Poklicni standard

Naziv:

Referent/referentka v bančni komerciali

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo (0412)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Referent/referentka v bančni komerciali (3430.005.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s predpisi, z dobrimi poslovnimi običaji in s standardi
 3. racionalno rabi energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s strankami in sodelavci
 7. uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja
 8. analizira situacijo na področju prodaje bančnih produktov, organizira svoje delo ter analizira rezultate
 9. pripravi prostor za delo s strankami in z dokumentacijo
 10. svetuje strankam – fizičnim osebam in prodaja manj zahtevne bančne storitve: sklepa depozite, vodi račune stranke, opravlja vse vrste negotovinskih transakcij ter opravlja naloge kartičnega poslovanja
 11. investira v vzajemne sklade
 12. trguje z vrednostnimi papirji
 13. opravlja storitve zavarovalnega posredništva
 14. izvaja postopke za skrbništvo transakcijskih računov pravnih oseb in plačilnega prometa
 15. opravlja naloge kreditiranja fizičnih oseb
 16. sposoben je aktivno ponujati in prodajati produkte svojim strankam, iskati nove stranke, navezovati in ohranjati kontakte s strankami
 17. vodi evidence in arhivira delovno dokumentacijo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela analizira situacijo na področju prodaje bančnih produktov , organizira svoje delo ter analizira rezultate dela
 • analizira situacijo na področju prodaje bančnih storitev na lokalnem trgu posebej pri konkurenčnih bankah
 • organizira svoje delo po prioritetah in pripravi načrte svojega dela
 • analizira uspešnost lastnega dela (z vidika uspešnega, dolgoročnega sodelovanja s strankami, z vidika finančne uspešnosti in z vidika tveganja pri prodaji aktivnih produktov) ter se odloča za spremembe in izboljšave
 • pozna dogajanje na podjetniškem in medbančnem trgu
 • pozna prednosti in pomanjkljivosti storitev konkurence in lastne banke
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor za delo s strankami in z dokumentacijo
 • pripravi prostor za delo in za razgovore s strankami
 • pripravi in preveri potrebno dokumentacijo (baza podatkov)
 • pripravi obrazce in pogodbe
 • pripravi potrebno gotovino
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna minimalne standarde opreme prostora za individualno obravnavo strank
 • pozna standarde pisnega komuniciranja in pisne dokumente, potrebne za izvedbo postopka prodaje posameznega produkta
 • pozna pisarniško tehnologijo in osnovno programsko opremo
 • pozna in zna uporabljati vse vire informacij za potrebe svojega dela
 • zna rokovati z elektronskimi mediji
Operativna dela svetuje strankam – fizičnim osebam in prodaja manj zahtevne bančne storitve: sklepa depozite, vodi račune stranke, opravlja vse vrste negotovinskih transakcij ter opravlja naloge kartičnega poslovanja
 • opravlja naloge gotovinskega poslovanja: izdaja in sprejema zneske gotovine po nalogu stranke; obvlada postopke gotovinskega poslovanja; loči pristne bankovce od ponarejenih
 • pozna bančne storitve in bančno ponudbo
 • pozna osnove zakona o bančništvu
 • obvlada postopke sklepanja določenega posla oz. izvedbe določene storitve
 • obvlada postopke izračunavanja različnih kategorij s področja poslovne matematike glede na posamezno storitev, in sicer s podporo informacijske tehnologije ali brez nje
 • pozna proces, ki se za opravljeno storitev v komerciali, izvede na področju neposredne podpore
 • pozna sestavine pogodb s področja dela
 • pozna tarife nadomestil
 • obvlada delo z računalniško aplikativno podporo
 • pozna zakon o preprečevanju pranja denarja
 • sklepa vse vrste depozitov in varčevanj:
 • predstavi ponudbo banke stranki, naredi simulacijo izračunov in stranki svetuje, da se odloči za tisto ponudbo, ki ji ustreza;
 • predstavi določila pogodbe, ki bo s stranko sklenjena, opozori na tista določila, ki so za stranko pomembna, posebej predstavi tudi davčni vidik sklenjene pogodbe;
 • sklene pogodbo (v pripravljen tekst pogodbe vstavi podatke za varianto, za katero se je dogovoril s stranko);
 • izvede vse potrebne aktivnosti pri prekinitvi depozitov in varčevanj (premostitveni krediti in druge možnosti)
