Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka grafične priprave

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

5.8.2022

Predhodniki:

Operater/operaterka grafične priprave (22757430)

Klasius-P16:

Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja (0211)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka grafične priprave (32003200)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/kandidatka je zmožen/zmožna:  

 • načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo in delo skupine
 • uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo z upoštevanjem varnostnega vidika
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju skladno s standardi
 • komunicirati s strankami in sodelavci, voditi tim ter upoštevati načela projektnega dela
 • delati skladno s tehničnimi in tehnološkimi navodili
 • tipografsko oblikovati besedilo
 • izdelovati in uporabljati slike in besedilo v vektorski grafiki
 • zajemati (skenirati, fotografirati), obdelovati in uporabljati slike v bitni grafiki
 • izvajati postavitve strani za tiskane in interaktivne medije ter izdelovati interaktivne in druge multimedijske vsebine
 • barvno upravljati reprodukcijski proces
 • izdelati montažo, poskusne odtise in tiskovno formo
 • varovati zdravje in okolje ter delovati v skladu s trajnostnim razvojem družbe

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje, pripravi, organizira in analizira lastno delo in delo skupine
 • načrtuje, pripravlja in zagotavlja ustrezen potek lastnega dela ob upoštevanju delovnega naloga, delovnih (tehničnih) navodil ter organizacijskih in informacijskih danosti
 • organizira lastno delo in delo skupine
 • določi čas, potreben za izvedbo delovne naloge na osnovi delovnega naloga in normativov
 • analizira opravljeno lastno delo na osnovi zaključenih delovnih nalogov z vidika porabe časa, zahtevkov za reklamacijo, kontrole kakovosti opravljenega dela
 • racionalno rabi energijo, material in čas
 • razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko opremo
 • pozna osnovna pravila in standarde organizacije dela ter podjetja, pozna tehnološko dokumentacijo
 • pozna tehnološke postopke za izdelavo grafičnih izdelkov
 • pozna osnove tehnoloških postopkov za izdelavo večpredstavnostne digitalne rešitve
 • pozna računalniško programsko opremo za vodenje delovnega procesa
 • pozna različne aplikacije in novosti na področju umetne inteligence
pripravi se za izvedbo dela
 • prevzame in prouči tehniško in tehnološko dokumentacijo
 • prevzame in prouči naročnikova in oblikovalčeva navodila in drugo gradivo
 • izdela in nastavi uporabo barvnih profilov na opremi za zajem in obdelavo slik
 • pripravi delovna orodja, računalnik in druga delovna sredstva ter naprave, potrebne za izvajanje delovnih nalog
 • pozna faze grafičnega procesa
 • razume barvno upravljanje v procesu grafične priprave
Operativna dela izdeluje in uporablja slike in besedilo v vektorski obliki
 • izriše vektorske grafike
 • uporablja funkcije programov za obdelavo predlog (slike, tekst …) v vektorski in bitni grafiki
 • zapisuje in arhivira podatke, razume pomen vektorske grafike
 • uporablja programe za delo z vektorsko grafiko
 • razume pomen arhiviranja in urejenosti podatkov
zajema in obdeluje slike v bitni grafiki
 • skenira slikovne predloge (originale)
 • fotografira slikovne predloge in objekte
 • obdeluje bitne slike skladno z naročnikovimi ali oblikovalčevimi zahtevami
 • obdeluje bitne slike  za končno upodobitev v izbranem mediju (tisk, spletne strani ...)
 • spreminja in ureja zajete fotografije s pomočjo umetne inteligence
 • zapisuje in arhivira podatke, razume pomen bitne grafike
 • obvlada delo z opremo za skeniranje
 • pozna osnove fotografiranja
 • uporablja programe za delo z bitno grafiko
 • razume pomen arhiviranja in urejenosti podatkov
izvaja postavitve strani
 • sprejema in pregleduje vhodne podatke ter gradiva
 • pretvarja analogne in digitalne vhodne podatke, ureja gradiva za nadaljnjo obdelavo
 • obdeluje in združuje besedilo, vektorsko grafiko in bitne slike pri postavitvi strani (prelom v žargonu)
 • izpisuje strani in pripravi za avtorsko korekturo
 • izbere program za postavitev strani in ustrezen postopek dela
 • izdela postavitev strani in upošteva tipografska pravila stavljenja
 • izdela poskusni odtis
 • izvaja korekcije skladno z naročnikovo zahtevo
 • pripravi datoteke za tisk in izdela arhivske datoteke, upravlja s končnimi podatkovnimi polizdelki
 • pripravlja podatke za prenos na sistem
 • zapisuje in arhivira podatke za različne tiskane in interaktivne medije, skrbi za urejen in dogovorjen podatkovni sistem na mreži
 • zna uporabljati različne datotečne formate datotek, uporablja programsko opremo za postavitev strani
 • uporablja različne barvne modele in razume barvne profile vhodnih inizhodnih naprav
 • razlikuje značilnosti različnih tehnik tiska
 • razume tehnike izdelave poskusnih odtisov ter pomen in vlogo poskusnih odtisov v grafičnem procesu
 • obvlada tipografska pravila
 • razume pomen arhiviranja in urejenosti podatkov
pripravlja in obdeluje interaktivne in druge multimedijske vsebine
 • uporablja avdio in video zapise
 • pretvarja vsebine v različne formate zapisa za različne izhodne naprave (tisk, TV, tablice, splet, e-knjige …)
 • pripravlja in zapisuje multimedijske vsebine za distribucijo
 • uporablja strojno in programsko opremo za snemanje videa in zvoka
 • zapisuje, spreminja (popravlja, posodablja), upravlja, distribuira in arhivira medijske vsebine za različne namene (glede na naprave, različne načine gledanja ipd.)
 • kombinira zajete vsebine v interaktivnem načinu za distribucijo na spletu, mobilnih in drugih interaktivnih napravah oziroma medijih
 • uporablja in razume multimedijske vsebine
 • pozna osnove snemanja
 • pozna računalniške programe za izdelavo animacij
 • razume načine in postopke distribucije video vsebin
 • uporablja programsko opremo za izdelavo interaktivnih multimedijskih vsebin
 • upošteva novosti na področju umetne inteligence za izdelavo interaktivnih multimedijskih vsebin  
izdeluje montažo in tiskovno formo
 • prevzame datoteke za tisk in navodila za montažo
 • prevzame in pregleda kopirne predloge, izdela montažno shemo (razporeditev strani), izdela in pregleda  filme (kopirne predloge) in tiskovne filme
 • izvede in pregleda elektronsko montažo
 • izbere analogni kopirni postopek, ki ustreza uporabljeni tehniki tiska, izdela tiskovno formo v digitalni ali ustrezni analogni tehniki
 • izdela in konfigurira računalniško podprt delovni proces grafične priprave (elektronski delokrog montaže)
 • shrani digitalno obdelane podatke
 • arhivira podatke montažnih shem in drugih podatkov, razume pomen montaže
 • uporablja montažne oznake in kontrolne kline
 • razlikuje različne tehnike izdelave tiskovnih form ter njihove specifike glede na zahteve različnih tiskarskih tehnik
 • razume pomen arhiviranja podatkov in filmov
izdeluje barvne poskusne odtise, korekturne odtise strani in korekturne odtise tiskovne forme
 • nastavi tiskalnik skladno s standardi in proizvajalčevimi navodili
 • pripravi tiskalnik in RIP za tiskanje
 • uporablja sistem barvnega upravljanja na tiskalniku
 • tiska v tehniki digitalnega tiska na tiskalniku za poskusni tisk, uporablja monitor za preizkus barvne reprodukcije (Soft Proof)
 • meri in določa kakovost barvne reprodukcije
 • s pomočjo meritev in barvne metrike ter standardov za posamezno tehniko tiska primerja kakovost barvne reprodukcije
 • pozna ICC-barvnih profilov
 • izbere ustrezen ICC-barvni profil za barvni poskusni odtis
 • uporablja naprave za digitalni tisk
 • uporablja naprave za izdelavo barvnih poskusnih odtisov
 • razume tehnike za merjenje barv
 • upošteva standarde za ovrednotenje barvne reprodukcije
 • pozna različne materiale za tisk
Administrativna dela izpolnjuje in spremlja proizvodno in drugo dokumentacijo
 • vodi evidenco in poroča o porabljenem času in materialih
 • vodi evidenco opravljenega dela, vodi tehnično dokumentacijo, pripravlja poročila
 • izdela poročilo o opravljenem delu
Komercialna dela pripravi kalkulacije cen izdelkov in storitev
 • pripravi ponudbo in izdela kalkulacijo
 • ugotavlja in upošteva vzroke za nastale napake in posreduje informacije o njih
 • razume stroške grafičnega in medijskega tehnološkega procesa
 • razume vrste in strukturo stroškov (fiksni, variabilni)
Nadzor dela izvaja kontrolo delovnega procesa
 • spremlja nemoteno delovanje opreme
 • opravlja redne kontrole varnostnih ukrepov
 • ukrepa, da se napake odpravijo v najkrajšem času
 • razume načine kontrole procesov
Zagotavljanje kakovosti izvaja kontrolo kakovosti
 • upošteva pravila in deluje skladno s standardi kakovosti
 • izvaja vhodne, medfazne in končne kontrole, ovrednoti kakovost izdelka
 • upošteva standarde SIST-ISO in metode zagotavljanja kakovosti
 • pozna standarde, ki določajo količine in kakovost uporabe materiala, časa in energije
 • upošteva načela projektnega dela
 • uporablja sisteme za zagotavljanje kakovosti
Vzdrževanje in popravila vzdržuje stroje in naprave, ki jih uporablja pri svojem delu
 • vzdržuje delovno orodje, programsko in strojno opremo
 • odpravlja manjše napake ali nepravilnosti na strojih in napravah, razume delovanje strojev in pomen kakovostnega vzdrževanja, obvlada postopke vzdrževanja strojev in naprav
Komunikacija komunicira s sodelavci in z naročniki

