Poklicni standard

Naziv:

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

11.5.2022

Predhodniki:

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki (84000110)

Klasius-P16:

Prodaja (trgovina) na debelo in drobno (0416)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Skladiščnik/skladiščnica v logistiki (35473540)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:  

 • pridobivati, analizirati in uporabljati delovno dokumentacijo in ostale potrebne informacije za načrtovanje in organizacijo lastnega dela ter dela delavcev v skladišču
 • zagotavljati pretok informacij v podjetju skladno s protokolom logističnega procesa in komunicirati z vsemi notranjimi in zunanjimi udeleženci v logističnem procesu
 • prevzemati blago na podlagi prevzemne dokumentacije, izvajati kvantitativno in kvalitativno kontrolo prevzetega blaga in embalaže in/ali z uporabo elektronskih naprav sproti evidentirati prevzemne dogodke oziroma organizirati ta proces
 • skladiščiti blago, sortirati tovorne enote po različnih merilih in zahtevah, določati mikrolokacije ter evidentirati uskladiščeno blago in voditi ali izpolnjevati ustrezne evidence uskladiščenega blaga
 • izvajati postopke v primeru posebnih lastnosti blaga in pogojev skladiščenja
 • pripravljati in opremljati blago za oddajo ter ga ustrezno zavarovati skladno z vrsto naročila blaga in s tehničnimi lastnostmi transportnih sredstev
 • izvajati ali organizirati izvajanje manipulacije blaga skladno z lastnostmi blaga in s tehničnimi značilnostmi posameznih vrst manipulativnih sredstev in upoštevati pravilne tehnike nakladanja
 • vzdrževati sledljivost blaga in zagotavljati nadzor točnosti stanja zalog uskladiščenega blaga ali materiala  
 • odgovorno in natančno upoštevati standarde in predpise na področju skladiščenja in smernice dobre skladiščne prakse
 • izvajati manipulacije blaga skladno s predpisi in z navodili za varno delo in predpisi ter navodili za varovanje okolja
 • uporabljati ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja in programsko opremo za prevzem, pregledovanje, skladiščenje, za pripravo in odpremo blaga ter za spremljanje in kontrolo zalog v skladišču

