Katalog

Naziv:

Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

22.12.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Novinarstvo in medijske študije (0321)

Klasius-SRV:

Podraven 6/1: Izidi, certifikatni sistem NPK (26100)

Raven kvalifikacije:

SOK 6, EOK 5


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka 32100011

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka  3210.001.0 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

 • Srednja strokovna oz. splošna izobrazba ali
 • Srednja poklicna izobrazba in 3 leta delovnih izkušenj na področju radijskega napovedovanja, moderiranja, novinarstva ali javnega govornega nastopanja

3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe

Ni povezanosti s programi.

4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

 • Teoretično in praktično, s pisnim testom in zagovorom.

5. Merila preverjanja

Merila, ki jih je potrebno upoštevati

 • pravilno in kultivirano rabo slovenskega govorjenega jezika in jezika narodnostnih manjšin (madžarski, italijanski), če kandidat opravlja delo v enem od teh jezikov
 • razumljivo in jedrnato izražanje in sporočanje (pisno in ustno)
 • poznavanje osnovnih načel etike nastopanja v javnosti
 • sproščeno komuniciranje
 • interpretiranje branega besedila
 • uporabo informacijsko-komunikacijskih virov
 • poznavanje osnov slovničnih in fonetičnih pravil slovenskega knjižnega jezika oz. jezika narodnostnih manjšin

Izločilna Merila

 • nepravilna in nekultivirana raba slovenskega govorjenega jezika in jezika narodnostnih manjšin (madžarski, italijanski), če kandidat opravlja delo v enem od teh jezikov
 • nerazumljivo in nejedrnato izražanje
 • nerazločen govor

Kriteriji ocenjevanja sestavin procesa dela

Področje ocenjevanjaDelež (%)
načrtovanje in priprava naloge20
izvedba50
ustni zagovor15
pisno preverjanje15

6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda

Radijski napovedovalec moderator/radijska napovedovalka moderatorka

7. Raven zahtevnosti dela

(VI)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Ni prilagoditev za osebe s posebnimi potrebami.

9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • simulacija radijskega studia (mikrofon, slušalke, zvočnik) z računalnikom z internetno povezavo, s programsko opremo za montažo in predvajanje zvoka

 • nabor glasbe različnih zvrsti
 • CD predvajalnik
 • oprema za terensko snemanje intervjuja (npr: mini disk, mikrofon, MP3 ali podobno)
 • možnost za terensko snemanje
 • slovensko-angleški in angleško-slovenski slovar, slovensko nemški in nemško-slovenski slovar, slovensko-francoski in francosko-slovenski, slovensko-italijanski in italijansko-slovenski slovar; slovensko-madžarski in madžarsko-italijanski slovar, Krajevni leksikon Slovenija, SSKJ, Slovenski pravopis
 • oseba za tehnično podporo

9.2. Kadrovski pogoji

Komisijo sestavljajo trije člani, od katerih ima/ta:

 • vsaj dva člana
  • srednjo strokovno oz. splošno izobrazbo in 7 let delovnih izkušenj ali srednjo poklicno izobrazbo in 12 let delovnih izkušenj kot radijski/a napovedovalec/ka ali radijski/a moderator/ka
 • največ en član
  • srednjo strokovno oz. splošno izobrazbo in 7 let delovnih izkušenj ali srednjo poklicno izobrazbo in 12 let delovnih izkušenj kot igralec/ka ali režiser/ka ali urednik/ca na radiu ali lektor/ica za govor ali radijski/a novinar/ka.

Če kandidat opravlja preverjanje v jeziku narodnostnih manjšin, mora vsaj en član komisije aktivno obvladati jezik preverjanja.


