Poklicni standard

Naziv:

Pečar/pečarka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Pečar/pečarka (58200191)

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Pečar/pečarka (34755130)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in skladno z njo načrtuje svoje delo,
 2. zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 3. dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 4. pri sporazumevanju z različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 5. uporablja podjetniška znanja in spretnosti,
 6. uporablja sodobno komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo ter ustrezno programsko orodje, ki ju potrebuje pri svojem delu,
 7. izdeluje delavniške načrte za različne izvedbe lončenih peči, zidanih štedilnikov in kaminov,
 8. postavlja vse vrste lončenih peči, toplozračne lončene peči, zidane štedilnike, odprte kamine in kamine s kaminskimi vložki,
 9. oblaga zidane štedilnike s keramičnimi ploščicami ter zida kamine in peči skladno z osnovnimi pravili oblikovanja in barvne sestave,
 10. priključi lončene peči, zidane štedilnike in kamine na dimnike,
 11. pripravi navodila za čiščenje in vzdrževanje lončenih peči, kaminov, zidanih štedilnikov,
 12. izvaja vzdrževalna dela in popravila na lončenih pečeh, kaminih, zidanih štedilnikih.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo skupine
 • zbere in samostojno interpretira pomembne informacije (navodila za delo, tehnično dokumentacijo)
 • organizira in vodi manjšo skupino pri posameznih delovnih nalogah
 • preveri pripravo materiala
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • pozna organizacijo gradbišča
 • pozna pomen gradbeništva kot gospodarske panoge
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • izdela delovne skice in specifikacijo materiala
 • izbere ustrezno orodje in pripomočke za varno delo
 • določi transportne poti in ugotovi druge značilnosti delovnega prostora
 • organizira in izvaja horizontalni in vertikalni transport materiala
 • pozna in razume tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna vlogo in položaj v objektu ter način izvedbe posameznega gradbenega elementa
 • pozna vrste, lastnosti ter kompatibilnost gradbenih materialov
 • pozna pomen stroškov življenjske dobe materialov  (Life Cicle Costing), ki jih uporablja pri svojem delu, in njihov vpliv na trajnost izdelka
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje
 • zna uporabljati in zaščititi materiale
 • pozna osnove tehničnega risanja
 • pozna principe kurjenja z različnimi kurivi
 • pozna elektronske regulacije pri pečeh
Operativna dela izdeluje delavniške načrte za različne izvedbe lončenih peči, zidanih štedilnikov in kaminov
 • oceni energetsko potrebo prostora in načrtuje ogrevalno moč
 • predlaga velikost in obliko lončene peči in njen položaj v prostoru
 • načrtuje notranjo konstrukcijo peči
 • izdela kurilnotehnični izračun
 • pozna vse arhitekturne in konstrukcijske elemente lončene peči
 • pozna tehnologijo konstruiranja peči, zidanih štedilnikov in kaminov
 • pozna barvne sestave
 • pozna mere človeka in opreme v prostoru
 • zna določiti velikost lončene peči in jo oblikovati
 • pozna zakonodajo in predpise, povezane na pečarsko stroko
 • razume načrte postavljanja peči, kaminov in zidanih štedilnikov
 • pozna sisteme s toplovodnimi izmenjevalci v pečeh, kaminih in zidanih štedilnikih
 • pozna zgodovinski razvoj in oblikovanje lončenih peči, zidanih štedilnikov in kaminov
priključi lončene peči, zidane štedilnike in kamine na dimnike
 • uporablja merilne in kontrolne pripomočke (meter, libele, kotne merilce)
 • zida zidove, loke, oboke iz različnih vrst opeke
 • priključi lončene peči, zidane štedilnike in kamine na dimnike, izdeluje grobe in fine omete
 • pozna tehnike in pravila merjenja
 • zna izravnati stene in tla
 • pozna osnovna pravila zidanja in ometavanja z različnimi gradbenimi materiali
 • pozna oblike in tehnologije zidanja zidov, lokov, obokov
 • pozna pravila za pravilno delovanje dimnika