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira, načrtuje in analizira lastno delo in delo drugih
 • sprejema in razume pisna in ustna navodila za delo
 • samostojno interpretira zbrane informacije
 • zbira in v sodelovanju z drugimi službami ovrednoti delovno dokumentacijo, tehnična in delovna navodila
 • načrtuje lastno delo z upoštevanem delovnega razporeda, ki ga naredi nadrejeni
 • analizira opravljeno lastno delo
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za strokovni in delovni razvoj
 • posreduje delavcem navodila za izvajanje posameznih del pri določenih delovnih nalogah (upravljavcem delovnih strojev, mehanizacije – viličaristom)
 • delo organizira tako, da poteka čim bolj optimalno in brez zastojev
 • zna ravnati s človeškimi viri
 • v sodelovanju z vodjo skladišča zagotavlja ustrezno število delavcev (viličaristov, komisionarjev ipd.) in predlaga dopuste in druge odsotnosti z dela
 • obvlada sestavljanje in vodenje evidenc o prisotnosti na delu, o rednih in izrednih odsotnostih z dela ter dopustih
 • seznanjen je s tehničnimi značilnostmi posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela z njimi ter zna svetovati, kako jih uporabljati
Priprava dela oz. delovnega mesta pregleda delovno okolje in pripravi ustrezno delovno opremo
 • uporablja ustrezno osebno delovno zaščitno opremo
 • seznani se z delovnim nalogom in razno delovno-tehnično dokumentacijo
 • preveri primernost delovnega okolja za varno in kakovostno delo
 • pozna pravilnike in predpisane norme o skrbi za delovno okolje in delovni proces, ki poteka v njem
 • pozna elemente varstva pri delu
 • pozna delovno dokumentacijo in postopek dela z dokumentacijo
 • pozna različne vrste zavarovanja delovnega prostora
Operativna dela prevzame blago
 • razporedi prispela vozila z blagom glede na prioriteto raztovora
 • vozniku vozila določi razkladalno mesto
 • usmerja voznika na razkladalno rampo ali vrata
 • uporablja skener ali pregleduje prevzemno dokumentacijo pri prevzemanju blaga
 • raztovarja vozilo ali sodeluje z voznikom pri raztovoru
 • izvaja kontrolo prevzetega blaga
 • pregleda dokumentacijo o lastnostih blaga
 • prevzeto blago primerja z dokumentacijo o prispelem blagu
 • kvantitativno in kvalitativno pregleda sprejeto blago in embalažo ter ukrepa ob nepravilnostih
 • ob prevzemanju blaga pregleduje stanje palet
 • preverja in kontrolira rok uporabnosti blaga
 • preverja in kontrolira številke določenih izdelkov: EAN- črtne kode (International Article Number code) in serijske številke izdelkov, datume izdelav ipd.
 • zagotavlja sledljivost blaga
 • pregleda dostavne dokumente in preveri skladnost podatkov
 • razlike v količini in kakovosti blaga zapiše v reklamacijski zapisnik
 • pozna deklariranje blaga
 • organizira morebitno deklariranje blaga in ostale storitve na blagu (prepakiranje ipd.)
 • razporeja in koordinira delo ob upoštevanju tehničnih značilnosti skladišča
 • uporablja naprave za hitro pregledovanje prevzetih pošiljk
 • upošteva zahteve za ravnanje in skladiščenje posamezne vrste blaga
 • vizualno ali podlagi dokumentacije pregleda tovor in primerno ukrepa v primeru nepravilnosti
 • razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov
 • pozna pravne vire za ravnanje z blagom
 • razume bistvo kvantitativne in kvalitetne kontrole in skrbi za blago
 • seznanjen je s tehničnimi značilnostmi posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela z njimi
skladišči blago
 • pred manipulacijo z blagom preveri opozorilne oznake na embalažah in upošteva njihov pomen
 • preveri označevanje
 • razporeja material, surovine, polizdelke in končne izdelke za pravilno skladiščenje (visokoregalno skladišče, nizkoregalno skladišče, hladilnica)   
 • pravilno naklada material, polizdelke in končne izdelke na standardno paleto, tako da upošteva dimenzije palet in gabarit skladišč
 • zavaruje blago pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)
 • razporeja blago po skupinah  
 • določa skladiščna mesta po mikrolokacijah
 • pozna način razvrščanja tovornih enot po različnih merilih in zahtevah
 • pozna sistem za optimalno razporeditev tovora v skladišču
 • ročno ali računalniško evidentira in razvršča uskladiščeno blago
