Poklicni standard

Naziv:

Častnik / častnica krova

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

3.2.2015

Predhodniki:

Častnik/častnica krova (84000061)

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Častnik / častnica krova (38711770)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti in kontrolira lastno delo ter delo drugih
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. načrtovati, voditi in manevrirati ladjo v vseh okoliščinah plovbe pod nadzorom poveljnika
 4. reagirati in sprejemati odločitve ob primeru navigacijskih nevarnostih, stiski na morju in izrednih razmerah v sodelovanju s poveljnikom
 5. izvajati stalne morske in ladijske straže
 6. določati in ocenjevati položaj ladje z uporabo astronomskih navigacijskih teles, analognih in sodobnih elektronskih navigacijskih pripomočkov
 7. predvidevati in upoštevati spremenljive vremenske razmere plovbe ter sproti opazovati in sporočati stanje vremenskih podatkov obalnim meteorološkim centrom
 8. skrbeti za ravnanje s tovorom, njegovo zlaganje in hrambo ter varen prevoz med pristanišči natovarjanja in iztovarjanja  tovora
 9. zagotavljati zaloge za zdravstveno oskrbo ter vzdrževati opremo za reševanje in obstanek, sredstva za gašenje požara ter ostale sisteme za varnost
 10. uporabljati ladijsko strokovno terminologijo v slovenskem in angleškem jeziku ter komunicirati s pomočjo sredstev ladijske komunikacije
 11. zagotavljati kakovost svojega dela in dela drugih v skladu s pomorskimi predpisi ter prenašati strokovna znanja na nove sodelavce
 12. zagotavljati lastno varnost ter spremljati in nadzorovati izpolnjevanje predpisov in ukrepov za zagotovitev varnosti človeških življenj na morju ter varstva morskega okolja
 13. izvajati medicinsko prvo pomoč na ladji


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira lastno delo in delo drugih
 • načrtuje in organizira lastno delo
 • daje delovna navodila podrejenim na ladji
 • analizira opravljeno lastno delo in delo skupine
 • optimizira človeške vire, delovna sredstva in sredstva za delo na ladji
 • upravlja in uporablja ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja za potrebe lastnega dela in dela drugih

 • pozna metode organizacije in načrtovanja aktivnosti osebja na ladji
 • pozna pravila ter standarde organizacije dela na ladji
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi pripomočke za delo
 • preveri, ali so orodja in materiali za delo v brezhibnem stanju
 • prevzema in analizira različne informacije in tehnično dokumentacijo
 • zbira različne informacije in tehnično dokumentacijo
 • pregleda ustreznost navigacijskih kart in publikacij
 • pregleda delovanje navigacijskih pripomočkov in sredstev komunikacije
 • pridobi in preveri ostale potrebne informacije in podatke
 • uporablja papirnate navigacijske karte, sistema ECS in ECDIS
 • vzdržuje računalniško in programsko opremo

 • pozna najrazličnejše navigacijske knjige in publikacije
 • pozna vsa sredstva ladijskega komuniciranja
Operativna dela določa in ocenjuje položaj ladje z uporabo astronomskih navigacijskih teles, analognih in sodobnih elektronskih navigacijskih pripomočkov
 • opazuje z astronomskimi navigacijskimi telesi
 • opazuje obalne navigacijske oznake in karakteristične oblike ter uporablja primerne navigacijske karte v papirni in elektronski obliki, obvestila za pomorščake ter druge priročnike, ki povečujejo verodostojnost dobljenih rezultatov
 • uporablja metode za zmanjšanje ali popolno odpravo napak, ki vplivajo na točnost položaja
 • načrtuje plovbo
 • sprotno spremlja položaj ladje z najmanj dvema neodvisnima metodama določanja položaja
 • uporablja kompas (magnetnega, žiro ali elektronskega)
 • ugotavlja, ocenjuje in upošteva napake kompasa
 • zaznava in določa napake kompasov v uporabi
 • skrbi za varnost plovbe z zagotavljanjem uporabe sodobnih navigacijskih pripomočkov (radarske naprave in avtomatskih radarjev ARPA, ECS, ECDIS)
 • upošteva omejitve, napake, možna odstopanja, zamenjavo ali nerazumevanje dobljenih podatkov
 • vodi taktično plovbo z uporabo radarja pod nadzorom poveljnika
 • upravlja sistem za avtomatsko identifikacijo plovil pod nadzorom poveljnika
 • uporablja pridobljene podatke za varno manevriranje in vodenje ladje

