Katalog

Naziv:

Vodja projekta

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

18.11.2005

Predhodniki:

Klasius-P16:

Poslovanje in upravljanje, menedžment (0413)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Vodja projekta (3400.005.6.1)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Vodja projekta 3400.005.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja splošna ali strokovna izobrazba in najmanj 5 let izkušenj pri projektnem delu ali
 • Višja oz. visoka strokovna šola in najmanj 4 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Univerzitetni ali specialistični študij in najmanj 3 leta izkušenj pri projektnem delu ali
 • Magistrski študij in najmanj 1 leto izkušenj pri projektnem delu
 • Vsak kandidat mora izdelati seminarsko nalogo, ki vključuje zagonski del elaborata projekta, fazna poročila in poročilo o zaključku projekta.

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Poklic se prizna kandidatu, ki je obranil doktorsko disertacijo s področja projektnega managementa ali zaključil magistrski študij (VIII. stopnja), pri čemer je zaključno nalogo opravil s področja projektnega managementa.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Zagovor seminarske naloge.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • teoretična znanja o povezovanju managementa in projektov (področje A po SZPM)
 • usposobljenost za vodenje ljudi (področje B po SZPM)
 • usposobljenost definiranja in upravljanja organizacije projektov in podpornih informacijskih sistemov (področje C po SZPM)
 • usposobljenost za uporabo metod in tehnik projektnega menedžmenta (področje D po SZPM)
 • povezovanje praktičnih in teoretičnih znanj
 • ustrezno dokumentiranje dela
 • sistematičnost odgovorov

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
seminarska naloga60
ustni zagovor40

Teoretična znanja kandidat dokaže na ustnem zagovoru, svojo usposobljenost pa v seminarski nalogi in na ustnem zagovoru.


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Strokovnjaki/strokovnjakinje za poslovanje, d.n., n.o.

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • učilnica z računalnikom in projektorjem.