 • uporablja ustrezna informacijsko-komunikacijska orodja za skladiščenje  
 • pozna standarde skladiščenja
 • pozna sestavo in vodenje evidenc uskladiščenega blaga s pomočjo organizacijskih shem
 • razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov
 • razume načrtovanje s pomočjo različnih organizacijskih shem
pripravi blago za oddajo
 • prevzame in pregleda dokumentacijo za naročilo
 • organizira pripravo ustrezne količine blaga glede na dokumentacijo po kupčevem naročilu
 • organizira odpremo blaga glede na zakonske določbe in glede na vrsto transporta
 • opravi kontrolo skomisioniranega blaga (glede na dogovor)
 • pozna metode kontrole in na podlagi pregleda izpolni ustrezno dokumentacijo
 • po potrebi organizira etiketiranje blaga in ga opremlja z listinami
 • označi pošiljko s prejemnikom in pripravi pošiljko za odpremo glede na vrsto prevoza
 • odpremlja blago glede na naročnikove želje in zahteve
 • pozna postopke označevanja in opremljanja blaga za dodelavo, predelavo, sortiranje in podobne postopke
 • premesti blago iz skladiščne na odpremno cono
 • skrbi, da se komisioni za natovor odlagajo na pravilna mesta
 • preveri opozorilne oznake (položaj postavitve blaga, količina blaga v višino)
 • službi avtotransporta sporoča obliko, število in težo tovora
 • uporablja sodobne telekomunikacijske tehnologije za pravočasno in učinkovito sodelovanje med vsemi udeleženci
 • pozna potrebno dokumentacijo in postopek dela z dokumentacijo za oddajo blaga
 • pozna postopke optimizacije organizacije notranjih blagovnih tokov
 • pozna metode za optimalen pretok informacij in dokumentacije med vsemi udeleženimi/strankami
 • pozna zakonske in trgovske/tržne značilnosti ter morebitne omejitve za posamezno vrsto blaga oziroma embalaže
odpremlja blago
 • izbere pravilen komision
 • označi in potrdi pripravljeno pošiljko
 • pozna oznake in pomen oznak na embalaži
 • pozna deklariranje blaga
 • organizira nakladanje na odpremno vozilo
 • označeno blago naloži na odpremno vozilo
 • pozna tehnike nakladanja in varovanja blaga (osna obremenitev, varovanje izdelka pred premiki) evidentira oddano vrsto in število vračljivih embalaž
 • seznanjen je s tehničnimi značilnostmi posameznih vrst manipulativnih sredstev in z načinom dela z njimi
 • sestavlja in vodi evidence pošiljk in embalaže
 • pozna različne vrste in metode izbora najbolj optimalnega načina pretoka blaga glede na vsakokratno situacijo
 • pozna notranjo organizacijo in način dela v skladišču
 • pozna načine optimizacije skladiščenja
skladišči neustrezno in odpisano blago ter vračila s trga
 • preskladišči/premesti neustrezen in odpisani material in ga količinsko preveri
 • pregleda dokumentacijo vrnjenih izdelkov
 • označi vrnjene izdelke
 • vrnjene izdelke ločeno skladišči
 • ugotavlja nastanek in upravičenost reklamacij in škodnih primerov ter o tem obvešča vodjo skladišč
 • pozna postopke sestave in vodenja evidenc
 • pozna postopke vodenja posebne rubrike o poškodovanem, neustreznem ali odpisanem materialu
 • pozna pritožbene postopke in roke vračila
 • pozna potrebno dokumentacijo za reklamacijske in škodne primere ter postopek dela z njo
 • svetuje strankam v primerih nejasnosti ali nesporazumov ob skladiščenju vračilih blaga s trga
 • pozna reklamacijske postopke od prijave do rešitve
 • pozna procese in izide reklamacijskih postopkov
opravlja inventure v skladišču
 • izvaja interno kontrolo za zagotavljanje točnosti zalog glede na določen protokol logističnih procesov, delovni protokol ipd.
 • pripravi blago za inventuro
 • izvaja inventuro
 • prešteva in beleži zalogo blaga
 • prešteva in beleži določeno število artiklov
 • kontrolira pravilnost odloženega blaga na določenih lokacijah
 • zagotavlja, da ni inventurnih razlik
 • zavaruje blago pred poškodbami, kvarjenjem in odtujitvami (tatvinami)delo izvaja skladno s sistemi kakovosti
 • zapisuje odstopanja, arhivira dokumentacijo
 • ugotovljene napake posreduje vodji skladišča
 • uporablja različne evidence in programsko opremo za spremljanje in kontrolo zalog v skladišču
 • pozna postopke inventure in potrebno dokumentacijo, ki se pri tem uporablja
 • spremlja evidence glede na različne parametre, ki mu olajšajo oz. omogočajo optimalno delo  
 • pozna notranjo organizacijo in način dela v skladišču