postavlja vse vrste lončenih peči, toplozračne lončene peči, zidane štedilnike, odprte kamine in kamine s kaminskimi vložki
 • zida podstavke za peči in štedilnike
 • zida in postavlja kamine in lončene peči različnih izvedb
 • pozna tehnologije zidanja in postavljanja lončenih peči različnih izvedb
 • pozna lastnosti, sestavo in namen osnovnih uporabljanih materialov (lepila, ploščic, pečnic, pečarske malte, šamotnega materiala, kovinskih elementov peči itd.)
 • zna uporabiti pečarsko orodje
 • pozna lastnosti in sestavo pečnic
oblaga zidane štedilnike s keramičnimi ploščicami
 • preveri in pripravi podlago za oblaganje zidanih štedilnikov, kaminov in peči
 • oblaga zidane štedilnike s keramičnimi ploščicami
 • pozna tehnologijo polaganja keramičnih ploščic
 • pozna lastnosti in sestavo keramičnih ploščic in ostalih gradbenih materialov (podlage za polaganje keramičnih oblog)
 • pozna barvne sestave
pripravi navodila za čiščenje in vzdrževanje lončenih peči, kaminov, zidanih štedilnikov
 • pripravi navodila za čiščenje in vzdrževanje lončenih peči, kaminov, zidanih štedilnikov
 • pozna posledice poškodb in nepravilnega vzdrževanja peči ter ustrezne ukrepe za njihovo preprečevanje in odpravljanje
 • upošteva požarnovarnostne predpise
 • pozna strokovno terminologijo
izvaja vzdrževalna dela in popravila
 • čisti in vzdržuje peči
 • izvaja potrebna popravila
 • pozna načine in sredstva za čiščenje in popravila lončenih peči različnih izvedb
 • pozna zgodovinski razvoj in pomen lončenih peči, zidanih štedilnikov in kaminov
 • opravlja dela pri gradnji novih in ohranjanju starih zgradb skladno s pristojnostmi svojega poklica
 • pri svojem delu uporablja sodobne in tradicionalne tehnike ter materiale

Administrativna dela pripravi delovno dokumentacijo
 • pripravi zapisnik o prevzemu dela
 • vodi dnevnik o izvajanju del
 • pripravi navodila za čiščenje in vzdrževanje peči, kamina, zidanega štedilnika
 • ureja dokumentacijo svojih referenčnih izvedb
 • izpolnjuje predpisano tehnično dokumentacijo za svoje delo
 • piše tehnična poročila in navodila
Komercialna dela posreduje posamezne podatke za nekatere elemente ponudbe
 • oceni možne stroške dela
 • oceni porabo časa in materiala glede na dokumentacijo
 • pozna osnove obračunavanja delovnih ur
 • pozna osnove popisov del in predizmer za obračun del
 • pozna osnovne računske operacije
 • pozna normative dela in porabe materiala
Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost in kvantiteto dela skladno z normativi in drugimi predpisi
 • uporablja delovna sredstva in materiale skladno s proizvajalčevimi navodili
 • preverja kakovost materialov in elementov pred vgraditvijo
 • preverja natančnost meritev in oznak pred pričetkom del
 • načine vgraditve materialov in konstrukcij prilagodi razmeram na delovišču
 • odpravlja ugotovljene napake
 • skrbi in pozna namen estetskega videza izdelka
 • racionalno porablja vire (naravni viri, energija,  materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • razume odnos med kratkoročnimi in dolgoročnimi koristmi in stroški za materiale in tehnike, ki jih uporablja pri svojem delu
 • razume vpliv  racionalne rabe materiala, časa in energije na finančno uspešnost svojega dela
 • pozna normative, ki določajo količine in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna metode in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • pozna normative in druge predpise, povezane z gradbeništvom

Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovna sredstva
 • pregleduje, čisti in maže osebno orodje, stroje in naprave ter na njih opravlja manjša popravila, oziroma jih redno daje v popravilo
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
 • upošteva tehnična navodila za delo strojev in naprav

Komunikacija sporazumeva se s sodelavci
 • sprejema, razume in posreduje navodila o poteku dela
 • sprejema, razume in posreduje navodila o varnem delu in uporabi ustrezne opreme
 • uporablja tehnično izrazje
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih, odnosih do sodelavcev
sporazumeva se z naročniki in s strankami
 • posreduje želene informacije
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih in odnosih do strank
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • pri delu uporablja varovalna sredstva in opremo
 • upošteva pravila gibanja na gradbišču in delovišču
 • pozna predpise o zdravju in varstvu pri delu
 • pozna delovno zakonodajo za strokovno področje in delo, ki ga opravlja
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev

varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • razvršča in ustrezno ravna z gradbenimi odpadki
 • uporablja nevarne snovi skladno s predpisi o varovanju okolja
 • pozna zakonodajo o varovanju okolja v povezavi z delom, ki ga opravlja
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja
 • pozna smisel in pravila varovanja naravne in kulturne dediščine
 • pozna vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Janko Rozman, OZS
 • Jure Desinger, OZS
 • Zvonko Turk, OZS
 • Jurij Hrovat, OZS
 • Sol Mihelj, u. d. i. a., SGGEŠ Ljubljana, Srednja poklicna šola
 • Elena Simeonov, u. d. i. a., SGGEŠ Ljubljana, Srednja poklicna šola

Koordinatorica:
 • Barbara Kunčič, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Jurij Hrovat, Jurij Hrovat, s. p.
 • Stjepan Krsnik, Peči Keramika, Novo mesto
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje


Koordinatorici pri pripravi poklicnega standarda
 • Vanja Meserko, CPI
 • Polona Klemenčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.