Poklicni standard

Naziv:

Talilec/talilka železovih litin

Status:

Objava v Uradnem listu RS

Datum objave sklepa ministra:

29.6.2017

Predhodniki:

Talilec/talilka (52100081)

Klasius-P16:

Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo (0715)


1. Ime in koda poklicnega standarda

Talilec/talilka železovih litin (30133010)

2. Ime in koda poklica


3. Raven zahtevnosti

(IV)

4. Poklicne kompetence

Kandidat je zmožen:
 1. Sprejemati navodila nadrejenega in skladno z navodili organizirati lastno delo.
 2. Pripraviti peči, naprave in orodja za proces taljenja sivih litin ter opraviti zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih.
 3. Upravljati proces taljenja v kupolni ali elektroindukcijski ali plinski peči ter v odvisnosti od predpisane tehnologije po potrebi izvajati razžveplanje litine ter skladno s tehnološkimi navodili in standardi zagotavljati kakovost opravljenega dela.
 4. Nadzirati stanje in pravilno delovanje peči in naprav za taljenje sivih litin ter skrbeti za optimalno porabo energentov in materiala.
 5. Preventivno vzdrževati peči, naprave in orodja za taljenje sivih litin.
 6. Komunicirati z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci.
 7. Upoštevati in zagotavljati varnost in zdravje pri delu ter varovanje okolja skladno z internimi pravili in zakonskimi predpisi.


5. Opis poklicnega standarda

Področje dela Ključna dela Spretnosti in znanja
Analiza, načrtovanje in organizacija dela sprejema navodila nadrejenega in skladno z navodili organizira lastno delo
 • sodeluje pri načrtovanju in organizaciji priprave dela
 • samostojno izvaja dela po navodilih nadrejenega
 • pozna organizacijo dela v podjetju
Priprava dela oz. delovnega mesta pripravi peči, naprave in orodja za proces taljenja ter opravi zagon strojev in naprav po tehnoloških navodilih
 • izvede primopredajo dela pri delu v izmenah
 • sprejme in prouči tehniško, tehnološko oziroma delovno dokumentacijo
 • uredi delovno mesto
 • pripravi talilne peči in pomožne agregate
 • pregleda peč za taljenje železovih zlitin ter delovno okolje peči
 • preveri brezhibnost merilnih instrumentov in inštalacij energetskih medijev
 • pregleda stanje obzidave peči ter po potrebi popravi obzidavo stene in dno peči
 • preveri in pripravi sifone
 • popravi in pripravi izlivnike ali korita
 • preveri in pripravi vložni material in delovna sredstva za taljenje glede na zahteve tehnološke in delovne dokumentacije
 • preveri in pripravi pomožno orodje za postopek taljenja
 • pripravi in preveri material ter opremo za odžveplavanje
 • preveri delovanje varnostnih naprav
 • v primeru, da prične s taljenjem, najprej pripravi peči in naprave za taljenje ter opravi zagon
 • segreje litino na predpisano temperaturo
 • preveri temperaturo v pečeh
 • pregleda in pripravi transportne naprave
 • spremlja delovanje peči in uporablja stroje, naprave, orodje ter druge pripomočke za taljenje in odžveplavanje.
 • upošteva navodila za varno delo z delovno opremo in s pripomočki
Operativna dela upravlja proces taljenja železovih litin na kupolni ali elektroindukcijski peči skladno s standardi in predpisi ter v odvisnosti od predpisane tehnologije po potrebi izvaja razžveplanje litine
 • pozna osnove fizikalne in kemične lastnosti materialov, ki se uporabljajo pri taljenju in legiranju
 • uporablja osnovne, dodajne in pomožne kovinske in nekovinske materiale za litje ter razume njihovo uporabnost in kompatibilnost  
 • izvaja tehnološki postopek priprave taline
 • pozna osnovne parametre tehnologije taljenja kovin in tehnološke postopke na področju taljenja železovih litin
 • preveri predpisane parametre na podlagi tehnoloških navodil in začne proces taljenja
 • izvaja postopek in tehniko taljenja železovih litin
 • zalaga vložek in dodatke v talilno peč
 • nadzira stanje in pravilno delovanje kupolne ali elektroindukcijske peči in po potrebi spreminja parametre taljenja
 • upravlja avtomatizirani sistem vodenja naprav in procesa taljenja
 • odvzema vzorce železovih litin in jih pripravi za kemično ali termično analizo
 • preverja rezultate kemične in termične analize ter v primeru potreb izvaja korekcije procesa taljenja
 • uravnava temperaturo litine
 • izvaja postopek ugotavljanja in odpravljanja napak, nastalih pri postopkih taljenja
 • v primeru odstopanja parametrov ukrepa skladno s tehnološkimi navodili
 • ustavi delovanje kupolne in talilne vzdrževalne peči
 • izvaja taljenje skladno s tehnološkimi predpisi in tehnologijami priprave litine
 • po potrebi izvaja razžveplanje litine glede na predpisano tehnologijo
 • odstranjuje žlindro
 • pravilno in varno upravlja transportne naprave (mostno dvigalo oz. druge transportne naprave)
 • izlije talino iz peči v transportno ponovco
 • transportira talino od talilnih peči do mesta ulivanja
 • transportira talino v receptor
 • izprazni sifone in peči
nadzira stanje in pravilno delovanje peči in naprav za taljenje železovih litin ter skrbi za optimalno porabo energentov in materiala
 • nadzira izvajanje procesa taljenja in v primeru odstopanja parametrov ukrepa skladno s tehnološkimi navodili
 • spremlja porabo energentov in materiala ter skrbi za zagotavljanje optimalne in racionalne rabe
 • prepozna nepravilnosti pri delovanju peči, strojev in naprav, ugotovitve posreduje nadrejenim
Administrativna dela vodi zahtevane zapise o delu
 • izpolnjuje zahtevane evidence o delu, delovno in tehnološko dokumentacijo ter dokumente o stanju naprav za taljenje in transport litin
 • evidentira nepravilnosti delovanja naprav in zastoje pri delu
 • pozna postopke izpolnjevanja delovne in tehnološke dokumentacije
Zagotavljanje kakovosti izvaja dela skladno s standardi in predpisi za delovno mesto
 • izvaja dela skladno z zahtevami tehnoloških navodil in postopkov
 • kontrolira izdelke skladno z zahtevami sistema kakovosti
 • izvaja  kontrolne postopke in jih dokumentira skladno z zahtevami
 • izvaja postopke ugotavljanja, spremljanja in zagotavljanja kakovosti litine
 • v primeru odstopanja parametrov ukrepa skladno s tehnološkimi navodili
Vzdrževanje in popravila preventivno vzdržuje peči, naprave in orodja ter naprave za transport litin
 • odkriva in odpravlja motnje v procesu taljenja ter obvešča nadrejenega o ugotovljenih nepravilnostih
 • izvaja dnevno čiščenje, enostavno vzdrževanje in enostavna popravila uporabljenih naprav ter orodij
 • obziduje kupolne, indukcijske peči in livne ponovce
 • izvaja osnovna vzdrževalna dela na talilnih pečeh, napravah in orodjih ter sodeluje pri popravilih in remontih
Komunikacija sprejema in podaja informacije o delu
 • zbira in posreduje informacije o procesu taljenja in o stanju orodij in naprav
 • komunicira z nadrejenim, s tehnologom, službo kakovosti in z ostalimi sodelavci
 • razume in uporablja strokovno terminologijo
Varovanje zdravja in okolja varuje zdravje in okolje skladno z internimi pravili ter s predpisi zakona o varnosti in zdravja na delu
 • obvešča vodjo o nepravilnostih, ki vplivajo na varnost in zdravje pri delu
 • uporablja predpisano osebno varovalno opremo pri delu
 • upošteva predpise in navodila o varovanju okolja, varnosti in zdravju pri delu ter varstvu pred požarom
 • upošteva proizvajalčeva in interna navodila za delo z delovno opremo
 • čisti in ureja delovno okolje skladno s predpisi o varstvu okolja
 • pozna najpogostejša nepravilna dela (standard ISO 14001) in neustrezne postopke pri litju kovin
 • pozna nevarnosti požara ter opremo in sredstva za gašenje (specifika kovin)
 • ustrezno ukrepa v primeru nevarnosti požara
 • seznanjen je z možnimi poškodbami pri delu in pozna osnove nudenja prve pomoči

