Poklicni standard

Naziv:

Premikač / premikačica v železnoškem prometu

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

/

Predhodniki:

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Premikač / premikačica v železnoškem prometu (37430040)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(III)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • načrtuje in organizira lastno delo
 • Izvaja in sodeluje pri premiku vlakov, premikalnih sestavov in železniških vozil
 • Izvaja in sodeluje pri zaustavljanju in zavarovanju vlakov,premikalnih sestavov in železniških vozil
 • Rokuje z napravami za opravljanje premika in opazuje vozno pot
 • racionalno rabi sredstva,material in čas
 • uporablja sodobno komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • varuje zdravje in okolje
 • komunicira  s sodelavci in z nadrejenimi

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira in načrtuje svoje delo
 • se seznani z dokumenti za opravljanje svojega dela
 • pridobiva in uporablja informacije v zvezi z izvajanjem svojega dela (posamično in v skupini)
 • načrtuje pripravo in izvedbo dela ter pospravljanje po opravljenem delu
 • sprejema odredbe od nadrejenih za izvedbo dela
 • pozna načrtovanje in organizacijo dela v skupini
 • pozna potrebno dokumentacijo, evidence, obrazce in navodila za delo
 • pozna zasedbo delovnih mest postajnega osebja
 • pozna tehnološki proces svojega dela
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda tekočo delovno dokumentacijo, preveri plan dela in opravi primopredajo službe
 • preveri in pregleda veljavne pisne odredbe in obvestila
 • preveri primernost delovnega okolja za varno in kvalitetno delo
 • preveri predpisano opremo premikalnih delavcev in se seznani z njo
 • se seznani s svojim razporedom dela za določeno izmeno
 • preveri delovanje sredstev za zaviranje in zaustavitev
 • pregleda vse naprave in sredstva pred nastopom dela
 • pozna postajne in progovne naprave
 • pozna planirano delo in razmere na postaji
 • pozna določila o ustreznosti premikalne opreme
 • pozna predpise o odmorih, počitku in trajanju izmene izvršilnih delavcev
 • pozna določila postajnega poslovnega reda in tehnološke procese dela
Operativna dela izvaja in sodeluje pri premiku vlakov, premikalnih sestavov in železniških vozil
 • spenja železniška vozila
 • razpenja železniška vozila
 • izzračuje železniška vozila
 • opravlja skrajšane zavorne preizkuse
 • spremlja lokomotive in premikalne sestave
 • daje ročne signalne znake
 • s signalnimi sredstvi ureja hitrost, način in zaustavitev pri izvedbi premika
 • pozna pravilen postopek - vrstni red opravil pri spenjanju in razpenjanju ter izzračevanju  železniških vozil
 • pozna naprave za spenjanje in odpenjanje vozil
 • pozna način spenjanja in odpenjanja vozil v mirovanju in v gibanju
 • pozna sredstva za zaviranje (ročne zavore, pritrdilne zavore, zračne zavore, ročne cokle ...)
 • pozna postopke opravljanja skrajšanih zavornih preizkusov
 • pozna postopek spremljanja lokomotiv in premikalnega sestava
 • pri spremljavi lokomotiv ali premikalnih sestavov, upošteva predpise o varstvu pri delu (pravilno stopanje in sestopanje itd.)
 • pozna načine in postopke pri dajanju ročnih signalnih znakov
 • pozna krajevne razmere in razdelitev premikalnih področij
 • pozna načine in postopke sporazumevanja udeleženih pri premiku
 • pozna krajevne razmere in infrastrukturo, kjer se izvaja premik
 • pozna določila postajnega poslovnega reda in tehnološke procese dela
 • pozna predpise, ki se nanašajo na izvajanje del premikača
izvaja in sodeluje pri zaustavljanju in zavarovanju vlakov, premikalnih sestavov in železniških vozil
 • zavaruje železniška vozila proti samopremaknitvi
 • zavaruje vlake proti samopremaknitvi
 • zavaruje potne prehode pri premiku preko njih
 • zaustavlja železniška vozila
 • pozna sredstva za zavarovanje vagonov in vlakov proti samopremaknitvi
 • pozna način in postopke zavarovanja glede na situacijo (nahajališče, nagibne razmere, vremenske razmere ...)
 • pozna postopke za zavarovanja potnih prehodov in njihovo pravilno zaporedje pri premiku
 • pozna sredstva za zaviranje (ročne zavore, pritrdilne zavore, zračne zavore, ročne cokle ...)
 • pozna tipe vagonov in njihov način zaustavljanja
 • pozna pravilne postopke zaustavljanja vagonov
 • upošteva dane naloge in navodila nadrejenih delavcev
 • pozna načine in postopke sporazumevanja udeleženih pri premiku
 • pozna krajevne razmere in infrastrukturo, kjer se izvaja premik
 • pozna določila postajnega poslovnega reda in tehnološke procese dela
 • pozna predpise, ki se nanašajo na izvajanje del premikača
rokuje z napravami za opravljanje premika in opazuje vozno pot
 • postavlja raztirnike in kretnice v ustrezne lege
 • rokuje z ostalimi napravami za premik
 • pregleduje in opazuje ustreznost naprav
 • preverja in opazuje vozno pot ter stanje naklada
 • opazuje premikalno pot
 • opazuje premikalni sestav, tovor itd...
 • spremlja potek premikalne vožnje ter sodeluje pri tem
 • pozna postopek postavljanja voznih poti in dajanja soglasja za premik
 • pozna postopek ravnanja z napravami
 • pozna vrste premikalnih voženj
 • pozna postopke ravnanja v primeru okvare raztirnika ali kretnice
 • pozna načine in postopke sporazumevanja udeleženih pri premiku
 • pozna krajevne razmere in infrastrukturo, kjer se izvaja premik
 • pozna določila postajnega poslovnega reda in tehnološke procese dela
 • pozna predpise, ki se nanašajo na izvajanje del premikača
Komercialna dela opravlja vizualni komercialni pregled vagonov
 • opravlja vizualni komercialni pregled vagonov
 • opravlja varovanje železniških vagonov in naklada  pred morebitnimi odtujitvami in krajami  
 • pozna postopek in opravila vizualnega komercialnega pregleda vagonov
 • pozna tehnične in manipulativne predpise o označevanju vagonov
 • pozna tipe in vrste železniških vagonov
 • pozna način varovanja železniških vagonov in naklada
 • pozna sistem predaje in prevzema vagonov
Vodenje izvaja vodenje premika
 • v določenih izjemnih situacijah prevzame vodenje premikalnega dela
 • pozna opravila in dolžnosti vodje premika
 • pozna posebne previdnostne ukrepe pri premiku
 • pozna določbe za osebno varnost pri premiku
 • pozna osnove komuniciranja