 • pozna obalne navigacijske oznake in karakteristične oblike ter metode za zmanjšanje ali popolno odpravo napak, ki vplivajo na točnost položaja
 • pozna načela napak magnetnega kompasa
 • razume bistvene sestavine naprav, ki uporabljajo podatke glavnega žirokompasa
 • pozna postopke vzdrževanja in nadzora napak kompasa.
 • pozna postopke pravilne uporabe sodobnih navigacijskih pripomočkov
 • pozna vodenje slepe navigacije
 • pozna ocene in razume dobljene podatke za preprečevanje trčenja
predvideva in upošteva spremenljive vremenske razmere plovbe
 • bere, razume in uporablja sinoptične podatke
 • prognozira vreme
 • zbira določene vremenske informacije ter sklepa na podlagi le-teh
 • skrbi za zbiranje in posredovanje vremenskih podatkov meteorološkim centrom
 • načrtuje meteorološko plovbo
 • izračuna in uporablja napovedi bibavice ter tokov

 • pozna klimatske, globalne in lokalne vremenske posebnosti
 • pozna oceanske in lokalne morske tokove ter spremembe, ki se pojavijo zaradi vremena
 • razume vremenske slike, ki jih pridobi z weatherfaksom
 • pozna naravo vremenskih pojavov, kot so fronte, cikloni in anticikloni, tropski cikloni, toplotne in druge nevihte
 • pozna najvarnejše izogibanje nevarnim predelom zaradi hudih vremenskih razmer
vodi in manevrira ladjo s500 BT ali več v vseh razmerah plovbe pod nadzorom poveljnika
 • zagotavlja varnost plovbe na odprtem morju
 • vodi plovbo v zimskih razmerah in ukrepa med plovbo na področjih, kjer se nabira led na nadgradnji
 • izogiba se trčenjem na morju
 • manevrira z ladjo v nizki vodi, uporablja metode konstantne hitrosti obračanja
 • manevrira ob prihodu na pilotsko postajo in ob prevzemanju ali odhodu pilota
 • manevrira ob mimohodu ladij
 • vodi plovbo v bližini področij z gostim prometom
 • manevrira ob privezu in odvezu ladje z uporabo vlačilcev ali brez njih v vseh vremenskih razmerah in ob vplivih tokov
 • manevrira pri zasidranju ladje
 • manevrira ob vplovitvi v suhi ali plavajoči dok
 • rokuje z daljinskim sistemom upravljanja ladijskega stroja in pomožnih strojev
 • ob nevarnostih trčenj ukrepa v skladu s pravilnikom v vseh situacijah, in to pravočasno, odločno in kot dober pomorščak
 • izbira sidrišča (dno) in pozna postopke sidranja z enim ali dvema sidroma

 • pozna mednarodne in domače predpise ter standarde za vodenje plovbe
 • pozna spričevala in dokumentacijo, ki jih ladja mora imeti, ve, kako jih pridobi, ter pozna njihovo veljavnost
 • pozna odgovornosti in zahteve iz Mednarodne konvencije za vodne linije
 • temeljito pozna vsebino, uporabo in namen Mednarodnega pravilnika za preprečevanje trčenj na morju
 • pozna vplive dna in reakcije ladje na ukaze krmila v nizki vodi
 • pozna vpliv morskega dna, poskakovanja in valjanja v nizki vodi
 • pozna vpliv toka in vetra v nizki vodi
 • pozna metode plovb v ozkih prehodih, prelivih, zalivih in zatokih
 • pozna metode plovbe po kanalih in rekah
 • pozna varno oddaljenost, vpliv vremena in stanja višine vode ter prisotnosti valov ob prihodu na pilotsko postajo in ob prevzemanju ali odhodu pilota
 • pozna medsebojni vpliv ladij ob mimohodu
 • pozna vpliv bližine bočnega korita (efekt kanala)
 • pozna medsebojni vpliv vlačilca in ladje
 • pozna delovanje pogonskega stroja ter krmila
 • pozna postopke in zahteve za manevriranje na sidrišču
 • pozna vpliv oranja (popuščanja) sidra, reševanje zapletenih sider
 • razume in razlikuje podatke v knjigi manevrskih lastnosti (pilotcard), zaustavno pot, hitrost in krožnico obračanja, polmer krožnice obračanja pri različnih odklonih krmila in različnih hitrostih
 • razume vplive in nevarnosti zaradi premčnega in krmnega vala
 • pozna postopke vodenja plovbe v področjih, nevarnih zaradi ledenih polj in ledenih sant
 • temeljito pozna omejitve in zmožnosti upravljanja z glavnim pogonskim strojem
 • pozna postopke in omejitve uporabe pomožnih strojev na ladji
reagira ob navigacijskih nevarnostih, stiski na morju in izrednih razmerah v sodelovanju s poveljnikom
 • sodeluje s poveljnikom pri vodenju ladje v slabem vremenu
 • sodeluje s poveljnikom pri manevriranju, ko se krmari v sili
 • izvaja postopke reševanja in iskanja ljudi na morju
 • uporablja rešilne in reševalne čolne v slabem vremenu
 • prevzema ponesrečence s splavov in rešilnih čolnov na ladjo
 • uporablja IMO-postopke in navodila, ki jih določa Priročnik za iskanje in reševanje oseb na morju (MERSAR, IAMSAR)

