Katalog

Naziv:

Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka (21500061)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Peta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (25000)

Raven kvalifikacije:

SOK 5, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka (3875253011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Končana srednja poklicna izobrazba v programu Zidar/zidarka ali opravljen mojstrski izpit iz zidarstva ali končana najmanj srednja poklicna  izobrazba z opravljenim strokovnim delom zaključnega izpita (izdelek z zagovorom) za naziv poklicne izobrazbe Zidar/zidarka in
 • tri leta delovnih izkušenj, ki jih dokazuje z dokazili o izvedenih delih na področju zidarstva, ter
 • dokazila o opravljenih in dokumentiranih najmanj treh posegih skladno s poklicnim standardom, ki je del tega kataloga, na objektih stavbne dediščine, ki jih je potrdil restavrator z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklicne kvalifikacije ni mogoče pridobiti v programu za pridobitev poklicne ali strokovne izobrazbe.


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko:
 • prizna vsebine poklicnega standarda v celoti,
 • prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 • ne prizna nobene vsebine poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. PREVERJANJE

Kandidat v praktični delovni nalogi na terenu ali simulirani situaciji dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda in tehnične dokumentacije. Ob praktični nalogi se izvede tudi ustni zagovor naloge. Preverjanje traja največ 180 minut.


5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

DeležNačrtovanje

Upoštevanje konservatorske doktrine ter tehnične in konservatorske dokumentacije

 

 

 

10

Posnetek obstoječega stanja in ugotavljanje vzrokov poškodb

Priprava delovne risbe in (po potrebi) šablon

Načrtovanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu ter varovanja okoljaIzvedba

Ureditev delovnega mesta, orodij in pripomočkov za delo Zaščita elementov stavbe pred pričetkom del60

Pravilno in v pravilnem zaporedju izvajan delovni postopki:

-          Čiščenje ometov in arhitekturnih členov

-          Popravila poškodovanih zidov in ometov

-          Saniranje vlage v zidovih

-          Utrjevanje in dopolnjevanje ometov

-          Zidanje in dopolnjevanje kamnitih, opečnih in mešanih zidov

-          Sanacija apnenih ometov in izdelava historičnih ometov

-          Izdelava vlečenih profilov iz ometa

Uporaba sredstev za delo skladno s tehnično-tehnološkimi pravili

Skladnost izdelka z načrtom

Ureditev delovnega mesta po končanem delu in sortiranje odpadkovDokumentacija

 

Tehnična popolnost in kakovost delovne skice

Vsebinska in tehnična popolnost dokumentiranja izvedenih del

 

10

 


Zagovor

Predstavitev izdelka:

·         Problematika posega

·         Utemeljitev uporabe materialov, delovnih sredstev in tehnoloških postopkov

·         Utemeljitev izvajanja ukrepov varnosti in zdravja pri delu in varovanja okolja


20

 

100

 

Izločilna merila

 • nepravilna izbira, priprava in uporaba materialov in pripomočkov
 • prekoračitev svojih poklicnih kompetenc
 • poseganje v objekt kulturne dediščine ali njegov segment brez nadzora pooblaščene osebe
 • nesodelovanje s sorodnimi poklici in z drugimi strokovnjaki
 • kršenje predpisov in konvencij, ki urejajo varovanje kulturne dediščine

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(V)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • možnost opravljanja zidarskih del v delavnici ali na gradbišču, kadar je to mogoče

 • restavratorsko orodje in pribor
 • zidarsko ročno orodje in stroji
 • pribor za fotodokumentiranje
 • osnovni, pomožni in restavratorski materiali
 • možnost izvajanja simulacij: vzrokov in stopenj poškodovanosti zidarskih elementov; historičnih načinov obdelave in vgrajevanja; ročnega in strojnega izdelovanja; obdelave in montaže; zaščite zidarskih elementov v vseh delovnih fazah; čiščenja in vzdrževanja; izdelave kopij zidarskih elementov

