Poklicni standard

Naziv:

Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

14.7.2006

Predhodniki:

Klasius-P16:

Novinarstvo in medijske študije (0321)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Radijski napovedovalec moderator/Radijska napovedovalka moderatorka (3210.001.6.0)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(VI)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:

 1. načrtuje in organizira lastno delo pri pripravi in izvedbi radijskih programov
 2. uporablja strokovno terminologijo in vsaj en tuji jezik
 3. uporablja sodobno informacijsko – komunikacijsko tehnologijo
 4. razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 5. sproščeno in konstruktivno komunicira s poslušalci, z gledalci in s sodelavci
 6. zagotavlja pravilno in kultivirano rabo govorjenega jezika
 7. pripravlja in moderira oddaje
 8. izvaja intervjuje ter piše in poroča za radio
 9. interpretira sporočila in besedila
 10. racionalno rabi energijo, material in čas
 11. varuje zdravje in okolje

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo pri pripravi in izvedbi radijskih programov
 • načrtuje lastno delo na podlagi dnevnega in tedenskega programa v sodelovanju s timom radijskih sodelavcev
 • spremlja vsakodnevno informativno in drugo aktualno dogajanje v časopisnih idr. medijih: internet, radio, TV ...
 • pregleda in analizira delovno gradivo v danem časovnem okviru
 • ima kritičen odnos do medijev
 • se zaveda odgovornosti svojega dela in vpliva medijev na ljudi
 • načrtuje uporabo različnih elementov sporočanja
 • sporoča resnične, preverjene in objektivne informacije
 • upošteva specifiko medija
 • pozna različne informacijske vire in medije
 • zna uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo
 • pozna osnovna pravila organizacije dela
 • pozna osnove timskega dela
 • pozna organizacijsko strukturo radijskega programa
 • pozna vlogo in funkcijo medijev v informacijski družbi ter specifike radia kot medija
 • zna si zagotoviti potrebne vire informacij in dopolniti manjkajoče podatke
 • pozna tehniko hitrega branja
 • zna aplicirati svoje znanje na pripravljene tekste o določeni problematiki
 • pozna in razume učinke različnih elementov sporočanja: glas, glasba, originalni zvoki, umetni zvočni efekti
 • pozna pomen in specifike različnih glasbenih zvrsti
 • obvlada zakonitosti radiofonskega oblikovanja programa
 • pozna osnove etičnega ravnanja in čustvene inteligence
 • obvlada zakonitosti radijskega sporočanja
Operativna dela pripravlja oddaje
 • poišče in izbere teme v okviru programskega načrta v sodelovanju z uredništvom ali samostojno
 • zbere gradivo in po potrebi uporabi tuje gradivo
 • izdela scenarij ali sodeluje pri njegovi izdelavi
 • izbere gosta oziroma sogovornika
 • naroči studio
 • se dogovori z gosti o načinu izvedbe oddaj
 • se dogovori s snemalno ekipo ali tonskim mojstrom o morebitnih posebnih tehničnih zahtevah
 • pozna postopke priprave oddaj v sodelovanju z urednikom ali samostojno; v živo ali vnaprej
 • pozna načine izvedbe oddaj
 • obvlada vsaj en tuji jezik
 • pozna postopke radijskega/TVscenarija
 • pozna osnove organiziranja in koordiniranja del in nalog
 • obvlada tehnike in načine komunikacije
moderira oddaje
 • povezuje različne vsebine/tematike/enote programa med seboj
 • vzpostavlja stik s poslušalci
 • komunicira sproščeno in konstruktivno
 • se ustrezno odziva v različnih nepričakovanih situacijah
 • uporablja strokovno izrazoslovje
 • komunicira vsaj v enem tujem jeziku
 • obvlada različne oblike govorne komunikacije
 • obvlada različne načine odzivanja v nepričakovanih situacijah
 • obvlada vsaj en tuji jezik
interpretira sporočila in besedila informativnih, kulturno-umetniških, poljudnoznanstvenih in dokumentarnih oddaj ter oglasnih sporočil
 • bere besedila in sporočila v okviru programske zasnove z upoštevanjem navodil režiserja, avtorja ali urednika oddaje
 • posname in/ali v živo sinhronizira pripravljeno besedilo za informativne, kulturno-umetniške, poljudnoznanstvene in dokumentarne radijske programe
 • sodeluje z radijskimi producenti in s koordinatorji informativnih, kulturnoumetniških, poljudnoznanstvenih in dokumentarnih oddaj
