Poklicni standard

Naziv:

Polagalec/polagalka keramičnih oblog

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

25.7.2016

Predhodniki:

Polagalec/polagalka keramičnih oblog (58200181)

Klasius-P16:

Gradbeništvo (0732)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Polagalec/polagalka keramičnih oblog (34113230)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. sprejema in pregleda tehnično dokumentacijo in skladno z njo načrtuje svoje delo,
 2. zagotavlja kakovost in s tem tudi finančno uspešnost svojega dela in izdelkov ter pri tem upošteva načela racionalne rabe energije, časa in materiala,
 3. dela tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja,
 4. pri sporazumevanju z različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upošteva poslovno etiko,
 5. uporablja sodobno komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo ter ustrezno programsko orodje, ki ju potrebuje pri   svojem delu,
 6. uporablja podjetniška znanja in spretnosti,
 7. pripravi dokumentacijo za izvedbo enostavnih keramičnih oblog,
 8. pripravi material in površino pred polaganjem,
 9. polaga in fugira keramične obloge ter obloge iz drugih mineralnih in umetnih snovi na različne gradbene elemente,
 10. izvaja vzdrževalna in sanacijska dela na keramičnih oblogah.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela organizira svoje delo in delo skupine
 • prevzame navodila za delo
 • vodi manjšo skupino pri organizaciji in poteku dela
 • pregleda podlago, pripravi poročilo o prevzemu le-te
 • pregleda podatke o izvedbi obloge ter opis del
 • svetuje pri pravilni izbiri materialov in sistema polaganja
 • pripravi posnetek obstoječega stanja površin
 • preveri dokumentacijo glede na posnetek, označi izhodiščne točke polaganja
 • izdela izvedbeni načrt za keramične obloge
 • določi sistem polaganja glede na vrsto podlage, namembnost in lego površine
 • preveri lastnosti materialov glede na sistem polaganja, količine materialov in njihovo pripravo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela in podjetja
 • pozna organizacijo gradbišča
 • pozna osnove tehničnega risanja
 • pozna osnovna pravila oblikovanja in barvne sestave
 • pozna pravila merjenja in izdelave posnetka obstoječega stanja
 • pozna vrste, lastnosti in uporabo gradbenih materialov
 • pozna kompatibilnost gradbenih materialov
 • pozna pomen gradbeništva kot gospodarske panoge

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto
 • izbere in pripravi ustrezno orodje, stroje in pripomočke za pripravo površine, obdelavo ploščic, polaganje in fugiranje
 • zagotovi transportne poti in ugotovi značilnosti delovnega prostora
 • zaščiti tlake in druge izdelke pred poškodbami, ki lahko nastanejo v času izvajanja del
 • pozna in razume tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • pozna gradbene elemente, njihove funkcije, položaj v objektu in načine izvedbe
 • pozna pomen stroškov življenjske dobe materialov  (Life Cicle Costing), ki jih uporablja pri svojem delu, in njihov vpliv na trajnost izdelka
 • pozna učinek orodij in delovnih sredstev, ki jih uporablja pri delu, na okolje
Operativna dela pripravi podlago za polaganje keramičnih oblog sten in tlakov, stopnic, balkonov, zahtevnejših gradbenih elementov (stebri, nosilci, korita ...), za polaganje keramičnih oblog v industrijskih objektih (kislinoodporne obloge), bazenih in za polaganje mozaika
 • preveri podlago: starost, vlažnost, ravnost, horizontalnost in vertikalnost, padce, dilatacije, impregnacijo, hidroizolacijo
 • tesni podlogo tik pod keramično oblogo
 • preveri višine in ravni  pri tlakih
 • izvede manjše popravke podlage ter jo ustrezno pripravi
 • pri zamenjavi obloge odstrani obstoječo oblogo
 • vgradi dilatacijske in zaključne profile
 • vgradi elemente za odprtine, vratca, sifone
 • pozna vrste in lastnosti podlag iz različnih materialov
 • pozna namen konstrukcijskih dilatacij in dilatacij keramične obloge
 • pozna vrste in načine vgradnje dilatacijskih in zaključnih profilov ter elementov za odprtine, vratca, sifone
 • pozna vrste temeljnih premazov glede na lastnosti podlage