Zagotavljanje kakovosti skrbi za izvajanje standardov kakovosti železniških storitev
 • skrbi za lastno urejenost, urejenost delovnega mesta in sredstev za delo
 • skrbi za lastno strokovno in ustrezno zdravstveno sposobnost
 • udeležuje se rednega mesečnega šolanja in skrbi za izpopolnjevanje znanja
 • pozna smernice standardov kakovosti na železnici
 • pozna osnovna navodila sistema kakovosti za področje svojega dela
 • pozna načine in postopke strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja znanja
uporablja objekte in naprave železniške infrastrukture
 • skrbi, da se pravilno uporabljajo objekti in naprave železniške infrastrukture, ki so namenjeni izvrševanju nalog pri premiku
 • pozna namen objektov in naprav železniške infrastrukture
Vzdrževanje in popravila sodeluje pri vzdrževanju in popravilih
 • primerno ravna z zadolženo opremo in napravami
 • napake in poškodbe naprav javlja nadrejenim
 • po potrebi opravlja čiščenje in mazanje kretnic
 • daje pobude in predloge za izboljšavo opreme
 • pozna razmejitve pristojnosti drugih izvajalcev vzdrževanja
 • pozna način in postopek uporabe sredstev za mazanje
 • seznanjen je z osnovnimi načeli vzdrževanja
Komunikacija komunicira z nadrejenimi in s sodelavci
 • seznanja nadrejene o zaznanih izrednih dogodkih, pomanjkljivostih in ostalih opažanjih, ki se nanašajo na izvajanje premikalnega dela
 • sodeluje in komunicira z delavci ostalih služb
 • pozna osnove komunikacije in bontona
 • pozna in uporablja strokovno terminologijo
 • pozna in obvlada uporabo tehničnih naprav za sporazumevanje
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • uporablja zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • skrbi za osebno varnost in varnost sodelavcev pri premiku
 • delo opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva pravila in navodila o ravnanju z okoljem
 • opozarja na morebitne nevarnosti za ljudi, ogrožanje varnega prometa, onesnaževanje okolja, požarne ali druge ogroženosti
 • ukrepa v kritičnih situacijah (ravnanje ob izrednih dogodkih, zimskih razmerah itd. )
 • nudi prvo pomoč
 • pozna varnostno opremo in mesta nahajanja le-te
 • pozna strokovne predpise, ki se nanašajo na varnost železniškega prometa
 • pozna predpise in ukrepe s področja splošnega varstva, varstva pri delu, požarne varnosti in smernic varovanja okolja
 • pozna osnovne predpise o ravnanju ob izrednih dogodkih
 • pozna postopke ravnanja v zimskih razmerah
 • pozna osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Sonja Švab, Slovenske železnice
 • Boris Švajger, Slovenske železnice
 • Rizo Bučan, Slovenske železnice
 • Zoran Taraba, Slovenske železnice - Sindikat SŽS

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.