Poklicni standard

Naziv:

prometnik / prometnica v železniškem prometu

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

/

Predhodniki:

Klasius-P16:

Transport (1041)


1. Ime in koda poklicnega standarda

prometnik / prometnica v železniškem prometu (36378480)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 • organizira in nadzira lastno delo
 • skrbi za racionalno rabo energije, materiala in časa
 • neposredno vodi in zagotavlja varen in reden železniški promet
 • dovoli premik in upravlja časovni nadzor nad premikom
 • organizira, vodi, spremlja promet v posebnih in izrednih razmerah, ter obvešča o njem
 • vodi in spremlja dovoljen izredni prevoz po pogojih upravljavca
 • uporablja aplikacije telematike za podporo pri organizaciji, vodenju, sledenju in zagotavljanju varnega ter urejenega železniškega prometa
 • vodi predpisane evidence in sestavlja poročila
 • zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju
 • komunicira, sporazumeva se s sodelavci, z osebjem prevoznika, nadrejenimi, in drugimi
 • redno spremlja in izvaja normative za zagotavljanje varnosti prometa, varstva pri delu, požarne varnosti,  notranjega reda in varovanja okolja


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira in nadzira lastno delo
 • dokazno se seznani s prometno situacijo in z vsemi spremembami in novostmi, ki se nanašajo na opravljanje njegovega dela (brzojavke, obvestila in odredbe) ob nastopu službe
 • ustno analizira s prometnikom, ki predaja službo, trenutno prometno situacijo na postaji
 • pregleda tehnično dokumentacijo (odredbe o zapori tirov, dovoljenja za izredne prevoze, počasne vožnje itd.)
 • preveri in pridobi ostale potrebne informacije
 • pripravi načrt za dokončanje neizvršenih opravil
 • pripravi dokumentacijo za sprotno prometno delo
 • opravi predpisano ustno in pisno primopredajo službe
 • obleče in nosi službeno uniformo
 • pozna planirano delo in razmere na postaji in sosednjih odsekih proge
 • pozna postajne, progovne infrastrukturne naprave, stabilne naprave električne vleke, signalno-varnostne naprave, telekomunikacijske naprave in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna načine zbiranja in analiziranja delovne dokumentacije, tehničnih navodil in ostalih navodil za delo
 • pozna aplikacije telematike za podporo pri organizaciji, vodenju, sledenju in zagotavljanju varnega ter urejenega železniškega prometa
 • zna pregledati in analizirati svoje opravljeno delo
Operativna dela neposredno vodi in zagotavlja varen in reden železniški promet
 • neposredno vodi in ureja promet na progi, odseku proge oziroma na več kot treh postajah
 • sodeluje s službami strukturnih in operativnih podsistemov
 • načrtuje operativni plan prometa vlakov za postajo in pripadajoče odseke prog
 • zbira in samostojno ovrednoti delovno dokumentacijo in navodila za delo
 • obvešča o spremembah v vlakovnem prometu
 • načrtuje vsebino dela in predlaga strokovne rešitve za izboljšanje prometa vlakov
 • nosi predpisane službene znake in uporablja signalna sredstva
 • daje ukaze za zavarovanje vozne poti vlaka, motornih vozil za posebne namene
 • zavaruje vozno pot za vlak
 • postavi premikalno vozno pot
 • preverja zavarovanje določenih nivojskih prehodov in izvaja ravnanja, ko so naprave za zavarovanje prometa na nivojskem prehodu pokvarjene
 • rokuje s signalno-varnostnimi in telekomunikacijskimi napravami
 • sprejema vlake na postajo in daje dovoljenja za vožnjo
 • izvaja postopke za križanja vlakov
 • vodi promet vlakov med vzdrževalnimi deli na postaji in progi
 • vodi promet v času motenj delovanja signalno-varnostnih, telekomunikacijskih naprav, aplikacij telematike za podporo železniškemu prometu in stabilnih naprav električne vleke