 • izvaja postopke kontroliranja nahajališča posameznega blaga oziroma pošiljke
 • pozna postopke spremljanja pretoka tovora v skladišču s pomočjo različne dokumentacije in programske opreme
 • pozna postopke za sledenje blaga
kontrolira kakovost dela skladno s standardi in predpisi na področju skladiščno- manipulativnih procesov
 • izvaja ali sodeluje pri izvajanje standardov glede na specifiko področja dela: HACCP (analiza tveganja in ugotavljanja kritičnih kontrolnih točk), ADR (evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga), ISO-standardi (mednarodni dokument, z zahtevami za zagotavljanje kakovosti)
 • izvaja ali sodeluje pri izvajanju sledljivosti blaga
 • dnevno preverja opravljeno delo in ga v sodelovanju z nadrejenimi v skladišču primerja z zahtevami terminskega načrta skladišča
 • sproti preverja kakovost opravljenega dela (v sodelovanju z vodjem skladišča) in morebitne napake sproti odpravlja
 • racionalno in varno uporablja naprave, orodja, priprave, materiale in energijo
 • pozna sistem zagotavljanja varnosti blaga skladno s standardi
 • pozna sistem sledljivosti blaga v celotnem procesu
 • obvlada postopke preverjanja kakovosti (vizualno in s pomočjo dokumentacije) opravljenega dela in zna morebitna odstopanja odpraviti
 • spremlja in obdeluje podatke o dnevno opravljenem delu in možnih odstopanjih od terminskega načrta s pomočjo ustrezne dokumentacije in programske opreme
 • pozna postopke in način dela v skladišču
 • seznanjen je s tehničnimi značilnostmi posameznih vrst manipulativnih sredstev, orodij in drugih naprav ter z načinom dela z njimi v skladišču
 • pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve za skladiščenje posamezne vrste blaga
 • pozna elemente varstva pri delu
 • obvlada načine in postopke kvantitativnega in kakovostnega dela z blagom
evidentira posebne lastnosti blaga in pogoje skladiščenja
 • pozna postopke vodenja posebne rubrike o poškodovanem, neustreznem ali odpisanem materialu
 • pri skladiščenju določenih vrst blaga (živila ipd.) skladno z dogovori redno odčitava določene podatke (temperatura, vlaga ipd.)
 • podatke vpisuje v ustrezen obrazec, ki omogoča redno spremljanje kritičnih točk
 • ob morebitnih odstopanjih ali razlikah izvede predpisane ukrepe
 • pozna tehnične značilnosti posameznih skladiščnih prostorov in možnosti regulacije različnih parametrov glede na vrsto tovora
 • obvlada spremljanje potrebnih parametrov v skladišču in izpolnjevanje dokumentacije v zvezi z blagom s pomočjo ustreznih dokumentov oziroma programske opreme
 • pozna postopke in ustrezne ukrepe ob ugotovljenih odstopanjih ali napakah
 • pozna elemente varstva pri delu s posebnim blagom
Administrativna dela dokumentira stanje blaga in vodi evidence
 • pozna postopke sestave in vodenja evidenc
 • pozna potrebno dokumentacijo za reklamacijske in škodne primere ter postopek dela z njo
 • pozna reklamacijske postopke od prijave do rešitve
 • pozna procese in izide reklamacijskih postopkov
 • vodi zahtevane evidence o paletah
 • vodi zahtevane inventurne evidence v skladišču
 • dokumentira odstopanja od dogovorjenih Protokolov logističnih procesov in internih protokolov dela
 • zapisuje odstopanja, arhivira dokumentacijo
 • morebitne poškodbe beleži v zapisnik
 • obvlada spremljanje in obdelavo podatkov o paletah s pomočjo ustrezne dokumentacije in programske opreme
 • pozna mednarodne standarde in postopke, ki veljajo za izmenjavo palet
 • pozna postopke inventure in potrebno dokumentacijo, ki se pri tem uporablja
 • ustrezno ukrepa v primerih ugotovljenih odstopanj, napak ali kršitev skladno s predpisanimi postopki
 • seznanjen je s postopki in z načini arhiviranja podatkov ter zakonskimi določili o hranjenju in spreminjanju teh podatkov in dokumentacije v celoti
 • obvlada sestavljanje in vodenje zapisnika o poškodbah opreme, osnovnih sredstev in drobnega inventarja ter skrbi za odpravo poškodb
 • obvlada spremljanje evidenc tehničnega vzdrževanja sredstev in naprav ter predlaga nove investicije
 • obvlada sestavljanje in vodenje evidenc o prisotnosti opreme in zaposlenih
 • razume bistvene elemente načrtovanja notranjih blagovnih tokov
Komercialna dela spremlja pričakovanja strank v logističnem procesu


