Katalog

Naziv:

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu

Status:

Pretekli

Datum objave sklepa ministra:

/

Predhodniki:

Klasius-P16:

Varstvo starih in oviranih (invalidnih) ljudi (0921)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu (3257525011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Socialni oskrbovalec na domu / socialna oskrbovalka na domu 32575250 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi potrebami (tudi neformalne izkušnje) in
 • starost vsaj 23 let in
 • verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, Ur. l. št. 52/95 s spremembami)

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Pri pridobitvi nacionalne poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu se v postopku priznavanja lahko upošteva poklicne kompetence, ki jih je kandidat/-ka usvojil/-a v modulih izobraževalnega programa  Bolničar negovalec:

Oznaka Strokovni modul Opombe
M1 Nega in oskrba Delno (vsebinski sklopi: Pomoč pri življenjskih aktivnostih in Prva pomoč)
M2 Varovanje zdravja in okolja Delno (vsebinski sklopi: Zdravstvena vzgoja, Zdrava prehrana, Varnost in zdravje pri delu)
M3 Etika in komunikacija Delno (vsebinski sklopi: Komunikacija, Poklicna etika, Zdravstveno in socialno varstvo )
M4 Gospodinjstvo Strokovni modul v celoti

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebni portfolijo (zbirna mapa), ki ga komisija ovrednoti in prizna vsebine kataloga delno ali v celoti.

Če komisija ne more priznati vseh vsebin kataloga, kandidatu določi naloge za preverjanje.


4.2. NAČIN PREVERJANJA

Neposredno preverjanje se izvaja na ocenjevalnem mestu v obliki praktičnega dela in zagovora. Ocenjevalno mesto (simulirano bivalno okolje uporabnika) mora izpolnjevati ustrezne materialne pogoje (glej točka 9.1.).


5. Merila preverjanja

Pri preverjanju je treba upoštevati:

 • pripravo kandidata/kandidatke na delo,
 • odnos do dela z ljudmi,
 • ustrezen pristop k problemu, težavi, stiski uporabnika,
 • uporabo ustreznih pripomočkov,
 • upoštevanje in obvladovanje pravilnega zaporedja opravil,
 • kakovost opravljene storitve,
 • situaciji primerno komunikativnost,
 • upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu (vključuje potrebno raven upoštevanja sanitarno-higienskih predpisov),
 • ustrezen način posredovanja informacij in poročanja o delu,
 • upoštevanje strokovnih in etičnih načel ter metod dela v socialni oskrbi,
 • čustveno in osebnostna stabilnost.


Izločilna merila:

 • neupoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu,
 • neupoštevanje strokovnih in etičnih načel ter metod dela v socialni oskrbi,
 • neprimeren odnos do dela z ljudmi,
 • nepoznavanje, opustitev in nepravilna izvedba nudenja pomoči.


Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela:

Področje ocenjevanja Delež  (%)
načrtovanje in priprava 10
izvedba 60
dokumentacija 0
zagovor 30


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Oskrbovalec in negovalec/oskrbovalka in negovalka na domu

7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • prostor za svetovanje (zagotavljanje individualnega pristopa h kandidatu in dokumentom, možnost fotokopiranja, priprave pisnih materialov, računalnik, dostop do interneta,  telefon);

 • prostor za neposredno preverjanje (simulirano bivalno okolje uporabnika) mora zagotavljati možnost preizkusa osebne oskrbe in gospodinjske pomoči ter poznavanje uporabe pripomočkov, zato mora biti v njem postelja in drugo pohištvo, kopalnica in stranišče, kuhinja, pribor za prvo pomoč; lutka je potrebna za izvajanje temeljnih postopkov oživljanja;
 • pripomočki: v prostorih morajo biti na voljo ustrezni kuhinjski ter zdravstveno-tehnični pripomočki (bergle, hodulje, palica, invalidski voziček, bolniška postelja, trapez, mizica, sobno stranišče, nastavek za straniščno školjko, dvigalo) in pribor za osebno higieno.

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/-ta:

 • dva člana komisije vsaj visoko strokovno izobrazbo družboslovne smeri z opravljenim strokovnim izpitom za strokovne delavce na področju socialnega varstva ter najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja socialne oskrbe na domu,
 • en član komisije vsaj višješolsko strokovno izobrazbo zdravstvene smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj v organizacijskih oblikah varstva starejših in invalidnih oseb.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
izvaja osebno oskrbo uporabnika
 • opazuje stanje življenjskih aktivnosti in potrebe uporabnika ter ob spremembi obvesti koordinatorja
 • umiva uporabnika, ga oblači/slači
 • neguje zdravo kožo, oskrbi lasišče in obrije
 • striže in oskrbi zdrave nohte
 • uporabniku pomaga pri uporabi stranišča
 • zamenjuje pripomočke za inkontinenco
 • hrani uporabnika, če nima težav s požiranjem
 • pomaga pri vstajanju in gibanju, obračanju
 • pozna potrebe skupin uporabnikov
 • prepozna potrebe, želje in zmožnosti uporabnika
 • pozna zdrav način življenja
 • je zmožen oceniti uporabnikove potrebe
 • zna poskrbeti za uporabnikovo osebno higieno
 • zna preobleči posteljo z nepomičnim uporabnikom