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom, ki ureja Nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima:

  • en član univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje)  s področja arhitekture ali restavratorstva ali gradbeništva ali zgodovine umetnosti  z opravljenim strokovnim izpitom za varstvo kulturne dediščine ter 10-letnimi delovnimi izkušnjami na področju restavratorstva in
  • en član najmanj srednjo poklicno izobrazbo v programu Zidar/zidarka in 10-letne delovne izkušnje na področju zidarstva na objektih kulturne dediščine ali univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje)  s področja restavratorstva in 5 let delovnih izkušenj s področja zidarstva na objektih kulturne dediščine ter
  • en član univerzitetno izobrazbo ali magisterij (diploma druge stopnje) s področja arhitekture ali najmanj višjo strokovno izobrazbo s področja gradbeništva z 10- letnimi izkušnjami na področju zidarstva na objektih kulturne dediščine.

  10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

  Ni časovne omejitve.

  11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

  Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
  pripravi objekt pred posegom obnove
  • odstranjuje sekundarne konstrukcije, omete, obloge ali segmente stavbe brez povzročanja poškodb na originalu
  • čisti originalne segmente objekta stavbne dediščine brez povzročanja poškodb
  • sproti opazuje in opozarja na posledice čiščenja
  • zaveda se možnih škodljivih posledic različnih metod in nepravilne izvedbe čiščenja
  čiščenje ometov:
  • načrtuje in pojasni postopek čiščenja
  • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
  • ugotovi poškodbe in jih pojasni
  • pripravi del fasade ter zaščiti originalne elemente in stavbno pohištvo
  • odstranjuje sekundarne plasti ometov
  • dokumentira vse faze postopka
  • sortira odpadke in uredi delovno mesto

  čiščenje arhitekturnih členov:
  • načrtuje in pojasni postopek čiščenja
  • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
  • ugotovi originalne obdelave
  • zaščiti originalne dele in stavbno pohištvo
  • podpre ogrožene dele
  • odstranjuje sekundarne elemente po plasteh
  • dokumentira vse faze postopka
  • sortira odpadke in uredi delovno mesto
  popravlja poškodbe grajenih konstrukcij
  • pozna lastnosti in tehnologije nadomestnih sanacijskih materialov
  • utrjuje grajene konstrukcije (temelji, zidovi, stropne konstrukcije ...) v kamnu, opeki, betonu in armiranem betonu
  • izvaja podporne konstrukcije in statične ojačitve
  • sanira vlago na objektu (izdeluje klasične in zračne drenaže, injektira, vstavlja hidroizolacije …)
  • pripravi in vgrajuje sanacijske materiale
  • izdeluje zidarske podlage za tlake (notranje in zunanje)
  • vzidava stavbno pohištvo, kovaške in mizarske izdelke

  Pripravljanje sanacijskega posega - ogled izbranega neobnovljenega objekta:  
  • ugotavlja tehnologije gradnje
  • ugotavlja poškodovana mesta
  • ugotavlja vzroke poškodb (vlaga, stanje temeljev, potresne poškodbe, izvedba in stanje stropov, ostrešja, kritine ...) in stopnje poškodovanosti
  • izdela predlog sanacije za posamezne segmente (odstranjevanje vlage, statična sanacija, vrsta kritine, ometi ...)
  • dokumentira stanje