 • pozna postopke in je sposoben rešiti nasedlo ladjo s pomočjo vlačilcev ali z lastnimi sredstvi
 • pozna in obvlada postopke ob trčenju ter takoj po trčenju
 • pozna postopke vzdrževanja plovnosti ladje ob prodoru vode
 • zna oceniti škodo, ki je nastala ob trčenju
 • pozna postopke ob vlečenju ali potiskanju, kadar je to nujno
 • pozna lastnosti in posebnosti ladje, ki se rešuje
 • temeljito pozna opremo za reševanje in preživetje ljudi na morju
 • pozna sisteme in načine preventive, obveščanja in gašenja ob požaru na ladji
 • pozna ukrepe za zaščito posadke in ladje v izrednih razmerah
izvaja stalno morsko in ladijsko stražo
 • izvaja stalne morske in ladijske straže

 • temeljito pozna vsebine, uporabo in namen ladijske straže
skrbi za upravljanje s tovorom, za njegovo zlaganje in hrambo ter varen prevoz med pristanišči natovarjanja in iztovarjanja tovora
 • načrtuje varno nakladanje, shranjevanje med potovanjem ter razkladanje tovora in skrbi za vse to
 • nadzira vzdolžno in prečno stabilnost in obremenitve ladje
 • izračunava in preprečuje nevarnosti zaradi vpliva nepravilnega zlaganja, balastiranja in razkladanja na obremenitve ladijske konstrukcije
 • pripravlja kalkulacije in jih posreduje poveljniku
 • na podlagi kalkulacij se pod nadzorom poveljnika odloča o načinu natovarjanja (zaradi varnega izplutja in priplutja ladje v pristanišče z omejenim vgrezom)
 • nadzira brezhibnost tovora in opreme za privezovanje tovora po normativih kode za varno zlaganje in zavarovanje tovora
 • izračuna stabilnost ladje ter namesti mase tako, da bo ladja plula varno
 • izračuna trim ter postavi ladjo na željeni ugrez

 • pozna temeljna pravila ladijske konstrukcije, teorijo vplivov dejavnikov na vzdolžno stojnost in uravnoteženost ter potrebne ukrepe za ohranjanje le-te
 • pozna vplive na uravnoteženost in stabilnost ladje ob poškodbi trupa in zalitju ladijskih prostorov ter ukrepe, ki jih mora sprejeti
 • pozna IMO-priporočila v povezavi s stabilnostjo ladje
 • pozna Mednarodne standarde, pravila in dogovore za varno ravnanje, shranjevanje, pričvrščevanje in prevoz blaga
 • pozna vpliv nakladanja oziroma razkladanja tovora na trim, nagib in stabilnost ladje
 • pozna obremenitve, ki delujejo na ladjo, ter zna zmanjševati njihov vpliv
Administrativna dela vodi ladijsko administracijo
 • pripravlja poročila in jih usklajuje z zahtevami
 • vodi ladijski dnevnik in ostale dnevnike
 • vodi kontrolne liste in priročnike
 • ureja in arhivira tehnično dokumentacijo
 • izpolnjuje delovno dokumentacijo

