Poklicni standard

Naziv:

Operater/operaterka energetskih naprav in sistemov

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

15.1.2018

Predhodniki:

Operater/operaterka energetskih naprav in sistemov (52100171)

Klasius-P16:

Elektrotehnika in energetika (0713)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Operater/operaterka energetskih naprav in sistemov (31451380)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(V)

4. Poklicne kompetence

Kandidat:
 1. načrtovati, pripraviti, izvesti in kontrolirati lastno delo ter pri tem skrbeti za vodenje ustrezne dokumentacije,
 2. z odgovornostjo uporabljati material, čas in energijo za izvedbo dela,
 3. zagotavljati ukrepe za kakovost lastnega dela in skrbeti za lasten osebnostni in strokovni razvoj ter ustrezno komunikacijo pri svojem delu,
 4. razvijati podjetne lastnosti ob pripravi kalkulacije za obračun dela energetskih procesov,
 5. zagotavljati delovno varnost in zdravje pri delu ter upoštevati okoljevarstvena načela,
 6. uporabljati računalniško opremo in programska orodja v okviru računalniško vodenih nadzornih sistemov energetskih naprav ter skrbeti za nemoteno delovanje računalniške, nadzorne in programske opreme in njeno vzdrževanje,
 7. spremljati tehnološke procese pri proizvodnji energije in nadzirati njeno distribucijo.5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtovanje, organizacija ter koordinacija dela v skupini in oddelku
 • načrtuje lastno delo
 • sodeluje pri prevzemu tehnične dokumentacije
 • upravlja distribucijo energije
 • organizira servise energetskih naprav za proizvodnjo in distribucijo energije
 • sodeluje pri analiziranju delovanja energetskih naprav
 • rešuje probleme pri organizaciji in izvajanju proizvodnje toplote ali distribucije energentov
 • načrtuje operativno organizacijo dela in pripravo dela ter skladiščenja
 • spremlja in uvaja določbe upravne in tehnične dokumentacije
 • skrbi za organizacijo in urejanje sistema ter odnosov na področju meritev energije
 • pozna postopke dimenzioniranja in delovanja energetskih naprav in sistemov
 • razume pomen pravilnega upravljanja distribucije energije
 • analizira opravljeno lastno delo in delo skupine
 • zna izdelati in brati tehnično dokumentacijo
 • predvidi/oceni potreben čas za izvedbo nadzora sistemov in naprav
Priprava dela oz. delovnega mesta urejanje računalniške, nadzorne in programske opreme
 • predlaga uporabo sodobnih tehnologij na področju energetike
 • sodeluje pri nadzoru računalniške komunikacije in pri njihovi nadgradnji
 • sodeluje pri načrtovanju uporabe delovnih sredstev
 • pozna sodobne naprave, sisteme in tehnologije v energetiki
 • zna brati tehnično dokumentacijo
 • preveri (umerjenost) delovanje merilnih naprav
 • preveri pravilnost delovanja naprav in sistemov
 • pozna merilne naprave, njihovo delovanje in umerjanje le-teh
Operativna dela nadzor nad distribucijo energije in preverjanje brezhibnosti naprav in opreme
 • sodeluje pri inšpekcijskih pregledih energetskih naprav
 • izvajanje meritev, odčitavanje števcev ter spremljanje porabe vseh vrst energentov
 • izvaja pripravo energetskih naprav za preizkus in zagon
 • opravlja nadzor nad potekom procesa proizvodnje in distribucije energentov v okviru računalniško vodenih nadzornih sistemov energetskih naprav
 • sodeluje pri optimiranju proizvodnje energetskih naprav in izdelavi tehnične in tehnološke dokumentacije
 • izvaja nadzor nad distribucijo energentov
 • sodeluje pri zbiranju in ugotavljanju stanja obratovalnih parametrov energetskih naprav ter pripravi ustreznih podlag za nadzor in analizo obratovanja
 • pozna pomen inšpekcijskih pregledov, kontrol in merjenj v sistemih
 • razume pomen optimalnega delovanja energetskih naprav in sistemov
spremljava tehnoloških procesov pri proizvodnji in distribuciji energije
 • spremlja tehnološke procese v računalniško vodenih nadzornih  sistemih in po potrebi vanje posega
 • pozna procese proizvodnje in distribucije energije
Administrativna dela vodenje zahtevanih zapisov o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu, reklamacijah in servisih
 • izpolnjuje delovno in tehnološko dokumentacijo ter dokumente o stanju naprav za proizvodnjo in distribucijo energije
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • izdeluje tehnična poročila
 • sodeluje pri popisu del ter vgrajenega materiala in opreme pri vzdrževanju
