Poklicni standard

Naziv:

Mizarski mojster/mizarska mojstrica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

Klasius-P16:

Lesarska, papirniška, plastična, steklarska in podobna tehnologija (0722)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Mizarski mojster/mizarska mojstrica (31463660)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/na:    

 • načrtovati, organizirati, voditi in nadzirati delovne procese v mizarski obratovalnici ali podjetju skladno  s standardi kakovosti in  uporabljati  sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo,
 • odgovorno in gospodarno uporabljati delovna sredstva, materiale, energijo in čas ter varovati zdravje pri delu in varovati okolje,
 • izbrati in pripraviti ustrezne izdelavne materiale za zahtevnejše unikatne izdelke,
 • izvesti mehansko in površinsko obdelavo višje kakovosti na pohištvenih elementih,
 • izdelati elemente in sestave pohištva za zahtevnejše unikatne mizarske izdelke,
 • sestaviti, montirati ali vgraditi mizarski izdelek skladno z višjimi standardi kakovosti,
 • opraviti vzdrževanje in popravila mizarskih izdelkov z uporabo ustreznih materialov in tehnik obdelave,
 • učinkovito organizirati in voditi delo sodelavcev v poslovni enoti z upoštevanjem pravil timskega dela in predpisov delovnopravne zakonodaje,
 • izdelati delavniško dokumentacijo in voditi povezane evidence z delom in poslovanjem,
 • sporazumevati se  z  različnimi deležniki v delovnem procesu in upoštevati bonton in
 • načrtovati ter izvajati praktično usposabljanje dijakov in uvajanje novih sodelavcev v mizarski obratovalnici ali podjetju (vsebinsko, metodično, didaktično in tehnično).