 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna ustrezno ladijsko dokumentacijo
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost svojega dela in dela drugih
 • deluje v skladu s predpisi o standardih, ki so v rabi za vodenje plovbe
 • kontrolira in ocenjuje lastno deloter kvaliteto dela drugih
 • izvaja nadzor nad opravljenimi deli
 • izboljšuje postopke lastnega dela in dela drugih
 • ustrezno ukrepa za odpravo napake v najkrajšem času
 • časovno optimira delovne procese
 • usklajuje in predlaga spremembe knjige kakovosti varnega vodenja na ladji

 • pozna mednarodne in domače predpise ter standarde za vodenje plovbe
 • pozna spričevala in dokumentacijo, ki jih ladja mora imeti, ve, kako jih pridobi, ter pozna njihovo veljavnost
 • pozna odgovornosti in zahteve iz mednarodnih konvencij, dogovorov in tehniških standardov
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti
 • pozna standardne postopke dela
prenaša znanja s področja ladijske stroke na nove sodelavce
 • izvaja mentorstvo pri praktičnem in dopolnilnem izobraževanju na ladji
 • uvaja, uči in nadzoruje novosprejete sodelavce
 • pri uvajanju dijakom in študentom praktično prikazuje postopke in posege dela
 • po potrebi izdela oceno pripravnika
 • motivira posameznika za sodelovanje
 • ocenjuje kandidatovo znanje

 • zna načrtovati in izvajati praktično usposabljanje dijakov, študentov in novosprejetih sodelavcev
 • pozna načela komuniciranja med posamezniki in v skupini
 • pozna potek učnega procesa
 • pozna cilje  in  metode usposabljanja v stroju ladje
Vzdrževanje in popravila vodi preskrbo in zaloge za nudenje zdravstvene oskrbe na ladji
 • vodi ladijsko lekarno in pripadajočo administracijo
 • organizira in pregleduje preskrbo ter zaloge za nudenje zdravstvene oskrbe na ladji
 • preverja usklajenost zalog za nudenje zdravstvene oskrbe z ustreznimi predpisi
 • uporablja mednarodne zdravstvene publikacije

 • pozna Mednarodni zdravstveni priročnik za ladje
 • pozna Mednarodni signalni kodeks, poglavje iz zdravstvene pomoči
 • pozna mednarodne in domače predpise, ki določajo sredstva za nudenje zdravstvene oskrbe na ladjah
vzdržuje brezhibno stanje opreme za reševanje in obstanek, sredstva za gašenje požara ter ostale sisteme za varnost
 • vzdržuje opremo, pomembno za varnost ljudi na morju
 • vzdržuje opremo za preprečevanje onesnaževanja morja
 • vodi pripadajočo administracijo
 • vodi postopke za preprečevanje onesnaževanja
 • vodi postopke ob izlitju tekočih naftnih snovi ali derivatov
 • temeljito pozna predpise iz obveznosti opreme ter naprav za reševanje ljudi (SOLAS)

 • pozna ukrepe o omejevanju škode na ladji po požaru, eksploziji, trčenju ali nasedanju
 • pozna postopke za preprečevanje onesnaževanja
 • pozna postopke ob izlitju tekočih naftnih snovi ali derivatov

nadzoruje delovanje ladje
 • ugotavlja nepravilnosti pri delovanju ladje ter pravilno ukrepa

 • pozna vso opremo in naprave, ki služijo za nadzor in delovanje ladje
 • pozna osnove postopkov in tehnologije strojev na ladji
Komunikacija komunicira s pomočjo sredstev ladijske komunikacije
 • pošilja sporočila na podlagi navodil in po običajih za javljanje
 • uporablja vsa komunikacijska sredstva v sistemu GMDSS
 • sporazumeva se z ladjami in letali v stiski ali med vlečenjem ladje
 • uporablja angleško ladijsko strokovno terminologijo
 • komunicira z različnimi sredstvi ladijske komunikacije
 • oddaja klice v stiski, na vse načine