6. Delovna skupina za pripravo poklicnega standarda

 • Angelo Arčon, TCG UNITECH Lth-ol, d. o. o., Škofja Loka
 • Cvetana Erjavec, LIVAR, d. d., Ivančna Gorica
 • Maja Smolej, SŽ Acroni Jesenice, d. o. o.
 • Brigita Juhart, IMPOL Slovenska Bistrica
 • Alenka Kotnik, SŽ-METAL Ravne, d. o. o.
 • Viljem Pirih, GZS, Združenje kovinskih materialov
 • Metod Češarek, CPI

Koordinatorica pri pripravi revizije poklicnega standarda:
 • Bojana Sever, CPI


7.    DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO REVIZIJE POKLICNEGA STANDARDA

 • Boris Podgoršek, Omco-Feniks
 • Alojzij Rozman, Metal Ravne     
 • Stanko Triglav, Metal Ravne
 • Jure Jamer, Metal Ravne
 • Miran Kadiš, Metal Ravne
 • Viktor Fortin, MPI reciklaža, tehnični direktor
 • Alojz Grauf, MPI reciklaža, vodja tehnološkega oddelka
 • Nina Potočnik, Skupina Impol     
 • Peter Cvahte, Skupina Impol
 • Boris Kumer, Štore Steel    
 • Metod Marolt, Štore Steel
 • Stane Jakelj, Acroni Jesenice    
 • Črtomir Mikyška, Livar Ivančna Gorica
 • Blaž Berčon, LTH Castings
 • Boris Podgoršek, OMCO Feniks
 • Borut Lorgar, Unior Zreče
 • Alojz Vrbnjak, OZS, Sekcija kovinarjev
 • Pavle Vojska, OZS, sekcija kovinarjev
 • Martin Debelak, GZS, Združenje za kovine in nekovine
 • Vilijem Novak, Sindikat kovinske in elektroindustrije
 • Marija Šibanc, CPI

Koordinator pri pripravi revizije poklicnega standarda
 • Klement Drofenik, CPI


Vaš brskalnik je zastarel!

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabite enega izmed spodaj naštetih brskalnikov.