10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravlja oddaje
 • poišče in izbere teme v okviru programskega načrta v sodelovanju z uredništvom ali samostojno
 • zbere gradivo in po potrebi uporabi tuje gradivo
 • izdela scenarij ali sodeluje pri njegovi izdelavi
 • izbere gosta oziroma sogovornika
 • naroči studio
 • se dogovori z gosti o načinu izvedbe oddaj
 • se dogovori s snemalno ekipo ali tonskim mojstrom o morebitnih posebnih tehničnih zahtevah
 • pozna postopke priprave oddaj v sodelovanju z urednikom ali samostojno; v živo ali vnaprej
 • pozna načine izvedbe oddaj
 • obvlada vsaj en tuji jezik
 • pozna postopke radijskega/TVscenarija
 • pozna osnove organiziranja in koordiniranja del in nalog
 • obvlada tehnike in načine komunikacije
 • Pripravi oddajo
  • pregleda gradivo v slovenskem in/ali tujem jeziku
  • pripravi scenarij oddaje in ga predstavi
  • napiše del besedila oddaje
  • utemelji pripravljeno besedilo in izbiro glasbe
  • temo oddaje naveže na aktualne dogodke
  • fonetično opremi besedilo
  • opiše logistiko izvedbe oddaje – pojasni koncept realiziranja oddaje
  • našteje različne informacijske vire in sredstva komunikacije
  • predstavi specifike radia kot medija
  • predstavi osnovne značilnosti timskega dela na radiu
moderira oddaje
 • povezuje različne vsebine/tematike/enote programa med seboj
 • vzpostavlja stik s poslušalci
 • komunicira sproščeno in konstruktivno
 • se ustrezno odziva v različnih nepričakovanih situacijah
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • komunicira vsaj v enem tujem jeziku
 • obvlada različne oblike govorne komunikacije
 • obvlada različne načine odzivanja v nepričakovanih situacijah
 • obvlada vsaj en tuji jezik
 • Simulira moderacijo oddaje ali radijski program
  • prouči temo oddaje
  • predstavi temo oddaje
  • nagovori poslušalce
  • vzpostavi telefonski stik s poslušalci
  • vzpostavi odnos do gosta in odnos utemelji
  • izvede pogovor z gostom v studiu pred komisijo v slovenskem in/ali tujem jeziku
  • reagira na nepričakovano situacijo in utemelji ravnanje
  • opiše različne oblike govorne komunikacije
interpretira sporočila in besedila informativnih, kulturno-umetniških, poljudnoznanstvenih in dokumentarnih oddaj ter oglasnih sporočil
 • bere besedila in sporočila v okviru programske zasnove z upoštevanjem navodil režiserja, avtorja ali urednika oddaje
 • posname in/ali v živo sinhronizira pripravljeno besedilo za informativne, kulturno-umetniške, poljudnoznanstvene in dokumentarne radijske programe
 • sodeluje z radijskimi producenti in s koordinatorji informativnih, kulturnoumetniških, poljudnoznanstvenih in dokumentarnih oddaj
 • pazi na pravilno in natančno izgovorjavo imen in pojmov
 • izvršuje zadnji nadzor zapisanega besedila: vnaša popravke in besedilo opremlja z govornimi poudarki
 • pri sinhroniziranju tekstov prilagodi način, slog in hitrost branja originalnemu govorcu
 • obvlada različne načine in tehnike branja besedil/načine uporabe glasu kot orodja
 • razume vsebino besedila, se zna vanj vživeti in ga ustrezno podati
 • obvlada fonetična pravila
 • obvlada pravila slovenskega knjižnega jezika
 • obvlada vsaj en tuji jezik
 • zna uporabljati slovenska in tuja strokovna gradiva: slovarje, leksikone, enciklopedije ...
 • pozna osnove timskega dela/zna sodelovati pri timskem delu
 • pozna tehnike sinhronega podajanja besedila
 • obvlada pravilne tehnike dihanja
 • Interpretira besedilo:
  • pregleda besedilo s pomočjo strokovnega gradiva
  • fonetično opremi besedilo
  • vnaša popravke in dodatno besedilo ter to utemelji
  • o izvedbi interpretacije se dogovori z osebo za tehnično podporo
  • interrpretira prevod intervjuja
  • besedilo interpretira na različne načine in jih (načine) utemelji
  • glasno interpretira različna besedila (in prilagaja interpretacijo njihovi vsebini)
izvede intervju
 • izvede intervju po telefonu, v studiu, v obliki ankete, na prostem
 • postavlja ustrezna vprašanja glede na tematiko/dolžino intervjuja/aktualnost teme
 • pripravi intervjuvanca za intervju (»ga ogreje«)
 • posname ali izvede intervju v živo
