Poklicni standard

Naziv:

Bančni komercialist/bančna komercialistka

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo (0412)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Bančni komercialist/bančna komercialistka (3430.006.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s predpisi, z dobrimi poslovnimi običaji in standardi
 3. spremlja razvoj stroke
 4. racionalno rabi energijo, material in čas
 5. varuje zdravje in okolje
 6. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 7. sporazumeva se s strankami in sodelavci
 8. uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja
 9. analizira situacijo na področju prodaje bančnih produktov, organizira svoje delo ter analizira rezultate dela
 10. pripravi prostor za delo s strankami in z dokumentacijo
 11. svetuje strankam – fizičnim osebam, prodaja manj zahtevne bančne storitve: sklepa depozite, vodi račune stranke, opravlja vse vrste negotovinskih transakcij, opravlja naloge kartičnega poslovanja
 12. svetuje strankam pri investiranju v vzajemne sklade
 13. trguje z vrednostnimi papirji
 14. opravlja storitve zavarovalnega posredništva
 15. opravlja naloge kreditiranja fizičnih oseb
 16. odpira, vodi in zapira transakcijske račune
 17. sklepa in vodi depozite
 18. prodaja poslovne kartice
 19. sklepa pogodbe s pravnimi osebami v zvezi s prodajo različnih bančnih storitev za fizične osebe
 20. opravlja manj zahteve naloge kreditiranja pravnih oseb in zasebnikov
 21. opravlja naloge dokumentarnih akreditivov
 22. opravlja naloge garancij
 23. trguje s produkti zakladništva in investicijskega bančništva
 24. kupuje in prodaja gotovino, valute in valutne opcije
 25. vodi evidence, pripravlja poročila in račune, ustrezno hrani listine in dokumentacijo
 26. aktivno ponuja in prodaja produkte strankam, išče nove stranke, navezuje in ohranja stike s strankami
 27. koordinira potek postopkov, povezanih s prodajo določenih storitev
 28. preverja vsebino dokumentacije in izvajanje postopkov, ki jih za stranko opravijo v drugih enotah banke ali v drugih družbah
 29. deluje v skladu s predpisi in kodeksom ravnanja bančnih delavcev ter zagotavlja varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira situacijo na področju prodaje bančnih produktov, organizira svoje delo ter analizira rezultate dela
 • analizira prodajo bančnih storitev na lokalnem trgu, posebej pri konkurenčnih bankah
 • organizira svoje delo po prioritetah in pripravi načrte svojega dela
 • analizira uspešnost lastnega dela (z vidika uspešnega, dolgoročnega sodelovanja s strankami, z vidika finančne uspešnosti in z vidika tveganja pri prodaji aktivnih produktov) ter se odloča za spremembe in izboljšave
 • pozna dogajanje na podjetniškem in medbančnem trgu
 • pozna metode za raziskavo trga
 • obvlada osnove statistične obdelave podatkov
 • zna izdelati statistična poročila
 • pozna tehnike načrtovanja dela
 • pozna prednosti in pomanjkljivosti storitev konkurence in lastne banke
 • pozna načine evalvacije in revizije poslovanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor za delo s strankami in z dokumentacijo
 • pripravi prostor za delo in za razgovore s strankami
 • pripravi potrebno dokumentacijo (baza podatkov)
 • pripravi obrazce in pogodbe
 • obvlada osnovna pravila ter standarde organizacije dela in podjetja
 • pozna minimalne standarde opreme prostora za individualno obravnavo strank
 • obvlada vrste poslovne dokumentacije in jo loči po pomembnosti posameznih gradiv, dokumentacije in informacij kot podlag za sprejemanje poslovnih odločitev
