Poklicni standard

Naziv:

Prehrambenik/prehrambenica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

26.1.2015

Predhodniki:

Prehrambenik/prehrambenica (54100261)

Klasius-P16:

Živilska tehnologija (0721)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Prehrambenik/prehrambenica (33614440)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo
 2. racionalno rabiti energijo, material in čas
 3. varovati zdravje in okolje
 4. komunicirati s sodelavci in strankami
 5. zagotavljati kakovost opravljene storitve
 6. izvajati notranji nadzor, vključno s sledljivostjo, ter voditi ustrezno dokumentacijo
 7. nabaviti surovine
 8. obdelati surovine in polpripravljene jedi
 9. pripraviti različno hrano, tudi dietno, po vnaprej predpisanih normativih

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo
 • organizira svoje delo in delo skupine
 • izdeluje interna navodila za delo
 • razdeljuje delovne naloge
 • pozna osnovna pravila ter standarde organizacije dela
 • pozna načine načrtovanja, organiziranja ter koordiniranja dela v skupini in oddelku
 • pozna osnove prehrane z mikrobiologijo živil
 • preverja, če so izpolnjeni vsi pogoji za delo (surovine in materiali)
 • pregleduje delovna in zaščitna sredstva
 • pregleduje tehnološko dokumentacijo (šifre za izdelek, recepture analize surovin, navodila za delo) in opredeli postopek dela
 • sodeluje pri operativni pripravi, planiranju in normiranju proizvodnje

izvaja notranji nadzor, vključno s sledljivostjo, ter vodi ustrezno dokumentacijo
 • načrtuje, vodi in analizira dokumentacijo o izvoru in kakovosti vhodnih surovin
 • označuje in spremlja gibanje surovin v delovnem procesu (od sprejema surovin do jedi)
 • vodi dokumentacijo o gibanju surovin v delovnem procesu
 • nadzira vse zapise, ki jih zahtevajo predpisi (kontrola teže izdelkov, zapisi HACCP-sistema …)
 • skrbi za predpisano obvladovanje alergenih sestavin
 • pozna zahteve veljavne zakonodaje o kriterijih kakovosti vhodnih surovin
 • pozna sistem sledljivosti in negov pomen
 • pozna osnove HACCP
 • pozna nevarnosti navzkrižne kontaminacije z alergeni
 • pozna prehrano z mikrobiologijo živil
 • pozna vzroke za dietno prehrano

Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi vse potrebno za izvedbo dela
 • poskrbi za osebno higieno in higieno delovnega okolja
 • uporablja predpisano delovno zaščitno obleko
 • pripravi si delovno mesto in sredstva za delo
 • opravi količinski in kakovostni pregled surovin
 • pozna osnove osebne higiene, higiene prostora in strojev
 • pozna možne okužbe zaradi nepravilnega ravnanja z živili
Operativna dela nabavlja surovine
 • nabavlja surovine pri izbranih proizvajalcih
 • skladišči surovine
 • kontrolira kritične točke delovnega procesa
 • pozna sestavine živil (tudi dietnih)
 • pozna ekološka živila
 • pozna tehnike nabave
 • pozna tehnike skladiščenja
 • pozna razbrati lastnosti surovine iz podatkov  deklaracij
obdeluje surovine in polpripravljene jedi, pripravlja gotove jedi
 • mehansko obdeluje surovine
 • toplotno obdeluje surovine
 • podaljšuje trajnost živil z ustreznimi postopki konzerviranja
 • pravilno hladi in zamrzuje živila
 • izbira ustrezne postopke predelave živil
 • pripravlja različne skupine jedi (začetne jedi, juhe, enolončnice, meso, priloge, solate, sladice)
 • ohranja hranilno in senzorično vrednost predelanih živil
 • pripravlja jedi v pekarstvu in slaščičarstvu po industrijskem in tradicionalnem postopku
 • uporablja znanja pekarstva, slaščičarstva, mesarstva, mlekarstva, kuharstva in catering ponudbe hrane
 • strokovno uporablja tehnološke postopke in opremo v velikih kuhinjah
 • strokovno uporablja surovine, dodatke, posodo in pribor v prehranskih obratih
 • uporablja računalniške tehnike pri operativnem delu
 • pozna postopke mehanske obdelave surovin
 • pozna postopke toplotne obdelave surovin
 • pozna različne tehnike hlajenja in zamrzovanja
 • pozna lastnosti živil
 • pozna postopke priprave hrane v velikih kuhinjah
 • pozna pripravo tradicionalnih pekovskih in slaščičarskih jedi na Slovenskem
 • pozna načela zdrave prehrane
 • pozna sodobne trende v prehrani (npr. alternativna prehrana)
pripravlja različno hrano, tudi dietno, po vnaprej predpisanih normativih
 • izračunava energijske in hranilne vrednosti predlaganih jedilnikov in živil
 • pripravlja raznovrstne jedilnike (tudi dietne) po predpisanih normativih
 • izbira ustrezna živila glede na vrsto jedilnika
 • izbira ustrezne jedilnike živil glede na ciljno skupino potrošnikov
 • pozna hranilno sestavo živil
 • pozna dietna živila in njihove sestavine
 • zna pripraviti popis živil za postopke javnega naročanja
 • pozna energijske potrebe ljudi v različnih življenjskih obdobjih
 • pozna načine izračunavanja hranilne in energijske vrednosti živil
 • pozna normative za pripravo različnih jedilnikov
 • pozna pomen označevanja živil
Administrativna dela izpolnjuje delovno dokumentacijo
 • pripravlja in vodi delovno dokumentacijo za tehnološke postopke, procese, skladiščenje, transport in označevanje jedi ter izdelkov
 • sodeluje  pri verifikacije HACCP-sistema
 • pripravlja, zbira in uporablja evidence
 • evidentira in preverja stroške
 • zbira in ureja dokumentacijo kontrol in analiznih izvidov, zapisuje naročila in proizvedene količine
 • vodi in izpolnjuje vse zapise, ki jih zahtevajo predpisi (kontrola teže izdelkov, zapisi HACCP-sistema …)
 • zna izpolnjevati obrazce za spremljanje proizvodnje in obrti
 • obvlada delo z računalnikom