 • komunicira sproščeno in tematiki ustrezno
 • uporablja strokovno izrazje
 • pozna različne vrste intervjujev in njihove posebnosti
 • pozna tehnike priprave intervjuvanca
 • zna uporabljati snemalne naprave (mini disk, mikrofon, računalnik …)
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja – zna sproščeno komunicirati z ljudmi
 • Izvede intervju v slovenskem ali tujem jeziku
  • našteje in opiše vrste intervjujev
  • opiše načine uporabe snemalnih naprav
  • se pripravi na intervju
  • pripravi intervjuvanca na intervju
  • posname intervju z gostom
  • tehnično in vsebinsko uredi posnetek intervjuja za predvajanje in ureditev utemelji: uredi začetke in konce, očisti ali odreže šume, predloge, premore itd., smiselno skrajša odgovore, dano besedilo samostojno ali po navodilih skrajša in ga prebere
  • prevede intervju, če je v tujem jeziku in, prevod posname
  • utemelji vzpostavljeni odnos do intervjuvanca
piše in poroča za radio
 • odgovarja na osnovna vprašanja (kdo, kdaj, kaj, kje in zakaj), ko pripravlja besedilo
 • strukturira besedilo glede na želeni namen prispevka
 • vzpostavlja in ohranja rdečo nit besedila
 • podaja informacije na razumljiv in jedrnat način
 • predstavlja dogodek objektivno in iz različnih zornih kotov
 • poišče in izbere dejstva, jih razvrsti glede po pomembnosti, jih strukturira ter preveri na kraju dogodka
 • pozna različne vrste radijskih prispevkov in njihove specifike (novice, recenzije, komentarje)
 • pozna oblike in učinke različnih struktur besedila
 • pozna različne načine in metode poročanja: telefonsko javljanje, enostavno poročilo, poročilo z zaključenimi zvočnimi posnetki
 • obvlada vsaj en tuji jezik
 • Napiše besedilo za radio
  • se informira o dogodku
  • napiše kratko besedilo o dogodku in ga prebere ter ta svoj opis utemelji
  • opiše postopek priprave besedila
  • utemelji uporabo informacijskih virov pri pripravi besedila
 • Simulira poročanje za radio
  • poroča o dogajanju v živo po mikrofonu
  • poda kratek povzetek dogajanja
  • utemelji način poročanja
  • našteje in opiše različne oblike radijskega poročanja
  • opiše glavne razlike radijskih programov posebnega pomena, zasebnih in nacionalnih radijskih programov
  • opiše specifiko radijskega medija v odnosu do drugih medijev
uporablja tonsko tehniko
 • pripravi zvočni material za uporabo v programu
 • omogoči tehnično predvajanje programa
 • montira (reže in ureja) zvok
 • arhivira in posreduje zvočne datoteke in/ali nosilce zvoka
 • pozna osnove tonske tehnike
 • pozna računalniške programe za urejanje zvoka
 • pozna sodobne naprave za snemanje in montažo
 • pozna osnove uporabe mešalne mize
 • Uporabi tonsko tehniko
  • opiše različne načine uporabe tonske tehnike
  • opiše razlike med nosilci zvoka
  • uporabi studijsko napravo
  • presname zvok z nosilca zvoka v studijsko napravo
  • montira dani govorni posnetek in ga opremi z glasbo
  • izbere zvočno podlago, zvočne učinke za oddajo in izbor utemelji
  • razloži, kdaj bo izbrani zvočni material vključil v oddajo
  • pokaže načine uporabe mikrofona v studiu in/ali terenu
  • uporabi slušalke
  • oblikuje zvočno datoteko in jo pošlje po elektronski pošti
zagotavlja pravilno in kultivirano rabo govorjenega jezika
 • govori logično, tekoče, brez govornih napak
 • izgovarja in pravilno naglaša besede
 • skrbi za pravilno izgovorjavo tujih imen in strokovnih pojmov
 • preverja kvaliteto svojega dela: v živo in pri posnetih oddajah
 • spremlja aktualne načine branja in interpretiranja besedil
 • spremlja novosti na področju slovenskega jezika
 • pozna teorijo prevzemanja tujih imen
 • pozna pravila slovenskega jezika oz. jezika manjšine
 • pozna pravila fonetike
 • pozna osnove izgovorjave besed v tujih jezikih in strokovnih izrazov
 • zna kritično ocenjevati svoje delo
 • zna poskrbeti za lastno izobraževanje in splošno razgledanost
 • Prebere in opremi besedilo:
  • fonetično opremi besedilo
  • prebere besedilo pred komisijo
  • prebere niz danih slovenskih in tujih besed
  • opiše pomen pravilne izgovorjave pri komunikaciji
  • opravi pisni test iz določenih pravil fonetike