 • pozna pritožbene postopke in vračilne roke
 • ugotavlja nastanek in upravičenost reklamacij in škodnih primerov ter o tem obvešča vodjo skladišč
 • svetuje strankam v primerih nejasnosti ali nesporazumov ob skladiščenju vračil blaga s trga
 • spremlja informacije o dodatnih strankinih storitvah in željah
 • informacije o dodatnih interesih strank posreduje vodji skladišč ali komercialnemu oddelku
 • spremlja in obdeluje podatke o naročnikih s pomočjo ustrezne dokumentacije in programske opreme
 • obvlada analizo, obdelavo in uporabo podatkov
 • pozna načine posredovanja pridobljenih podatkov
 • svetuje in nudi dodatne storitve naročniku
 • razume pomen poslovnega komuniciranja
Vzdrževanje in popravila ugotavlja stanje mehanizacije in skrbi za izvedbo popravil ter koordinira aktivnosti zunanjih izvajalcev

 • opazuje tehnično stanje delovnih sredstev in sporoča pomanjkljivosti vodjem skladišč
 • obvešča službo vzdrževanja in sodeluje pri odpravi okvare
 • preverja tehnično stanje delovnih sredstev in sporoča pomanjkljivosti vodjem skladišč
 • organizira manjša vzdrževalna dela
 • seznanjen je s tehničnimi značilnostmi posameznih vrst delovnih sredstev in z načinom dela z njimi ter njihovim tehničnim stanjem
 • sestavlja in vodi zapisnike o vzdrževalnih delih ter delovnih sredstvih
 • izvaja postopke manjših rednih vzdrževalnih del na delovnem mestu
 • pozna postopke za izvajanje rednih vzdrževalnih del na podlagi zapisnika in servisne knjige posameznih delovnih sredstev
 • pozna postopke izvajanja rednih preventivnih pregledov na podlagi tehnične dokumentacije
 • pozna postopke komuniciranja s pristojno službo, ki skrbi za popravila ali zamenjavo pokvarjenih in izrabljenih delovnih sredstev
 • pozna cikel rednih vzdrževalnih del, ki jih spremlja na podlagi tehnične dokumentacije
vzdržuje red in čistočo v skladišču in njegovi okolici
 • vzdržuje čistočo opreme in prostora med delom in po njem
 • organizira čiščenje prostorov po končanem delu
 • evidentira oziroma kontrolira evidence o čiščenju
 • pozna tehnične predpise za posamezne skladiščne prostore ter postopke njihovega vzdrževanja in čiščenja
 • sestavlja in vodi evidence o (iz)rednem vzdrževanju in čiščenju posameznih skladiščnih prostorov
 • pozna celoten proces za zagotavljanje čiščenja skladiščnih prostorov
 • pozna določila pogodbe s pooblaščeno organizacijo (podjetjem), ki izvaja čiščenje
 • pozna postopek izvajanja in redne kontrole postopka čiščenja
 • pozna postopke ukrepanja ob nepravilnostih oziroma nesoglasjih in zna o tem obveščati
Komunikacija komunicira z vodstvom, s sodelavci in strankami
 • sodeluje s sodelavci in strankami
 • dnevno poroča nadrejenim skladno z njihovimi navodili
 • zagotavlja pretok informacij v podjetju z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije, ustno ali z dopisi/pisno
 • spodbuja zaposlene za dajanje koristnih predlogov
 • uporablja sodobne telekomunikacijske tehnologije pri vsakodnevnem sporazumevanju in koordinaciji
 • sodeluje z drugimi zaposlenimi in rešuje konfliktne situacije
 • sestavlja in vodi evidence, ki služijo kot dnevna poročila nadrejenim
 • uporablja različne vire in sredstva ter načine pretoka informacij, potrebnih za nemoten potek med vsemi udeleženci v dejavnosti skladiščenja
 • oblikuje in posreduje razumljive informacije
Varovanje zdravja in okolja dela opravlja skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter predpisi o varovanju okolja