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira delo
 • načrtuje, organizira in razporeja  delo sodelavcem
 • kontrolira in analizira delo sodelavcev
 • načrtuje pridobivanje in porabo finančnih sredstev
 • načrtuje nabavo in obnovo delovnih sredstev
 • načrtuje nabavo in porabo izdelavnih materialov
 • načrtuje šablone in druge pripomočke za delo
 • upošteva zakonodajo, standarde in normative, ki vplivajo na organizacijo dela
 • upošteva zakone in predpise, povezane  z mizarsko dejavnostjo
 • išče inovativne in učinkovite postopke in procese
 • pozna možnosti obdelave in tehnološke zmogljivosti lesnoobdelovalnih strojev in naprav
Priprava dela oz. delovnega mesta uredi delovno mesto
 • uredi delovno mesto skladno z načeli ergonomije in optimalne organizacije dela
 • naostri orodja in preveri delovanje pripomočkov, strojev in naprav
 • organizira vzdrževanje in ostrenje orodij
 • preveri ustreznost izdelavnih materialov
 • izdela pripomočke za delo (šablone, kalibre)
Operativna dela izbere in pripravi izdelavne materiale tudi za najzahtevnejše unikatne izdelke
 • izbere les, furnir, tvoriva ali polizdelke glede na zahteve uporabnosti in estetskega videza mizarskega izdelka skladno z visokimi standardi kakovosti
 • uporablja merske ter kakovostne standarde za razvrščanje žaganega lesa, furnirjev in lesnih tvoriv
 • oceni vpliv napak v lesu in lesnih tvorivih na izkoristek in kakovost
 • izmeri vlago in izbere les, furnir, tvoriva ustrezne vlažnosti glede na namen ali mesto vgradnje mizarskega izdelka
 • razlikuje vrste sušenja lesa in pozna njihove prednosti in slabosti
mehansko obdeluje elemente na lesnoobdelovalnih strojih in napravah
 • nastavlja in upravlja vse vrste lesnoobdelovalnih strojev, linij in naprav za mehansko obdelavo lesa
 • nastavlja in upravlja stroje in naprave za površinsko obdelavo pohištvenih elementov, sklopov in izdelkov
 • programira in upravlja CNC- obdelovalne stroje
 • kroji elemente iz žaganega lesa s ciljem optimalnega kakovostnega in količinskega izkoristka
 • racionalno kroji elemente iz lesa plemenitih drevesnih vrst ali lesa velike vrednosti (npr. teak, ebenovina, gorski javor)
 • kroji elemente iz lesnih tvoriv, plošč in furnirja s ciljem optimalnega kakovostnega in količinskega izkoristka
 • skoblja elemente na skobeljnih strojih z upoštevanjem rasti lesa in obdelovalnih baz
 • rezka elemente na izbranem stroju za rezkanje, ki omogoča optimalno kakovost obdelave
 • spaja furnirske liste z upoštevanjem teksture lesa v furnirsko sliko
 • dolžinsko, širinsko in ploskovno lepi elemente iz lesa z upoštevanjem pravilnega obračanja lepljencev (leva in desna stran)
 • ploskovno obleplja  lesne plošče s furnirji ali laminati z upoštevanjem tehnoloških parametrov priprave in nanosa lepila ter stiskanja
 • obleplja robove ploskovnih elementov z nalepki, furnirjem in dekorativnimi folijami z upoštevanjem ustreznih parametrov lepljenja
 • izdela elemente iz slojnega lesa (furnirji) s pomočjo šablon z upoštevanjem lastnosti lesa in lepila ter parametrov stiskanja
 • krivi elemente iz masivnega lesa z upoštevanjem zgradbe in lastnosti lesa
 • izdela izvrtine v elementih na strojih za vrtanje in mozničenje
 • brusi ali krtači pohištvene elemente iz masivnega lesa na različnih strojih za brušenje ali krtačenje
 • izvaja zahtevnejše brušenje furniranih površin elementov na brusilnih strojih (kontaktni, tračni)
 • izbira najprimernejše lesnoobdelovalne stroje in naprave za posamezno vrsto obdelave z upoštevanjem tehničnih in varnostnih parametrov
 • obdela elemente in sestave v okviru sprejemljivih toleranc
 • pozna sestavne dele in sklope lesno- obdelovalnih strojev in naprav ter razume njihovo delovanje     
 • pozna tehnologijo lepljenja ter uporabnost in lastnosti lepil
 • pozna tehnologijo brušenja ter tehnološke lastnosti in uporabnost brusnih sredstev
izdeluje elemente in sestave za zahtevnejše unikatne mizarske izdelke
 • izdela intarzije iz furnirjev izbranih lesnih vrst  in jih vgrajuje v pohištvene elemente
 • ročno ali strojno izdela rezbarjene plitve reliefne motive na elementih
 • izdela stružene elemente iz masivnega lesa z izbrano tehniko struženja
 • izdela klasične lesne vezi z ročnim orodjem
 • strojno Izdela vezi okvirne konstrukcije, ki se uporabljajo pri masivnem lesu
 • strojno izdela vezi obodne konstrukcije, ki se uporabljajo pri lesu ali tvorivih
 • upošteva razmerja, ki veljajo pri dimenzioniranju lesnih vezi
 • pozna lastnosti lesnih vezi in njihovo uporabnost
 • pozna osnove likovnega oblikovanja, ki so uporabne pri izdelavi intarzije ali rezbarskega izdelka
površinsko obdeluje elemente in sestave zahtevnejših unikatnih mizarskih izdelkov
 • izbere in uporablja mizarskemu izdelku primerne materiale za površinsko obdelavo in ustrezne tehnike nanašanja
 • pripravi ustrezno mešanico materiala za površinsko obdelavo izdelkov glede na tehnološki postopek (večkomponentni laki, delež razredčila …)
 • upravlja stroje, naprave in linije za luženje in lakiranje izdelkov
 • izbere ustrezne materiale za medfazna brušenja glede na zahtevano kakovost obdelave
 • pozna različne tehnologije površinske obdelave elementov
 • razlikuje sredstva za površinsko obdelavo po uporabnosti in tehnoloških lastnostih
sestavlja in montira mizarske izdelke in zahtevnejše unikatne mizarske izdelke
 • sestavi elemente in sestave v mizarske izdelke stavbnega in bivalnega pohištva z upoštevanjem standardov, toleranc in estetskega videza  
 • izbere in montira vodila, nasadila, okovje, ključavnice in dodatke skladno z načelom funkcionalnosti in estetskega videza
 • prilagodi in vgradi mizarske izdelke v prostor ob upoštevanju funkcionalnosti in estetskega videza
 • glede na namen uporabe izbere vrsto vgradnih materialov (PU-pene, silikonske in tesnilnolepilne mase)
 • pozna tehnološke lastnosti nelesnih materialov, ki se vgrajujejo v mizarske izdelke stavbnega in bivalnega pohištvaizvaja zahtevnejša popravila izdelkov
 • ugotovi stanje poškodbe pohištvenega elementa, sklopa ali izdelka
 • izbere najustreznejši način popravila glede na vrsto poškodbe
 • izbere izdelavne materiale glede na vrsto in vrednost izdelka
 • izvede zahtevnejša popravila izdelkov stavbnega in bivalnega pohištva  (čiščenje, krpanje, zamenjava delov, menjava okovja, površinska obdelava)
 • obvlada tehnike (tudi stare) izdelave in obdelave pohištva, ki se uporabljajo pri vzdrževanju in obnavljanju pohištva