 • neposredno vodi promet vlakov z napravami TKO na progi, odseku proge oziroma na več kot treh postajah
 • sodeluje s prometniki, pooblaščenimi postajnimi delavci na zasedenih Tko postajah,  službami strukturnih in operativnih podsistemov pri načrtovanju, organizaciji in urejanju prometa na pripadajočih odsekih proge
 • objavlja plan vlakovnega prometa in odstopanj ter dokazno obvešča postajno osebje in osebje  na določenem progovnem odseku
 • pozna zakonodajo s področja varnosti železniškega prometa
 • pozna  predpise signalnega pravilnika
 • pozna predpise prometnega pravilnika
 • pozna podzakonske akte in ostale predpise s področij signalno-varnostnih, telekomunikacijskih, elektroenergetskih napravah, nošenju in uporabi službene obleke in predpise o varovanju okolja
 • pozna tehnologijo lastne postaje in pripadajočih prometnih mest, postaj odseka proge
 • pozna geografijo železniške mreže
 • pozna vsebino tehničnih specifikacij interoperabilnosti za podsistem vodenje prometa
 • pozna vse določbe postajnega poslovnega reda za neposredno vodenje varnega in rednega prometa na postaji in pripadajočih odsekih proge ter postopke ravnanja v posebnih in izrednih razmerah
 • razume organizacijsko strukturo podjetja in v skladu z njo izvršuje delovni proces
 • pozna obrazce prometne službe
 • pozna organizacijo prometa v posebnih razmerah
 • pozna potrebno dokumentacijo, evidence, obrazce in navodila za delo
 • pozna zasedbo delovnih mest postajnega in progovnega osebja
 • pozna etične kodekse in pravila poslovnih običajev
 • obvlada osnove komuniciranja in bontona
dovoli premik in upravlja časovni nadzor nad premikom
 • seznani se z določbami postajnega poslovnega reda za opravljanje rednih premikalnih del in ranžiranja
 • seznani se s pisnim planom premika prevoznika, ki ni predviden s poslovnikom prevoznika ali s postajnim poslovnim redom
 • ustno ali pisno dovoli premikalna dela
 • na zahtevo vodje premika postavi premikalno vozno pot oziroma kretnice pri premiku
 • daje dovoljenje za premik na glavnih tirih in odprti progi
 • temeljito opravi vse postopke za izdajo dovoljenja za premik mimo signala "premikalni mejnik"
 • prevzame obveznosti vodje premika za lokomotivske vožnje
 • dovoljuje zasedbo glavnih postajnih tirov s premikalnimi vožnjami
 • pozna postopke in predpise za izvajanje premika
 • pozna osnovna določila za opravljanje zavornih preizkusov in zavarovanje vozil zoper samopremaknitev
 • pozna načine sporazumevanja udeleženih pri premiku
organizira, vodi, in spremlja promet v posebnih in izrednih razmerah, ter obvešča o njem
 • organizira delo v zimskem obdobju in v posebnih razmerah ter skrbi, da se ovire čim prej odpravijo
 • ureja promet ob izrednih dogodkih (resnih nesrečah, nesrečah in incidentih) ter skrbi, da se izredno stanje čim prej odpravi
 • sodeluje in pomaga pri preiskavi in odpravi posledic izrednih dogodkov,
 • skrbi za varnost udeleženih v preiskavi
 • pozna predpise in postopke za organizacijo in vodenje prometa v zimskem obdobju
 • pozna predpise in postopke za organizacijo in vodenje prometa v posebnih razmerah
 • pozna pravila obveščanja v izrednih razmerah
 • pozna principe, pravila in postopke za raziskavo izrednih dogodkov
uporablja aplikacije telematike za podporo pri organizaciji, vodenju, sledenju in zagotavljanju varnega ter urejenega železniškega prometa
 • neprekinjeno spremlja informacije in vnaša podatke v aplikacije telematike za podporo pri organizaciji, vodenju, sledenju in zagotavljanju varnega ter urejenega železniškega prometa
 • pozna informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna telekomunikacijske medije prenosa podatkov in železniška telekomunikacijska omrežja
