Poklicni standard

Naziv:

Referent/referentka v podpori bančnega poslovanja

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo (0412)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Referent/referentka v podpori bančnega poslovanja (3430.004.5.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s predpisi, z dobrimi poslovnimi običaji in s standardi
 3. racionalno rabi energijo, material in čas
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s strankami in sodelavci
 7. uporablja sodobno informacijsko komunikacijsko tehnologijo ter programska orodja
 8. samostojno in s pomočjo informacijske tehnologije opravlja manj zahtevne naloge spremljanja aktivnih, pasivnih in drugih poslov banke s fizičnimi osebami, samostojnimi podjetniki in pravnimi osebami na področju: direktnih odobritev, direktnih bremenitev in komisijskih poslov; gotovinskega poslovanja; izvršb (sodni sklepi, sklepi davčnih in carinskih organov); deviznih prilivov in odlivov; kreditiranja
 9. vodi evidence in arhivira delovno dokumentacijo
 10. kontrolira skladnost poslovnih dogodkov v komerciali z evidentiranimi poslovnimi dogodki

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi prostor za delo in dokumentacijo
 • pripravi prostor za delo
 • pripravi in preveri potrebno dokumentacijo (baza podatkov)
 • pripravi obrazce, pogodbe, sklepe
 • pozna osnove organizacije dela
 • pozna osnovno poslovno dokumentacijo
 • pozna pisarniško tehnologijo in osnovno programsko opremo
 • pozna in zna uporabljati vse vire informacij za potrebe svojega dela
 • zna rokovati z elektronskimi mediji
Operativna dela samostojno in s pomočjo informacijske tehnologije opravlja manj zahtevne naloge spremljanja aktivnih, pasivnih in drugih poslov banke s fizičnimi osebami, samostojnimi podjetniki in pravnimi osebami na področju direktnih odobritev, direktnih bremenitev in komisijskih poslov
 • na različnih medijih sprejema dokumentacijo za direktne odobritve ali direktne bremenitve, po potrebi opravi kontrolo, proži obdelave, spremlja in kontrolira potek avtomatizirane obdelave
 • če je potrebno, dokumentacijo posreduje zbirnemu centru ter po obdelavi sprejema vrnjeno dokumentacijo
 • posebej razrešuje problematiko takrat, ko direktnih bremenitev ni mogoče realizirati
 • ob reklamacijah komunicira s podjetji, sklenitelji pogodb o izvajanju direktnih bremenitev in odobritev, s skrbniki strank (komercialisti) in strankami
 • izvaja naloge s področja komisijskih poslov (knjiži prilive, komunicira s strankami)
 • pozna postopke plačevanja s čeki in elemente čeka
 • obvlada knjigovodstvo
 • pozna osnove plačilnega prometa
 • obvlada delo z računalniško aplikativno podporo
 • obvlada osnovne izračune različnih kategorij s področja poslovne matematike glede na posamezno storitev, in sicer s podporo informacijske tehnologije in brez nje
 • pozna logiko vsebine računalniških obdelav podatkov za vsako posamezno storitev in je sposoben opraviti storitev tudi brez računalniške podpore
 • pozna osnove slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov
 • pozna osnove procesa storitev, ki se odvija na področju komerciale
 • pozna osnove o preprečevanju pranja denarja
 • pozna osnove Zakona o bančništvu
 • pozna tarife nadomestil
samostojno in s pomočjo informacijske tehnologije opravlja manj zahtevne naloge spremljanja aktivnih, pasivnih in drugih poslov banke s fizičnimi osebami, samostojnimi podjetniki in pravnimi osebami na področju gotovinskega poslovanja
 • sprejema in izdaja domačo in tujo gotovino, tuje in domače čeke ter numizmatične zbirke
 • pripravlja vrednostne pošiljke
samostojno in s pomočjo informacijske tehnologije opravlja manj zahtevne naloge spremljanja aktivnih, pasivnih in drugih poslov banke s fizičnimi osebami, samostojnimi podjetniki in pravnimi osebami na področju izvršb (sodni sklepi, sklepi davčnih, carinskih organov)
 • sprejme sklepe o izvršbah, preveri, ali imajo osebe v banki račune, in jih vpiše v evidenco
 • pregleda zneske, ki se rubijo skupaj z obrestmi, in blokira vse račune stranke
