Poklicni standard

Naziv:

Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

10.2.2017

Predhodniki:

Vzdrževalec/vzdrževalka rekreacijskih in športnih zelenih površin (62200111)

Klasius-P16:

Hortikultura (0812)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Vzdrževalec/vzdrževalka zelenih površin za šport in prosti čas (30258740)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat/ka je zmožen/na:

 1. samostojno načrtovati in organizirati lastno delo v delovnem okolju skladno s standardi kakovosti dela na področju vzdrževanja zelenih površin, namenjenih za šport in prosti čas,
 2. odgovorno in gospodarno ravnati s stroji, z napravami, opremo, materiali, energijo in s časom,
 3. zagotavljati lastno varnost, varnost drugih udeleženih v procesu dela ter varovati okolje in premoženje podjetja oz. strank,
 4. delovati odgovorno, podjetno in etično,
 5. komunicirati z različnimi deležniki ob upoštevanju načel uspešne komunikacije,
 6. uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo za potrebe vzdrževanja zelenih površin za šport in prosti čas,
 7. pripraviti teren in zemljišče po načrtu,
 8. zasejati površino namenjeno tratam (okrasnim, uporabnim, vzdržljivim in tratam v krajini), oziroma položiti travno rušo,
 9. oskrbovati površine, namenjene tratam, in okolico,
 10. izvajati ukrepe varstva rastlin,
 11. vzdrževati dodatno opremo na zelenih površinah in njihovi okolici.