Predstavi in prikaže pomoč pri osebni oskrbi uporabnika:

 • predstavi način sodelovanja s koordinatorjem pri pripravi programa dela in individualnega načrta socialne oskrbe za posameznega uporabnika
 • prikaže umivanje telesa, ustne votline
 • pove načela oskrbe zdrave kože
 • prikaže oskrbo lasišča in britje
 • prikaže striženje nohtov
 • pove, kako pomaga pri uporabi stranišča
 • izvede postopek jutranje nege (umivanje, oblačenje)
 • pove pravila hranjenja in predstavi posebnosti in nevarnosti
 • prikaže postopek vstajanja uporabnika, ki tega ne zmore sam
 • predstavi pravilen način oblačenja in slačenja uporabnika glede na njegove zmožnosti (invalidnost, bolezen)
 • pokaže zamenjavo pripomočkov pri uhajanju urina
 • izvede preoblačenje postelje z nepomičnim uporabnikom
 • predstavi in utemelji pomen dokumentiranja lastnega dela v osebni oskrbi
 • predstavi pomen ustrezne komunikacije z uporabnikom pri izvajanju osebne oskrbe
 • utemelji pomen timskega dela s sodelavci
 • utemelji pomen uporabe potrebnih zaščitnih sredstev
 • predstavi pomen upoštevanja kodeksa etičnih načel pri osebni oskrbi
 • pove, kako ravnati ob uporabniku, ki umira
spodbuja socialno vključevanje uporabnika
 • spodbuja uporabnika k ohranjanju samostojnosti in skrbi zase
 • prepozna potrebe in želje uporabnika
 • pomaga uporabniku pri vključevanju v okolje in ohranjanju socialnih stikov
 • sodeluje pri organiziranju prostočasnih dejavnosti na uporabnikovem domu
 • izvaja družabništvo - branje, pogovor, sprehod
 • prepozna potrebe, želje in zmožnosti uporabnika
 • je usposobljen uporabnika spodbuditi k dejavnostim, ki jih zmore
 • pozna značilna socialna okolja in načine vključevanja uporabnika

Predstavi in utemelji pomen spodbujanja uporabnika k ohranjanju samostojnosti:

 • predstavi načine spodbujanja uporabnika k ohranjanju samostojnosti
 • razloži pomen spodbujanja samostojnosti na konkretnem primeru (pri hranjenju osebe s tremorjem, preoblačenju in umivanju oseb z invalidnostmi)

Predstavi pomoč uporabniku pri socialnem vključevanju:

 • našteje in predstavi načine prepoznavanja potreb, želja in zmožnosti uporabnika
 • razloži, kako prepoznati počutje pri uporabniku, ki ne govori
 • predstavi prostočasne dejavnosti
 • našteje socialna okolja in možne načine vključevanja uporabnika
 • pove, kakšen je pomen in kateri so načini komunikacije z uporabniki, s svojci, strokovnimi in z drugimi sodelavci

Predstavi potrebe po vključevanju posameznih skupin uporabnikov:

 • navede posamezne skupine uporabnikov
 • predstavi specifične potrebe posameznih skupin uporabnikov z vidika socialnih stikov
 • predstavi posebnosti ravnanja in komunikacije z uporabnikom z invalidnostmi (npr. gibalna oviranost, gluhota)

Predstavi pogovor z uporabniki, s svojci, s strokovnimi in dz rugimi delavci ter s službami:

 • opredeli svojo vlogo v konfliktni situaciji med uporabnikom in svojci
 • pojasni pomen nevtralnega pogovora
 • pojasni, kaj vse je pomembno pri predstavitvi problema koordinatorju ali na delovni skupini s sodelavci
 • predstavi sodelovanje s patronažno službo na terenu

nudi pomoč v gospodinjstvu
 • kuha enostavne obroke
 • prinaša in servira hrano
 • preoblači in čisti posteljo ter pospravlja in čisti bivalne prostore
 • izvaja drobna hišna opravila in popravila ter pomaga pri nakupovanju in organiziranju servisiranja
 • pozna osnove zdravega in dietnega prehranjevanja
 • zna pripraviti enostavne obroke hrane
 • pozna higiensko ravnanje pri pripravi živil
 • zna prati, likati, šivati enostavne operacije
 • zna preobleči posteljo
 • zna očistiti uporabnikovo bivalno okolje in skrbeti zanj
 • pozna gospodinjska in hišna opravila
 • prepozna okvire svoje pomoči

Predstavi in prikaže pripravo obrokov:

 • pripravi obrok (navaden, za sladkorno dieto)
 • predstavi sestavine vsakdanjih obrokov
 • predstavi higiensko ravnanje pri pripravi obrokov
 • razloži prehransko piramido

Predstavi in prikaže svojo pomoč pri izvajanju gospodinjskih in hišnih opravil:

 • predstavi gospodinjska in hišna opravila
 • opredeli svojo vlogo pri izvajanju gospodinjskih in hišnih opravil
 • predstavi čiščenje bivalnih prostorov
 • pripravi načrt tedenskega nakupa za gospodinjstvo
 • predstavi načine pranja
 • prikaže likanje
 • prikaže osnovno šivanje (krpanje)
 • prikaže preoblačenje postelje

Predstavi in prikaže organizacijo dela v gospodinjstvu:

 • predstavi načela varovanja zdravja pri prehranjevanju in uporabi pripomočkov
 • predstavi načela varovanja okolja pri uporabi čistilnih sredstev
 • razloži pomen pravilnega odlaganja odpadkov (zdravila, plenice, razvrščanje gospodinjskih odpadkov)
 • razloži pomen sodelovanja z uporabnikom in njegovo socialno mrežo ter s servisnimi službami
 • predstavi pomen evidentiranja dela pri izvajanju gospodinjske pomoči
ukrepa v nepričakovanih situacijah in nudi ustrezno pomoč
 • ob nenadnem poslabšanju zdravstvenega stanja pokliče službo nujne medicinske pomoči (NMP)
 • po potrebi izvaja temeljne postopke oživljanja
 • izvaja nujne ukrepe pomoči pri krvavitvah, zlomih, izvinih in izpahih
 • obvesti nadrejenega strokovnega sodelavca o uporabnikovih zdravstvenih problemih
 • obvlada postopke oživljanja
 • obvlada postopke pomoči pri krvavitvah, zlomih, izvinih in izpahih

Predstavi ukrepanje v nepričakovanih situacijah:

 • razloži ravnanje ob poslabšanju zdravstvenega stanja uporabnika
 • prikaže način uporabe različnih vrst komunikacije z uporabnikom v težavnih situacijah
 • razloži pomen sodelovanja s sodelavci in službami na terenu
 • praktično izvede temeljne postopke oživljanja
 • praktično izvede nujne ukrepe ob krvavitvi, zlomu, izpahu, zvinu
 • razloži pomen verbalne in neverbalne komunikacije pri nudenju nujne medicinske pomoči
varno ravna z gospodinjskimi, s terapevtskimi in z negovalnimi pripomočki ter pomaga uporabniku pri tem
 • pomaga pri uporabi pripomočkov (invalidski vozički, stoli, telefon "rdeči gumb", ortopedski in drugi pripomočki), jih čisti in razkužuje
 • uporablja gospodinjske pripomočke in aparate, jih čisti ter vzdržuje
 • pozna uporabnost pripomočkov
 • pripomočke zna pravilno očistiti

Predstavi in prikaže uporabnost pripomočkov:

 • našteje terapevtske in negovalne pripomočke
 • našteje gospodinjske pripomočke
 • predstavi uporabnost posameznih pripomočkov
 • prikaže uporabo pripomočka (invalidski voziček, postelja za nepokretne)
 • predstavi pravilno rabo pripomočkov ter njihovo vzdrževanje
 • predstavi uporabnost varovanja preko telefona
 • pove, kakšen je pomen higienskega vzdrževanja opreme in pripomočkov v bivalnem okolju uporabnika

Predstavi in prikaže čiščenje pripomočkov:

 • očisti pripomoček (invalidski, gospodinjski)
 • razloži pomembnost čiščenja pripomočkov

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 36/04)
 • Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS št. 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04)
 • Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2006-2010 /ReNPSV06-10/ (Ur. l. RS, št. 39/2006)
 • Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 59/2002)
 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 64/2001)
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004)
 • Ahčan U. G. Prva pomoč: Priročnik s praktičnimi primeri. Rdeči križ Slovenije, 2006

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Nina Ličer, Zavod za oskrbo na domu
 • Blanka Vilfan, Zavod za oskrbo na domu
 • Mihael Markoč, Socialna zbornica Slovenije
 • Janja Romih, MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve
 • Aleš Kenda, MDDSZ, Direktorat za socialne zadeve
 • Marjan Meglič, Dom Danice Vogrinec Maribor
 • Zdravko Kavčič, Skupnost socialnih zavodov Slovenije
 • mag. Danica Hrovatič, samostojna svetovalka na področju socialnega varstva in poklicnih kvalifikacij
 • Zdenka Tičar, Ministrstvo za zdravje
 • Irena Buček Hajdarevič, Zbornica babiške in zdravstvene nege
 • Jelka Drobne, CPI

Koordinacija pri pripravi revizije kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti:

 • Barbara Velkov Rozman, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.