Poklicni standard

Naziv:

Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.3.2021

Predhodniki:

Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (32575250)

Klasius-P16:

Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi (0921)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu (33503350)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:  

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo v sodelovanju s strokovnim delavcem
 • sporazumevati se z uporabniki, s sodelavci in strokovnimi službami
 • razvijati prilagodljivost zahtevam dela na uporabnikovem domu
 • izvajati osebno oskrbo uporabnika
 • spodbujati vzpostavljanje in vzdrževanje uporabnikove socialne mreže
 • ukrepati v nepričakovanih situacijah
 • nuditi pomoč v gospodinjstvu
 • spodbujati zdrav način življenja
 • izvajati socialno oskrbo skladno z veljavnimi standardi in po načelih socialnega varstva
 • spodbujati uporabnika pri ohranjanju samostojnosti in skrbi zase
 • racionalno rabiti energijo, material, sredstva in čas ter uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • varovati lastno zdravje, zdravje pri delu z uporabnikom ter okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo v sodelovanju s strokovnim delavcem
 • sodeluje s strokovnim delavcem pri pripravi dogovora in/ali osebnega načrta socialne oskrbe
 • sodeluje s strokovnim sodelavcem pri dopolnjevanju osebnega načrta socialne oskrbe za posameznega uporabnika
 • posvetuje se s strokovnim delavcem v zvezi z reševanjem uporabnikovih stisk in težav
 • poroča strokovnemu delavcu o opažanjih in spremembah pri uporabniku
 • organizira lastno delo
 • razume potek izvajanja socialne oskrbe
 • razume svojo vlogo in meje svojega poklica
 • preusmerja dela, ki so izven okvira socialne oskrbe
Operativna dela izvaja uporabnikovo osebno oskrbo
 • opazuje stanje življenjskih aktivnosti in potrebe uporabnika ter ob spremembi obvesti strokovnega delavca
 • prepozna in oceni uporabnikove potrebe, želje in zmožnosti
 • prepoznava najpogostejše težave z zdravjem in spremembe v počutju različnih uporabniških skupin (težave, povezane z demenco, osamljenostjo, kroničnimi boleznimi, in druge)
 • umiva, oblači, slači oz. mu pri tem pomaga
 • neguje zdravo kožo, oskrbi lasišče in obrije uporabnika oziroma mu pri tem pomaga
 • spodbuja uporabnika pri ohranjanju samostojnosti
 • striže in oskrbi zdrave nohte
 • uporabniku pomaga pri uporabi stranišča
 • zamenjuje pripomočke za inkontinenco
 • hrani oz. pomaga uporabniku pri hranjenju, če nima težav s požiranjem
 • pomaga uporabniku pri vstajanju in gibanju, obračanju, premeščanju
 • razume potrebe skupin uporabnikov
 • spodbuja uporabnika k zdravemu načinu življenja
 • poskrbi za uporabnikovo osebno higieno
 • preoblači in postilja posteljo z nepomičnim uporabnikom
 • uporabnika namešča, mu pomaga v optimalen položaj 
 • vzdržuje čistočo pripomočkov za osebno oskrbo
 • pripravlja uporabnika na počitek in spanje
 • vključuje svojce v proces osebne oskrbe
 • spodbuja uporabnika k telesnim aktivnostim
 • upošteva pomen zaščitnih ukrepov za preprečevanje in obvladovanje prenosa okužb nalezljivih bolezni
spodbuja uporabnikovo socialno vključevanje
 • spodbuja uporabnika k ohranjanju samostojnosti in skrbi zase
 • prepozna uporabnikove potrebe, želje in zmožnosti
 • pomaga uporabniku pri vključevanju v okolje in ohranjanju socialnih stikov
 • sodeluje pri organiziranju prostočasnih dejavnosti na uporabnikovem domu
 • izvaja družabništvo - branje, pogovor, sprehod
 • spremlja uporabnika pri opravljanju nujnih obveznosti
 • uporabnika spodbuja k dejavnostim, ki jih zmore
 • razume značilna socialna okolja in načine uporabnikovega vključevanja
 • pomaga uporabniku pri odhodu od doma in domov
nudi pomoč v gospodinjstvu
 • kuha enostavne obroke hrane
 • prinaša in servira hrano ter pripravi/pomije in pospravi posodo
 • preoblači in ureja posteljo
 • pospravlja, ureja in po potrebi razkužuje bivalne prostore
 • izvaja drobna hišna opravila in drobna popravila ter pomaga pri organiziranju servisiranja
 • nakupuje ali pomaga pri nakupovanju osnovnih življenjskih potrebščin, 
 • razume osnove zdravega in dietnega prehranjevanja