Operativna dela svetuje strankam – fizičnim osebam - prodaja manj zahtevne bančne storitve: sklepa depozite, vodi račune stranke, opravlja vse vrste negotovinskih transakcij, opravlja naloge s področja kartičnega poslovanja
 • sklepa vse vrste depozitov in varčevanj: predstavi ponudbo banke stranki, naredi simulacijo izračunov in stranki svetuje, da se odloči za tisto ponudbo, ki ji ustreza; predstavi določila pogodbe, ki bo s stranko sklenjena, opozori na tista določila, ki so za stranko pomembna, posebej predstavi tudi davčni vidik sklenjene pogodbe; sklene pogodbo (v pripravljen tekst pogodbe vstavi podatke za varianto, za katero se je dogovoril s stranko); izvede vse potrebne aktivnosti pri prekinitvi depozitov in varčevanj (premostitveni krediti in druge možnosti)
 • pozna obdavčitve obresti
 • obvlada postopke sklepanja, vodenja in prekinitve depozitov in varčevanj
 • posluje z računi stranke: stranki predstavi pogoje in način poslovanja z računom; zbere vso potrebno dokumentacijo; odpre račun; sklene pogodbo in hkrati lahko tudi uredi vse potrebno za ureditev elektronskega poslovanja; sklene pogodbo o odobritvi limita na transakcijskem računu; ažurira vse spremembe; izvaja plačila po pooblastilu imetnika TR (trajni nalogi, direktne bremenitve) in tudi plačila brez soglasja imetnika (izvršbe); izvaja plačila v državi in v tujino; začasno ali trajno omejuje poslovanje preko računa; zapira račune; obvešča imetnika računa
 • pozna osnove plačilnega prometa, inštrumente plačilnega prometa in način delovanja plačilnih sistemov
 • pozna osnove izvršb in zavarovanj
 • obvlada postopke odpiranja, vodenja in zapiranja transakcijskih računov
 • opravlja vse vrste negotovinskih transakcij: po nalogu stranke izvaja prenose med računi (v državi ali v tujino); izdaja čekovne blankete; izdaja potovalne čeke; opravlja hitra plačila v tujino (Western Union)
 • pozna osnove plačilnega prometa
 • opravlja naloge kartičnega poslovanja: stranki predstavi ponudbo; naroči kartice; odobrava limite po karticah; izdaja kartice; prijavlja izgube ali kraje kartic; blokira kartice in račune
 • obvlada postopek izdajanja kartic in pravila ravnanja ob primerih izgube ali kraje
 • pozna bančne storitve in bančno ponudbo
 • pozna osnove Zakona o bančništvu
 • pozna pomen in vlogo centralne banke
 • obvlada postopke sklepanja določenega posla oz. izvedbe določene storitve
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih podatkov
 • pozna osnove obligacij - področje bančnih poslov in splošni del
 • pozna sestavine pogodb za posamezen bančni produkt ali storitev
 • obvlada postopke izračunavanja različnih kategorij s področja poslovne matematike glede na posamezno storitev, in sicer s podporo informacijske tehnologije ali brez nje
 • pozna proces, ki se za opravljeno storitev v komerciali izvede na področju neposredne podpore
 • pozna tarife nadomestil
 • obvlada delo z računalniško aplikativno podporo
 • pozna obveznosti, ki izhajajo iz zakona o preprečevanju pranja denarja
svetuje strankam pri investiranju v vzajemne sklade
 • informira stranke o ponudbi vzajemnih skladov
 • izvede plačilo za nakup kuponov vzajemnega sklada
 • informira o spremembah, popravkih podatkov o komitentu
 • izvede celotno/delno izplačilo odkupnine vrednosti investicijskih kuponov
 • spremlja investicije
 • pozna ponudbo vzajemnih skladov
 • obvlada postopek izvedbe nakupa in izplačila
