Poklicni standard

Naziv:

Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Izdelovalec/izdelovalka plastičnih kompozitnih izdelkov (37786480)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

 1. Sprejema, pregleda in razume tehnično dokumentacijo in skladno z njo dnevno načrtuje svoje delo po delovnih fazah.
 2. Zagotavlja kakovost in doseganje količinskih normativov proizvedenih izdelkov dnevno ter pri tem upošteva predpise, načela racionalne rabe energije, časa in materiala ter dobre poslovne običaje.
 3. Dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih ljudi (uporablja varovalna delovna sredstva in zaščitno opremo) v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja in skladno s tem prilagaja svoje delovanje delovnim nalogam.
 4. Pri sporazumevanju z  različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko ter vrednote podjetja.
 5. Pripravi in sortira tkanine, veziva in ostale materiale.
 6. Zbere in pripravi podatke ter osnovni in pomožni material za izdelavo kompozitov.
 7. Izdeluje delovne pripomočke z uporabo tehnične dokumentacije.
 8. Samostojno izdeluje kompozitne elemente, sestave, polizdelke in izdelke.
 9. Razrezuje in spaja kompozitne elemente.
 10. Površinsko obdeluje kompozitne elemente, sestave, polizdelke in izdelke.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema tehnično dokumentacijo od nadrejenega, jo pregleda in skladno z njo načrtuje svoje delo v okviru ekipe
 • sprejme in shrani navodila za delo in delovno dokumentacijo (načrt, kosovnica, tehnični opis, načrt laminacije)
 • prebere skico, tehnični načrt, kosovnice, tehnični opis, navodila za delo
 • izmeri dejanske dimenzije v realnem prostoru
 • izračuna ali oceni porabo izdelavnih materialov
 • prebere in  razume delovno dokumentacijo in si skladno z njo vizualizira (načrtuje) delo
Priprava dela oz. delovnega mesta določi postopek za individualno izdelavo elementa, sestava polizdelka, kompozitnega izdelka
 • uporabi predpisana delovna sredstva za izbrani postopek izdelave
 • uporabi predpisana orodja in pripomočke
 • preveri ustreznost in brezhibnost delovnih sredstev
 • namesti oz. preveri varnostne naprave
 • material in orodje transportira na delovno mesto
 • razvršča material in orodje glede na zahtevani delovni proces
 • upravlja s transportnimi sredstvi (vozički, dvigala ipd.) skladno s pravili in z navodili
 • uporablja zaščitne in varnostne naprave na strojih, orodjih in transportnih sredstvih skladno s pravili in z navodili
 • delovno mesto si prilagodi skladno z ergonomskimi načeli

Operativna dela zbere in pripravi material za izdelavo kompozitnih izdelkov na osnovi načrta laminacije
 • prepozna različne materiale tkanin in njihove tehnološke lastnosti ter jih loči med seboj
 • prepozna različna tkanja, jih loči med seboj in pozna njihove lastnosti
 • preveri skladnost šablone s tehnično dokumentacijo
pripravi in sortira kroje tkanin, veziva in pomožne materiale, jih ročno zlaminira in po potrebi vstavi v vakuumsko vrečo
 • kroji tkanino tako, da optimalno izkoristi material
 • označi in zariše kroj
 • pozna osnovne lastnosti veziv
 • pozna osnove masnih in volumskih mešalnih razmerij veziv in jih zna izračunati
 • pripravi vezivni material
 • pripravi tkanino za močenje
 • premoči tkanino
 • razreže tkanino glede na zarisane kroje
 • pravilno in vešče uporablja orodja za premočenje in laminacijo tkanine
 • laminira sloje tkanine
 • pozna osnovne lastnosti pomožnih materialov (polnila)
 • pozna postopke za pripravo pomožnih materialov na laminacijo
 • pripravi pomožni material
 • pozna osnove vakuumiranja
 • izdela vakuumsko vrečo in jo zatesni
 • vakuumira izdelek
 • pozna osnove utrjevanja kompozitnega izdelka
 • utrjuje izdelek tako, da postopno segreva izdelek s kalupom ali brez v peči in ohranja temperaturo določeno število ur
 • je seznanjen s postopkom infuzije
 • je seznanjen s postopkom gelcoat-iranja
 • je seznanjen z osnovami RTM-postopka
 • je seznanjen z osnovami dela v avtoklavu
 • je seznanjen z osnovami SPRINT-postopka

razrezuje in spaja kompozitne izdelke
 • upošteva zakonitosti rezanja kompozitnih izdelkov in razume vpliv odpadkov, ki pri rezanju nastanejo, na zdravje in okolje
 • uporablja vsaj dve tehnologiji rezanja kompozitnih izdelkov

