Katalog

Naziv:

Podkovski kovač/podkovska kovačica

Status:

Objava

Datum objave sklepa ministra:

17.3.2020

Predhodniki:

Podkovski kovač/podkovska kovačica (40235151)

Klasius-P16:

Domača in umetnostna obrt (unikatni, umetniški izdelki) (0214)

Klasius-SRV:

Četrta raven: Izidi, certifikatni sistem NPK (24000)

Raven kvalifikacije:

SOK 4, EOK 4


1. Ime in koda kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

Podkovski kovač/podkovska kovačica (3082240011)

2. Potrebna strokovna znanja in spretnosti in posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

2.1. Strokovna znanja in spretnosti

Glej poklicni standard Podkovski kovač/podkovska kovačica 30822400 in točko 11 tega kataloga.

2.2. Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno kvalifikacijo

Ni posebnih pogojev.


3. Povezanost s programi za pridobitev izobrazbe


4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti

4.1. POTRJEVANJE

V postopku svetovanja kandidat pripravi osebno zbirno mapo, ki jo komisija ovrednoti, in če je kandidat v njej predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in kompetencah iz poklicnega standarda, lahko komisija:

 1. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda v celoti,
 2. prizna znanja in spretnosti poklicnega standarda delno in določi  tista znanja, spretnosti in kompetence, ki jih bo preverjala,
 3. ne prizna nobenih znanj in spretnosti poklicnega standarda, ker kandidat ne dokazuje nobenih znanj, spretnosti in kompetenc iz poklicnega standarda, in bo preverjala smiselno celotni poklicni standard.

4.2. NAČINI PREVERJANJA STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI

Praktično preverjanje z zagovorom.

Kandidat v praktični delovni nalogi dokaže obvladovanje zahtevanih poklicnih kompetenc po zahtevah poklicnega standarda. Ob praktični nalogi je izveden tudi ustni zagovor naloge. Ustni zagovor obsega preverjanje znanj, skladno s poklicnim standardom Podkovski kovač/podkovska kovačica.5. Merila preverjanja

Merila ocenjevanja sestavin procesa dela 

Področje ocenjevanja

Merila ocenjevanja

Delež (%)

Načrtovanje

-          priprava osnovnih pripomočkov

-          priprava kandidata na delo

20 %

Izvedba

-          uporaba ustreznega delovnega postopka in pripomočkov za delo

-          opravljanje storitve po korakih, kot jih zahteva delovni postopek

-          kakovost storitve

-          varčnost, natančnost in izkoriščenost izbranih materialov in pravilna uporaba orodij

-          upoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu ter predpisov s področja veterine

65 %

Dokumentacija

 

 

Zagovor

-          utemeljitev delovnih postopkov in uporabljenih tehnik dela

15 %

 

Izločilna merila:

-          neupoštevanje pravil o varnosti in zdravju pri delu.

 


6. Poklic oziroma sklopi zadolžitev v okviru poklica, ki jih je mogoče opravljati po pridobljeni poklicni kvalifikaciji in koda


7. Raven zahtevnosti dela

(IV)

8. Prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami

Nacionalno poklicno kvalifikacijo lahko pridobijo tudi osebe s posebnimi potrebami. Uporabljajo se naslednje prilagoditve:

 • podaljšanje časa opravljanja storitve,
 • prilagoditev prostora in opreme,
 • opravljanje izpita s pomočjo pomočnika,
 • prilagoditev oblike izpitnega gradiva,
 • prilagoditev ocenjevanja.

Podrobnejši opis prilagoditev je naveden v Pravilniku, ki ureja način izvajanja mature za kandidate s posebnimi potrebami.


9. Materialni in kadrovski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci postopkov za ugotavljanje in potrjevanje poklicnih kvalifikacij

9.1. Materialni pogoji

 • prostor z ognjiščem, primernim za kovanje izdelkov

 • nakovalo
 • pripomočki in orodja za tehnološke postopke izdelave podkev
 • kovaška zaščitna oprema
 • surovina za izdelavo kovanih izdelkov
 • ustrezna žival (konj ali govedo)

Izvajalci postopkov ugotavljanja in potrjevanja poklicnih kvalifikacij morajo zagotavljati informiranje in svetovanje kandidatom z usposobljenim svetovalcem.

9.2. Kadrovski pogoji

Licenco za člana komisije za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije lahko pridobi, kdor izpolnjuje predpisane pogoje z zakonom, ki ureja nacionalne poklicne kvalifikacije. Komisijo sestavljajo trije člani, ki imajo:

 • en član komisije najmanj izobrazbo ravni SOK 7 s področja veterine ali kmetijstva in najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja konjereje in
 • en član komisije najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja podkovskega kovaštva ali certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji Podkovski kovač/podkovska kovačica in pet let delovnih izkušenj s področja podkovskega kovaštva in
 • tretji član mora izpolnjevati merila, navedena v prvi ali drugi alineji.

10. Časovna veljavnost izdanih certifikatov

Ni časovne omejitve.