 • programska oprema: MS Office, MS project

9.2. Kadrovski pogoji


komisija mora imeti tri člane, ki imajo univerzitetno izobrazbo in najmanj 10 let izkušenj na področju projektnega menedžmenta, kar dokazujejo z referencami.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
definira cilje projekta
 • uskladi in potrdi namen in objektne cilje projekta
 • opredeli in organizira pridobitev potrebnih dodatnih informacij, potrebnih za opredelitev tehnologije izvedbe in objektnega cilja (študije, standardi, predpisi, patenti ipd.)
 • pripravi opis objektnega cilja/ev projekta in določi tehnologijo doseganja cilja / ciljev
 • pozna povezavo okolja, strategij in projektov
 • usposobljen je za izvedbo zagona projekta
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna namen in objekt projektov
 • Ugotavlja se poznavanje in upoštevanje področij SZPM®:
  • a.3 Okolje, strategije in projekti
  • a.6 Zagon projekta
  • d.1 Planiranje namena in objekta projekta
  • b.3 Komuniciranje
izdela plan izvedbe projekta
 • izdela strategijo in taktiko izvedbe projekta (kadri, financiranje ipd.)
 • opredeli vmesne cilje in potrebne aktivnosti za dosego postavljenega cilja (s projektnim timom)
 • oceni trajanje aktivnosti (z linijskim menedžerjem in člani tima)
 • planira roke in obremenitev izvajalcev
 • vrednoti ponudbe zunanjih izvajalcev in oceni stroške vseh virov za izvedbo projekta
 • uporablja orodje MS Project
 • (pre)pozna organizacijska in strokovna tveganja projekta in planira ukrepe za odpravo ali znižanje tveganj.
 • oceni prihodke/koristi projekta in izdela izračun ekonomike projekta
 • usposobljen je za izvedbo zagona projekta
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna metode timskega dela in obvladuje konflikte
 • pozna informacijske sisteme
 • obvladuje časovno planiranje projekta
 • obvladuje planiranje virov projekta
 • obvladuje izračun ekonomike projekta
 • obvladuje menedžment tveganj projekta
 • obvladuje menedžment vrednosti
 • Izdelan plan v okviru zagonskega elaborata, predstavitev komisiji in zagovor.
 • Ugotavlja se poznavanje in upoštevanje področij SZPM®:
  • a.6 Zagon projekta
  • b.3 Komuniciranje
  • b.5 Timsko delo in obvladovanje konfliktov
  • c.3 Informacijski sistem
  • d.2 Časovno planiranje projekta
  • d.3 Planiranje virov projekta
  • d.4 Ekonomika projekta
  • d.7 Menedžment rizikov projekta
  • d.8 Menedžment vrednosti
opredeli organizacijo, način sodelovanja in komuniciranje članov projektnega tima ter hranjenje dokumentov
 • določi projektno organizacijsko strukturo in odnose projektnega tima (z ostalimi timi in nadrejeno organizacijo)
 • izdela matriko pooblastil in odgovornosti
 • izdela poslovnik delovanja projektnega tima
 • opredeli način izdelave, odobravanja, distribuiranja in arhiviranja dokumentacije projekta
 • obvladuje splošni in pozna funkcijski menedžment
 • usposobljen je za izvedbo zagona projekta
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna projektne organizacijske strukture
 • pozna informacijske sisteme
 • Ugotavlja se poznavanje in upoštevanje področij SZPM®:
  • a.6 Zagon projekta
  • b.3 Komuniciranje
  • b.5 Timsko delo in obvladovanje konfliktov
  • c.3 Informacijski sistem
  • d.2 Časovno planiranje projekta
  • d.3 Planiranje virov projekta
  • d.4 Ekonomika projekta
  • d.7 Menedžment rizikov projekta
  • d.8 Menedžment vrednosti
organizira izvedbo projektnih aktivnosti
 • lansira izvajanje aktivnosti v skladu s planom projekta
 • delegira naloge članom tima
 • koordinira aktivnosti pogodbenih izvajalcev in občasnih izvajalcev aktivnosti ter zagotavlja ustrezno sodelovanje s člani tima
 • skliče in vodi izredne sestanke za reševanje strokovnih ali organizacijskih problemov
 • zagotovi prenos organizacijskih in tehničnih dokumentov ter ostalih informacij
 • organizira predajo izdelkov oz. dosežkov projekta
 • zaključi projekt in razpustiti projektni tim
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna metode timskega dela in obvladuje konflikte
 • pozna informacijske sisteme
 • Priprava, predstavitev in zagovor vmesnih poročil in končnega poročila projekta.
 • Komisija v okviru predstavitve in zagovora ugotavlja poznavanje in upoštevanje področij SZPM®:
  • a.2 Splošni in funkcijski menedžment
  • b.2 Vodenje
  • b.3 Komuniciranje
  • b.4 Motiviranje
  • b.5 Timsko delo in obvladovanje konfliktov
  • c.3 Informacijski sistem
  • d.5 Menedžment konfiguracije in sprememb projekta
  • d.6 Menedžment kakovosti
vodi projektni tim
 • vodi člane projektnega tima (leadership)
 • spodbuja timsko izvajanje projektnih aktivnosti
 • opredeli kriterije učinkovitosti in uspešnosti sodelavcev
 • motivira (ne denarno) sodelavce z ustreznim vodenjem, komuniciranjem, delegiranjem in strokovno pomočjo
 • rešuje konflikte med člani projektnega tima
 • vodi razgovore s člani tima in ocenjuje uspešnost izvajanja aktivnosti
 • posredno denarno nagrajuje (lahko predlaga denarne nagrade)
 • skrbi za komuniciranje in prenos informacij
 • obvladuje vodenje
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna metode motiviranja
 • pozna metode timskega dela in obvladuje konflikte
 • D.7 Menedžment rizikov projekta
 • D.8 Menedžment vrednosti
 • D.10 Spremljanje in kontrola izvedbe projekta
strokovno sodeluje pri izvedbi projektnih aktivnosti
 • obvladuje strokovno področje projekta in sodeluje pri strokovnih odločitvah
 • prenaša svoje znanje na manj izkušene sodelavce in jim pomaga pri strokovnem delu
 • zagotavlja zahtevano kakovost rezultatov aktivnosti
 • usposobljen je za konfiguriranje projekta
 • obvladuje metode kontrole kakovosti
kontrolira izvajanje projekta
 • organizira kontrolne preglede o doseženem napredovanju del
 • kontrolira doseganje rokov in porabo denarja ter ukrepa v primeru odstopanj
 • identificira vzroke za nezadovoljive rezultate
 • kontrolira delo sodelavcev z vidika doseganja kakovosti ter ukrepa ob odstopanjih
 • skupaj s člani tima in strokovnjaki iz podjetja objektivno ugotavlja dosežke projekta in tisto, česar pri projektu niso dosegli
 • odloča v primerih, ko se pojavljajo zahtevki za spremembe
 • vzdržuje sistem informacij o projektu
 • obvladuje splošni in pozna funkcijski menedžment
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna metode timskega dela in obvladuje konflikte
 • pozna informacijske sisteme
 • obvladuje menedžment tveganj projekta
 • obvladuje menedžment vrednosti
 • pozna metode kontroliranja projekta
redno poroča o izvajanju projekta
 • poroča o izvedbi projektnih aktivnosti, problemih in doseganju rokov, o dejanskih stroških, o ukrepih ob odstopanjih rokov in stroškov ter o tveganjih projekta (na kontrolnem sestanku)
 • redno pripravlja pisna poročila in jih posreduje direktorju projektov, programskemu menedžerju in/ali upravi
 • izdela zaključno poročilo o izvedbi projekta in ga predstavi vodstvu podjetja in ostalim menedžerjem/vodjem projektov
 • obvladuje komuniciranje
 • pozna informacijske sisteme
 • obvladuje časovno planiranje projekta
 • usposobljen je za konfiguriranje projekta
 • obvladuje metode kontrole kakovosti
 • obvladuje menedžment tveganj projekta
 • pozna metode kontroliranja projekta

12. Literatura, strokovno gradivo

 • SZPM, Struktura znanj projektnega managementa, ZPM (Združenje za projektni management Slovenije) – www.zpm-si.com
 • Hauc A., Projektni management, GV Založba, Ljubljana, 2002
 • Kovač J. (ur.), Projektni management, ZPM, Ljubljana, 2005

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • dr. Jure Kovač, Fakulteta za organizacijske vede Kranj, ZPM
 • mag. Aljaž Stare, Ekonomska fakulteta Ljubljana, ZPM
 • Marko Nemec Pečjak, Elektro Slovenije
 • Andreja Nardin Repenšek, ELES
 • Rado Faleskini, ELES
 • Milan Stebernak, ELES
 • Andrej Česen, PMP, Project Management Consulting
 • Matjaž Praprotnik, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.