 • izvrši končni razrez glede na dimenzije, predpisane na tehniški dokumentaciji
 • izdela ostale elemente glede na dimenzije in pozicije na tehniški dokumentaciji (izrezi, luknje ...)
 • pozna tehnologijo lepljenja in lastnosti vezivnih materialov
 • pravilno pripravi lepilni spoj
 • dolžinsko, širinsko in ploskovno lepi elemente
 • pozna tehnologijo brušenja kompozitov ter tehnološke lastnosti in uporabnost brusnih sredstev in izbere najbolj primernega za posamezni izdelek
 • brusi obdelovance z različnimi stroji za brušenje
površinsko obdeluje kompozitne elemente, sestave, polizdelke in izdelke
 • pripravi izdelek za končno obdelavo
 • uporablja različne tehnike nanašanja materialov za površinsko obdelavo
 • površinsko obdeluje kompozitne izdelke
 • pozna različne tehnologije površinske obdelave elementov
 • razlikuje sredstva za površinsko obdelavo po uporabnosti in tehnoloških lastnostih
 • pozna naprave za površinsko obdelavo kompozitnih izdelkov in njihovo delovanje

sestavlja in montira kompozitne izdelke in polizdelke
 • sestavlja kompozitne polizdelke
 • sestavlja kompozitne  izdelke
 • pozna tehnološko zaporedje sestave kompozitnih izdelkov
vzdržuje ter izvaja manjša in večja popravila kompozitnih izdelkov
 • vizualno ugotovi stanje elementa, sklopa oz. izdelka
 • izvaja manj zahtevna popravila polizdelkov in izdelkov
 • izvede postopek vzdrževanja (čiščenje, krpanje, zamenjava delov, površinska obdelava)
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela, kontrolira materiale in izdelke
 • oceni rezultat svojega dela ali izdelka s tem, da ga primerja s tehničnimi in tehnološkimi zahtevami
 • ugotovi morebitna odstopanja in napake ter njihove vzroke in če je mogoče, jih odpravi
 • spremlja dimenzijsko, količinsko, kakovostno ustreznost posameznih elementov ter izdelkov
 • kontrolira rezultate lastnega dela in dela skupine
 • skrbi za gospodarno ravnanje z materiali in delovnimi sredstvi
 • pozna metode in pogoje shranjevanja materiala in delovnih sredstev in jih ustrezno uporablja
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje in čisti delovna sredstva
 • pregleduje, čisti, podmazuje naprave, stroje in orodja, ki jih uporablja pri svojem delu
 • ostri in vzdržuje ročno rezilno orodje
 • upošteva tehnična navodila
Komunikacija komunicira z nadrejenimi in s sodelavci
 • sprejema navodila, jih posreduje sodelavcem, se o njih pogovarja s sodelavci
 • uporablja strokovno terminologijo
 • oblikuje pisna in ustna sporočila strokovno, jasno, nedvoumno
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov
Varovanje zdravja in okolja zaščiti sebe in sodelavce pred poškodbami in škodljivimi vplivi okolja
 • uporablja varnostno opremo na strojih in osebno varovalno opremo
 • spoštuje osnovna načela varnosti in zdravja pri delu
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih sredstev
 • dosledno sledi predpisom za varstvo pri delu pri načrtovanju, pripravi in izvajanju dela na svojem delovnem mestu
 • upošteva počutje sodelavcev in njihovega delovnega okolja
 • pozna predpise o varstvu pred požari, varovanju okolja ter deluje skladno z njimi
 • pozna varno delo s kemikalijami, kako se zaščititi pri delu in prvo pomoč ter deluje skladno s tem
 • pozna zaščitno opremo za delo s kemikalijami in jo pravilno uporablja

sortira in skladišči odpadke
 • sortira odpadke, ki nastanejo pri izdelavi izdelka
 • poskrbi za neškodljivo skladiščenje in odstranjevanje odpadkov
 • uporablja in skladišči zdravju in okolju nevarne snovi skladno s predpisi
 • pozna škodljive posledice nepravilnega sortiranja, skladiščenja ter odstranjevanja odpadkov
 • zaveda se pomena racionalne uporabe materialov in energije z vidika varovanja okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Sašo Knez, Aereform d. o. o.
 • Polona Krmek, SVP Yachst d. o. o.
 • Bogdan Skaza, Pipistrel, d. o. o.
 • Kristian Hajnšek, Seascape d. o. o.
 • Polona Trebušak, Zasavska ljudska univerza
 • Slavko Dolinšek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
 • Gregor Cerinšek, Inovacijsko-razvojni inštitut Univerze v Ljubljani
 • Tadej Kosel, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.