 • pozna obdavčitve obresti
 • obvlada postopke sklepanja, vodenja in prekinitve depozitov in varčevanj
 • posluje z računi stranke:
 • stranki predstavi pogoje in način poslovanja z računom;
 • zbere vso potrebno dokumentacijo;
 • odpre račun;
 • sklene pogodbo in hkrati lahko tudi uredi vse potrebno za ureditev elektronskega poslovanja;
 • sklene pogodbo o odobritvi limita na transakcijskem računu;
 • ažurira vse spremembe;
 • izvaja plačila po pooblastilu imetnika TR (trajni nalogi, direktne bremenitve) in tudi plačila brez soglasja imetnika (izvršbe);
 • izvaja plačila v državi in v tujino;
 • začasno ali trajno omejuje poslovanje preko računa;
 • zapira račune;
 • obvešča imetnika računa
 • pozna osnove plačilnega prometa, inštrumente plačilnega prometa in način delovanja plačilnih sistemov
 • pozna osnove Zakona o izvršbi in zavarovanju
 • obvlada postopke odpiranja, vodenja in zapiranja transakcijskih računov
 • opravlja vse vrste negotovinskih transakcij: po nalogu stranke izvaja prenose med računi (v državi ali v tujino); izdaja čekovne blankete; izdaja potovalne čeke; opravlja hitra plačila v tujino (Western Union)
 • pozna osnove plačilnega prometa
 • opravlja naloge s področja kartičnega poslovanja: stranki predstavi ponudbo; naroči kartice; odobrava limite po karticah; izdaja kartice; prijavlja izgube ali kraje kartic; blokira kartice in račune
 • obvlada postopek izdajanja kartic in pravila ravnanja v primerih izgube ali kraje
investira v vzajemne sklade
 • informira stranke o ponudbi vzajemnih skladov
 • izvede plačilo za nakup kuponov vzajemnega sklada
 • upravlja s premoženjem vzajemnega sklada
 • informira o spremembah, popravkih podatkov o komitentu
 • izvede celotno/delno izplačilo odkupne vrednosti investicijskih kuponov
 • spremlja investicije
 • pozna ponudbo vzajemnih skladov
 • obvlada postopek izvedbe nakupa in izplačila
trguje z vrednostnimi papirji
 • odpira, vodi in zapira trgovalni račun
 • sprejema naročila za prodajo ali nakup vrednostnih papirjev
 • pozna osnove Zakona o trgu vrednostnih papirjev
opravlja storitve zavarovalnega posredništva
 • sprejema naročila za sklenitev zavarovalne police
 • sprejema zahtevke za spremembe, popravke podatkov
 • sprejema zahtevke za izplačilo zavarovalne police
 • pozna zavarovalniške produkte
 • obvlada postopek izvedbe storitve
izvaja postopke s področja skrbništva transakcijskih računov pravnih oseb in plačilnega prometa
 • odpira in vodi transakcijske račune, preverja bonitete in plačilni promet pravnih oseb
 • opravlja naloge s področja operativnega skrbništva transakcijskih računov
 • obdeluje plačilne naloge in jamstvene instrumente ter zagotavlja pravočasno in pravilno obdelavo nalogov
 • kontrolira izvajanje plačilnega prometa
 • opravlja manj zahtevne naloge s področja izvršb in prisilnih izterjav v breme transakcijskih računov
 • pozna osnove plačilnega prometa
 • pozna osnove Zakona o izvršbi in zavarovanju
 • obvlada postopke odpiranja, vodenja in zapiranja transakcijskih računov
opravlja naloge s področja kreditiranja fizičnih oseb
 • predstavi ponudbo in izdela simulacije
 • analizira finančne podatke kreditojemalca
 • oceni višino kredita glede na dejanske potrebe in zmožnosti kreditojemalca ter glede na namen kreditiranja
 • pravilno oceni odplačilno sposobnost kreditojemalca ter določi odplačilno dobo,
 • oceni in določi ustrezno obliko ter višino zavarovanja kredita
 • pripravi predlog odobritve kredita s celotno dokumentacijo
 • pripravi pogodbo o kreditu
 • vodi postopek opominjanja in izterjave
 • vodi postopek namenske porabe oz. črpanja kredita
 • obvlada postopek odobravanja kreditov
 • pozna osnove Zakona o finančnih zavarovanjih
 • pozna osnove Obligacijskega zakonika
 • pozna osnove Zakona o izvršbi in zavarovanju
Administrativna dela vodi evidence, opravlja druga administrativna opravila na področju ter ustrezno hrani listine in dokumentacijo
 • s pomočjo sodobnih informacijskih sistemov upravlja, ureja in arhivira tehnično, tehnološko in drugo dokumentacijo s področja dela
 • dokumentira poslovne dogodke
 • redno dopolnjuje podatke in informacije v poslovno-informacijskem sistemu
 • pozna vsebino poslovne dokumentacije