 • pazi na pravilno in natančno izgovorjavo imen in pojmov
 • izvršuje zadnji nadzor zapisanega besedila: vnaša popravke in besedilo opremlja z govornimi poudarki
 • pri sinhroniziranju tekstov prilagodi način, slog in hitrost branja originalnemu govorcu
 • obvlada različne načine in tehnike branja besedil/načine uporabe glasu kot orodja
 • razume vsebino besedila, se zna vanj vživeti in ga ustrezno podati
 • obvlada fonetična pravila
 • obvlada pravila slovenskega knjižnega jezika
 • obvlada vsaj en tuji jezik
 • zna uporabljati slovenska in tuja strokovna gradiva: slovarje, leksikone, enciklopedije ...
 • pozna osnove timskega dela/zna sodelovati pri timskem delu
 • pozna tehnike sinhronega podajanja besedila
 • obvlada pravilne tehnike dihanja
izvede intervju
 • izvede intervju po telefonu, v studiu, v obliki ankete, na prostem
 • postavlja ustrezna vprašanja glede na tematiko/dolžino intervjuja/aktualnost teme
 • pripravi intervjuvanca za intervju (»ga ogreje«)
 • posname ali izvede intervju v živo
 • komunicira sproščeno in tematiki ustrezno
 • uporablja strokovno izrazje
 • pozna različne vrste intervjujev in njihove posebnosti
 • pozna tehnike priprave intervjuvanca
 • zna uporabljati snemalne naprave (mini disk, mikrofon, računalnik …)
 • pozna tehnike in vrste komuniciranja – zna sproščeno komunicirati z ljudmi
piše in poroča za radio
 • odgovarja na osnovna vprašanja (kdo, kdaj, kaj, kje in zakaj), ko pripravlja besedilo
 • strukturira besedilo glede na želeni namen prispevka
 • vzpostavlja in ohranja rdečo nit besedila
 • podaja informacije na razumljiv in jedrnat način
 • predstavlja dogodek objektivno in iz različnih zornih kotov
 • poišče in izbere dejstva, jih razvrsti glede po pomembnosti, jih strukturira ter preveri na kraju dogodka
 • pozna različne vrste radijskih prispevkov in njihove specifike (novice, recenzije, komentarje)
 • pozna oblike in učinke različnih struktur besedila
 • pozna različne načine in metode poročanja: telefonsko javljanje, enostavno poročilo, poročilo z zaključenimi zvočnimi posnetki
 • obvlada vsaj en tuji jezik
uporablja tonsko tehniko
 • pripravi zvočni material za uporabo v programu
 • omogoči tehnično predvajanje programa
 • montira (reže in ureja) zvok
 • arhivira in posreduje zvočne datoteke in/ali nosilce zvoka
 • pozna osnove tonske tehnike
 • pozna računalniške programe za urejanje zvoka
 • pozna sodobne naprave za snemanje in montažo
 • pozna osnove uporabe mešalne mize
zagotavlja pravilno in kultivirano rabo govorjenega jezika
 • govori logično, tekoče, brez govornih napak
 • izgovarja in pravilno naglaša besede
 • skrbi za pravilno izgovorjavo tujih imen in strokovnih pojmov
 • preverja kvaliteto svojega dela: v živo in pri posnetih oddajah
 • spremlja aktualne načine branja in interpretiranja besedil
 • spremlja novosti na področju slovenskega jezika
 • pozna teorijo prevzemanja tujih imen
 • pozna pravila slovenskega jezika oz. jezika manjšine
 • pozna pravila fonetike
 • pozna osnove izgovorjave besed v tujih jezikih in strokovnih izrazov
 • zna kritično ocenjevati svoje delo
 • zna poskrbeti za lastno izobraževanje in splošno razgledanost
Administrativna dela pripravlja spremljajočo dokumentacijo programov
 • pripravlja tedenska poročila in jih oddaja programskemu uredniku/koordinatorju programov
 • pozna vrste in osnovne tehnike priprave poročil
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • dela v skladu s predpisi in pravili o varnosti in zdravju pri delu
 • skrbi za čistost in kultiviranost medijskega prostora
 • skrbi za zdravje svojega glasu
 • pravilno diha in se pravilno drži
 • pozna predpise o varnosti in zdravju pri delu
 • obvlada tehnike pravilnega dihanja in drže

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Nadja Jarc, Radio Slovenija
 • Maja Moll, Radio Slovenija
 • Janez Dolinar, Radio Slovenija
 • Ivan Lotrič, Radio Slovenija
 • Aleksander Golja, Radio Slovenija
 • Jure Longyka, Radio Slovenija
 • Betka Šuhel, Radio HIT
 • Peter Barbarič, Radio Študent
 • Eva Stare, Radio Študent
 • Ida Baš, Baš d.o.o.
 • Boštjan Romih, Glotta Nova
 • Gregor Franken, GZS
 • Vilma Štritof Čretnik, Ministrstvo za kulturo
 • Koordinator:Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.