trguje z vrednostnimi papirji
 • odpira, vodi in zapira trgovalni račun
 • sprejema naročila za prodajo ali nakup vrednostnih papirjev
 • pozna osnove trgovanja z vrednostnimi papirji
opravlja storitve zavarovalnega posredništva
 • sprejema naročila za sklenitev zavarovalne police
 • sprejema zahtevke za spremembe, popravke podatkov
 • sprejema zahtevke za izplačilo zavarovalne police
 • pozna zavarovalniške produkte
 • obvlada postopek izvedbe storitve
opravlja naloge kreditiranja fizičnih oseb
 • predstavi ponudbo in izdela simulacije
 • analizira finančne podatke kreditojemalca
 • oceni višino kredita glede na dejanske potrebe in zmožnosti kreditojemalca ter glede na namen kreditiranja
 • pravilno oceni odplačilno sposobnost kreditojemalca ter določi odplačilno dobo,
 • oceni in določi ustrezno obliko ter višino zavarovanja kredita
 • pripravi predlog odobritve kredita s celotno dokumentacijo
 • pripravi pogodbo o kreditu
 • vodi postopek opominjanja in izterjave
 • vodi postopek namenske porabe oz. črpanja kredita
 • pozna normativno ureditev kreditiranja in zavarovanj
 • obvlada postopek odobravanja kreditov
 • pozna osnove obligacij
odpira, vodi in zapira transakcijske račune
 • zbere potrebno dokumentacijo glede na vrsto stranke (pravna oseba, zasebnik, društva)
 • preverja podatke o stranki iz zahtevka s podatki v registru imetnikov TRK
 • odpre račun in določi vse parametre za poslovanje računa (pooblaščene osebe, način obveščanja, obrestne mere, provizije, stroške vodenja, morebitno poslovanje preko elektronskega bančništva itd.)
 • sklene pogodbo
 • ažurira spremembe v zvezi s podatki o stranki in računom
 • sprejema pristopnice za poslovanje po elektronski poti in jih posreduje pristojni službi v banki
 • izvaja plačila na druge račune v državi, izven države in dvig gotovine
 • zagotavlja imetniku transakcijskega računa, da posluje z različnimi instrumenti: plačilnim nalogom, posebno položnico in posebno nakaznico, z različnimi vrstami čekov
 • izvaja plačila na podlagi pooblastila imetnika transakcijskega računa (trajni nalogi, izdane menice, direktne obremenitve in direktne odobritve)
 • izvaja plačila brez soglasja imetnika transakcijskega računa (sklepi o izvršbi sodišča, davčnega, carinskega ali drugega pristojnega organa)
 • obračunava stroške izvršb
 • v primeru prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije vodi ustrezno prilagojene postopke
 • izvede ustrezne postopke ob zaprtju transakcijskega računa
 • pozna postopke odpiranja, vodenja in zapiranja transakcijskih računov
 • pozna osnove ureditve volilne kampanje (odpiranje in vodenje posebnih TRR)
 • pozna osnove statusno-pravnih pravil za gospodarske družbe
 • pozna osnove izvršb in zavarovanj (izvajanje sklepov o izvršbi na sredstva pri organizacijah za plačilni promet)
 • pozna osnove davčnega postopka (izvajanje sklepov o izvršbi pri organizacijah za plačilni promet)
 • pozna osnove prisilnih poravnav, stečajev in likvidacij
 • pozna osnove finančnega poslovanja podjetij - obveščanje sodišč o izbrisnih razlogih in posledice začetka postopka izbrisa iz sodnega registra
 • pozna pravno ureditev čeka in menice
 • pozna oblike in postopke zavarovanj ter pasti pri morebitnem vnovčevanju
sklepa in vodi depozite
 • predstavi ponudbo banke stranki
 • svetuje stranki in se dogovori za vrsto in obliko depozita
 • zbere potrebne podatke in sklene pogodbo
 • usmerja sredstva depozita po poteku vezave in izpolnjuje ustrezne obrazce