izvaja praktično usposabljanje dijakov
 • pripravi načrt praktičnega usposabljanja in ga izvede
 • seznani dijaka z organizacijo podjetja, s hišnim redom in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno učno mesto
 • določi dijakom dela in naloge v okviru programa praktičnega usposabljanja
 • spodbuja samoiniciativnost in podjetnost pri delu
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • seznanjen je s šolskim sistemom
 • razume pomen in pozna elemente priprave na pedagoško delo
 • pozna pedagoška načela
 • izbere  učne oblike in metode glede na učno situacijo
 • seznanjen je s psihološkimi posebnostmi mladostnika oziroma ciljne skupine
 • prepozna posebnosti in interese dijakov ter jih ustrezno upošteva pri organizaciji in izvedbi učenja z delom
 • motivira kandidate za delo in učenje
 • pozna dijakove obveznosti in pravice iz učne pogodbe in delovnega razmerja
uvaja nove delavce na delovno mesto zagotavlja rentabilnost poslovanja poslovne enote
 • seznani nove delavce z organizacijo podjetja, s hišnim redom, z  režimom dela in s podrobnejšimi varnostnimi ukrepi, ki so specifični za posamezno delovno mesto
 • izvede ali pripravi načrt uvajanja novega zaposlenega
 • seznani delavca s tveganji na delovnem mestu z vidika uporabe materialov, tehnologije in organizacije dela
 • določi dela in naloge za novega delavca
 • glede na potek del ga sproti usposobi oziroma napoti na usposabljanje za posamično fazo za izvedbo naloge
 • motivira novozaposlene za delo in učenje
 • pozna razne učne oblike in metode ter zna izbrati najustreznejše glede na učno situacijo