 • upošteva higienska načela pri pripravi in shranjevanju živil
 • pere, lika, izvaja drobna šiviljska opravila
 • prepozna področje svojega dela
 • pomaga pri urejanju uporabnikove dokumentacije
 • pomaga uporabniku pri plačevanju finančnih obveznosti
 • spodbuja uporabnika pri ohranjanju samostojnosti
ukrepa v nepričakovanih situacijah in nudi ustrezno pomoč
 • ob nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja pokliče službo nujne medicinske pomoči (NMP)
 • po potrebi izvaja temeljne postopke oživljanja
 • izvaja nujne ukrepe pomoči pri krvavitvah, zlomih, izvinih in izpahih
 • obvesti strokovnega delavca o uporabnikovih stanjih
varno ravna z gospodinjskimi pripomočki, pripomočki za gibanje in osebno oskrbo ter uporabniku pri tem pomaga
 • namešča in pomaga uporabniku pri nameščanju pripomočkov
 • varno uporablja in pomaga pri varni uporabi pripomočkov
 • čisti, vzdržuje in razkužuje gospodinjske, pripomočke, pripomočke za gibanje in osebno oskrbo
 • spodbuja uporabnika pri ohranjanju samostojnosti
Administrativna dela vodi evidence in dokumentacijo
 • vodi dokumentacijo o svojem delu
 • poroča o delu
Komercialna dela preverja in naroča material
 • preveri stanje osebne zaloge zaščitnih sredstev ter pravočasno zaprosi za dodatna sredstva
 • pozna metodologijo izračuna cene storitve, ki jo izvaja
 • oceni potrebo po osebnih zaščitnih sredstvih za osebno uporabo
Zagotavljanje kakovosti izvaja socialno oskrbo skladno z veljavnimi standardi in po načelih socialnega varstva
 • zagotavlja in kontrolira kakovost lastnega dela
 • gospodarno in racionalno ravna s sredstvi in pripomočki za delo
 • uporablja delovna sredstva in materiale skladno s proizvajalčevimi in z delodajalčevimi navodili in
  ravna skladno s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu
 • uporablja informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • razume pogoje zasebnega dela
 • razume osnove sistema socialnega varstva (javne socialnovarstvene zavode, socialnovarstvene storitve, mrežo javnih služb za pomoč na domu, vlogo strokovnih delavcev in sodelavcev ter zasebnikov, pomen prostovoljnega dela in dela nevladnih organizacij ipd.)
 • razume vlogo supervizije, način dela v supervizijski skupini in zna pripraviti supervizijsko gradivo ter evalvacijo svojega dela
 • pozna nevarnosti psihofizičnih delovnih obremenitev
Komunikacija komunicira z uporabniki, s svojci, strokovnimi in z drugimi sodelavci
 • komunicira z uporabnikom in s svojci
 • komunicira s sodelavci
 • sodeluje v timih in se vključuje v supervizijo
 • sodeluje s strokovnimi delavci in sodelavci pri reševanju problemov, ki nastajajo iz delovnega procesa
 • obvlada verbalno komuniciranje
 • zna voditi pogovor ob različnih situacijah
 • prepozna neverbalno komunikacijo, njen pomen pri neposrednem delu z uporabniki in jo uporablja pri svojem delu
 • razume delovanje skupnostne in socialne mreže
 • aktivno sodeluje v delovni skupini
Varovanje zdravja in okolja skrbi za varnost pri delu, varuje svoje zdravje in zdravje drugih ter okolje
 • varuje lastno in uporabnikovo zdravje  ter varuje okolje
 • razume in upošteva postopke za preprečevanje prenosa okužb, pravilne uporabe, nameščanje in odstranjevanje zaščitnih mask in drugih zaščitnih sredstev
 • upošteva načela varnosti pri delu (ravnanje z napravami pod napetostjo, pravilno ukrepanje)
 • upošteva načela varovanja zdravja pri delu z uporabniki
 • upošteva načela varovanja zdravja in okolja pri uporabi čistilnih sredstev in pripomočkov
 • uporablja zaščitna sredstva

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Barbara Velkov Rozman, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • mag. Danica Hrovatič, članica komisije za NPK, Ljubljana
 • dr. Marija Tomšič, članica komisije za NPK, Ljubljana
 • Aleš Kenda, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ljubljana
 • Darja Ljubimski, Center za pomoč na domu, Maribor
 • mag. Laura Perko, Zavod za oskrbo na domu, Ljubljana
 • Mihael Markoč, Socialna zbornica Slovenije, Ljubljana
 • mag. Mateja Nagode, Inštitut RS za socialno varstvo, Ljubljana

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.