 • pozna vsa komunikacijska sredstva v sistemu GMDSS

komunicira z ljudmi na ladji
 • profesionalno komunicira s posadko, potniki in ostalimi ljudmi na ladji
 • vodi skupine pri različnih opravilih
 • obvešča poveljnika ladje o nesrečah in delovnih poškodbah ter splošno o neupoštevanju varnostnih predpisov
 • uspešno komunicira v težavah in stiskah na ladji
 • motivira posameznika za sodelovanje

 • pozna učinkovito in skupinsko delo na poveljniškem mostu
 • pozna načela komuniciranja med posamezniki in v skupini
Varovanje zdravja in okolja zagotavlja lastno varnost ter skrbi za varnost in zaščito človeških življenj ter zaščito morskega okolja
 • seznanja novosprejete ali premeščene delavce, člane posadke krova, stroja z razmerami na ladji in na delovnem mestu, predpisanimi varnostnimi ukrepi ipd.
 • spremlja skrb za osebe na ladji
 • izvaja postopke za preprečevanje onesnaženja morskega okolja z ladje
 • ocenjuje usklajenosti z določili pravnih in tehničnih predpisov (mednarodnih pravnih norm, dogovorov in konvencij)

 • pozna odgovornosti in zahteve iz Mednarodne konvencije za zaščito človeških življenj
 • pozna odgovornosti in zahteve Mednarodne konvencije za preprečevanje onesnaženja morja z ladje
 • pozna zahteve pomorske zdravstvene izjave ter Mednarodnega zdravstvenega pravilnika
 • pozna odgovornosti, ki izhajajo iz mednarodnih inštrumentov, ki se nanašajo na varnost ladje, potnikov, posadke in tovora
 • pozna nacionalno zakonodajo za uresničevanje mednarodnih sporazumov in konvencij
 • pozna navodila za prvo pomoč pri poškodbah z nevarnimi snovmi
zagotavlja varnost pri prevozu nevarnega tovora
 • skrbi za prevoz nevarnih, tveganih in škodljivih tovorov
 • skrbi za varnostne ukrepe med prevozom nevarnih tovorov
 • skrbi za dokumentacijo za prevoz nevarnih tovorov
 • pozna mednarodne predpise, normative, kodekse in priporočila za prevoz nevarnih tovorov
 • pozna Mednarodni pomorski kodeks za nevarne tovore (IMDG) ter kodeks za varno ravnanje za trde razsute tovore (BC Code)
skrbi za higieno na ladji
 • skrbi za čistočo in urejenost delovnih ter bivalnih prostorov
 • skrbi za zdravstveno preventivo ljudi na ladji
 • nadzoruje hrano in vodo

 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu na ladji
 • pozna higienske standarde, predpise in priporočila
nudi prvo pomoč
 • ukrepa ob nesreči pri delu
 • nudi prvo pomoč poškodovanim in obolelim osebam
 • neguje bolnike in vodi negovanje bolnikov
 • uporablja inštrumente v ladijski ambulanti
 • uporablja zdravniška navodila po radio zvezi

 • pozna postopke izvajanja prve pomoči
 • pozna navodila za prvo pomoč pri poškodbah z nevarnimi snovmi

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Igor Ravnikar, Splošna plovba
 • Peter Ivanež, Splošna plovba
 • Marijan Tončič, Srednja pomorska šola
 • Rok Sorta, kapitan dolge plovbe, Srednja pomorska šola
 • Timothy Šuc, dipl. inž., Srednja pomorska šola
 • Franc Rozina, Srednja pomorska šola

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Peter Ivanež, Splošna plovba, d. o. o.
 • Igor Ravnikar, Splošna plovba,  d. o. o.
 • Boris Vidmar, Splošna plovba, d. o. o.
 • Vladimir Repič, Splošna plovba, d. o. o.
 • Arturo Steffe, Uprava RS za pomorstvo
 • Jadran  Klinec, Uprava RS za pomorstvo
 • Andrej Utenkar, Sindikata Pomorščakov Slovenije
 • Marijan Tončić, Gimnazija in elektropomorska šola
 • Edvard Roškar, Gimnazija in elektropomorska šola
 • Albin Železnik, Gimnazija in elektropomorska šola
 • Robert Stegel, Gimnazija in elektropomorska šola
 • Boštjan Šuhelj, Gimnazija in elektropomorska šola
 • Darjan Jagnjič, poveljnik v pokoju


Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.