  čiščenje kamnitega zidu, zapiranje razpok, stičenje:
  • načrtuje in pojasni postopek čiščenja
  • pripravi delovno mesto, pri čemerupošteva ukrepe za varno in zdravo delo
  • določi poškodbe oz. razpoke v kamnitem zidu
  • odstrani nečistoče s površine zidu
  • odpira razpoke, pripravi podlago na ometavanje
  • ometava, zapira razpoke v zidu
  • dokumentira vse faze postopka
  • sortira odpadke in uredi delovno mesto

  saniranje vlage, vgrajevanje sanacijskih materialov:
  • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
  • pripravi zid, odstrani slabe dele
  • stiči poškodovani zid, pripravi podlage
  • nanaša sanacijski omet za osuševanje zidu
  • dokumentira vse faze postopka
  • sortira odpadke in uredi delovno mesto

  saniranje ometov:
  • načrtuje in pojasni postopek dela
  • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
  • pripravi del zidu za nanos ometa
  • pripravi ustrezne malte za podložni /finalni apneni omet
  • nanaša apneni omet - obrizg in grobi zaribani omet
  • dokumentira vse faze postopka
  • sortira odpadke in uredi delovno mesto
  popravlja poškodbe in vgrajuje manjkajoče dele zidanih elementov
  • zida s kamnom in opeko (zidove, oboke, loke, kupole, vence, stebre, dimnike …) v tradicionalnih zidarskih tehnikah
  • dopolnjuje manjkajoče zidane elemente v tradicionalnih zidarskih tehnikah
  • dopolnjuje manjkajoče betonske in armiranobetonske elemente
  • pripravlja tradicionalne gradbene malte
  • izvaja tradicionalne tehnike stičenja vidnih zidanih struktur  
  • zaveda se posledic nepravilnih postopkov popravljanja poškodb
  zapiranje razpok in stičenje kamnitega ali opečnega zidu:
  • načrtuje in pojasni postopek dela
  • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
  • določi poškodbe - razpoke v kamnitem ali opečnem zidu
  • odstrani nečistoče s površine zidu
  • odpira razpoke, priprava na ometavanjeometava, zapira razpoke v zidu
  • izdela stičenje opeke/kamna po vzoru originalne obdelave s pripravo ustrezne malte
  • dokumentira vse faze postopka
  • sortira odpadke in uredi delovno mesto

  riprava tradicionalnih gradbenih malt:
  • izbere ustrezno orodje in pojasni postopek dela
  • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
  • seje pesek in pripravi ustrezne mešanice
  • oceni kakovost apna, izvede pasiranje za pripravo fine malte
  • pripravi sestavine v pravilnih razmerjih, pripravi mešanice
  • pojasni ustrezne gostote malte

  zidanje kamnitega, opečnega ali mešanega zida:
  • načrtuje in pojasni postopek dela
  • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
  • izbere ustrezna originalna in nadomestna osnovna in pomožna orodja in materiale
  • ugotavlja vrste malt
  • pripravi malte za zidanje
  • dozida kamnit/opečni ali mešan zid po vzoru originalnega dela
  • dokumentira vse faze postopka
  • sortira odpadke in uredi delovno mesto

  popravlja poškodbe in izvaja historične omete, profilacije in enostavne štukature
  • pozna tehnike ometavanja fasad in notranjosti
  • pripravlja tradicionalne malte za ometavanje
  • izdeluje omete v historičnih tehnikah
  • utrjuje in dopolnjuje omete
  • izdeluje podkonstrukcije profilacij
  • popravlja in izvaja profilacije iz ometa
  • utrjuje in dopolnjuje enostavne štukature
  • pozna lastnosti in uporabo materialov za zaščito ometov
  izdelava historičnih ometov:
  • načrtuje in pojasni postopek dela
  • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
  • izbere agregate in pripravi ustrezne malte iz gašenega apna
  • izdela replike ometov po vnaprej pripravljenih vzorcih – enoslojni likan omet, večslojni omet, zariban omet, obrizg ...
  • dokumentira vse faze postopka
  • sortira odpadke in uredi delovno mesto

  utrjevanje in dopolnjevanje ometov:
  • načrtuje in pojasni postopek dela
  • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
  • odstrani nečistoče s površine zidu
  • ugotavlja vrste malt in pripravi ustrezne malte iz gašenega apna
  • pripravi mesta za dopolnitev ometa, obšiva original
  • izdeluje dopolnitve ometa
  • izenačuje površine
  • dokumentira vse faze postopka
  • sortira odpadke in uredi delovno mesto

  izvajanje profilacij iz ometa (simulacije v delavnici, pripravljena stena in šablone):
  • načrtuje in pojasni postopek dela
  • pripravi delovno mesto, pri čemer upošteva ukrepe za varno in zdravo delo
  • pripravi vodila
  • vleče profil
  • finalizira površine
  • dokumentira vse faze postopka
  • sortira odpadke in uredi delovno mesto