 • uporablja zaščitna, varovalna sredstva in opremo pri delu
 • dela opravlja skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
 • upošteva ukrepe iz varstva pri delu, požarne varnosti in varstva okolja
 • spremlja izvajanje požarne varnosti
 • skrbi, da so delovni stroji in mehanizacija opremljeni skladno z zakoni, s pravilniki in z veljavnimi normativi za varno delo
 • upošteva proizvajalčeva navodila  o delovni mehanizaciji in ostalih pripomočkih za varno in pravilno delo
 • nadzoruje, da delavci uporabljajo zaščitna delovna sredstva
 • z nevarnimi odpadki ravna tako, da ne obremenjuje okolja
 • skrbi za sortiranje odpadkov in odpadne embalaže
 • upošteva cestnoprometne predpise
 • upošteva interna navodila za varno delo
 • kontaktira z ustreznimi varnostnimi službami, ki vse redno pregledujejo ter skrbijo za vzdrževanje in zamenjavo obrabljenih ali neustreznih naprav
 • pozna predpise o varstvu pri delu
 • pozna postopke pregledov kontrolnih dokumentov in certifikatov opreme in sredstev za varnost
 • pozna postopke izvajanja ukrepov rednih pregledov vzdrževanja
 • pozna tehnične predpise za posamezno delovno mesto in skladno z njimi poskrbi, da je delovno mesto primerno opremljeno
 • seznanjen je s tehničnimi značilnostmi posameznih vrst delovnih sredstev in z načinom dela z njimi ter njihovo opremljenostjo, ki zagotavlja predpisano stopnjo varnosti pri delu
 • pozna postopke opremljanja delovnih mest z navodili za ravnanje s posameznimi delovnimi napravami in z varnostnimi ukrepi, ki so potrebni za posamezno delovno mesto
 • pozna in uporablja postopke preverjanja upoštevanja navodil o uporabi predpisanih zaščitnih sredstev med zaposlenimi
 • pozna pravne vire o ravnanju z nevarnimi odpadki
 • pozna različne vrste blaga in način ravnanja z njim ter zahteve glede skladiščenja posamezne vrste (posebnost je nevarno blago)
 • pozna ukrepe in postopke ravnanja ob nevarnih dogodkih

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Klement Drofenik, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Andrej Režonja, Fa-Maik, d.o.o., Maribor
 • Matej Ribič, Henkel Maribor, d.o.o., Maribor
 • Igor Žula, Slovensko logistično združenje, Ljubljana
 • Rado Hauptman, Schenker, d.d., Ljubljana
 • Marko Cedilnik, Mercator, d.d., Ljubljana
 • Anton Pleško, Merit International, d.o.o., Ljubljana
 • Natalija Repanšek, Sekcija za promet, Obrtna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Robert Sever, Združenje za promet, Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • Branimir Kopše, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Ljubljana
 • Zlatko Podgorski, Ministrstvo za infrastrukturo, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.