5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela načrtuje in organizira lastno delo
 • odgovorno in samostojno načrtuje in organizira lastno delo
 • razume pomen družbene odgovornosti posameznika pri poslovanju podjetja
 • upošteva pravila organizacije dela v podjetju
 • sodeluje pri načrtovanju poteka del na zatravljenih igriščih, namenjenih športu in prostemu času, in na drugih površinah, namenjenih tratam
 • sodeluje pri načrtovanju porabe in nabave repromateriala
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi stroje in materiale za delo
 • pripravi in nastavi vrtnarske in druge specialne stroje ter orodja skladno z navodili
 • pozna pomen pravilne nastavitve specialne mehanizacije za dober učinek in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pripravi gnojila in sredstva za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli po načrtu
 • izbere in pripravi delovna sredstva glede na vrsto izvedbenih del, razlikuje osnovne materiale za gradnjo in vzdrževanje grajenih prvin
 • pozna sisteme in naprave za namakanje zelenih površin
Operativna dela pripravi teren in zemljišče po načrtu
 • razlikuje vrste zemeljskih del v okviru stroke
 • razlikuje vrste zemljišč in njihove osnovne pedološke značilnosti
 • pripravi in kultivira tla (odvzem vzorcev tal, podrahljanje, dodajanje različnih melioratorjev tal, založno gnojenje, razpleveljenje …) po načrtu
 • pozna postopke priprave tal glede na vrste površin, namenjenih tratam
 • pozna postopke za obdelavo in kultiviranje zemljišč in njihov vpliv na rast trav
 • razlikuje osnovne vrste gnojil in substratov ter njihovo vlogo pri rasti in razvoju rastlin
 • ročno ali strojno grobo in fino planira tla
 • meliorira zemljišče po načrtu
 • pripravi zemljišče za setev travnega semena
 • pozna načine in razloge za oblikovanje zemljišč
 • razlikuje tehnike oblikovanja površin
 • pozna načine in tehnike ureditve vodnega režima v tleh
zaseje površino, namenjeno tratam (okrasnim, uporabnim, vzdržljivim in tratam v krajini)
 • izračuna potrebno količino semena
 • pripravi in nastavi stroje ter naprave za setev travne mešanice
 • pozna optimalne pogoje za kalitev in vznik semena
 • ročno ali strojno seje
 • utrdi površino po setvi (po potrebi)
 • uporablja različne materiale za zaščito posevka po setvi
 • oskrbuje posejano površino z vodo
 • uporablja specialne stroje in naprave za setev travnega semena
 • pozna različne materiale za zaščito posevka in njihove uporabne lastnosti
položi travno rušo
 • izmeri površino
 • izračuna število kosov na površino
 • pozna velikost zaplat
 • pripravi površino za polaganje
 • položi travno rušo
 • razlikuje vrste travne ruše po namenu
 • utrdi površino po polaganju
 • oskrbi travno rušo z vodo
 • pozna postopke oskrbe položene travne ruše
 • uporablja mehanizacijo in opremo za polaganje travne ruše
oskrbuje površine, namenjene tratam (okrasnim, uporabnim, vzdržljivim in tratam v krajini) in okolico
 • spremlja stanje travne površine in izvaja potrebno oskrbo
 • pozna postopke rednega vzdrževanja travne površine
 • pozna lastnosti posameznih trav, namenjenih za zelene površine
 • pozna čas in načine oskrbe travnih površin
 • pripravi, nastavi in upravlja stroje in naprave za oskrbo
 • kosi
 • dognojuje z osnovnimi in specialnimi gnojili ter substrati za oskrbovanje trat
 • upošteva optimalne pogoje za rast
 • pozna osnovne znake pomanjkanja hranil, čas in načine dognojevanja
 • odstranjuje ostanke trav, polsti in mahu (vertikutira)
 • ozračuje tla z izvleko čepkov na globini 6–12 cm (aerificira)
 • globinsko (do 40 cm globine) ozračuje tla (vertidrenira)
 • zarezuje
 • oskrbuje površine z vodo ter ukrepa ob preveliki oz. premajhni količini vlage v tleh
 • utrjuje površino
 • izvaja postopke peskanja in izravnava površine
 • grabi površino
 • razlikuje osnovne lastnosti posameznih vrst trav in travnih mešanic
 • zamenja travno rušo po potrebi
 • izvaja korekturna sajenja travne ruše
 • izvaja tehnike za varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci, pleveli in mahom skladno z načrtom
 • opravi nujna vzdrževalna dela na ostalih rastlinah in zasaditvah
izvaja ukrepe varstva rastlin na površinah, namenjenih tratam po načrtu
 • spremlja zdravstveno stanje travnih površin in drugih rastlin
 • pozna gospodarsko pomembne bolezni in škodljivce trav ter plevele
 • prepozna osnovne bolezenske znake, poškodbe in zapleveljenost ter opažanja posreduje nadrejenim
 • razlikuje FFS po namenu in načinu delovanja
 • upošteva oznake o strupenosti FFS in jih uporablja skladno z navodili
 • razlikuje med biološkimi in sintetičnimi načini varstva rastlin
 • razlikuje med različnimi načini varstva rastlin glede na vrsto bolezni, škodljivcev in plevelov
 • pozna alternativne možnosti varstva rastlin
 • pozna pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka pri izvedbi varstva rastlin za dober učinek pripravka in zmanjševanje škodljivega vpliva na okolje
 • pripravi in umeri naprave za izvajanje varstva rastlin
 • izračuna koncentracijo oziroma odmerek FFS ter biocidov
 • izvaja varstvo rastlin pred boleznimi, škodljivci in pleveli z uporabo različnih tehnik in naprav skladno z načeli varstva okolja


vzdržuje dodatno opremo na tratah in njeni okolici
 • razlikuje opremo in njeno uporabo pri različnih športih
 • pozna osnovna pravila igranja športov (npr.: golf, nogomet, rugby, baseball, tenis, hokej na travi, konjeniški športi itd.), ki se igrajo na tratah, ter rekreacijskih in drugih aktivnosti
 • postavlja, namešča in vzdržuje oznake in opremo (npr.: zastavice, goli, črte ali oznake na igrišču, luknje, količki …)
 • vzdržuje in oskrbuje zasajene okrasne prvine (cvetlična korita, žive meje, grede z enoletnicami ali večletnicami, grmovnice, drevje …)
 • vzdržuje splošno urejenost in čistočo opreme, površin in objektov

 

Administrativna dela vodi evidence
 • beleži podatke o sestavi travne ruše in njenem stanju pri različnih strankah
 • beleži podatke o uporabi in porabi gnojil in FFS na različnih lokacijah
 • uporablja obrazce/programe, s pomočjo katerih vodi evidence