 • razrešuje problematiko prekinitev pogodb pred potekom roka vezave
 • vodi evidenco potrdil o vlogi
 • pozna osnove obligacijskih razmerij (bančni denarni depoziti)
 • pozna osnove obdavčitev dohodkov pravnih oseb in obdavčitev občanov (obresti)
prodaja poslovne kartice
 • preveri izpolnjevanje pogojev za izdajo poslovne kartice
 • uredi zavarovanje terjatev banke
 • izvede vse potrebne aktivnosti za izdajo poslovne kartice
 • opravlja naloge v zvezi z zamenjavo in blokacijo poslovnih kartic ter v zvezi z odpovedjo oz. odstopom od pogodbe
 • izterjuje neporavnane obveznosti – v sodelovanju s sodelavci v neposredni podpori poslovanja
sklepa pogodbe s pravnimi osebami v zvezi s prodajo različnih bančnih storitev za fizične osebe
 • predstavi pogoje in obveznosti z ustreznega področja
 • sklene pogodbo (v pripravljen standardiziran osnutek pogodbe vstavi elemente, za katere se je dogovoril s pogodbenim menjalcem)
 • zagotovi formalno ureditev kasnejših sprememb (z novo pogodbo oz. aneksom) in prekinitev pogodb
 • zagotovi izpolnitev obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe
 • ves čas trajanja pogodbenega odnosa zagotavlja stranki vse potrebne informacije za zagotovitev trajne kakovostne storitve
 • pozna ureditev opravljanja menjalniških poslov (pravila Banke Slovenije)
 • pozna elemente pogodbe o izvajanju storitev med banko in pravno osebo, ki izvaja posle
 • pozna postopke prodaje storitve in »servisiranja« stranke za vsako specifično področje
 • pozna področje zavarovanja terjatev (osnove iz stvarnopravnega zakonika in zakona o finančnih zavarovanjih)
opravlja manj zahteve naloge kreditiranja pravnih oseb in zasebnikov
 • s ciljem zmanjšanja kreditnega tveganja:
 • zbira informacije o stranki (iz dosedanjega sodelovanja, predložene dokumentacije, informacij o poslovanju iz okolja, iz javno dostopnih podatkovnih baz, na osnovi lastne subjektivne ocene);
 • analizira finančne podatke kreditojemalca;
 • oceni višino kredita glede na dejanske potrebe in zmožnosti kreditojemalca in glede na namen kreditiranja;
 • pravilno določi odplačilno dobo glede na uskladitev virov banke in vrsto oz. namen zadolževanja (na podlagi odplačilne sposobnosti kreditojemalca);
 • pravilno oceni in stalno spremlja odplačilno sposobnost kreditojemalca;
 • oceni (glede na rizičnost naložbe, oceno poslovanja stranke in njegovo odplačilno sposobnost, vrsto in ročnost naložbe) in se s kreditojemalcem dogovori za ustrezno obliko in višino zavarovanja ter preveri možnost in ustreznost predmeta zavarovanja;
 • za organe odločanja pripravi predlog za odobritev s celotno dokumentacijo;
 • obračuna stroške, povezane z odobritvijo kredita, ter obvesti stranko;
 • pripravi pogodbo o kreditu;
 • izvaja enostavne odkupe terjatev z diskontom;
 • izterjuje in opravlja naloge s področja inkasa terjatev;
 • izvaja posamične prevzeme terjatev v sklopu okvirne pogodbe
 • pozna osnove deviznega poslovanja
 • pozna ureditev finančnega poslovanja podjetij
 • pozna normativno ureditev kreditiranja in zavarovanj
 • pozna osnove finančnih zavarovanj
 • pozna osnove meničnega poslovanja
opravlja naloge dokumentarnih akreditivov
 • svetuje stranki o primerni obliki akreditiva za realizacijo njenega posla
 • zbere potrebno dokumentacijo
 • odpre akreditiv
 • opravi vse potrebne aktivnosti ob spremembi akreditiva (pridobi dokumentacijo, izvede obveščanje itd.)
 • opravlja naloge koriščenja akreditiva (preverja ustreznost dokumentov, preverja zneske, plačila itd.)
