Poklicni standard

Naziv:

Izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje (58200061)

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje (38667770)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. bere tehnično dokumentacijo in skladno z njo načrtuje svoje delo,
 2. zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 3. dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 4. pri sporazumevanju z različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 5. uporablja sodobno komunikacijsko tehnologijo, uporablja računalniško opremo in programska orodja, ki jih potrebuje pri svojem delu,
 6. vzdržuje delovna in varovalna sredstva,
 7. montira suhomontažne elemente in vgrajuje izolacijske materiale,
 8. izvaja zaključna suhomontažna dela,
 9. izvaja popravila suhomontažnih sistemov,
 10. obračunava izvedena suhomontažna dela.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo skupine
 • zbere in samostojno interpretira informacije o načrtovanem delu pridobljene iz različnih virov (ogledi, navodila za delo, tehnična in projektna dokumentacija …)
 • ugotovi tehnične in tehnološke zahteve
 • organizira delo manjše skupine
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • pozna organizacijo gradbišča

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • izbere primerno orodje in pripomočke za varno delo
 • določi vrsto in količino materialov skladno z normativi
 • določi transportne poti in ugotovi druge značilnosti delovnega prostora
 • organizira in izvaja horizontalni ter vertikalni transport materiala
 • postavi enostavne delovne in zaščitne odre
 • razume in uporablja tehnično dokumentacijo
 • pozna vrste in osnovne lastnosti materialov za suhomontažno gradnjo
 • pozna kompatibilnost gradbenih materialov
 • pozna pravila sestavljanja plošč za oblaganje suhomontažnih elementov
 • pozna pomen stroškov življenjske dobe materialov  (Life Cicle Costing), ki jih uporablja pri svojem delu in njihov vpliv na trajnost izdelka
 • pozna učinek uporabljenih   delovnih orodij in sredstev na okolje
 • pozna uporabo in zaščito materialov za suhomontažno gradnjo
 • pozna vlogo, položaj v objektu in način izvedbe posameznega gradbenega elementa
 • pozna tehnike in pravila merjenja
 • pozna osnovne zakonitosti obdelave in sestavljanja suhomontažnih elementov
 • pozna osnove tehničnega risanja
 • pozna osnove kalkulacij za suhomontažne sisteme

Operativna dela vgrajuje suhomontažne stene
 • zariše položaj predelne stene v prostoru
 • postavi ustrezno leseno ali kovinsko podkonstrukcijo
 • uravnava navpičnost  podkonstrukcije
 • steno obloži z ene strani z ustrezno oblogo
 • položi ustrezno toplotno - zvončno izolacijo
 • položi inštalacijske cevi (po potrebi)
 • steno obloži z druge strani z ustrezno podlago
 • izdela ustrezne diletacije predelnih sten
 • montira podboje in krila stavbnega pohištva v suhomontažne stene
vgrajuje stropne obloge in spuščene strope
 • zariše položaj stropa v prostoru
 • uravnava višine
 • montira kovinsko podkonstrukcijo na nosilno ali strešno konstrukcijo
 • montira obešala
 • izravnava podkonstrukcijo
 • položi toplotno izolacijo in parno zaporo
 • izdela ustrezne diletacije stropov
 • izdela večnivojske kaskade
 • montira obloge ali stropna polnila
 • montira kovinske kasetne ali lamelne strope
 • montira stropne obloge s plošč različnih materialov (mineralna vlakna, mavec …)
 • izdela odprtine v stropni oblogi za vgradnjo inštalacijskih elementov (inštalacijske cevi, doze …)
 • upošteva pravila pritrjevanja oblog na podkonstrukcijo
 • pozna vrste profilov, iz katerih se izdela podkonstrukcija
 • pozna pravila za sestavljanje podkonstrukcij iz profilov in vlogo različnih profilov v podkonstrukciji
oblaga strešne konstrukcije
 • obdela odprtine za strešna okna ter kukrle oz. frčade/nadzidek
 • postavi podkonstrukcijo
 • položi toplotno izolacijo in izvede parno zaporo
 • montira obloge in špalete
izdela zidne obloge
 • zariše položaj obloge na gradbenem elementu (zid, steber …)
 • pripravi površino za oblaganje ali izdela in montira podkonstrukcijo
 • pripravi lepilno mešanico in jo nanese na podlago
 • montira oblogo iz mavca ali drugega materiala
položi suhe estrihe
 • uravnava površino z izravnalno maso
 • položi toplotno izolacijo
 • izdela stenske diletacije
 • montira suhi estrih

