakonodajo in internimi predpisi ter standardi v svoji poslovni enoti
 • posreduje poročila vodstvu in strokovnim službam
 • usklajuje ugotovitve z neposrednim vodjem
 • pripravlja predloge za boljše poslovanje
 • obvlada načine izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • pozna kazalce poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • pozna vzroke za zmanjšanje dobička
 • pozna vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • pozna načine financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • pozna analizo rezultatov, pridobljenih na osnovi izračunanih parametrov z uporabo statističnih metod
 • pozna načine varovanja in zaščite podatkov
 • pozna vire uradnih informacij in njihovo uporabo
 • planira poslovanje poslovne  enote in skrbi za donosnost le-te
 • seznanjen je s poslovnim okoljem z namenom doseganja visoke učinkovitosti potencialov poslovalnice
 • izvaja plačilni promet
 • skrbi za donosnost obratovalnice, upravičenost investicij
 • izdeluje kalkulacije
 • upošteva predpise, ki ga zavezujejo pri delu
 • prepozna tržne priložnosti in sklepa na osnovi rezultatov raziskave trga
 • zna določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • pozna metode tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • pozna vlogo in pomen ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • zna brati bilanco denarnih tokov, bilanco stanja in bilanco uspeha, pozna njihovo vlogo in pomen
 • zna spremljati osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • zna načrtovati in prikazati potrebna sredstva in vire za izvedbo posla
 • zna se kratkoročno in dolgoročno finančno odločati
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvaja prodajno strategijo podjetja
Vodenje organizira in vodi sodelavce v svoji poslovni enoti
 • vodi  zaposlene in organizira delo v enoti
 • načrtuje delo v svoji poslovni enoti in delegira naloge zaposlenim
 • skrbi za osebnostni razvoj zaposlenih
 • skrbi za usposobljenost zaposlenih s področja njihovega dela skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motivira in nagrajuje zaposlene za delo
 • spodbuja timsko delo
 • kontrolira opravljeno delo
 • skrbi za spoštovanje vrednot družbe in organizacijske kulture
 • skrbi za zadovoljstvo zaposlenih
 • ustvarja pozitivno vzdušje, ki je usmerjeno k napredku
 • pri svojem delu upošteva poslovno vizijo podjetja
 • organizira delo sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • seznanjen je s pravili organizacije dela in pravili organizacije podjetja
 • išče in primerja ter selekcionira različne vire informacij
 • sodeluje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih sredstev
 • sodelavce usmerja k strokovnemu delu
 • opazi pomanjkljivosti pri delu in daje pobude za strokovno izobraževanje
 • konstruktivno rešuje konflikte
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • razlikuje različne načine in stile vodenja in izbira najustreznejše v dani situaciji
 • poslovno idejo oziroma priložnost realizira v praksi
 • razvija inovativnost, ustvarjalno mišljenje in spretnost logičnega reševanja problemov
 • nadzira delo v delovnem okolju
 • s svojim delom in vedenjem je vzor sodelavcem
 • pozna  procese dela v delovnem okolju
 • seznanjen je s  predpisi in delovnopravno zakonodajo
 • pozna osnovne motive za delo
 • pozna merila in načine vrednotenja delovne uspešnosti
 • obvlada osnove organizacije dela, dela skupine
 • obvlada zakonitosti upravljanja s človeškimi viri
 • obvlada metode vodenja in motiviranja
 • obvlada metode reševanja konfliktov
 • obvlada dejavnike stresa in metode preprečevanja stresa
 • pozna dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti
 • pozna strukturo osebnosti in osebnostne lastnosti
 • pozna vsebino opisa del in nalog, ki so sestavni del pogodbe o zaposlitvi
 • pozna delodajalčeve in delavčeve obveznosti in pravice
Nadzor dela nadzoruje procese dela v svoji poslovni enoti za doseganje standardov kakovosti in izvaja ukrepe za izboljševanje kakovosti
 • kontrolira kakovost storitev
 • spremlja razvoj na področju predelave mesa
 • kritično ocenjuje svoje delo, se na napakah uči in jih popravlja
 • zagotavlja opravljanje dela s primerno kakovostjo in v primernem času
 • pozna standarde in metode kontrole kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti blaga in storitve
 • pozna standarde in načine ugotavljanja kakovosti izdelkov ter pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • skrbi za lasten razvoj in izobraževanje
 • upošteva etični kodeks, če ta obstaja
 • varuje poslovne skrivnosti
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela, varnost in kakovost izdelkov in storitev
 • izvaja dela odgovorno, podjetno in etično ter zagotavlja  kakovost lastnega dela in dela zaposlenih v mesnem obratu
 • zaveda se lastne odgovornosti pri zagotavljanju kakovosti opravljenih del in storitev
 • zagotavlja varnost in kakovost materialov, izdelkov ter storitev
 • sledi novostim na strokovnoizobraževalnem področju,
 • skrbi za izobraževanja  zaposlenih in prenaša nova znanja na svoje sodelavce
Komunikacija komunicira s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • dnevno komunicira s sodelavci in jim podaja konstruktivne povratne informacije
 • komunicira s strokovnimi službami in drugimi strokovnimi organi
 • konstruktivno rešuje konflikte v komunikaciji
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja in načela uspešne komunikacije
 • obvlada ustno in pisno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • pozna osnove strokovne terminologije v tujem jeziku
 • ustrezno izvaja poslovno korespondenco
 • uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo
Varovanje zdravja in okolja vodi in spremlja izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti
 • nadzoruje in spremlja upoštevanje pravil glede varnosti in zdravja pri delu v svoji poslovni enoti
 • nadzira in svetuje osebju v svoji poslovni enoti pri uporabi delovnih in zaščitnih sredstev ter jih zna pripraviti upoštevajoč varstvo pri delu
 • upošteva dobro higiensko prakso
 • upošteva predpise na področju varovanja zdravja
 • upošteva predpise na področju  varovanja okolja
 • permanentno pridobiva in obnavlja znanja s področij varovanja zdravja in okolja
 • pozna predpise na področju varnosti, zdravja pri delu in ekologije in jih pravilno interpretira
 • seznanjen je s tehnično zakonodajo na področju predelave mesa
 • pozna higienske predpise in standarde
 • pozna predpise za varovanje okolja
 • obvlada postopke in načine ravnanja z odpadki in embalažo


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Boštjan Čas, Mesarstvo Čas, Žalec
 • Jože Mlinarič, Mesarija Mlinarič, Lesce
 • Jelka Čop, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.