 • pozna osnovne statistične operacije in zna brati statistične podatke in računalniške izpise
 • razume delovanje in sestavo podatkovnih baz in aplikacij, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pozna osnove vodenja evidenc in urejanja dokumentacije
 • pozna osnove zakonodaje o arhiviranju
 • pozna in obvlada ustrezne računalniške programe in orodja
 • obvlada delo s pisarniško opremo
Komercialna dela sposoben je aktivno ponujati in prodajati produkte obstoječim strankam, iskati nove stranke, navezovati in ohranjati kontakte s strankami
 • navezuje poslovne stike in izvaja aktivnosti za promocijo storitev banke
 • določi cilje za posamezne stranke
 • svetuje in prodaja storitve po naslednjih tržnih poteh: klasične tržne poti (neposredna prodaja v bančni poslovalnici, zastopništvo); sodobne tržne poti (telefonske, elektronske poti)
 • rešuje reklamacije
 • obvlada tehnike osebne, telefonske prodaje, prodaje na terenu
 • obvlada tehnike razreševanja reklamacij
 • obvlada tehnike svetovanja in pogajanja
 • pozna davčni vidik storitve, ki jo prodaja stranki, in sicer z vidika stranke
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s predpisi, z dobrimi poslovnimi običaji in s standardi
 • zagotavlja visoko etičen odnos do vseh strank, vsa ravnanja izražajo poštenost, premočrtnost, nepodkupljivost, visoko pripadnost banki,
 • zagotavlja kakovost pri izvajanju delovnih procesov in skrbi zanjo
 • pravilno, strokovno in pravočasno izvaja navodila in delovne postopke
 • kontrolira pravilnost dela, spremlja uspešnost načrtovanih akcij in na podlagi analize rezultatov predlaga izboljšave
 • zagotavlja izvajanje zakonskih in podzakonskih predpisov, kodeksov in internih pravil ter navodil
 • zagotavlja varovanje poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov
 • spremlja novosti na področju
 • upošteva osnovna načela in postopke vzpostavljanja in izvajaja notranjih kontrol
Komunikacija pisno in ustno komunicira s strankami in sodelavci
 • korektno in strokovno predstavi banko, sebe, komentira situacijo na področju bančne konkurence oz. konkurence na področju finančnih storitev
 • s sodelavci v poslovalnici, z nadrejenimi in s sodelavci v drugih enotah izmenjuje podatke o povpraševanju in potrebah strank, o načinu zadovoljitve potreb z bančnimi in finančnimi storitvami
 • pisno in ustno v osebnem kontaktu, preko telefona ali elektronske pošte komunicira konkretni situaciji in konkretni stranki prilagojeno
 • svetuje stranki in se pogaja z njo v zvezi s prodajo oz. pogoji prodaje različnih produktov
 • ravna skladno s poslovnim bontonom, pravili etičnega ravnanja s stranko s ciljem ohranjanja dolgoročnega odnosa s stranko
 • pozna načela timskega dela
 • pozna pravila in veščine pisnega in ustnega sporazumevanja v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • obvlada pravila slovenskega pravopisa
 • obvlada veščine komuniciranja po telefonu (bonton telefonskega pogovora) in ostalih elektronskih komunikacijskih kanalih
 • pozna veščine in posebnosti komuniciranja preko elektronskih medijev
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna komunicirati v maternem jeziku ter pozna osnovne poslovnega komuniciranja v dveh tujih jezikih
 • obvlada poslovno korespondenco in komuniciranje v slovenskem in tujem jeziku
 • pozna metode in oblike tržnega komuniciranja in pomen promocije
 • obvlada sredstva elektronskega komuniciranja
 • obvlada podajanje povratne informacije
 • pozna pomen pozitivnega mišljenja in samoobvladovanja
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov
 • razlikuje dejavnike uspešne komunikacije in se zaveda njihovega pomena
Varovanje zdravja in okolja deluje v skladu z delovno pravno zakonodajo in s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja ter skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • pozna delovno pravno zakonodajo, predpise o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Stanka Naterer, Nova kreditna banka Maribor d. d.
 • Mojca Vaupotič, Abanka Vipa d. d.
 • Mojca Cigler, Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
 • Vlasta Turel, Združenje bank Slovenije
 • Viljenka Markič Simoneti, Združenje bank Slovenije
 • Damjana Furlan Lazar, CPI
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.