 • komunicira s stranko zaradi poravnave dolžnih zneskov; če je potrebno, obvesti sekundarno banko
 • izvaja plačila dolgov stranke iz sklepa skladno s predpisi, ki urejajo socialne transfere
 • pozna osnove predpisov o izvršbah
 • pozna osnove predpisov o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
samostojno in s pomočjo informacijske tehnologije opravlja manj zahtevne naloge spremljanja aktivnih, pasivnih in drugih poslov banke s fizičnimi osebami, samostojnimi podjetniki in pravnimi osebami na področju deviznih prilivov in odlivov
 • kontrolira potek deviznega nakazila v tujino in korigira ugotovljene napake
 • kontrolira devizna nakazila na transakcijske račune strank banke, raziskuje napake in jih korigira
 • po potrebi komunicira s strankami - imetniki računov in z nakazovalci oz. s prejemniki nakazil
 • kontrolira skladnost dokumentacije iz enot s področja komerciale, s stanji, ki jih izkazujejo evidence o poslovnih dogodkih, raziskuje neskladnosti in jih usklajuje
 • povezuje se s sodelavci na področju komerciale zaradi usklajenega nastopa
 • pozna osnove deviznega poslovanja
samostojno in s pomočjo informacijske tehnologije opravlja manj zahtevne naloge spremljanja aktivnih, pasivnih in drugih poslov banke s fizičnimi osebami, samostojnimi podjetniki in pravnimi osebami na področju kreditiranja
 • pregleda dokumentacijo o kreditu, se seznani s predvideno porabo
 • preveri pogoje za črpanje kredita
 • ugotovi stanje neizkoriščenega kredita oz. dejansko možnost porabe
 • ugotovi zapadle obveznosti kreditojemalca
 • izvede nakazilo v skladu z navodilom skrbnika stranke
 • preverja skladnost nalogov za knjiženje s sklenjenimi posli
 • knjigovodsko evidentira poslovne dogodke v analitični evidenci in v glavni knjigi
 • obračunava obresti in opravnine
 • pripravlja in pošilja strankam obvestila, opomine in drugo dokumentacijo
 • vodi evidence in pripravlja poročila
 • vodi posebne dele kreditnih map
 • sodeluje s komercialisti pri izterjavi dolžnikov
 • rešuje zahtevnejše reklamacije
 • pozna osnove predpisov o odobravanju kreditov, odplačevanju in izterjavi kreditov
 • pozna različne oblike zavarovanja kreditov in vnovčevanje zavarovanj
 • pozna sestavine kreditnih pogodb in pogodb, s katerimi so urejena razmerja med banko in pravnimi osebami v primeru komisijskih poslov ali poslov po pooblastilu
Administrativna dela vodi evidence, pripravlja podatke za sestavo poročil ter ustrezno hrani listine in dokumentacijo
 • s pomočjo sodobnih informacijskih sistemov upravlja, ureja in arhivira tehnično, tehnološko in drugo dokumentacijo s področja dela
 • dokumentira poslovne dogodke
 • redno dopolnjuje podatke in informacije v poslovno-informacijskem sistemu
 • vodi različne evidence in registre, ki jih za posamezno področje določajo zakonski predpisi, predpisi Banke Slovenije ali interna pravila banke
 • proži obdelave za obračune nadomestil za različne bančne storitve
 • zbira dokumentacijo za poročila za različne organe in institucije, za: Banko Slovenije (za različna področja, določena s sklepi BS); DURS (davki, prilivi in odlivi pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost); AJPES (plače in zaposleni v podjetjih, plačila za investicije itd.); posebni davčni urad: o obračunu davka od dohodkov iz premoženja rezidentov in nerezidentov, o obračunu drugih davkov (davek od dohodkov iz drugega pogodbenega dela); Urad za preprečevanje pranja denarja; organe in institucije nadzora
 • pozna odločitve Banke Slovenije in drugih organov za posamezno področje, iz katerih izhajajo razlogi in dolžnosti banke za poročanje
 • pozna osnove davčnega postopka
 • pozna zakonodajo o obdavčitvah izplačanih plač
 • pozna vsebino poslovne dokumentacije
 • pozna osnovne statistične operacije in zna brati statistične podatke in računalniške izpise
 • razume delovanje in sestavo podatkovnih baz in aplikacij, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pozna osnove vodenja evidenc in urejanja dokumentacije
 • pozna osnove zakonodaje o arhiviranju
 • pozna in obvlada ustrezne računalniške programe in orodja
 • obvlada delo s pisarniško opremo