montira inštalacijske zidove
 • trasira oblogo jaškov in odprtin
 • postavi ustrezno kovinsko podkonstrukcijo
 • položi zvočno  izolacijo, hidroizolacijo in protipožarno zaščito
 • obloži inštalacijske jaške in odprtine
 • obloži jašek oz. odprtino s ploščami iz mavca ali drugega materiala
 • izdela odprtino in vgradi revizijska vratca
 • pozna pravila izdelave dvojne podkonstrukcije in dvojnega oblaganja z obložnimi ploščami

obdela spoje in zaključne površine
 • montira bandažni trak
 • zapolni prostor v stiku obložnih plošč z ustreznim kitom
 • brusi in izravnava kitane in stičene površine
 • izdela vogale s stičenjem plošč
 • montira zaščitne vogalne profile
 • pritrdi predizdelane štukature ali druge okrasne elemente na stene ali strope
 • izdela ustrezne izreze za montažo luči, zvočnikov itd.
 • odstrani odpadke in preostali material iz delovišča

izvaja sanacijska dela
 • pregleda tehnično dokumentacijo za suhomontažno gradnjo
 • pregleda suhomontažne elemente, kite in stike
 • oceni obseg dela in potrebnega materiala
 • označi elemente za zamenjavo
 • odstrani in zamenja poškodovane elemente
 • opravi zaključna suhomontažna dela
 • pozna načine suhomontažne gradnje
 • pozna vlogo suhomontažne gradnje pri gradnji novih in ohranjanju starih zgradb
obračunava izvedena suhomontažna dela
 • izmeri izvedena dela skladno z normativi in s pravili za obračun
 • vpiše in vriše izmere izvedenih del v knjigo obračunskih izmer
 • obračunava ali izdeluje situacije

Administrativna dela vodi osnove gradbenega dnevnika
 • zbira in pripravlja osnovne podatke o izvajanju del na delovišču
Komercialna dela posreduje posamezne podatke za elemente ponudbe
 • oceni možne stroške dela
 • oceni porabo časa in materiala na osnovi podatkov iz dokumentacije
 • pozna osnove obračunavanja delovnih ur
 • pozna osnove popisov del in predizmer za obračun del
 • pozna osnovne računske operacije
 • pozna normative dela in porabe materiala

Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost in kvantiteto dela skladno z normativi in drugimi predpisi
 • uporablja delovna sredstva in materiale skladno s  proizvajalčevimi navodili in tehnično dokumentacijo oziroma projektom
 • vizualno preverja kakovost materialov in elementov pred vgraditvijo
 • preverja natančnost meritev in oznak pred pričetkom del
 • racionalno porablja vire (naravni viri, energija,  materiali in drugi viriprostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • razume odnos med kratkoročnimi in dolgoročnimi koristmi in stroški za materiale in tehnike, ki jih uporablja pri svojem delu
 • razume vpliv  racionalne rabe materiala, časa in energije na finančno uspešnost svojega dela
 • pozna normative in predpise, vezane na izvajanje suhomontažne gradnje
 • pozna pogoje in zahteve za skladiščenje materialov za suhomontažno gradnjo
 • pozna pomen estetskega videza in funkcije izdelka
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • očisti in pregleda delovna in varovalna sredstva
 • izvede manjša popravila delovnih sredstev
 • ustrezno skladišči delovna sredstva
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav

Komunikacija komunicira s sodelavci
 • sprejema, razume in posreduje navodila o poteku dela
 • sprejema, razume in posreduje navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja tehnično izrazoslovje
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih in odnosih do sodelavcev
sporazumeva se z naročniki, strankami
 • posreduje želene informacije
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih in odnosih do strank
Varovanje zdravja in okolja opravlja delo tako, da ne ogroža sebe ali drugih na delovišču
 • pri delu uporablja zaščitna sredstva in opremo za varovanje zdravja pri delu
 • upošteva načela varstva pri delu na delovišču
 • pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev in naprav

varuje okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • razvršča in ustrezno ravna z gradbenimi odpadki
 • pozna predpise o varovanju okolja
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja
 • pozna vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Štefan Žemva, GZS
 • Janko Rozman, OZS
 • Franc Bogovčič, GPG Kadis
 • Milan Grudnik, Vegrad Velenje
 • Rasti Godler, Remont Celje
 • Marjan Žveplan, Gradnje Žveplan,  d. o. o.
 • Franci Koklič, ŠC Celje

Koordinatorica pri pripravi poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Anton Pugelj, Gnezdo, d. o. o.
 • Emil Jerkovič, s. p.
 • Franc Markovič, s. p.
 • Mitja Tome, s. p.
 • Iva Verbnik, Slovensko združenje za trajnostno gradnjo
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinatorici pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.