Poklicni standard

Naziv:

Monter/monterka pametnih inštalacij in naprav

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

11.1.2019

Predhodniki:

Monter/monterka inteligentnih inštalacij (52300021)

Klasius-P16:

Elektrotehnika in energetika (0713)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Monter/monterka pametnih inštalacij in naprav (33255470)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/zmožna:
 1. sprejemati in pregledati tehnološko dokumentacijo in delovni načrt in skladno z njim načrtovati svoje delo
 2. zagotavljati kakovost in doseganje normativov svojega dela ter pri tem upoštevati standarde, načela racionalne rabe energije, časa in materiala
 3. delati tako, da ne ogroža sebe ali drugih v svojem delovnem okolju ter ne onesnažuje okolja
 4. uporabljati podjetniška znanja in spretnosti
 5. pri sporazumevanju z različnimi deležniki, s katerimi se srečuje pri svojem delu, upoštevati dobre poslovne običaje in vrednote podjetja
 6. sprejemati in predajati informacije o delu v skupini in izven nje, o delovnem postopku in stanju opreme
 7. uporabljati sodobno komunikacijsko tehnologijo, računalniško opremo ter ustrezno programsko orodje, ki ga potrebuje pri svojem delu
 8. gospodarno/trajnostno ravnati z odpadki iz tehnološkega postopka in razumeti ekonomske in okolijske učinke recikliranja odpadkov
 9. polagati in montirati elemente podometnih, nadometnih ali drugačne izvedenih komunikacijskih inštalacij (optične, koaksialne, bakrene, simetrične) ter mehatronskih naprav
 10. vgraditi razdelilnike, elemente in sistemske komponente ter jih povezati v inštalacijo skladno z načrtom
 11. konfigurirati naprave/sisteme ter sodelovati pri zagonu naprav/sistemov pametnih inštalacij
 12. izvajati meritve na napravah in sistemih, s katerimi preverja pravilnost delovanja komunikacijskih inštalacij
 13. sodelovati v timu strokovnjakov
 14. odpravljati napake v delovanju pametnih inštalacij in uvajati izboljšave

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira svoje delo in sodeluje pri načrtovanju dela v skupini
 • prevzame dokumentacijo in pregleda naročilo
 • prouči tehnično dokumentacijo in uporabi proizvajalčeve kataloge materiala in opreme
 • pregleda načrt in popis del po inštalacijski shemi ter razbere vrsto in obseg del
 • pozna zakonitosti enosmernih in izmeničnih električnih krogov na ravni najpogostejših elektroenergetskih in elektronskih inštalacij v objektih
 • razlikuje med  mehanskimi, elektroenergetskimi, telekomunikacijskimi in elektronskimi elementi in sklopi
 • pozna delovanje stavbnih mehatronskih naprav/sistemov ter vlogo naprednih inštalacij pri varčni rabi energije, varnosti in udobju v objektu
 • ogleda si objekt in njegove značilnosti ter ugotovi potrebo po pripravi nosilnih površin inštalacij/naprav
 • pri obsežnejšem delu izdela tehnološki postopek in terminski načrt izvajanja del
 • iz dokumentacije ugotovi parametre kakovosti in kontrolne točke sistema
 • načrtuje enostavnejše sisteme/podsisteme in vgradnjo le-teh skladno s potrebami objekta, njegovo arhitekturo in potrebno kakovostjo posega


Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi delovno mesto za tehnično izvedljivo, kakovostno in varno delo na objektu
 • glede na tehnično dokumentacijo pripravi ustrezen material in druge elemente inštalacij ter preveri vrsto, količino in kakovost le-teh
 • pripravi in pregleda potrebno orodje, pripomočke, naprave in opremo
 • pregleda in preveri delovna in zaščitna sredstva
 • zagotovi pogoje za kakovostno in varno izvedbo del
Operativna dela polaga in montira elemente podometnih, nadometnih ali drugačne izvedenih komunikacijskih inštalacij (optične, koaksialne, bakrene, simetrične) ter mehatronskih naprav
 • pozna delovanje sistema in priključi gradnike naprednih inštalacij oziroma stavbne mehatronike
 • pripravi površine za polaganje cevi, kanalov, polic, omaric …
 • podometno, nadometno ali drugače položi cevi, razvodnice, namesti kanale, police ...
 • pripravi material in pripomočke za vlečenje vodnikov in kablov v cevi, kanale ...
 • izvede ožičenje  električnih tokokrogov in komunikacijskih povezav
 • izdela električni in/ali komunikacijski tokokrog
 • izdela električni tokokrog – napajalni vod
 • pozna vrste senzorjev in način priključitve na sistem
 • montira ter priključi senzorje na podatkovno vodilo
 • pozna vrste aktuatorjev in način priključitve na podatkovno vodilo
 • montira ter priključi aktuatorje na podatkovno vodilo in na napajalni vod in izvede ozemljitve
 • preveri in uskladi inštalacije z inštalacijskim načrtom
 • opravi potrebne preizkuse (neprekinjenosti vodnikov, kakovost/zanesljivost spojev ...)
 • montira in kontrolira zaščito pred električnim udarom
 • sodeluje pri preizkušanju in testiranju delovanja inštalacije, naprav in sistema
vgrajuje razdelilnike, elemente in sistemske komponente ter jih poveže v inštalacijo
 • preuči načrt montaže in drugo tehnično dokumentacijo, začrta montažno mesto in pripravi mesto montaže
 • montira in ožiči komunikacijske elemente (optične, koaksialne in bakrene – simetrične  razcepnike, delilnike in spojke) in varovalne naprave
 • preveri in uskladi ožičenje z inštalacijskim načrtom
 • funkcionalno preveri zaščito pred električnim udarom
 • namesti in poveže rezervni vir napajanja (akum. baterijo)
 • sodeluje pri izvajanju potrebnih meritev
konfigurira naprave/sisteme ter sodeluje pri zagonu naprave/sistema
 • pozna programsko opremo in okolje naprav/sistemov
 • konfigurira naprave/sisteme
 • pozna postopke zagonov naprav/sistemov
 • sodeluje pri zagonu sistemov
 • sodeluje pri preizkušanju in testiranju delovanja inštalacije, naprav in sistema
izvaja meritve na napravah in sistemih
 • uporablja merilno opremo
 • izvaja kontrolne meritve v fazi montaže komunikacijskih inštalacij
 • izvaja kontrolne meritve signalov senzorjev, pretvornikov signalov/napetosti in krmilnih signalov krmilniko