 • spremlja in ocenjuje tekoče poslovanje v poslovni enoti
 • razume odmike poslovanja enote od načrta
 • skrbi za poslovanje skladno z zakonodajo in internimi predpisi ter s standardi v svoji poslovni enoti
 • obvlada načine izboljševanja produktivnosti in optimiziranja stroškov
 • pozna kazalce poslovne učinkovitosti (produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost, likvidnost)
 • pozna vrste stroškov in njihov vpliv na poslovanje
 • pozna načine financiranja in ohranjanja tekoče likvidnosti
 • pozna načine varovanja in zaščite podatkov
 • pozna vire uradnih informacij in njihovo uporabo
 • planira poslovanje poslovne  enote in skrbi za donosnost le-te
 • izvaja plačilni promet in izdeluje kalkulacije
 • zna določiti pozicijo podjetja oz. poslovne enote, proizvoda, storitve glede na ostale ponudnike
 • pozna vlogo in pomen ugleda podjetja oz. poslovne enote v javnosti
 • zna spremljati osnovne kazalce uspešnosti poslovanja
 • zna načrtovati in prikazati potrebna sredstva in vire za izvedbo posla
 • zna se kratkoročno in dolgoročno finančno odločati
 • seznanjen je z davčnim sistemom
 • seznanjen je s pravilniki in predpisi, ki urejujejo poslovanje in trg
 • seznanjen je z viri uradnih informacij in njihovo uporabo
 • izvaja prodajno strategijo podjetja
Administrativna dela vodi evidence o mizarskih izdelkih in storitvah in pripravlja delavniško dokumentacijo
 • vodi evidence o nabavi izdelavnih in potrošnih materialov, orodij ter rezervnih delov
 • vodi evidence povezane z delom sodelavcev in realizaciji načrtov
 • pripravi delovno dokumentacijo  in kalkulacije za mizarske izdelke in storitve
 • ureja in arhivira dokumentacijo
 • vodi in arhivira dokumentacijo skladno s predpisi
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe poslovanja in komunikacije v mizarski obratovalnici ali podjetju
 • pozna pomen in pravila vodenja ter arhiviranja predpisane dokumentacije
 • pozna osnovne pojme poslovnega dopisovanja, administracije, evidentiranja in sestavljanja poročil
 • upošteva predpise s področja varovanja osebnih podatkov
Vodenje organizira in vodi sodelavce v svoji poslovni enoti
 • skrbi za usposobljenost zaposlenih za dela, ki jih opravljajo skladno z zakonodajo v sodelovanju z drugimi službami
 • motivira in nagrajuje zaposlene za delo
 • spodbuja timsko delo
 • pri svojem delu upošteva poslovno vizijo podjetja
 • organizira delo sodelavcev glede na frekvenco in naravo dela
 • sodeluje pri analiziranju izrabe delovnega časa, kadrovskih in drugih sredstev
 • konstruktivno rešuje konflikte
 • pozna principe vodenja in timskega dela
 • razlikuje različne načine in stile vodenja in izbira najustreznejše v dani situaciji
 • poslovno idejo oziroma priložnost realizira v praksi
 • pozna merila in načine vrednotenja delovne uspešnosti
 • pozna delodajalčeve in delavčeve obveznosti in pravice
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost lastnega dela, izdelkov in storitev
 • izvaja dela odgovorno, podjetno in etično ter zagotavlja  kakovost lastnega dela in dela zaposlenih v mizarski  proizvodnji
 • zagotavlja kakovost materialov, izdelkov in storitev
 • poskrbi za izobraževanje  zaposlenih in prenaša nova znanja na svoje sodelavce
 • spremlja razvoj mizarske  stroke
 • pozna standarde in metode kontrole kakovosti
 • pozna standarde in načine ugotavljanja kakovosti izdelkov ter postopkov in načinov za zagotavljanje racionalne uporabe energije, materiala in časa
 • upošteva etični kodeks, če ta obstaja
 • varuje poslovne skrivnosti
Komunikacija sporazumeva se z različnimi deležniki pri delu
 • obvlada etiko poslovnega komuniciranja in načela uspešne komunikacije
 • obvlada ustno in pisno komuniciranje v slovenskem jeziku
 • pozna osnove strokovne terminologije v tujem jeziku
 • ustrezno izvaja poslovno korespondenco
 • konstruktivno rešuje konflikte v komunikaciji
 • uporablja sodobno informacijsko- komunikacijsko tehnologijo
 • pozna poslovni bonton in ga upošteva

Varovanje zdravja in okolja varuje svoje zdravje in zdravje sodelavcev pri delu
 • uporablja varnostne naprave pri delu na lesnoobdelovalnih strojih
 • smiselno uporablja osebno varovalno opremo glede na delovne pogoje
 • upošteva pravila za varovanje zdravja pri delu
 • opozarja sodelavce o nujni uporabi varnostnih naprav in osebne varovalne opreme
 • pozna možne poškodbe zaradi napačne uporabe delovnih sredstev
 • pozna in upošteva predpise o varovanju zdravja pri delu in varstvu pred požari
vodi in spremlja izvajanje predpisov in standardov glede varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požari ter okoljevarstvenih načel v svoji poslovni enoti
 • nadzira in spremlja upoštevanje pravil glede varnosti in zdravja pri delu v svoji poslovni enoti
 • nadzira in svetuje zaposlenim pri uporabi osebnih varovalnih sredstev in varnostnih pripomočkov ter naprav v svoji poslovni enoti,  upoštevajoč predpise o varovanju zdravja pri delu
 • upošteva predpise o varovanju pred požarom
 • upošteva predpise na področju varovanje okolja
 • permanentno pridobiva in obnavlja znanja s področij varovanja zdravja pri delu, požarnega varstva in varovanja okolja
 • seznanjen je s predpisi na področju varnosti zdravja pri delu, požarne varnosti in varovanja okolja
 • obvlada postopke ravnanja z lesnimi ostanki,  odpadki, nevarnimi odpadki  in embalažo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • mag. Darja Štarkl, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda

 • Boris Kene, Mizarstvo in izdelovanje lesne galanterije "Mik" Radovljica
 • Janez Kolenc, LIP, Lesna Industrija BLED, d. o. o.
 • Tomaž Murovec, Gonzaga-Pro, d. o. o., Nova Gorica
 • Franc Tolar, Alples, d. d., Železniki
 • Marko Kajzer, Kampo, d. o. o., Ljubljana
 • Drago Strahovnik, Mizarstvo Strahovnik, Domen Strahovnik, S.P., Žalec
 • Igor Leban, Center RS za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.