  12. Literatura, strokovno gradivo

  • Fister, Peter in sod.: Boh-Pečnik Nuša, Deu, Živa, Kavčič, Mateja, Lah, Ljubo: Arhitekturna identiteta 1., 2.
  • Fister, Peter: Umetnost stavbarstva na Slovenskem. DZS, Ljubljana, 1984.
  • Fister, Peter: Obnova in varstvo kulturne dediščine. Partizanska knjiga, Ljubljana, 1979.
  • Deu, Živa: Stavbarstvo slovenskega podeželja, značilno oblikovanje stanovanjskih hiš. Kmečki glas, Ljubljana, 2001.
  • Kregar, Rado: Naše stavbno gradivo. Naš dom, Ljubljana, 1946.
  • Kavčič, M. et.al.: Stavbna dediščina, Vračanje izvirnih podob: restavratorski posegi, str. 37-47. Ljubljana, 2004.
  • Kavčič, M.: Obnove fasad in vrednost pristnega.. Spomeniškovarstveni razgledi, Ljubljana, 2006.
  • Deu, Živa et. al.: Identiteta hiš na Koroškem. Slovenj Gradec, 2009.
  • Gruber, Brandner et.al.: Brezmejna doživetja stavbne dediščine Avstrijska Koroška-Gorenjska, Stavbna dediščina in kultura bivanja v Karavankah. Kranj, 2012; dostopno na: http://www.zvkds.si/media/images/publications/STAVBNA_DEDISCINA_-_prirocnik.pdf
  • Kavčič, M.: Tehnologija apna za izvedbo fasad. dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/restavratorski-center/metode-in-tehnologije/predstavitev-metod-in-tehnologij/ [20. 6. 2015]
  • Benedejčič, B. et. al.: Kraška hiša. Priročnik za prenovo. Komen, 2012; dostopno na: http://www.zvkds.si/media/images/publications/PRIROCNIK_KRASKA_HISA.pdf [20. 6. 2015]
  • Žagar, K. et.al.: Tradicionalne rokodelske veščine: priročnik standardiziranih programov prenosa tradicionalnih rokodelskih znanj Celovec, 2013.
  • Varstvo kulturne dediščine, dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/[20. 6. 2015]
  • Orbanič, B. et.al.: Priročnik za suhogradnjo???. ZVKDS; dostopno na: http://www.zvkds.si/media/images/publications/SUHOGRADNJA_PRIROCNIK.pdf [20. 6. 2015]
  • Nasveti za lastnike, dostopno na: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/nasveti-za-lastnike/ [20. 6. 2015]


  13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

  • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
  • Igor Peršolja, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
  • Elena Simeonov, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
  • Aleksandra Bernot, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
  • Ivan Novak, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
  • Koordinatorica pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Kunčič Krapež, CPI

  14. Delovna skupina za revizijo Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti
  • Jožef Drešar, Gnom, d. o. o.
  • Maja Štembal Capuder, Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana
  • Dušan Štepec, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
  • Mateja Hafner Dolenc, Združenje zgodovinskih mest Slovenije
  • Živa Deu, Fakulteta za arhitekturo
  • Mateja Kavčič, JZVKDS, Restavratorski center Slovenije
  • Koordinatorica: Barbara Kunčič Krapež, CPI

  Vaš brskalnik je zastarel!

  Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.