Poklicni standard

Naziv:

Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

17.4.2012

Predhodniki:

Klasius-P16:

Elektronika in avtomatizacija (0714)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vzdrževalec/vzdrževalka računalniške strojne opreme (3401.053.4.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtuje in organizira lastno delo
 2. racionalno rabi energijo, material in čas
 3. zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 4. varuje zdravje in okolje
 5. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 6. sporazumeva se s sodelavci in strankami
 7. sodeluje v skupini
 8. uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 9. uporablja računalniško opremo in programska orodja
 10. varuje uporabnikovo zasebnost in ščiti njegove podatke
 11. sestavlja osebne računalnike
 12. vzdržuje računalniško strojno opremo

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo
 • načrtuje lastne aktivnosti glede na potrebe uporabnikov
 • zbira in samostojno ovrednoti informacije (tehnična navodila oz. dokumentacija, ogledi)
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov s pomočjo programskih paketov
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • zagotavlja varnost in zasebnost podatkov
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • pozna principe organizacije dela
 • pozna normative časa za izvedbo posameznih nalog
 • pozna orodja in naprave za izvajanje posameznih nalog
 • zna uporabljati informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • pozna postopke za zaščito uporabniških podatkov
 • pozna postopke in načine za zagotavljanje racionalne rabe energije, materiala in časa
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto in orodje
 • pripravi in pregleda računalniške komponente
 • seznani se z zahtevanimi lastnostmi računalnika
 • izbere komponente glede na zahtevano konfiguracijo računalnika
 • pozna računalniške komponente in njihov namen
Operativna dela sestavlja osebne računalnike
 • sestavlja računalnike v skladu z načrti in navodili proizvajalca
 • namesti računalniško strojno opremo v omrežje
 • preverja delovanje strojne opreme, evidentira in odpravlja napake
 • namesti standardno strojno opremo po navodilih izvajanja opravil znotraj operacijskih sistemov (testiranje in posodabljanje gonilnikov, dodajanje komponent)
 • pozna lastnosti perifernih naprav
 • pozna operacijske sisteme
 • pozna osnove delovanja računalniških mrež
 • pozna nekatere možne napake, ki se lahko pojavijo med delovanjem
vzdržuje računalniško strojno opremo
 • namešča in zamenjuje računalniške komponente
 • poveže in priklopi računalniško strojno opremo
 • izvaja tekoče vzdrževanje računalniške strojne opreme (papir, kartuše, ventilator...)
 • skrbi za računalniško strojno opremo
 • spremlja delovanje računalniških komponent in perifernih naprav
 • odpravlja lažje napake računalniške strojne opreme
 • organizira odpravljanje večjih napak pri zunanjih izvajalcih
 • preventivno vzdržuje računalniško strojno opremo (čiščenje notranjosti računalnika, tipkovnice in miške, ustvarjanje primernih okoljskih razmer – temperatura in vlažnost prostorov)
 • pozna potrošni material, potreben za delovanje posameznih perifernih naprav
 • pozna primerne okoljske razmere za delovanje računalniških sistemov
Administrativna dela izpolnjuje in arhivira dokumentacijo
 • pripravlja vhodne in izhodne dokumente ob predaji računalniške strojne opreme v zunanje servisiranje
 • zabeleži sporočila uporabnikov o napakah na računalniški strojni opremi
 • zabeleži izvedena dela
 • uporablja tehnična navodila
 • vodi arhiv vzdrževanja in garancijskih dob za računalniško strojno opremo
 • pozna tehnična navodila in drugo dokumentacijo
 • pozna osnove računalniškega arhiviranja
Komercialna dela pripravlja elemente kalkulacije in sodeluje pri naročanju materiala
 • pripravi vhodne elemente za kalkulacijo vzdrževalnih posegov (ko nastopa na strani ponudnika vzdrževanja)
 • pripravi operativni plan vzdrževanja (če dela pri končnih uporabnikih)
 • izdela predlog za naročilo potrošnega materiala
 • pozna osnovne elemente za izdelavo kalkulacij
 • pozna operativni plan vzdrževanja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve in dela ter odgovarja zanjo
 • upošteva in deluje v skladu s standardi kakovosti
 • zagotavlja kakovost lastnega dela
 • ustrezno ukrepa za odpravo napake v najkrajšem možnem času
 • ugotovi smiselnost odpravljanja napake
 • upošteva navodila proizvajalcev
 • dokončno odpravi napako na računalniški strojni opremi ali se poveže z zunanjimi izvajalci
 • testira računalniško strojno opremo po opravljenem delu; če napaka ni odpravljena, ponovno ukrepa
 • pozna standarde kakovosti
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna sisteme zagotavljanja kakovosti
 • pozna osnove zagotavljanja kakovosti opravljene storitve
Vzdrževanje in popravila vzdržuje lastno opremo
 • vzdržuje lastno opremo, ki jo uporablja pri delu
 • obvešča o večjih napakah in okvarah opreme in naprav
 • pozna pomen rednega vzdrževanja naprav
Komunikacija komunicira z nadrejenimi, s sodelavci, z uporabniki in zunanjimi izvajalci
 • izvaja naloge v skladu z navodili nadrejenega
 • pridobiva dodatne potrebne podatke od sodelavcev v zvezi z evidentiranimi problemi ter z njimi izmenjuje izkušnje
 • sprejema klice uporabnikov in evidentira težave z računalniško opremo
 • sodeluje z zunanjimi vzdrževalci računalniške strojne opreme
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • pozna osnove poslovnega komuniciranja
 • pozna načela timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo z uporabo varovalnih sredstev in opreme v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in s predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva
 • upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke v skladu s predpisi o varovanju okolja
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • pozna predpise o varovanju okolja in ravna v skladu z njimi
 • pozna predpise o požarni varnosti
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav
 • pozna postopke za preprečevanje nesreč
 • zna izbrati delovnim razmeram ustrezna zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje
 • Andrej Trampuž, Iskra Avtoelektrika, Šempeter pri Novi Gorici
 • Matej Markočič, Salonit Anhovo
 • Franjo Herlak, Pegaz d. o. o., Velenje
 • Drago Vagner, Paloma d. d., Sladki Vrh
 • Tadej Visinski, Kivi Com d. o. o., Slovenj Gradec
 • Robert Guštin, Ministrstvo za informacijsko družbo
 • Koordinatorja: Bojana Sever, CPI; Igor Rečnik, CPI


7. Delovna skupina za pripravo revizije poklicnega standarda

 • Veselko Guštin, Fakulteta za računalništvo in informatiko, Univerza v Ljubljani
 • Inko Perovic, Slovensko društvo Informatika, Ljubljana
 • Jože Janežič, Premogovnik Velenje d. d.
 • Cveto Križan, Elcom In, Poslovno svetovanje in informatika d. o. o., Koper
 • Dušan Brglez, Talum d. d., Kidričevo
 • Srečko Vrečko, ZSSS
 • Milan Žižek, ZSSS OO Podravje in Koroška
 • Islam Mušić, ŠC Velenje
 • Davorin Majkus, CPI
 • Koordinacija pri pripravi revizije: mag. Barbara Velkov Rozman, CPI; Polona Klemenčič, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.