 • pozna napajalne sisteme za neprekinjeno delovanje železniškega telekomunikacijskega in informacijskega sistema
 • pozna informacijski sistem za podporo vodenja in sledenja železniškega prometa
 • pozna osnove programskih orodij za delo z besedilom, podatkovnimi
 • bazami, preglednicami in grafiko
 • obvlada uporabo aplikacij za vodenje in sledenje železniškega prometa
skrbi za varnost na območju upravljavca
 • skrbi za varnost potnikov na postajnem območju oziroma območju upravljavca
 • informira potnike o odhodih in prihodih vlakov ter odstopanjih od voznega reda po ozvočenju ali ustno
 • pozna pravila za obveščanje potnikov
 • pozna predpise za varno gibanje po železniškem območju
 • pozna predpise, ki urejajo varovanje in varnost potnikov na postaji ter podrejenih prometnih mestih
Administrativna dela vodi predpisane evidence in sestavlja poročila
 • vodi prometni dnevnik
 • izstavlja naloge za vožnjo vlakov
 • izstavlja splošne naloge
 • izstavlja prepustnice za vožnjo progovnih vozil
 • vodi beležnico brzojavk in fonogramov
 • vodi evidenco uporabe tipk s števci na signalnovarnostni napravi
 • sestavlja in vodi prijave napak na signalno-varnostnih in telekomunikacijskih napravah
 • vodi evidenco pregledov zapor in počasnih voženj
 • vodi evidenco prevoza izrednih pošiljk
 • sestavlja poročila o izrednih dogodkih
 • izstavlja dovoljenja za premik
 • vodi evidenco veljavnih predpisov in skrbi za njihove popravke
 • obvlada vodenje predpisanih evidenc
 • pozna vodenje predpisanih evidenc in dokumentacije ter postopke arhiviranja
 • pozna metode zbiranja in interpretiranja transparentnih podatkov v tehnoloških procesih
 • zna urediti jasna in pregledna poročila o poteku dela in opravljenih delih
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju
 • skrbi za nemoteno izvajanje procesov v skladu z veljavnimi predpisi
 • skrbi za sledljivost dokumentov in zapisov
 • skrbi za lastno urejenost in urejenost delovnega okolja
 • redno opravlja pregled tirov, kretnic in signalno-varnostnih naprav na postajnem območju (objektov in naprav železniške infrastrukture)
 • ugotavlja napake na le-teh in sprotno obvešča  pristojne delavce pristojnih služb o ugotovljenih napakah
 • pozna organizacijsko strukturo podjetja in v skladu z njo izvršuje delovni proces,
 • pozna pomen varovanja poslovnih skrivnosti
 • pozna pravilno delovanje objektov in naprav železniške infrastrukture
 • pozna postopke in načine za odpravljanje ugotovljenih napak in nepravilnosti
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna postopke  za odpravo nepravilnosti  in morebitnih kršitev
 • pozna kvalitativne in kvantitativne kazalnike dela
 • pozna postopke pregledov dokumentov, certifikatov opreme in sredstev
Vzdrževanje in popravila sodeluje s službo oskrbe in skrbi za ustrezno funkcionalnost opreme in naprav
 • prijavlja napake in motnje na signalno-varnostnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih napravah pristojnim organom in službam ter sodeluje pri njihovi odpravi
 • vodi evidenco o napakah na signalno-varnostnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih napravah
 • opravlja železniški promet v posebnimh razmerah, kadar so varnostne naprave izločene iz uporabe
 • pozna postopke ter načine prijave motenj in napak na napravah
 • pozna navodila za pravilno vodenje evidenc o stanju, delovanju, vzdrževanju in napakah na napravah
 • pozna postopek za opravljanje železniškega prometa pod posebnimi pogoji, kadar so varnostne naprave izločene iz uporabe
sodeluje z delavci drugih delovnih enot in z drugimi izvajalci pri izvajanju dela na postaji ali na progi