 • po potrebi se v zvezi z nalogami iz gornjih alinej posvetuje s specialistom za področje akreditivov
 • izvede plačila po akreditivu
 • v zvezi z izvajanjem gornjih nalog obvlada pisno in ustno komunikacijo v tujem jeziku
 • pozna mednarodna enotna pravila za akreditive
 • pozna osnove obligacij (akreditivi, področje odstopov pravic, terjatev)
 • pozna področje transporta (INCOTERMS)
 • pozna področje zavarovanj
 • pozna področje carin, davščin pri uvozu blaga
 • pozna zunanjetrgovinsko poslovanje
opravlja naloge garancij
 • seznani stranko o možnostih, ceni in obveznostih, ki izhajajo iz garancij, in ji svetuje izbiro najboljše variante
 • zbere dokumentacijo in pomaga stranki pri izpolnjevanju obrazcev
 • obdela zahtevek in pripravi predlog za odobritev
 • pripravi pogodbo o izdaji garancije (vstavi elemente v predhodno pripravljeni osnutek)
 • izstavi garancijo (v standardno besedilo vstavi podatke o garanciji ali pripravi besedilo garancije na osnovi posebne zahteve) stranke
 • obračuna stroške
 • v primeru zahteve za vnovčitev garancije:
 • preveri, ali je vnovčitev v skladu s prevzeto garancijsko obvezo;
 • preveri, ali je prispela v času veljavnosti garancije;
 • zahteva kritje od nalogodajalca;
 • če kritje ni zagotovljeno, aktivira zavarovanja garancije
 • pozna sestavine pogodbe o izdaji garancije
 • obvlada vse postopke v zvezi z izdajo, zavarovanji in vnovčevanjem garancije
 • pozna osnove obligacijskih razmerij (bančna garancija)
 • pozna področje zavarovanja terjatev (Stvarnopravni zakonik)
trguje s produkti zakladništva in investicijskega bančništva
 • sklepa posle zakladništva in investicijskega bančništva s ciljnimi skupinami strank, za katere ima pooblastilo
 • dokumentira pomembne sestavine posla nakupa in prodaje (datum in točen čas sklenitve posla, datum poravnave, pogodbene stranke, vrsta instrumenta, znesek, cena oz. tečaj, način in kraj poravnave itd.)
 • izdeluje zaključnice in jih pošilja v spremljavo poslov zakladništva in investicijskega bančništva
 • spremlja limite trgovanja
 • pozna osnove vrednostnih papirjev (vrste, trg itd.)
 • pozna mednarodne računovodske standarde
 • pozna minimalne standarde za dejavnosti trgovanja v bankah in druge storitve, povezane z njimi
kupuje in prodaja gotovino, valute in valutne opcije
 • prejme naročilo za nakup ali prodajo gotovine iz trezorja banke ali prejme povpraševanje iz druge banke
 • poišče drugo banko, s katero bo sklenil posel, in uskladi ponudbo in povpraševanje
 • sklepa terminske kupoprodaje v imenu in za račun banke, na pobudo podjetij ali za fizične osebe
 • sklepa promptne kupoprodaje z namenom doseganja dobička zaradi pozitivnih tečajnih razlik
 • kupuje in prodaja valutne opcije v imenu banke ali za račun stranke
 • prouči možnost o nakupu ali prodaji glede na pozicijo banke, pooblastila, limite
 • sklene posel
 • vnese podatke o sklenjenem poslu v evidenco
 • pozna minimalne standarde trgovanja v bankah
 • pozna osnove terminskih, promptnih in valutnih poslov