Nadzor dela kontrolira skladnost poslovnih dogodkov v komerciali z evidentiranimi poslovnimi dogodki
 • kontrolira usklajenost dokumentacije s stanjem, ki ga izkazujejo evidence poslovnih dogodkov
 • izvaja aktivnosti, ki zmanjšujejo vse vrste tveganj
 • kontrolira izvajanje navodil in delovnih postopkov
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost dela v delovnem okolju v skladu s predpisi, z dobrimi poslovnimi običaji in s standardi
 • zagotavlja visoko etičen odnos do vseh vrst strank in do banke, vsa ravnanja izražajo poštenost, premočrtnost, nepodkupljivost, visoko pripadnost banki
 • zagotavlja kakovost pri izvajanju delovnih procesov
 • pravilno, strokovno in pravočasno izvaja navodila in delovne postopke
 • upošteva osnovna načela in postopke vzpostavljanja in izvajanja notranjih kontrol
 • upošteva predpise in zagotavlja varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti
 • ravna skladno s kodeksom ravnanja bančnih delavcev
 • vljudno komunicira s strankami
 • gradi in vzdržuje dobre odnose s strankami
 • upošteva pravila stroke in dobre prakse
 • opravlja vsa dela v skladu s predpisi, z internimi akti ter skladno s poslovnim bontonom
 • uporablja računalniško opremo in informacijska orodja
 • ravna skladno s pravili na področju informacijske varnosti
 • skrbi za osebno urejenost in urejenost delovnega okolja
 • skrbi za lastni strokovni, delovni in osebnostni razvoj
 • obvlada osnove racionalizacije dela, porabe materiala in časa
 • pozna zakonodajo o varovanju in zaščiti osebnih podatkov
 • obvlada poslovni bonton in vplive poslovne morale
 • pozna vlogo in pomen organizacijske kulture in vrednot podjetja
 • pozna pomen standardov kakovosti
 • pozna hierarhijo in osnovne oblike organizacij
 • pozna in upošteva pravila in norme pri posredovanju in sprejemanju informacij
 • zaveda se pomena vzdrževanja dobrih odnosov z uporabniki
 • zaveda se pomena strokovnega, delovnega in osebnostnega razvoja
 • zaveda se odgovornosti pri zagotavljanju točnosti informacij, ki jih posreduje
Komunikacija pisno in ustno komunicira s strankami in sodelavci
 • sodeluje s sodelavci v enoti ali izven organizacijske enote zaradi doseganja skupnih ciljev in razreševanja problemov
 • pisno in ustno v osebnem kontaktu, preko telefona ali elektronske pošte komunicira prilagojeno konkretni situaciji in konkretni stranki
 • pozna načela timskega dela
 • pozna pravila in veščine pisnega in ustnega sporazumevanja v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja
 • obvlada pravila slovenskega pravopisa
 • obvlada veščine komuniciranja po telefonu (bonton telefonskega pogovora) in ostalih elektronskih komunikacijskih kanalih
 • pozna veščine in posebnosti komuniciranja preko elektronskih medijev
 • obvlada strokovno terminologijo v slovenskem in tujem jeziku
 • zna komunicirati v materinem jeziku ter pozna osnovne poslovnega komuniciranja v dveh tujih jezikih
 • obvlada poslovno korespondenco in komuniciranje v slovenskem in tujem jeziku
 • obvlada sredstva elektronskega komuniciranja
 • obvlada podajanje povratne informacije
 • pozna pomen pozitivnega mišljenja in samoobvladovanja
 • pozna in uporablja načine obvladovanja konfliktov in reševanja sporov
 • razlikuje dejavnike uspešne komunikacije in se zaveda njihovega pomena
Varovanje zdravja in okolja deluje v skladu z delovno pravno zakonodajo in s predpisi o varovanju zdravja pri delu ter okolja
 • ravna skladno s predpisi o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja ter skladno z izjavo o varnosti z oceno tveganja
 • pozna delovnopravno zakonodajo, predpise o varstvu pri delu, požarni varnosti in varovanju okolja

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Stanka Naterer, Nova kreditna banka Maribor d. d.
 • Mojca Vaupotič, Abanka Vipa d. d.
 • Mojca Cigler, Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
 • Vlasta Turel, Združenje bank Slovenije
 • Viljenka Markič Simoneti, Združenje bank Slovenije
 • Damjana Furlan Lazar, CPI
 • Koordinator:Bojana Sever, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.