12. Literatura, strokovno gradivo

 • Cvetka Šeruga Prek, Emica Antončič: SLOVENSKA ZBORNA IZREKA. Aristej. Maribor 2003
 • Tatjana Pirc: Radio. Modrijan. Ljubljana 2005
 • Herbert Newton Casson: UMETNOST GOVORA. Šola retorike. Ljubljana 1995
 • dr. Ivo Škarić: V ISKANJU IZGUBLJENEGA GOVORA. Šola retorike. Ljubljana, 1996
 • Slovenski pravopis. SAZU 2003
 • Vera Adlešič: GOVORNA IN DIHALNA TEHNIKA, AGRFT, 1953/54
 • Jože Toporišič: SLOVENSKA SLOVNICA, Založba Obzorja, 2000
 • Jože Toporišič: SLOVENSKI JEZIK IN SPOROČANJE 1, Obzorja, 1995
 • Slovenski pravopis, ZRC SAZU, 2001/2003
 • Jože Toporišič: Enciklopedija slovenskega jezika, Cankarjeva založba, 1992
 • ŠUSS 1998-2000, Študentska skrb za slovenščino, s CD-ROM-om, Študentska založba, 2001
 • Ruth Lerche: Veščine javnega nastopanja, Skriptorij KA, Radovljica, 1996
 • Hal Milton: GOING PUBLIC, Health Communications, 1995
 • Ivo Škarić: U POTRAZI ZA IZGUBLJENIM GOVOROM, Školska knjiga, Zagreb, 1988
 • Ivo Škarić: V ISKANJU IZGUBLJENEGA GOVORA, Pravljično gledališče, 1996
 • Herbert Newton Casson: UMETNOST GOVORA, Pravljično gledališče, 1995
 • Zdravko Župančič: MALI VEDEŽ RETORIKE - VEŠČINA JAVNEGA GOVORJENJA IN NASTOPANJA, Pravljično gledališče, 1996
 • Horst Coblenzer, Franz Muhar: DIH IN GLAS – NAVODILA ZA DOBER GOVOR, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani, 2003
 • Boris Grabnar: RETORIKA ZA VSAKOGAR, DZS, 1991
 • Milan Dolgan: GOVORNO USTVARJANJE, Rokus, 1996
 • Fran Batovec: JAVNO GOVORNIŠTVO, ?, ?
 • K. Tim Wulfmeyer: Radio-TV Newswriting, Iowa State University Press, 1995
 • Fran Levstik: MARTIN KRPAN Z VRHA, pripoveduje Stane Sever, plošča, Mladinska knjiga, 1965; reizdano na CD plošči 2001, založba Sanje
 • ANDERSENOVE PRAVLJICE – pripoveduje Stane Sever, CD plošča, Mladinska knjiga, 2005
 • JEŽEK PRIPOVEDUJE: Butalci, Gospod in hruška, Laž in njen ženin, kaseta, založba Sanje 1998

13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Nadja Jarc, Radio Slovenija
 • Jure Longyka, Radio Slovenija
 • Betka Šuhel, Radio HIT
 • Ida Baš, Baš d.o.o.
 • Mojca Lubanjšek - Pehant , Baš d.o.o.
 • Boštjan Romih, Glotta Nova
 • Vilma Štritof - Čretnik, Ministrstvo za kulturo
 • Gregor Franken, GZS
 • Koordinacija pri pripravi kataloga poklicnega standarda: Barbara Velkov, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.