 • pozna vrste in vodenje posameznih evidenc
 • pozna elemente delovne in tehnološke dokumentacije
Komercialna dela tehnična pomoč komercialni službi
 • sodeluje pri izdelavi kalkulacij energetskih procesov in pri načrtovanju proizvodnega procesa
 • sodeluje pri pripravi predračunov tekočega in izrednega vzdrževanja
 • sodeluje pri pripravi ponudbene dokumentacije za energetska postrojenja
 • opravi popis izvršenih del in sodeluje pri pripravi računov
 • opravi obračun del in porabljenega materiala
 • po potrebi naroča rezervne dele in jih skladišči
 • pozna vrste stroškov dela in strukturo stroškov dela in energentov
 • pozna normative dela ter osnove kalkulacij
Vodenje vodenje in usklajevanje dela pri proizvodnji in distribuciji energije
 • usklajuje delo pri procesu postavitve energetskih naprav skupaj s sodelavci oziroma predpostavljenimi
 • vodi segmente proizvodnega procesa proizvodnje energije
 • pozna energetske naprave in postrojenja
 • pozna sisteme organizacije in vodenja dela
Nadzor dela nadzor dela pri proizvodnji in distribuciji energije
 • izvaja nadzor nad delom upravljavcev energetskih naprav
 • sprejema odgovornost za nadzorovane naloge
 • zna organizirati nadzorna dela
Zagotavljanje kakovosti skrb za celovito kakovost pri proizvodnji in distribuciji energije
 • deluje skladno s predpisi svojega strokovnega področja
 • sodeluje pri izdelavi merilnih in drugih kakovostnih protokolov
 • sodeluje pri pripravljanju programov in tehnologij meritev
 • interpretira rezultate meritev
 • zagotavlja celovito kakovost preko editiranih izdelovalnih programov in izdelovalnih parametrov ter ustreznih simulacij
 • predvidi in optimira porabo energije
 • časovno optimira delovne procese
 • sodeluje pri sestavljanju, preizkušanju in prevzemu aplikacij
 • sodeluje pri analizi vzrokov in stroškov porabe oziroma prenosa energije (pripravi podatkov)
 • spremlja novosti v tehnologiji proizvodnje in distribucije energije
 • predlaga izboljšave na svojem delovnem mestu
 • pozna predpise in zakone s področja proizvodnje in distribucije energije
 • pozna merilne naprave in postopke meritev
 • pozna protokole za zagotavljanje kakovosti
 • pozna pomen in sisteme za zagotavljanje optimalne porabe energije
 • pozna načine časovnega optimiranja procesov in distribucije
 • pozna in razume metode stalnih izboljšav
Vzdrževanje in popravila vzdrževanje energetskih naprav, opreme in sistemov
 • vključuje metode celovitega preventivnega vzdrževanja
 • nadzira in sodeluje pri manjših vzdrževalnih delih energetskih naprav
 • pozna pomen in načine preventivnega in kurativnega vzdrževanja
 • zna izdelati plan vzdrževanja
Komunikacija komunikacija z uporabniki energentov, zunanjimi izvajalci in s sodelavci
 • komunicira z uporabniki, izvajalci vzdrževalnih del in ostalimi službami
 • posreduje strokovne informacije sodelavcem in nadrejenim
 • ustrezno ustno in pisno komunicira in se ravna skladno s poslovnim bontonom in komunikacijo
 • uporablja elektronsko pošto in računalniško omrežje za lažjo komunikacijo z uporabniki, izvajalci in s sodelavci
 • obvlada strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja opravljanje dela skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, o varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom in skrbi za njihovo izvajanje
 • načrtuje in izvaja zbiranje in shranjevanje nevarnih ekoloških odpadkov
 • pozna možne poškodbe pri delu in obvlada osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Branko Vrečko, ŠC Celje
 • Jože Prezelj, ŠC Celje
 • Jože Gajšek, Cinkarna Celje
 • Janez Peterman, Energetika Celje
 • Viktor Logar, Petrol Energetika Štore
 • Ludvik Aškerc, ŠC Celje
 • Blaž Weber, TŠC Nova Gorica
 • Branko Jerič, TŠC Nova Gorica
 • Simon Kragelj, TŠC Nova Gorica
 • Drago Rodman, TŠC Nova Gorica
 • Milena Vidmar, GZS
 • Marija Šibanc, CPI
 • Metod Češarek, CPI
Koordinacija pri pripravi poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, CPI,
 • Barbara Kunčič Krapež, CPI
DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA
 • Jože Gajšek, Cinkarna Celje
 • Branko Starič, Cinkarna Celje
 • Marija Šibanc, Center za poklicno izobraževanje
Koordinacija pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Nika Mustar, Center za poklicno izobraževanje
 • Boštjan Košorok, Center za poklicno izobraževanje

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.