 • pozna izvedene finančne instrumente
aktivno ponuja in prodaja produkte strankam, išče nove stranke, navezuje in ohranja stike s strankami
 • navezuje poslovne stike in izvaja aktivnosti za promocijo storitev banke
 • zazna in izbere ciljne skupine in ciljne stranke
 • določi cilje za posamezne stranke
 • določi, načrtuje in organizira ugotavljanje potreb potencialnih kupcev ter načine zadovoljitve teh potreb
 • svetuje in prodaja storitve po naslednjih tržnih poteh: klasične tržne poti (neposredna prodaja v bančni poslovalnici, zastopništvo); sodobne tržne poti (telefonske, elektronske poti)
 • rešuje reklamacije
 • načrtuje prodajne cilje, jih spremlja in usmerja lastne prodajne aktivnosti skladno z doseženimi rezultati s ciljem povečati prodajo in hkrati povečati zadovoljstvo strank
 • obvlada tehnike osebne, telefonske prodaje, prodaje na terenu
 • obvlada ravnanje skladno s poslovnim bontonom in etiko
 • obvlada tehnike razreševanja reklamacij
 • obvlada tehnike svetovanja in pogajanja
 • obvlada način vzpostavljanja in ohranjanja dolgoročnih razmerij s stranko
Administrativna dela vodi evidence, pripravlja poročila in račune, ustrezno hrani listine in dokumentacijo
 • pripravlja poročila iz evidenc opravljenih poslov za pristojne službe v banki
 • s pomočjo sodobnih informacijskih sistemov upravlja, ureja in arhivira tehnično, tehnološko in drugo delovno dokumentacijo
 • dokumentira poslovne dogodke
 • redno dopolnjuje podatke in informacije v poslovno informacijskem sistemu
 • vodi različne evidence skladno s predpisi
 • obvlada pisarniško poslovanje
 • obvlada računalniške aplikacije
 • obvlada poslovno dokumentacijo
 • pozna pisarniško in informacijsko tehnologijo ter uporabniška programska orodja
 • pozna osnove informacijskih sistemov
 • pozna predpise o arhiviranju poslovne in tehnične dokumentacije
 • pozna načine zbiranja, obdelave in shranjevanja elektronskih podatkov
 • obvlada elektronsko arhiviranje
 • obvlada sodobne načine elektronskega poslovanja
Vodenje koordinira potek postopkov, povezanih s prodajo določenih storitev
 • koordinira prodajo produktov ali opravljanje storitev za stranko pri različnih delavcih banke, v različnih strokovnih službah ali z banko povezanih družbah
 • koordinira spremljevalne aktivnosti na področjih podpornih dejavnosti za izvedbo storitev stranki
 • pozna metode in načine usklajevanja postopkov
 • pozna načine doseganja medsebojnih dogovorov
 • pozna načela timskega dela in vodenja delovne skupine
 • pozna osnove psihologije
 • pozna metode prepoznavanja in reševanja konfliktov
 • zna oceniti uspešnost organizacijske enote
Nadzor dela preverja vsebino dokumentacije in izvajanje postopkov, ki jih za stranko opravijo v drugih enotah banke ali v drugih družbah
 • oblikuje kontrolne točke za nadzor dela, povezanega s storitvijo stranki, ki se opravi v drugih enotah banke ali v drugih družbah (npr. ob reklamacijah, navzkrižni prodaji, kadar gre za opravila, ki spadajo v pristojnost zalednih služb itd.)