pripravi material
 • pregleda ploščice, izloči poškodovane in drugače neprimerne
 • pripravi vezni material po proizvajalčevih navodilih
 • pozna vrste, lastnosti in označevanje ploščic in veznega materiala
 • razume proizvajalčeva navodila in se zaveda, da jih mora pri pripravi veznega materiala dosledno upoštevati
polaga keramične obloge sten in tlakov, stopnic, balkonov, zahtevnejših gradbenih elementov (stebri, nosilci, korita ...), polaga keramične obloge v industrijskih objektih (kislinoodporne obloge), bazenih ter izdela mozaik
 • zastavi oblogo in polaga ploščicev lepilo ali cementno malto skladno z risbami
 • sproti preverja ravnost, horizontalnost, vertikalnost in padce ter kakovost opravljenega dela
 • reže, vrta in brusi ploščice (izdela odprtine, izreze) in profile
 • vgradi profile (letvice, pripire, dilatacijske profile …)
 • izdela zaključke obloge
 • zaščiti oblogo pred poškodbami, ki lahko nastanejo med delom
 • zna prebrati risbe in navodila za delo
 • pozna načine obdelave ploščic
fugira površine, obložene s keramičnimi oblogami ter oblogami iz drugih mineralnih in umetnih snovi
 • očisti fuge: odstrani zagozde in očisti fuge veznega materiala
 • pripravi fugirno maso po proizvajalčevih navodilih
 • fugira dilatacijske stike s fugirno maso
 • ustrezno obdela dilatacijske stike
 • pozna postopek čiščenja stikov in časovni termin čiščenja
 • razume proizvajalčeva navodila in se zaveda, da jih mora pri pripravi fugirne mase dosledno upoštevati
zaščiti obloge
 • zaščiti oblogo pred poškodbami zaradi prezgodnje uporabe in neugodnimi klimatskimi razmerami
 • pozna škodljive vplive na svežo oblogo in z ustreznimi ukrepi prepreči njihove posledice
 • pozna navodila za čiščenje in vzdrževanje keramične obloge
 • pozna pravilne postopke zaščite obloge in fug
izvaja sanacijska dela keramičnih oblog sten in tlakov, stopnic, balkonov in zahtevnejših gradbenih elementov (stebri, nosilci, korita ...), izvaja sanacijska dela keramičnih oblog v industrijskih objektih (kislinoodporne obloge) in bazenih ter izvaja sanacijska dela na mozaikih
 • izpolnjuje delavniško dokumentacijo
 • zarezuje in izsekava poškodovane ploščice in zamenja posamezne ploščice ali dele obloge
 • izvede popravilo fug
 • izvede druga specifična sanacijska in vzdrževalna dela
 • opravlja dela pri gradnji novih in ohranjanju starih zgradb skladno s pristojnostmi svojega poklica
 • pri svojem delu uporablja sodobne in tradicionalne tehnike ter materiale
 • pozna vzroke, ki so privedli do degradacije in načine sanaciranja sanacije oblog
 • pozna zgodovinski razvoj in pomen keramičnih oblog na objektih stavbne dediščine
oblaga stene, tlake in ostale gradbene elemente s predizdelanimi elementi iz drugih mineralnih in umetnih snovi
 • ustrezno pripravi podlago na gradbenih elementih
 • pripravi material skladno s proizvajalčevimi navodili
 • polaga obloge iz predizdelanih elementov iz mineralnih ali umetnih snovi
 • fugira dilatacijske spoje s fugirno maso
 • zaščiti obloge pred poškodbami ali drugimi neugodnimi vplivi
 • izvaja sanacijska dela in menjavo oblog iz mineralnih ali umetnih snovi
 • pozna lastnosti in uporabo predizdelanih elementov in drugih mineralnih in umetnih snovi in pomožnih materialov
 • razume  proizvajalčeva navodila in pozna posledice njihovega neupoštevanja
 • pozna vse faze priprave, izvedbe in zaščite obloge
 • pozna pomen in postopek vzdrževanja in sanacije oblog iz predizdelanih elementov in drugih mineralnih in umetnih snovi

Administrativna dela pripravi delovno dokumentacijo
 • pripravi zapisnik o prevzemu podlage
 • vodi dnevnik o izvajanju del
 • pripravi zapisnik o primopredaji obloge
 • pripravi navodila za čiščenje in vzdrževanje obloge
 • ureja dokumentacijo svojih referenčnih izvedb
 • zna izpolnjevati predpisano tehnično dokumentacijo za svoje delo
 • napiše tehnična poročila in navodila za uporabo keramičnih oblog