odpravlja napake v delovanju sistemov in uvaja izboljšave
 • izvaja redno vzdrževanje in popravila gradnikov sistema po proizvajalčevih navodilih
 • pozna delovanje sistema in posamezne naprave ter odkriva morebitne napake in vzroke napak
 • zamenja posamezen element oziroma napravo in preizkusi delovanje
 • popravi inštalacije, posamezen element ali napravo in izvede funkcionalni preizkus delovanja
 • izvaja izboljšave glede na potrebe, možnosti
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • pozna elemente tehnične in tehnološke dokumentacije
 • vodi tehnično in tehnološko dokumentacijo
 • vodi evidenco vgrajenega materiala in opreme
 • arhivira skice, risbe, sheme in načrte
 • arhivira fotografije izvedenih inštalacij
 • izdela poročilo o opravljenem delu
 • uporablja osebni računalnik in ustrezna programska orodja
Komercialna dela sodeluje pri pripravi predračuna in računa
 • pozna elemente izdelave kalkulacije stroškov
 • sodeluje pri pripravi predračuna
 • opravi popis izvršenih del in sodeluje pri pripravi računa
 • opravi obračun del in porabe materiala
 • predvidi stroške izvedbe posega in oceni racionalnost
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost izvedbe in delovanja komunikacijskih inštalacij
 • pozna tehnične in druge zahteve za montažo komunikacijskih inštalacij
 • na načrtovanih kontrolnih točkah preveri opravljeno delo  
 • izvaja dela skladno s tehničnimi in tehnološkimi navodili
 • izvaja delo skladno z naročilom/dogovorom
 • spremlja delovni proces in preverja/kontrolira rezultate dela
 • po potrebi odpravi napako ali izvede izboljšavo opravljenega
 • pouči naročnika o pravilni rabi sistema
Komunikacija sporazumeva se s strankami, sodelavci in z zunanjimi sodelavci
 • vzpostavlja sodelovalni odnos z nadrejenimi in s sodelavci
 • strokovno ustno in pisno komunicira z nadrejenimi, s sodelavci in z drugimi zaposlenimi ter s strankami
 • uporablja strokovno terminologijo v tujem jeziku
 • pri izvajanju posameznih nalog in reševanju problemov komunicira jasno, spoštljivo in neposredno ter upošteva dobre poslovne običajeVarovanje zdravja in okolja opravlja delo tako, da ne ogroža sebe ali drugih
 • pri delu uporablja predpisano osebno varovalno opremo in zaščitna sredstva
 • upošteva predpise o zdravju in varstvu pri delu
 • upošteva predpise in načela varnega dela na višini
 • upošteva predpise in načela varnega dela z elektroenergetskimi ter mehanskimi napravami
 • zna ustrezno ukrepati ob nesrečah
varuje okolje pred negativnimi vplivi materialov in delovnih sredstev
 • zbira, sortira in primerno odstrani odpadni material
 • zaveda se pomena racionalne uporabe naravnih materialov in energije z vidika varovanja okolja
 • pozna vrste odpadkov in njihov vpliv na okolje

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Eurolux d. o. o., Ljubljana
 • Zdravko Žalar, SŠTS Šiška, Ljubljana
 • Žarko Petrevčič, SŠTS Šiška, Ljubljana
 • Teja Pelicon, BIT Izobraževanje
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Silvan Bucik, TŠC Nova Gorica
 • Aleš Tankosić, TŠC Nova Gorica
 • Matjaž Marušič, TŠC Nova Gorica


Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič, CPI
 • Miha Lovšin, CPI

7. DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Dr. Marjan Rihar, GZS Zbornica elektronske in elektroindustrije
 • Boris Podobnik, Elektrotehniška zveza Slovenije
 • Ferdinand Valenčak, Inženirska zbornica Slovenije
 • Andreja Belavić Benedik, MZI
 • Dare Stojan, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije
 • Ddr. Iztok Humar, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
 • Dr. Zdravko Kačič, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
 • mag. Franc Ravnikar, RTV Slovenija
 • Jurij Kozamernik, Telekom Slovenije, d. d.

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda  
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI
 • Davorin Majkus, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.