Komercialna dela nabavlja repromaterial za vzdrževanje zelenih površin
 • nabavlja gnojila, fitofarmacevtska sredstva, substrate in drug repromaterial po načrtu in navodilih
 • nabavlja sadike in travno seme po načrtu ter navodilih
 • pripravlja kalkulacije cen storitev
 • uporablja poslovno dokumentacijo
 • pozna vrste in strukturo stroškov dela in materialov, ki jih uporablja
Zagotavljanje kakovosti zagotavlja kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju
 • izvaja dela odgovorno, podjetno in etično ter zagotavlja kakovost lastnega dela
 • zaveda se lastne odgovornosti pri zagotavljanju kakovosti opravljenih del in storitev
 • gospodarno ravna s stroji, opremo in materiali ter v tem odnosu
 • razume pomen gospodarnosti
 • racionalno porablja energijo in čas ter pozna postopke, ki vodijo k večji racionalnosti
 • dela skladno z načeli dobre kmetijske oz. vrtnarske prakse
 • pozna standarde kakovosti zelenih površin za posamezne športe
 • pozna metode kontrole in sisteme zagotavljanja kakovosti zelenih površin za posamezne športe
Vzdrževanje in popravila samostojno vzdržuje in opravlja manjša popravila strojev, naprav in orodij
 • redno pregleduje in vzdržuje stroje, naprave in orodja, ki jih uporablja pri svojem delu
 • opravlja nastavitve in manjša popravila specialnih in drugih strojev, objektov, naprav in orodij, ki jih uporablja pri svojem delu
 • pozna potrebne postopke in navodila za uporabo in delovanje strojev, objektov, naprav, pripomočkov in orodij
 • pozna standarde varstva pri delu na področju vzdrževanja strojev, naprav, pripomočkov in orodij
Komunikacija komunicira s sodelavci
 • komunicira s sodelavci in z njimi vzpostavlja kooperativen odnos
 • sodeluje pri reševanju problemov, organizaciji dela in izvajanju posameznih nalog
 • uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in programsko opremo, potrebno za komunikacijo in dela pri vzdrževanju zelenih površin za šport in prosti čas
 • uporablja strokovno terminologijo
 • upošteva načela etike ter pravila poslovnega komuniciranja in timskega dela
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje
 • varuje in skrbi za okolje z izbiro okolju prijaznih postopkov, materialov in storitev ter z izvajanjem del,  skladnih s predpisi o varovanju okolja
 • varuje osebno zdravje, zdravje sodelavcev ter uporabnikov storitev skladno s predpisi o varovanju zdravja
 • uporablja FFS, gnojila in druge nevarne snovi skladno s predpisi o varovanju zdravja in okolja
 • varuje vodne vire, okolje, naravno in kulturno dediščino
 • pozna predpise o uporabi FFS ter postopke za ravnanje z okolju škodljivimi snovmi
 • upošteva predpise o požarni varnosti
 • pozna zdravstvena tveganja, ki jih prinaša delo z vrtnarskimi stroji, orodji, s pripomočki in z opremo

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Dr. Vladimir Meglič, Kmetijski inštitut Slovenije
 • Gorazd Nastran, Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije
 • Martin Vilar, Vilar, d. o. o.
 • Andreja Glavan, Srednja poklicna in tehniška kmetijska in živilska šola Nova Gorica
 • Irena Rojc, Vrtnarska šola Celje
 • Janez Bratkovič, Kmetijska šola Grm, Novo mesto
 • Helena Žnidarič, Center RS za poklicno izobraževanje

Koordinatorica:  
 • Majda Stopar, Center RS za poklicno izobraževanje

7.DELOVNA SKUPINA ZA REVIZIJO POKLICNEGA STANDARDA
 • Gorazd Nastran, Green consulting, d. o. o.
 • Dr. Vladimir Meglič, KIS
 • Jože Jenštrle, Združenje športnih centrov Slovenije
 • Gorazd Nastran, Green consulting, d. o. o.
 • Dr. Vladimir Meglič, KIS
 • Jože Jenštrle, Združenje športnih centrov Slovenije
 • Andrej Strgar, Pro-horto, d. o. o.
 • Igor Škerbot, KGZS – Zavod Celje
 • Mojca Škof, Kmetijski inštitut Slovenije
 • Matjaž Mastnak, Arboretum Volčji Potok
 • Simon Ogrizek, Obrtna zbornica Slovenije, Sekcija cvetličarjev in vrtnarjev
 • Dr. Marjana Jakše, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
 • Tomaž Jevšnik – Ocean Orchids, d. o. o.
 • Helena Žnidarič, CPI

Koordinacija pri reviziji poklicnega standarda:
 • Majda Stopar, CPI

Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.