Komercialna dela posreduje posamezne podatke za nekatere elemente ponudbe
 • oceni možne stroške dela
 • oceni porabo časa in materiala glede na dokumentacijo
 • pozna osnove obračunavanja delovnih  ur
 • pozna osnove popisov del in predizmer za obračun del
 • pozna osnovne računske operacije
 • pozna normative dela in porabe materiala

Zagotavljanje kakovosti kontrolira kakovost in količino dela skladno z normativi in drugimi predpisi
 • delovna sredstva in materiale uporablja skladno s proizvajalčevimi navodili
 • uporablja normative, ki določajo količine in kakovost uporabe materiala in časa
 • primerja izvedbo z zahtevami dokumentacije
 • sproti kontrolira izvedena dela: ravnine, sprijemljivost ploščic, gladkost in polnost fug
 • odpravlja ugotovljene napake
 • skrbi za estetski videz obloge
 • racionalno porablja vire (naravni viri, energija,  materiali in drugi viri: prostor, oprema, potrošni material itd.), ki jih uporablja pri delu
 • razume odnos med kratkoročnimi in dolgoročnimi koristmi in stroški za materiale in tehnike, ki jih uporablja pri svojem delu
 • razume vpliv  racionalne rabe materiala, časa in energije na finančno uspešnost svojega dela
 • pozna normative, ki določajo količine in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • pozna metode in pogoje skladiščenja materiala in delovnih sredstev
 • pozna pomen estetskega videza izdelka
 • pozna normative in druge predpise, povezane z gradbeništvom
Vzdrževanje in popravila redno vzdržuje delovni prostor ter delovna sredstva
 • opravlja dnevne preglede in izvaja tekoče vzdrževanje strojev, orodij in naprav za delo
 • vzdržuje urejenost delovnega mesta
 • odstrani preostali material in odpadke
 • očisti prostore po opravljenem delu
 • poskrbi za odvoz odpadnega materiala
 • zna očistiti prostore tako, da ne poškoduje že obstoječih elementov
 • pozna odlagališča gradbenih odpadkov
 • pozna osnovna pravila vzdrževanja strojev in naprav
 • zna prebrati in upošteva tehnična navodila za delo strojev in naprav
Komunikacija sporazumeva se s sodelavci in z nadrejenimi
 • komunicira s projektantom in vodjo gradbišča
 • vodi manjšo skupino pri organizaciji in poteku dela
 • s sodelavci se dogovarja o poteku del in opravil
 • uporablja strokovno terminologijo
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih in odnosih do sodelavcev

sporazumeva se z naročniki, s strankami ter projektantom
 • strankam in naročnikom posreduje informacije
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
 • upošteva načela osnovnih etičnih vrednot v poslovnih odnosih in odnosih do strank
Varovanje zdravja in okolja delo opravlja tako, da ne ogroža sebe ali svojih sodelavcev
 • pri delu uporablja zaščitna varovalna sredstva in opremo
 • upošteva predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • organizira varno delo skladno s pogoji gradbišča
 • pozna predpise o zagotavljanju varnosti na začasnih in premičnih gradbiščih
 • na skupnih gradbiščih upošteva skupne varnostne ukrepe
 • skrbi za uporabo orodja, strojev in naprav skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu
varuje ožje in širše okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • uporablja opremo  ali škodljive snovi tako, da varuje okolje in zdravje
 • sortira in ustrezno ravna z odpadki
 • pozna smisel in pravila varovanja naravne in kulturne dediščine
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja
 • pozna vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje


6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 1. Janko Rozman, OZS
 2. Slavko Kocuvan, OZS
 3. Anton Kvartuh, OZS
 4. Vesna Breskvar, u. d. i. a., SGGEŠ Ljubljana, Srednja poklicna šola
 5. Elena Simeonov, u. d. i. a., SGGEŠ Ljubljana, Srednja poklicna šola

Koordinatorica:
 • Barbara Kunčič Krapež, Center RS za poklicno izobraževanje

7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 1. Franc Bukovec, Keragrad Novo mesto, d. o. o.
 2. Marko Vučič, Kerakam, d. o. o.
 3. Jurij Hrovat, Hrovat Jurij, s. p., Splošno pečarstvo
 4. Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje


Koordinatorici pri pripravi revizije poklicnega standarda  
 • Vanja Meserko, Center RS za poklicno izobraževanje
 • Polona Klemenčič, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.