11. Standardi strokovnih znanj in spretnosti

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje
pripravi žival za podkovanje ter nego kopit in parkljev
 • pristopi k živali
 • ugotovi obnašanje in temperament živali
 • umiri in pripravi žival za podkovanje
 • oceni stanje kopita oziroma parkljev
 • spremlja in oceni obnašanje živali med posegom
 • pozna anatomsko-fiziološke značilnosti kopit in parkljev
 • zna oceniti stanje kopita in stojo živali
 • obvlada prijeme za dvigovanje in držanje nog
 • obvlada prijeme in pripomočke za umiritev živali med posegom
 • pozna pomen natančnega pregleda kopita pred podkovanjem
 • pozna zakonitosti nege ter oskrbe kopit in parkljev zdravih in bolnih živali
 • pozna orodja in pripomočke za pregled in oskrbo kopit
pripravi žival za podkovanje ter nego kopit in parkljev

 • pripravi delovno mesto
 • pristopi k živali in oceni njen temperament oziroma obnašanje
 • ugotovi stanje kopita in stojo živali
 • izbere in pripravi potrebno orodje in pripomočke za obravnavo živali
 • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • upošteva etološka načela
izdela ali dodela podkev in podkuje
 • izdela in dodela podkev za podkovanje iz sodobnih materialov
 • izkuje podkev za delovne konje, kasače, jahalne konje in govedo
 • razkuje žival
 • umeri podkev
 • namesti in pribije podkev
 • sname korekcijsko podkev
 • izdela in namesti korekcijsko podkev
 • dodela kopito (oblikovanje, piljenje žebljev, mazanje kopita …)
 • pregleda in oceni kopito po podkovanju
 • preveri stojo in hod živali po posegu
 • varuje žival pred poškodbami med posegom
 • pozna zgradbo kopita
 • zna izdelati različne tipe podkev
 • pozna materiale za izdelavo podkev
 • pozna različne tehnike namestitve in snemanja podkev
 • pozna postopek umerjanja hladne podkve
 • pozna postopek umerjanja tople podkve
 • pozna orodja za izdelavo podkev
 • pozna merila za oceno kopita po podkovanju

podkuje

 • pripravi delovno mesto
 • pristopi k živali
 • ugotovi stanje kopita in stojo živali
 • izbere in pripravi orodje za razkovanje in podkovanje
 • razkuje po potrebi
 • opravi korekcijo kopita in preveri stojo živali
 • prilagodi podkev
 • namesti in pribije podkev
 • zakoviči podkev
 • popili kopito in žeblje
 • premaže kopito z ustreznim sredstvom
 • nadzoruje delo pomočnika (če je prisoten)
 • varuje žival pred poškodbami med posegom in zagotavlja kakovost storitve
 • upošteva predpise o varnosti pri delu

dodela podkev za izbrano žival (po izbiri komisije)

 • pripravi delovno mesto
 • svetuje naročniku storitve
 • izbere in pripravi potrebno orodje in pripomočke za dodelavo podkve za izbrano žival
 • izbere ustrezno surovo podkev za izbrano žival
 • pristopi k živali
 • umeri podkev
 • oblikuje in prilagodi podkev
 • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • izbere ustrezen material za izdelavo podkve
 • izdela podkev (po izbiri komisije)
 • obračuna izvedeno storitev
 • dokumentacijo pripravlja skladno s predpisi
izvaja nego kopit in parkljev
 • pripravi žival za nego oziroma obrezovanje
 • oceni stanje parkljev oziroma kopit
 • očisti kopita oziroma parklje
 • obrezuje kopita ali parklje (govedo)
 • pregleda parklje oziroma kopita po obrezovanju
 • mobilizira poškodovano nogo
 • pozna zgradbo parkljev
 • pozna bolezni, deformacije in poškodbe kopit ali parkljev
 • pozna vzroke za deformacijo kopit in parkljev ter zna izbrati ustrezen način oskrbe
 • pozna lastnosti roževine
 • pozna pravila za izvajanje nege kopit in parkljev

izvede nego kopit ali parkljev
 • pripravi delovno mesto
 • pristopi k živali
 • ugotovi stanje kopita ali parkljev
 • svetuje naročniku storitve
 • izbere in pripravi orodje za nego kopita ali parkljev
 • očisti kopito oziroma parklje
 • obreže kopito ali parklje (govedo)
 • pregleda in oceni stanje parkljev oziroma kopita po obrezovanju
 • oceni stojo živali ter potrebo po mobilizaciji noge
 • premaže kopito ali parklje z ustreznim sredstvom
 • upošteva predpise o varnosti pri delu
 • zagotavlja standarde kakovosti opravljenega dela
 • obračuna izvedeno storitev
 • dokumentacijo pripravlja skladno s predpisi

12. Literatura, strokovno gradivo


13. Delovna skupina za pripravo kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti

 • Boštjan Košorok, Center RS za poklicno izobraževanje, vodja priprave poklicnega standarda
 • Jože Krmelj, Kovaštvo Krmelj, s.p., Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka
 • Janez Globočnik, Splošno kovaštvo Janez Globočnik, s.p., Center domače in umetnostne obrti Škofja Loka

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.