 • kontrolira pravilnost dela v prej navedenih primerih z vidika upravljanja odnosov s strankami
 • preverja vsebino dokumentacije iz drugih služb, ki se nanaša na stranko
 • kontrolira svoje izdelke in rezultate svojega dela
 • pozna vsebino dokumentacije in postopke, ki se v zvezi s storitvijo stranki opravijo v drugih enotah banke ali v drugih družbah
 • pozna načine izvajanja nadzora
 • pozna namen in vsebino nadzora
 • pozna metode za povečevanje učinkovitosti
Zagotavljanje kakovosti deluje v skladu s predpisi in kodeksom ravnanja bančnih delavcev ter zagotavlja varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov
 • zagotavlja visoki etičen odnos do vseh strank, vsa ravnanja izražajo poštenost, premočrtnost, nepodkupljivost in visoko pripadnost banki
 • zagotavlja kakovost pri izvajanju delovnih procesov
 • zagotavlja pravilno, strokovno in pravočasno izvajanje navodil in delovnih postopkov
 • zagotavlja pravilno vodenje postopkov, skladno z zakonskimi predpisi
 • zagotavlja popolno varnost osebnih podatkov
 • zagotavlja popolno varovanje poslovnih skrivnosti
 • ravna skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov
 • ravna skladno s kodeksom ravnanja bančnih delavcev
 • ravna skladno s pravili etičnega ravnanja v banki
 • ravna skladno s pravili informacijske varnosti
 • spremlja novosti, najboljše prakse, procese, tehnologije, postopke in sisteme
 • kontrolira izvajanje zakonskih in internih predpisov
 • spodbuja učinkovito uporabo virov in izpolnitev načrtov
 • upošteva delovni protokol in poslovni bonton
 • kritično ocenjuje in presoja delovne postopke in jih zna racionalizirati
 • uporablja računalniško opremo in informacijska orodja
 • vljudno komunicira s strankami
 • upošteva pravila stroke in dobre prakse
 • skrbi za osebno urejenost in urejenost delovnega okolja
 • spremlja razvoj stroke in skrbi za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj
 • obvlada osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa
 • pozna sisteme za zagotavljanje kakovosti in pomen standardov kakovosti
 • obvlada poslovni bonton in delovni protokol ter vplive poslovne morale
 • razume in obvlada poslovne procese in postopke
 • pozna načine varovanja podatkov
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih podatkov
 • pozna vlogo in pomen organizacijske kulture in vrednot podjetja
 • pozna hierarhijo in oblike organizacij
 • pozna in upošteva pravila in norme pri posredovanju in sprejemanju informacij
 • zaveda se pomena vzdrževanja dobrih delovnih odnosov in odnosov s strankami
 • zaveda se pomena strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja
Komunikacija pisno in ustno se sporazumeva se s strankami, internimi službami v banki in v družbah, povezanih z banko, konkretni situaciji primerno, s ciljem zadovoljiti potrebe svojih strank
 • korektno in strokovno predstavi banko, sebe, komentira situacijo na področju bančne konkurence oz. konkurence na področju finančnih storitev
 • s sodelavci v poslovalnici, nadrejenimi in sodelavci v drugih enotah izmenjuje podatke o povpraševanju in potrebah strank, o načinu zadovoljitve potreb z bančnimi in finančnimi storitvami
 • pisno in ustno v osebnem kontaktu, preko telefona ali elektronske pošte komunicira prilagojeno konkretni situaciji in konkretni stranki
 • svetuje stranki in se pogaja z njo v zvezi s prodajo oz. pogoji prodaje različnih produktov
 • ravna skladno s poslovnim bontonom pravili etičnega ravnanja s stranko s ciljem ohranjanja dolgoročnega odnosa s stranko
 • pozna načela timskega dela
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna pravila pisne, ustne in neverbalne komunikacije
 • obvlada poslovno korespondenco in komuniciranje v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • razume pomen poznavanja človekove osebnosti za uspešno poslovno sporazumevanje
 • razlikuje dejavnike uspešne komunikacije in se zaveda njihovega pomena
 • obvlada veščine komuniciranja po telefonu (bonton telefonskega pogovora) in ostalih elektronskih komunikacijskih medijih
 • pozna osnove retorike
 • pozna pomen pozitivnega mišljenja in samoobvladovanja
 • zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih posreduje strankam in sodelavcem
 • pozna metode in oblike tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • obvlada osnove psihologije prodaje in kupoprodajni dialog
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov
Varovanje zdravja in okolja deluje v skladu s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja ter skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • pozna delovno pravno zakonodajo, predpise o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Stanka Naterer, Nova kreditna banka Maribor d. d.
 • Mojca Vaupotič, Abanka Vipa d. d.
 • Mojca Cigler, Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
 • Vlasta Turel, Združenje bank Slovenije
 • Viljenka Markič Simoneti, Združenje bank Slovenije
 • Damjana Furlan Lazar, CPI
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.