 • sodeluje z delavci vzdrževanja infrastrukture, delavci potniškega in tovornega prometa, vleke vlakov, tehnično vagonske dejavnosti in zunanjimi delavci zunanjih izvajalcev
 • pri izvajanju zapor tirov sodeluje z izvajalci del
 • skrbi za varno delovno območje pri prevozu izrednih pošiljk na tirih, kjer se opravlja pregled vozil ali vlaka
 • pri zavarovanju prometa pozimi sodeluje z železniškim osebjem, uporabniki prevoza in zunanjimi  izvajalci del
 • ob vzdrževanju signalno-varnostnih, telekomunikacijskih in elektroenergetskih naprav sodeluje z vzdrževalnimi delavci
 • pri izklapljanju in vklapljanju napetosti vozne mreže sodeluje z vzdrževalnimi delavci
 • pozna osnovne veščine komunikacije in bontona
 • ima osnovna znanja o organizaciji dela in dela v skupini
Komunikacija komunicira, sporazumeva se s sodelavci, z osebjem prevoznika, nadrejenimi in drugimi
 • sodelavce obvešča o stanju na postaji, o vseh spremembah in trenutnih odstopanjih od voznega reda, ki so nujna za opravljanje varnega prometa vlakov
 • seznanja nadrejene o stanju v prometu in odstopanjih v vlakovnem prometu
 • za nepravilnosti pri opravljanju službe v izmeni sestavi poročilo o izrednih dogodkih
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • uporablja strokovno terminologijo v slovenskem jeziku
 • pozna stopnje ustnega izražanja v slovenskem in določenem tujem jeziku (sposobnost prilagajanja načina izražanja vsakemu sogovorniku, sposobnost zagovarjanja določenega stališča, pogajanja, prepričevanja, poslušanja, svetovanja, izražanja utemeljenega stališča in opisovanja; sposobnost obvladanja popolnoma nepredvidljivih situacij, nadaljevanja preprostega pogovora s postavljanjem vprašanj in odgovarjanja nanje ter sposobnost pogovarjanja s pomočjo na pamet naučenih stavkov)
 • obvlada uporabo informacijsko-komunikacijskih  tehnologij pri vsakodnevnem sporazumevanju in koordinaciji
 • obvlada osnove retorike in  poslovnega bontona
 • obvlada sodelovanje v konfliktnih situacijah z drugimi zaposlenimi
 • pozna postopke za izdelavo poročil in obveščanje o izrednih dogodkih
Varovanje zdravja in okolja redno spremlja in izvaja normative za zagotavljanje varnosti prometa, varstva pri delu, požarne varnosti, notranjega reda in varovanja okolja
 • uporablja zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • delo opravlja v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva interna navodila za ravnanje z okoljem
 • pozna varnostno opremo na postaji in mesta kjer se nahaja
 • pozna temeljna načela varstva pri delu in pomen socialne varnosti
 • pozna uporabo zaščitnih sredstev
 • pozna predpise o varstvu pri delu na železnici
 • pozna hojo po progi
 • pozna določbe o požarni varnosti
 • pozna določbe o nevarnostih pri delu na elektrificiranih progah
 • pozna osnove nudenja prve pomoči
 • pozna postopke  za odpravo nepravilnosti  in morebitnih kršitev

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Ksenija Jakoš, Slovenske železnice
 • Danica Česnik, Slovenske železnice
 • Anton Mijič, Slovenske železnice
 • Miran Breznik, Slovenske železnice
 • Hamdo Murtič, Slovenske železnice
 • Marjan Primc, Slovenske železnice
 • Janja Novak, Slovenske železnice
 • Franc Zemljič, Slovenske železnice
 • Marjan Traven, Slovenske železnice
 • Vera Marot, Slovenske železnice
 • Karel Muster, Slovenske železnice (Sindikat železniškega prometa Slovenije)
 • Robert Medved, Slovenske železnice (Sindikat železnic Slovenije)
 • Danilo Hrastnik, Slovenske železnice
 • Marijan Urnaut,  Prometna šola Maribor
 • Anton Pepevnik, Prometna šola Maribor

Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:

 • Klement Drofenik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.