 • uporablja strokovno izrazoslovje v slovenskem in tujem jeziku
 • ravna skladno s poslovnim bontonom
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje pri delu in okolje na delovnem mestu
 • opravlja delo tako, da uporablja varovalna sredstva in opremo skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu in predpisi o požarni varnosti
 • uporablja osebna zaščitna sredstva, upošteva navodila za varno delo
 • ločeno zbira, sortira in odstranjuje odpadke skladno s predpisi o varovanju okolja
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe opreme in naprav, pozna postopke za preprečevanje nesreč

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Barbara Velkov, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Matic Štefan, Delo, d.d., Ljubljana
 • Gordan Čuka, Fleš Gordan, Gordan Čuka, s.p, Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana
 • Kristina Keržan, ORYX Gaming, Oblikovanja, Kristina Keržan, s.p., Ljubljana
 • Marija Toure, Srednja šola za oblikovanje, Maribor
 • Matej Butala, Kreatorij, d.o.o., Inštitut in akademija za multimedije, Ljubljana
 • mag. Mojca Guštin, Srednja medijska in grafična šola, Ljubljana
 • Irena Ostrouška, Ministrstvo za kulturo, Ljubljana
 • Matej Hribernik, Kivi Com, d.o.o., Slovenj Gradec
 • Natalija Talan Fošnarič, Šolski center Celje, Celje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.