Komercialna dela nabavlja surovine in prodaja izdelke in storitve
 • dogovarja se s strankami glede naročil, posebnih naročil in prilagojenih izdelkov
 • nabavlja surovine in prodaja izdelke ter storitve
 • trži storitve
 • zna strankam pravilno ponuditi izdelke in storitve
 • pozna tehnike nabave in prodaje
 • pozna tehnike trženja storitev
Nadzor dela nadzoruje delo in vodi pomožne delavce
 • usklajuje lastno delo s predhodno in z naslednjo fazo delovnega procesa
 • vodi delavce in nadzoruje njihovo delo
 • nadzoruje in skrbi za proizvodne in tehnološke procese in kontrolne točke
 • zna organizirati delo in voditi delavce
 • zna reševati probleme pri organizaciji in izvajanju posameznih nalog
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost opravljene storitve
 • kontrolira kakovost končnega izdelka
 • preverja rok uporabnosti surovine in opozarja na nepravilnosti pri surovinah (poškodbe embalaže, tujki, vonj)
 • izvaja načela dobre proizvodne in higienske prakse
 • ravna v skladu z zakonskimi in internimi predpisi
 • spremlja novosti na poklicnem področju
 • pozna osnove higienskega minimuma prostora in strojev
 • zna pravilno ravnati s surovinami, aditivi, polizdelki in končnimi izdelki
 • zna kontrolirati kakovost surovin in izdelkov
 • pozna metode kontrole kakovosti
 • pozna standarde kakovosti
Komunikacija komunicira s sodelavci in strankami
 • komunicira s sodelavci, z nadrejenimi in s podrejenimi
 • komunicira s strankami, z naročniki
 • zna korektno in odgovorno komunicirati s kupci
 • zna izbrati primeren način komunikacije pri reševanju problemov in izvajanju posameznih nalog
 • obvlada sodobna komunikacijska sredstva
 • obvlada komuniciranje v tujem jeziku
Varovanje zdravja in okolja skrbi za varnost zdravja pri delu na delovnem mestu
 • uporablja predpisano varnostno opremo na delovnem mestu
 • upošteva zahteve in zakonske predpise o varnosti in zdravju pri delu, varovanju okolja in varstvu pred požarom
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe strojev
 • pozna delovno zakonodajo
 • pozna predpise o varstvu pri delu

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Marija Sraka Šadl, Terme Radenci
 • Majda Herlič, Splošna bolnišnica Maribor
 • Robert Piskač, Pekarstvo Piskač, OZS
 • Blanka Vomberger, Živilska šola Maribor
 • Polonca Leskovar Mesarič, Živilska šola Maribor
 • Jasna Komerički, Živilska šola Maribor
 • Zdenka Masten, Živilska šola Maribor
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI
7. DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Boris Kovač, Mlinotest Ajdovščina
 • Mateja Modic, Žito Ljubljana
 • Petra Osterman, Klinični center Ljubljana
 • Andreja Banko, Panvita
 • Sandra Beer, Viški vrtci, Ljubljana
 • Jelka Čop, CPI
Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda
 • Darja Štarkl, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.